První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 MCG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Formoterol-ratiopharm 12 μg

(Formoteroli fumaras dihydricus)
Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg užívat
 3. Jak se FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Formoterol-ratiopharm 12 μg je přípravek uvolňující dýchací svaly (broncholytický přípravek).
Používá se u nejrůznějších poruch, při kterých dochází k zúžení průdušek, a u dýchacích potíží, které tím vznikají. Lékář Vám Formoterol-ratiopharm 12 μg předepsal k léčbě:

 • průduškového astmatu
 • CHOPN (chronické obstrukční plicní nemoci)
 • jiných poruch, při kterých dochází k sevření dýchacích cest, např. chronické bronchitidy

K prevenci:

 • spazmů dýchacích cest (dušnost) objevujících se při námaze nebo kontaktu s alergeny (látkami, které spouštějí alergii).

Formoterol se vdechuje (inhaluje) a usnadňuje dýchání již během několika minut po užití, a to tím, že uvolňuje průduškové svaly. Symptomy jako sípání, dýchací potíže a dušnost jsou následně zmírněny.
Účinek trvá 12 hodin. U průduškového astmatu se musí formoterol kombinovat s inhalovanými kortikosteroidy.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg UŽÍVAT

Neužívejte FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na dihydrát formoterol-fumarátu (léčivou látku) nebo na jakoukoli jinou složku přípravku Formoterol-ratiopharm 12 μg (např. laktosu, která může obsahovat také malé množství mléčných bílkovin).; 1/7Při užívání FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg dbejte zvláštní opatrnosti

Měli byste být pod lékařským dohledem v případě že:

 • trpíte poruchou srdečního rytmu doprovázenou rychlým tlukotem srdce (tachyarytmií) nebo závažnou poruchou srdečního převodního systému ( AV blokáda 3. stupně)
 • vám byla diagnostikována určitá abnormalita na EKG (prodloužení QT intervalu)
 • trpíte nedostatečným přívodem krve do srdce (ischemická choroba srdeční)
 • trpíte zúžením aorty (hlavní tepna) v srdeční oblasti (idiopatická subvalvulární stenóza aorty)
 • se u vás vyskytuje chronický stav, který způsobuje ztluštění srdečního svalu)hypertrofická obstrukční kardiomyopatie)
 • trpíte okluzivním onemocněním tepen (arterioskleróza)
 • máte vysoký krevní tlak
 • trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy (hypertyreóza), která vás může ohrozit na životě (tyreotoxická kri­ze)
 • vám byl diagnostikován nádor dřeně nadledvin (feochromocytom)
 • máte nízkou hladinu draslíku v krvi (hypokalémie)

Neměli byste také zapomínat na následující:

 • Pokud vám mají být podána anestetika, měli byste přestat Formoterol-ratiopharm 12 μg užívat 12 hodin předem, je-li to možné. Obraťte se na svého lékaře.
 • Máte-li cukrovku, měli byste si kontrolovat hladinu cukru v krvi častěji, protože formoterol může hladiny cukru v krvi zvýšit.
 • Hladina draslíku v séru by měla být kontrolována v případě, že dojde k akutnímu, těžkému astmatickému záchvatu.
 • Pokud se u vás po inhalaci formoterolu objeví akutní nebo rychle se zhoršující dýchací obtíže (paradoxní bronchospazmus), informujte okamžitě svého lékaře a přestaňte

Formoterol-ratiopharm 12 μg užívat. Váš lékař by měl léčbu přehodnotit.

 • Formoterol by se neměl užívat (a nedostačuje) jako první léčba astmatu. Pokud trpíte astmatem, měli byste být v zásadě léčeni kortisony (protizánětlivá léčba). Pokud jste již kortisony byli léčeni, musíte v této léčbě pokračovat beze změn – navzdory užívání

Formoterol-ratiopharm 12 μg – i v případě, že se potíže zlepší.

 • Pokud se příznaky vašeho onemocnění nezlepšují nebo pokud potřebujete užívat Formoterol- ratiopharm 12 μg stále více, abyste symptomy potlačili, jedná se obecně o známku toho, že se vaše vlastní onemocnění zhoršuje. V tom případě byste se měli poradit se svým lékařem, protože bude nutné přehodnotit léčbu.

Děti
Formoterol-ratiopharm 12 μg by se neměl používat u dětí mladších 6 let.
Účinky v případě zneužití přípravku pro doping
Užívání Formoterol-ratiopharm 12 μg může vést k pozitivním výsledkům v dopingových testech.
Užívání Formoterol-ratiopharm 12 μg jako doping může poškodit zdraví.
Užívání dalších léčiv
Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Jak účinky, tak vedlejší účinky léčiv mohou být v případě, že jsou kombinovány, pozměněny.

K tomu může dojít, pokud užíváte Formoterol-ratiopharm 12 μg společně s:

 • beta-adrenergiky (jiná léčiva na astma, léčiva užívaná k oddálení porodu u těhotných žen)
 • efedrinem (k léčbě otoku (překrvení) nosní sliznice)
 • anticholinergiky (např. k léčbě Parkinsonovy choroby)
 • beta-blokátory (ke snížení krevního tlaku, včetně očních kapek)
 • inhibitory monoaminooxidázy (k léčbě deprese a Parkinsonovy choroby)
 • srdečními glykosidy (k léčbě poruch srdečního rytmu a srdečního selhání)
 • kortikosteroidy
 • diuretiky (močopudné léky)
 • xantiny (k léčbě dýchacích poruch, např. astma)
 • chinidinem, disopyramidem, prokainamidem (k léčbě poruch srdečního rytmu)
 • fenothiaziny (k léčbě psychotických poruch)
 • antihistaminiky (k léčbě alergií a poruch spánku, apod.)
 • erythromycinem (k léčbě infekcí)
 • tricyklickými antidepresivy (k léčbě deprese)
 • L-dopou (k léčbě Parkinsonovy choroby)
 • L-tyroxiny (k léčbě nedostatečné funkce štítné žlázy)
 • oxytocinem (k vyvolání porodu)
 • halogenovanými uhlovodíky užívanými v anestezii
 • alkoholem.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo kojíte-li, poraďte se o užívání jakýchkoliv léčiv s lékařem nebo lékárníkem.
S užíváním formoterolu u těhotných žen je málo zkušeností. Formoterol-ratiopharm 12 μg byste měla
v těhotenství užívat pokud možno pouze po pečlivé analýze přínosů a rizik, kterou provede váš lékař.
Možné riziko pro těhotné není známo.
Není známo, jestli se Formoterol-ratiopharm 12 μg vylučuje do mateřského mléka. Formoterol- ratiopharm 12 μg byste měla během kojení užívat pokud možno pouze po pečlivé analýze přínosů a rizik, kterou provede váš lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Formoterol-ratiopharm 12 μg nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Tyto činnosti však mohou být ovlivněny nástupem nežádoucích účinků, jakými jsou třesoucí se ruce a nervozita.

Důležité informace o některých složkách přípravku FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud je Vám známo, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek používat.

3. JAK SE FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Formoterol-ratiopharm 12 μg je určen výhradně pro inhalaci za použití inhalátoru. Tobolky se nesmí polykat.
Dbejte prosím toho, aby tobolky zůstaly až do jejich užití v blistru. Nevyjímejte tobolky dříve než těsně před užitím.
Nechte si ukázat zacházení s inhalátorem od svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka. Děti by měly přípravek používat pod dohledem dospělého.

Návod k použití

 1. Z inhalátoru sejměte víčko.
 2. Držte pevně spodní část inhalátoru a otočte náustkem ve směru šipky až se otevře.
 3. Poté, co se ujistíte, že máte suché ruce, vložte jednu tobolku do jamky určené pro tobolku ve spodní části inhalátoru. Je důležité, abyste vyjmuli tobolku z blistru až těsně před použitím.
 4. Otočte náustkem zpět do původní polohy. Inhalátor je nyní opět zavřený.
 5. Držte inhalátor ve vzpřímené poloze (náustkem nahoru) a současně jednou silně zmáčkněte dva knoflíky umístěné na spodní části inhalátoru, dokud neuslyšíte kliknutí. Knoflíky poté uvolněte. Tím, že jste tyto knoflíky stlačili dovnitř, jste propíchli tobolku. POUZE JEDNOU !
 6. Nejprve co nejvíce vydechněte.Poté vložte náustek do úst a lehce zakloňte hlavu dozadu. Pevně sevřete rty kolem náustku inhalátoru a vdechněte co nejrychleji a co nejvíc zhluboka, jak můžete. Zatímco vdechujete, měli byste slyšet vrčení způsobené rotací tobolky v inhalátoru. Pokud tento zvuk neslyšíte, tobolka pravděpodobně uvízla. Otevřete inhalátor dle kroku 2. a uvolněte tobolku, např. jemným poklepem inhalátoru na pevné spodní části. Nepokoušejte se tobolku uvolnit tím, že budete opakovaně stlačovat knoflíky. Poté pokračujte dle kroku 3 až ke kroku 7.
 7. Když vyjímáte inhalátor z úst, zadržte dech na tak dlouho, jak je to možné a poté dýchejte normálně. Otevřete inhalátor a podívejte se, zda byl vdechnut všechen prášek. Pokud v tobolce nějaký prášek zůstal, opakujte kroky 6 až 8. Jinými slovy, vdechněte znovu.
 8. Po použití otevřete inhalátor a odstraňte prázdnou tobolku. Poté zavřete náustek a vraťte na něj víčko.

Upozornění:
Je možné, že želatinové tobolky se mohou porušit a malé částečky se mohou při další inhalaci dostat do úst a krku. Tyto želatinové kousky jsou neškodné, změknou v ústech a po spolknutí se stráví.
Abyste předešli porušení tobolky, vyjímejte tobolku z blistru až těsně před použitím a poté, co ji umístíte do inhalátoru, ji propíchněte pouze jednou (stlačte dva knoflíky pouze jednou).

Čištění inhalátoru
Vyčistěte náustek i prostor pro tobolku suchým hadříkem, abyste odstranili zbývající prášek. Rovněž lze použít čistý měkký kartáček.

Pokud neurčí lékař jinak, obvyklé dávkování je:
Dospělí (včetně starších pacientů), mladiství a děti od 6 let

 • Základní léčba u průduškového astmatu, CHOPN a jiných onemocnění dýchacích cest:

Užijte jednu tobolku Formoterol-ratiopharm 12 μg dvakrát denně pomocí inhalátoru.

 • U symptomů, které se objeví náhle nebo přetrvávají i přes léčbu, může být užita další 1 –2 tobolky Formoterol-ratiopharm 12 μg denně. Maximální dávka 4 tobolky za den nesmí být překročena.
 • Upozornění: Pokud potřebujete užít mimořádnou dávku častěji než dvakrát týdně, obraťte se na svého lékaře – vaše onemocnění se mohlo zhoršit, a vaše léčba by tak měla být přehodnocena.
 • Abyste předešli dýchacím obtížím (bronchospazmu) způsobeným námahou nebo kontaktem s alergenem (látky spouštějící alergii):

  Užijte jednu tobolku Formoterol-ratiopharm 12 μg patnáct minut před očekávanou námahou či předpokládaným kontaktem s alergenem. U dospělých pacientů s těžkým průduškovým astmatem mohou být zapotřebí 2 tobolky Formoterol-ratiopharm 12 μg.

Upozornění:
Bronchodilatační účinek formoterolu přetrvává i 12 hodin po inhalaci. Pro zmírnění jak denních, tak nočních symptomů astmatu proto ve většině případů stačí užít Formoterol-ratiopharm 12 μg dvakrát denně.
Pokud máte pocit, že účinek Formoterol-ratiopharm 12 μg je příliš silný nebo příliš slabý, obraťte se prosím na svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg, než jste měl(a), kontaktujte neprodleně svého lékaře.

Typické známky předávkování:
Nevolnost, zvracení, rychlý tlukot srdce, třesoucí se ruce či prsty, bolest hlavy, zatemněné vědomí, bušení srdce, poruchy srdečního rytmu, změny na EKG, zvýšená hladina kyselin v krvi a tkáni (metabolická acidóza), pokles krevního tlaku, snížení hladiny draslíku v krvi a zvýšení hladiny cukru v krvi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg
Neužívejte dvojitou dávku, abyste vynechanou dávku nahradili. Není nutné, abyste nějakou dávku navíc užili později, v případě nutnosti to však je možné. Pokud se ale již blíží čas, kdy máte užít následující dávku, vynechte zapomenutou dávku a pokračujte v léčbě jako obvykle.

Jestliže přestanete FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg
Aby byla léčba úspěšná, je nutné užívat léky proti dýchacím obtížím pravidelně, a to i v případě, že se příznaky zlepší. Nepřerušujte nebo neukončujte proto léčbu bez toho, abyste se poradili se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Časté (u 1 až 10 pacientů ze 100)
Může se objevit bolest hlavy, dýchací obtíže, bušení srdce (palpitace) a třes v rukou či prstech.
Palpitace a třes jsou ale často dočasné a při pravidelné léčbě ustupují.

Méně časté (u 1 až 10 pacientů z 1.000)
Může se objevit neklid, úzkost, nervozita, poruchy spánku, nesoustředěnost, bušící srdce, výraznější bronchospazmus (sevření průduškových svalů), podráždění úst a hrdla, svalové křeče, bolest svalů.

Vzácné (u 1 až 10 pacientů z 10.000):
Reakce z přecitlivělosti (závažný pokles krevního tlaku, otoky kůže a sliznic), nízká/vysoká hladina draslíku v krvi, nepravidelný tep, nevolnost, kopřivka, svědění, kožní vyrážka.

Velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10.000)
Periferní otoky (edém), hyperglykémie, poruchy chuti, závrať, paradoxní bronchospazmus (sevření průduškových svalů), bolest na hrudi (angina pectoris), změny na EKG a změny v krevním tlaku.
Po léčbě pomocí beta-2 agonistů bylo pozorováno zvýšení hladiny inzulínu v krvi, volných mastných kyselin, glycerolu a ketonů.
Laktosa obsahuje malé množství mléčných bílkovin a může proto vyvolat alergickou reakci.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 μg UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Formoterol-ratiopharm 12 μg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na vnějším obalu a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25C.
Uchovávejte v původním vnitřním obalu.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Formoterol-ratiopharm 12 μg obsahuje
Léčivou látkou je formoteroli fumaras dihydricus 12,5 μg, což odpovídá formoteroli fumaras 12 μg v jedné tobolce. To odpovídá formoteroli fumaras 10,3 μg v podané dávce.

Pomocnými látkami jsou:
Monohydrát laktosy (obsah tobolky) a želatina (obal tobolky).

Jak Formoterol-ratiopharm 12 μg vypadá a co obsahuje toto balení
Bezbarvé transparentní želatinové tobolky obsahující bílý prášek k inhalaci.

Velikost balení
1 inhalátor + 10, 20, 30, 50, 56, 60, 100, 120, 180 nebo 200 tobolek
2 inhalátory + 100 tobolek
4 inhalátory + 200 tobolek
50 inhalátorů + 500 tobolek
50 nebo 60 tobolek bez inhalátoru

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Datum poslední revize textu: 2.5.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.