První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KANAMYCIN-POS - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Kanamycin-POS

oční kapky, roztok
(kanamycini sulfas)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

  1. Co je Kanamycin-POS, oční kapky a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kanamycin-POS, oční kapky používat
  3. Jak se Kanamycin-POS, oční kapky používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak Kanamycin-POS, oční kapky uchovávat
  6. Další informace

1. CO JE KANAMYCIN-POS, OČNÍ KAPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kanamycin-POS jsou oční kapky s protibakteriálním účinkem.
Přípravek slouží k místnímu léčení bakteriálních infekcí víček, spojivek a rohovky, při poranění, popálení nebo poleptání oka a po očních operacích.
Přípravek Kanamycin-POS, oční kapky je určen dospělým, mladistvým a dětem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE KANAMYCIN-POS, OČNÍ KAPKY POUŽÍVAT

Nepoužívejte Kanamycin-POS, oční kapky, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.
Je třeba mít na zřeteli možnost zkřížené alergie s jinými aminoglykosidovými antibiotiky.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kanamycin-POS, oční kapky je zapotřebí při používání kontaktních čoček. Pokud nosíte kontaktní čočky, musíte je před nakapáním přípravku do oka vyjmout. Nasaďte je, prosím, až za 15 – 20 minut po vkápnutí.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku Kanamycin-POS, oční kapky a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s používáním přípravku Kanamycin-POS, oční kapky užívat nějaký dostupný lék bez lékařského předpisu, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.
Při místním léčení doporučenými dávkami se interakce s jinými léky nedají očekávat.

Používání Kanamycin-POS, oční kapky s jídlem a pitím
Přípravek Kanamycin-POS, oční kapky se může používat nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Kanamycin-POS, oční kapky se v těhotenství i v období kojení může používat, při místním očním použití nebyly celkové toxické účinky prokázány.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pro možnost krátkodobého přetrváváni mírně rozmazaného vidění nevykonávejte tyto činnosti po dobu asi 20 minut po nakapání přípravku Kanamycin-POS, oční kapky do oka.

Důležité informace o některých složkách Kanamycin-POS, oční kapky
Lékaře musíte upozornit, jestli je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí na kanamycin, jiné aminoglykosidové antibiotikum nebo na jinou složku přípravku.

3. JAK SE KANAMYCIN-POS, OČNÍ KAPKY POUŽÍVÁ

Vždy používejte Kanamycin-POS, oční kapky přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku je, pokud lékař nepředepsal jinak, jedna kapka do spojivkového vaku postiženého oka (v pravidelných intervalech každé 2 – 3 hodiny, pouze přes den).
Trvání léčby určí vždycky lékař, který na základě pravidelných kontrol v závislosti na průběhu onemocnění rozhodne o pokračování nebo ukončení léčby.
Za normálních okolností infekce po 5–7 dnech odezní, poté má léčba pokračovat ještě 2–3 dny.
Trvání léčby smí překročit 14 dní jen v odůvodněných případech.
Odšroubujte pojistný uzávěr, který kryje kapací lahvičku, zakloňte hlavu, odtáhněte dolní víčko od oka a pak mírným tlakem na lahvičku vkápněte do spojivkového vaku jednu kapku. Pak oči pomalu zavřete.
Přípravek zásadně používejte tak, aby hrot kapací lahvičky nepřišel do styku s okem

Jestliže jste použil(a) více přípravku Kanamycin-POS, oční kapky, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Kanamycin-POS, oční kapky
V takovém případě nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v obvyklou dobu normální dávkou.

Jestliže jste přestal(a) používat Kanamycin-POS, oční kapky
Předtím, než se z vlastní vůle rozhodnete přestat používat Kanamycin-POS oční kapky, měla(a) byste vzít v úvahu, že vaše potíže mohou zesílit, nebo se znovu objevit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Kanamycin-POS oční kapky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi časté: ≥ 1/10
Časté: ≥ 1/100 až < 1/10
Méně časté: ≥ 1/1000 až <1/100
Vzácné: ≥ 1/10000 až < 1/1000
Velmi vzácné:<1/10000
Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Vzácně se mohou vyskytnout reakce přecitlivělosti – horečka, svědění, vyrážka, eosinofilie (zmnožení určitého typu bílých krvinek), angioneurotický edém (bolestivý otok kůže a sliznic), kontaktní dermatitida (zánětlivá kožní reakce) nebo kopřivka. Tyto změny vyžadují přerušení léčby.
Může se vyvinout i odolnost (rezistence) dosud citlivých mikrobů proti přípravku anebo infekce rezistentními kmeny mikrobů.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK KANAMYCIN-POS OČNÍ KAPKY UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 o C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Po prvním otevření je přípravek použitelný 4 týdny.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
Kanamycin-POS oční kapky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku za
„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Kanamycin-POS oční kapky obsahuje
Léčivou látkou je kanamycini sulfas 6,2 mg (odpovídá kanamycinum 5 mg) v 1 ml roztoku.
Pomocnými látkami jsou kyselina boritá, dekahydrát tetraboritanu sodného, voda na injekci.

Jak Kanamycin-POS oční kapky vypadá a co obsahuje toto balení
1 kapací lahvička s obsahem 5 ml očních kapek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
URSAPHARM spol. s.r.o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Tel.: 323 622 750
Fax: 323 622 649
e-mail: info@ursapharm.cz

Tento příbalový leták byl naposledy revidován
26.9.2012. 3/3

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.