První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MELOXICAM MYLAN 15 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Meloxicam Mylan 15 mg

tablety
meloxicamum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Meloxicam Mylan a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meloxicam Mylan užívat
 3. Jak se přípravek Meloxicam Mylan užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Meloxicam Mylan uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE MELOXICAM MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Meloxicam patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků používaných k léčbě bolesti a zánětlivých onemocnění svalů a kloubů.

Tablety přípravku Meloxicam Mylan byly schváleny pro:

 • krátkodobou léčbu příznaků rozvoje osteoartrózy (onemocnění kloubů, pro které je typické narušení chrupavky)
 • dlouhodobou léčbu příznaků revmatoidní artritidy (chronické zánětlivé onemocnění kloubů)
 • dlouhodobou léčbu příznaků ankylozující spondylitidy (zánět páteře)

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT MELOXICAM MYLAN UŽÍVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

Neužívejte přípravek Meloxicam Merk:

 • během těhotenství a kojení
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na meloxicam nebo další složky přípravku
 • jestliže jste přecitlivělý/á na kyselinu acetylsalicylovou (např. aspirin) nebo na jiný nesteroidní protizánětlivý lék (NSAID). Přípravek Meloxicam Mylan nesmíte užívat pokud se u Vás dříve po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiného protizánětlivého přípravku vyskytlo astma, nosní polypy, otok kůže nebo sliznic a kopřivka.
 • jestliže máte nebo jste v minulosti prodělal/a opakující se vřed žaludku nebo dvanáctníku, zánět jícnu (ezofagitida) nebo zánět žaludku (gastritida).
 • jestliže máte nebo jste v minulosti prodělal/a krvácení do žaludku nebo do střev (gastrointestinální krvácení) nebo krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení).
 • jestliže máte závažné onemocnění jater
 • jestliže máte závažné selhání funkce ledvin a nepodstupujete dialýzu
 • jestliže máte závažné srdeční selhání

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Meloxicam Mylan je zapotřebí:

 • jestliže jste v minulosti prodělal/a zánět jícnu (ezofagitida) nebo zánět žaludeční sliznice (gastritida) a/nebo žaludeční vředy.
 • jestliže jste v minulosti měl(a) problémy se žaludkem nebo střevy (jako je například Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida)
 • jestliže patříte do skupiny starších pacientů (vzhledem k vyššímu riziku nežádoucích účinků)
 • jestliže se zotavujete z většího chirurgického výkonu
 • jestliže máte onemocnění jater, ledvin nebo srdce
 • jestliže trpíte nebo máte anamnézu astmatu
 • jestliže používáte nitroděložní tělísko jako způsob antikoncepce, protože může dojít ke snížení účinnosti
 • jestliže jste si všiml/a krve ve stolici
 • jestliže zaznamenáte jakékoli kožní reakce
 • jestliže musíte podstoupit vyšetření krve nebo moči, vždy oznamte, že užíváte Meloxicam
 • jestliže se snažíte otěhotnět nebo podstupujete vyšetření plodnosti
 • jestliže trpíte infekčním onemocněním, může tento přípravek zakrývat jeho příznaky.

Léky jako je Meloxicam Mylan mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdečního záchvatu (infarkt myokardu) nebo cévní mozkové příhody. Jakékoli riziko je pravděpodobnější při vyšších dávkách a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučenou dávku nebo délku léčby.
Pokud máte problémy se srdcem, prodělal/a jste cévní mozkovou příhodu nebo si myslíte, že můžete mít vyšší riziko těchto onemocnění (např. pokud máte vysoký krevní tlak, cukrovku nebo máte vysokou hladinu cholesterolu nebo jste kuřák/kuřačka) měl/a byste léčbu prodiskutovat se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Následující přípravky mohou ovlivňovatnebo být ovlivněny podáváním přípravku Meloxicam Mylan:

 • antikoagulancia, léky snižující krevní srážlivost např. warfarin, tiklopidin, heparin
 • jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) jako např. kyselina acetylsalicylová (aspirin)
 • lithium (k léčbě duševních onemocnění)
 • methotrexát (k léčbě lupénky a některých typů nádorů)
 • trombolytika (léky na rozpuštění krevních sraženin při onemocněních srdce)
 • cholestyramin (léky na snížení hladiny cholesterolu)
 • cyklosporin (imunosupresivum)
 • diuretika (močopudné léky)
 • léky pro snížení krevního tlaku jako je atenolol nebo enalpril
 • kortikosteroidy (pro léčbu astmatu, zánětu a po transplantaci orgánů)
 • selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (na léčbu deprese)
 • nitroděložní tělíska (antikoncepce)

Pokud užíváte nebo jste v poslední době užíval/a jiné léky včetně léků, které jsou k dispozici bez lékařského předpisu, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Užívání přípravku Meloxicam Mylan s jídlem a pitím
Tablety přípravku Meloxicam Mylan se užívají během jídla a zapíjejí se vodou.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Meloxicam
Mylan by se neměl užívat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Meloxicam Mylan může vyvolat vedlejší účinky, které mohou mít vliv na řízení vozidel a obsluhu strojů. Mezi takovéto vedlejší účinky patří např. poruchy zraku, ospalost nebo závratě.
Pokud se u Vás objeví některé z těchto vedlejších účinků, neřiďte motorová vozidla a ani neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Meloxicam Mylan:
Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK MELOXICAM MYLAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař Vám předepíše nejnižší možnou dávku na nejkratší možný čas, který bude potřebný na léčbu příznaků. Pokud se Váš stav nezlepší nebo pokud trpíte nežádoucími účinky, sdělte to svému lékaři. Váš lékař by měl Váš stav a průběh léčby sledovat.
Léčba osteoartrózy: Doporučená dávka je 7,5 mg meloxicamu jednou denně (půl tablety přípravku
Meloxicam Mylan 15 mg). V případě nedostatečného účinku léčby Vám může lékař zvýšit dávkování na 15 mg meloxicamu denně.
Léčbu bolesti u pacientů s revmatoidní artritidou a ankylozující spondylitidou: Doporučená dávka je 15 mg meloxicamu jednou denně
Pokud se příznaky zlepší, může Váš lékař snížit dávku na 7,5 mg denně.
Nikdy nepřekračujte dávku 15 mg denně.
Postižení ledvin a jater: U dialyzovaných pacientů s těžkým selháním ledvin nesmí dávka překročit 7,5 mg denně.
Pokud není postižení jater a ledvin závažné, užívají se dávky uvedené výše.
Meloxicam Mylan není vhodný pro pacienty s těžkým selháním ledvin na dialýze.
Starší pacienti: Pokud patříte do skupiny starších pacientů, může Vám lékař doporučit nižší dávkování léku. Doporučená dávka pro léčbu pacientů s revmatoidní artritidou a ankylozující spondylitidou je 7,5 mg denně.
Děti: Děti a dospívající ve věku do 15 let nesmí přípravek Meloxicam Mylan užívat.

Způsob podání:
Užívejte Meloxicam Mylan ústy v jedné dávce během jídla a zapíjejte vodou.

Jestliže jste užil/a více přípravku Meloxicam Mylan, než jste měl/a
Obraťte se na svého lékaře nebo nejbližší pohotovostní lékařskou službu. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající tablety.
Příznaky předávkování zahrnují letargii, ospalost, nevolnost, zvracení, bolest žaludku.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Meloxicam Mylan
Jestliže zapomenete užít dávku přípravku, užijte ji jakmile si vzpomenete, pokud již není téměř čas užít následující dávku. Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Meloxicam Mylan
Přerušení užívání tohoto přípravku před koncem léčebného cyklu může způsobit zhoršení bolesti nebo zánětu. Je důležité, abyste nepřestal/a užívat Váš lék před tím, než se poradíte se svým lékařem.
Pokud budete mít další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Meloxicam Mylan vedlejší nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:
Časté nežádoucí účinky (u méně než 1 z 10 pacientů):

 • anémie (bledý/á vzhled a nezvyklá únava),
 • točení hlavy (pocit na omdlení),
 • bolesti hlavy,
 • poruchy trávení,
 • pocit nevolnosti,
 • zvracení,
 • bolest žaludku,
 • zácpa,
 • nadýmání,
 • průjem,
 • intenzívní svědění,
 • vyrážka,
 • otoky (zvláště dolních končetin).

Mezi méně časté nežádoucí účinky (méně než u 1 ze 100 pacientů):

 • změny krevního obrazu,
 • závratě,
 • hučení v uších,
 • ospalost,
 • bušení srdce,
 • zvýšený krevní tlak,
 • návaly horka,
 • krev ve stolici,
 • vředy žaludku,
 • zánět jícnu zahrnující pálení žáhy a těžkosti při polykání,
 • bolest nebo vředy v dutině ústní,
 • změny výsledků funkčních vyšetření ledvin nebo jater,
 • svědivá a oteklá kůže.

Vzácné nežádoucí účinky (méně než u 1 z 1 000 p­acientů):

 • závažné alergické reakce,
 • změny nálad,
 • potíže s usínáním (nespavost),
 • noční můry,
 • pocit zmatenosti,
 • potíže se zrakem jako je neostré vidění,
 • záchvaty astmatu,
 • bolest v důsledku narušení stěny žaludku nebo střeva,
 • zánět žaludku nebo tlustého střeva,
 • zánět jater (problémy s játry),
 • závažné kožní reakce (jako je vyrážka, horečka a tvorba puchýřů),
 • přecitlivělost kůže na světlo,
 • selhání ledvin

Může dojít ke vzniku žaludečních vředů. Jejich výskyt může být spojený s krvácením do střeva (což vede k výraznému dehtovému zbarvení stolice)ů vzácně může dojít i k perforaci = protržení = stěny střeva. K tomuto může dojít kdykoliv, zejména u starších pacientů a ve vzácných případech to může skončit i smrtí. Pokud dojde k rozvoji kteréhokoliv z těchto příznaků, kontaktujte ihned Vašeho lékaře.

Vzácně může dojít k alergickým reakcím jako je anafylaktický šok. Jeho příznaky zahrnují otok tváře nebo rtů, jazyka a krku, což může způsobit potíže s dýcháním). Pokud se domníváte, že se u Vás projevila alergická reakce nebo se necítíte dobře přestaňte přípravek užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Meloxicam může ve vzácných případech způsobit pokles počtu bílých krvinek a Vaše odolnost vůči infekcím se může snížit. Pokud se u Vás objeví příznaky infekce, jako je horečka a závažné zhoršení celkového stavu nebo horečka s příznaky lokální infekce, např. zánět krku/hltanu/dutiny ústní nebo potíže s močením, navštivte ihned svého lékaře. Ten Vám provede vyšetření krve pro zjištění možného poklesu bílých krvinek (agranulocytóza).
Léky jako je Meloxicam Mylan mohou být spojené s mírným zvýšením rizika srdečního záchvatu (infarkt myokardu) nebo cévní mozkové příhody.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU MELOXICAM MYLAN

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Neužívejte přípravek Meloxicam Mylan po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření mají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Meloxicam Mylan obsahuje Léčivou látkou je meloxicamum 15 mg v jedné tabletě
Pomocné látky jsou: mikrokrytalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, kukuřičný škrob, dihydrát natrium-citrátu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát a monohydrát laktózy.

Jak přípavek Meloxicam Mylan vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku Meloxicam Mylan jsou světle žluté, kulaté a mají půlicí rýhu na jedné straně.
Krabičky obsahují 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 nebo 1000 tablet (na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Generics (UK) Ltd, Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie

Výrobce:
Generics (UK) Ltd, Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie
Chanelle Medical Ltd., Loughrea, Irsko
McDermott Labs t/a Gerard Labs, Dublin, Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
18.11.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.