První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CORVATON FORTE - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Corvaton forte

tablety (molsidominum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Corvaton forte a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Corvaton forte užívat
 3. Jak se Corvaton forte užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Corvaton forte uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Corvaton forte a k čemu se používá

Molsidomin, léčivá látka přípravku Corvaton, se užívá k léčbě onemocnění věnčitých cév. Přípravek rozšiřuje věnčité cévy a zvyšuje zásobování srdce kyslíkem. Snižuje srdeční práci a požadavky srdce na kyslík.
Přípravek se užívá k předcházení a dlouhodobé léčbě anginy pectoris (nedokrevnost srdečního svalu spojená s bolestí na hrudi) v případech, kdy jiná léčba tzv. betablokátory a/nebo blokátory kalciového kanálu není indikována, tolerována nebo není dostatečně účinná, a k léčbě starších pacientů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Corvaton forte užívat

Neužívejte Corvaton forte

 • jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže trpíte akutním oběhovým selháním (např. šok, selhání levé komory srdeční nebo akutní srdeční infarkt),
 • pokud máte výrazně nízký tlak krve,
 • pokud užíváte přípravky k léčbě poruch erekce obsahující látky jako je sildenafil, tadalafil nebo vardenafil,
 • pokud kojíte.

Corvaton forte není vhodný k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris.

Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti je zapotřebí u pacientů trpících těžkými poruchami funkce srdce (pacienti s tzv. hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií, konstriktivní perikarditidou či perikardiální tamponádou, pacienti s akutním infarktem myokardu a s poruchami funkce levé srdeční komory, pacienti s aortální a/nebo mitrální stenózou).
Jestliže máte zvýšené riziko reakce související s poklesem krevního tlaku (tzv. hypotenzní reakce), bude Vás lékař pečlivě kontrolovat a může Vám upravit dávkování přípravku.
V případě srdečního infarktu smí být Corvaton forte podán pouze pod přísným lékařským dohledem a za pečlivého sledování krevního oběhu.

Další léčivé přípravky a Corvaton forte
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.
Účinek jiných léčivých přípravků snižujících krevní tlak (např. léky rozšiřující cévy jako jsou nitráty, blokátory vápníkového kanálu a další) a alkoholu může být zesílen.
Současné užívání přípravku Corvaton forte a přípravků obsahující tzv. inhibitory PDE5 (např. sildenafil v přípravku Viagra) přináší riziko těžkého poklesu krevního tlaku a je nezbytné se mu vyhnout (viz „Neužívejte Corvaton forte“).

Užívání přípravku Corvaton forte s jídlem a pitím
Tablety se užívají s dostatečným množstvím tekutiny (přibližně 1/2 sklenice) během jídla nebo nezávisle na jídle.
Při užívání přípravku Corvaton forte byste neměl(a) požívat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti se přípravek Corvaton forte nesmí podávat během kojení a nedoporučuje se podávat jej v období těhotenství..
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Některé nežádoucí účinky (např. závrať) mohou zhoršit schopnost soustředit se a reagovat, a proto vytváří riziko v situacích, kde jsou tyto schopnosti zvláště důležité (např. obsluha strojů nebo řízení motorových vozidel). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.
Corvaton forte obsahuje monohydrát laktosy
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Corvaton forte užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování a délku léčby určí lékař.
Obvykle se užívá 1/2 tablety přípravku dvakrát denně. Je-li to nezbytné, může lékař dávku zvýšit na 1/2 – 1 tabletu třikrát až čtyřikrát denně.
Tablety se užívají ve stejných intervalech.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Corvaton forte, než jste měl(a)
Hlavními příznaky předávkování jsou nízký krevní tlak (hypotenze) a zpomalení srdeční činnosti (bradykardie), slabost, závratě, ospalost až kolaps a šok. V případě předávkování neprodleně vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Corvaton forte
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány následovně:
Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), neznámé (z dostupných údajů nelze určit).
Poruchy nervového systému

Časté: Bolesti hlavy. Objevují se zejména na začátku léčby a obvykle během další léčby odezní. Lékař může případně individuálně upravit dávku tak, aby došlo ke snížení nebo odstranění tohoto nežádoucího účinku.

Vzácné: závratě.
Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vzácné: alergické kožní reakce
Gastrointestinální poruchy

Vzácné: nevolnost.
Cévní poruchy

Vzácné: závažný pokles krevního tlaku. Přípravek Corvaton forte obvykle snižuje klidový tlak krve.
U 1 až 10 % pacientů se objeví nežádoucí pokles krevního tlaku (např. se závratí), a to si může vyžádat snížení dávky nebo přerušení léčby. Vzácně se může objevit těžký pokles tlaku s takovými příznaky, jako jsou např. oběhový kolaps a šokový stav.

Poruchy imunitního systému
Vzácné: reakce z přecitlivělosti (např. kožní reakce, křečovité stažení průdušek [bronchospazmus]).

Velmi vzácné: anafylaktický šok (akutní reakce z přecitlivělosti doprovázená poklesem krevního tlaku, otokem tkání, event. dušením).
Poruchy krve a lymfatického systému

Není známo: nízký počet krevních destiček (trombocytopenie)
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Corvaton forte uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Corvaton forte obsahuje

 • Léčivou látkou je molsidominum 4 mg v 1 tabletě
 • Pomocnými látkami jsou krospovidon, monohydrát laktosy, makrogol 6 000, magnesium-stearát.

Jak Corvaton forte vypadá a co obsahuje toto balení
Corvaton forte jsou bílé, podlouhlé, bikonvexní tablety, označené na jedné straně MFG nad půlicí rýhou a logem HOECHST pod půlicí rýhou, na druhé straně logem HOECHST nad půlicí rýhou a MFG pod půlicí rýhou.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení: 30 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Sanofi Aventis S.A., Riells i Viabrea, Španělsko

Tento příbalový leták byl naposledy revidován. 9.4.2014

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.