První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CARTEOL LP 2 % - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

CARTEOL LP 2 %

oční kapky s prodlouženým účinkem

Carteololi hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek CARTEOL LP 2% a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CARTEOL LP 2% používat
 3. Jak se přípravek CARTEOL LP 2% používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek CARTEOL LP 2% uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CARTEOL LP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek CARTEOL LP patří do skupiny léků, které se nazývají betablokátory..

Je indikován k lokální léčbě při následujících onemocněních oka:

 • určitá forma glaukomu (chronický glaukom s otevřeným úhlem)
 • vysoký nitrooční tlak (intraokulární hypertenze)

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CARTEOL LP POUŽÍVAT?

Nepoužívejte přípravek CARTEOL LP: jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na karteol-hydrochlorid nebo na kteroukoliv další složku přípravku CARTEOL LP, chronický obstrukční zánět průdušek (těžké plicní onemocnění, které může způsobovat dušnost, potíže s dýcháním a/nebo dlouhotrvající kašel), jestliže máte pomalý srdeční tep, srdeční selhání nebo poruchy srdečního rytmu (nepravidelný srdeční tep), při bradykardii (<45–50 kontrakcí za minutu) – čili nižší než normální puls, při neléčených feochromocytomech (nadměrná produkce hormonu, který vyvolává vážnou arteriální hypertenzi), pokud současně užíváte léky na bázi floktafeninu (analgetika a antirevmatika), pokud současně užíváte sultoprid (antipsychotika).

Zvláštní opatrnosti při používání přípravku CARTEOL LP je zapotřebí:
Předtím než budete používat tento léčivý přípravek, informujte prosím svého lékaře, jestliže jste měl(a) v minulosti nebo máte v současnosti: koronární onemocnění srdce (symptomy mohou zahrnovat bolest nebo tíseň na hrudi, dušnost nebo lapání po dechu), srdeční selhání, nízký krevní tlak, poruchy srdeční frekvence, jako např. zpomalený srdeční rytmus, dýchací potíže, astma nebo chronické obstrukční onemocnění plic (onemocnění plic, které může způsobovat dušnost, potíže s dýcháním a/nebo dlouhotrvající kašel), onemocnění se špatným krevním oběhem (jako např. Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom), cukrovku, protože karteolol může maskovat projevy a známky nízké hladiny cukru v krvi, zvýšenou činnost štítné žlázy, protože karteolol může maskovat projevy a známky této zvýšené činnosti, léčený feochromocytom, psoriáza, onemocnění rohovky, alergické reakce v anamnéze, onemocnění ledvin nebo jater, tyreotoxikózu, cukrovku
Informujte svého lékaře, že používáte Carteol LP před chirurgickou anestezií, protože karteolol může změnit účinek některých léků používaných v průběhu anestezie.
Aby bylo možné sledovat, zda nejste rezistentní proti léčbě tímto přípravkem, měl(a) byste před zahájením léčby a dále v průběhu léčby pravidelně podstupovat vyšetření očí, a to přibližně každé 4 týdny. Navíc v případě dlouhodobé léčby tato vyšetření ukáží, zda nedošlo k selhání léčby (ztrátě účinku léku). Jestliže nosíte kontaktní čočky: může dojít ke snížení sekrece slz spojené s používáním této skupiny léčiv a tím k nesnášenlivosti kontaktních čoček. Použitá konzervační látka (benzalkonium-chlorid) může také způsobit podráždění oka, může se usazovat na měkkých kontaktních čočkách a postupně je zabarvit: proto byste v průběhu léčby byste neměl(a) nosit měkké kontaktní čočky. Účinná látka obsažená v tomto přípravku může způsobit pozitivní výsledek antidopingové kontroly. Tyto oční kapky nejsou vhodné pro používání u předčasně narozených dětí nebo novorozenců, dětí nebo dospívajících.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přípravek CARTEOL LP může ovlivňovat nebo být ovlivněn dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu.
Pokud používáte jakékoli jiné léky aplikované do očí: nejprve užijte jiný oční přípravek poté počkejte 15 minut jako poslední aplikujte přípravek Carteol LP
V případě léčby určitého typu glaukomu (například glaukomu s uzavřeným úhlem), Vám lékař může předepsat také miotické oční kapky.
Sledování, resp. vyšetření u očního lékaře je nutné, pokud užíváte oční kapky na bázi adrenalinu/epi­nephrinu současně s přípravkem Carteol LP (kvůli riziku rozšíření zornic).
Pokud současně užíváte beta-blokátory také ústy, je nezbytné přizpůsobit dávku přípravku Carteol LP. Přestože množství beta-blokátorů, které přechází do krve při aplikaci do očí je nízké, je nutné vzít v úvahu interakce pozorované při užívání beta-blokátorů ústy: nesmí se užívat floktafenin (analgetikum a antirevmatikum) a sultoprid (antipsychotikum) nedoporučuje se užívání amiodaronu (na léčbu onemocnění srdečního rytmu) nebo určitých kalciových antagonistů (používaných k léčbě hypertenze, jako jsou bepridil, verapamil, diltiazem) nebo ostatních beta-blokátorů (používaných k léčbě selhání srdce).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Může být potřebné další sledování očním lékařem.

Těhotenství
Neexistuje dostatek informací o používání karteol-hydrochloridu u těhotných žen. Nepoužívejte Carteol LP, když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné. Opatření ke snížení systémové absorpce viz bod 3.

Kojení
Nepoužívejte přípravek CARTEOL LP pokud kojíte, karteol-hydrochlorid se může vylučovat do mateřského mléka. Zeptejte se svého lékaře, než začnete používat jakýkoliv léčivý přípravek v době kojení.
Beta-blokátory se vylučují do mléka. Přesto není pravděpodobné, že při terapeutických dávkách karteol-hydrochloridu v očních kapkách by se v mateřském mléku objevilo množství dostatečné k tomu, aby způsobilo klinické příznaky beta-blokády u dítěte. Opatření ke snížení systémové absorpce viz bod 3. Zeptejte se svého lékaře, než začnete používat jakýkoliv léčivý přípravek v době kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tyto oční kapky způsobují po nakapání do oka rozmazané vidění. Neřiďte a neobsluhujte stroje dokud se neobnoví normální vidění.

Důležité informace o některých složkách přípravku Carteol LP:
Užitá konzervační látka: benzalkonium-chlorid, viz bod 2 odstavec „Zvláštní opatrnosti při používání přípravku Carteol LP je zapotřebí“

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CARTEOL LP POUŽÍVÁ?

Přípravek je určen pro oční podání. Vždy užívejte přípravek Carteol LP přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:
Carteol LP obsahuje specifickou pomocnou látku, která má fyzikální vlastnosti, které umožní pouze jednu dávku denně.
Obvykle se podává 1 kapka do každého nemocného oka 1× denně, ráno. Váš lékař může ale upravit dávkování, zvláště pokud současně užíváte beta-blokátory také perorálně (užívání ústy) – viz sekce „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“
Metoda a způsob podání: Pokud nosíte kontaktní čočky, vyjměte je z očí před použitím přípravku Carteol LP. Poté počkejte 15 minut, než je nasadíte zpět.
Pro správné podání přípravku Carteol LP: Před užíváním léku si pečlivě umyjte ruce. Nedotýkejte se okrajem lahvičky oka ani očního víčka. Odtáhněte dolní oční víčko lehce směrem dolů, lahvičku držte kapacím otvorem směrem dolů, opatrně lahvičku stlačujte, až do odtaženého víčka vkápne jedna kapka.
Na několik vteřin oko zavřete. Po podání přípravku Carteol LP stiskněte prstem vnitřní koutek oka (u nosu) po dobu 2 minut. To Vám pomůže snížit vstřebávání karteol-hydrochloridu do organizmu. Oko neotvírejte a odstraňte přebytečnou tekutinu. Po každém použití lahvičku pevně uzavřete.
Pokud používáte jakékoli jiné léky aplikované do očí: nejprve užijte jiný oční přípravek poté počkejte 15 minut jako poslední aplikujte přípravek Carteol LP
Pokud Vám lékař předepsal Carteol LP jako náhradu za jiný léčivý přípravek, užívejte jiné oční kapky až do konce dne léčby. Začněte si aplikovat přípravek Carteol LP až následující den s dávkou, jakou Vám lékař předepsal
Pokud máte pocit, že je účinek přípravku příliš silný nebo naopak slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Přípravek neaplikujte injekční stříkačkou ani nepolykejte.

Délka léčby
Řiďte se pokyny svého lékaře. Řekne Vám, jak dlouho máte přípravek Carteol LP užívat. Nepřestávejte s léčbou dříve.

Jestliže jste použil(a) více přípravku CARTEOL LP, než jste měl(a)
Pokud jste si nakapal/a více kapek do oka, vymyjte je čistou vodou.
Pokud jste nedopatřením užili obsah lahvičky ústy, mohou se u Vás projevit některé z nežádoucích účinků, jako je závrať, problémy s dýcháním nebo pocit zpomalení tlukotu srdce.
Poraďte se okamžitě s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) CARTEOL LP použít
Nezdvojnásobujte následující dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat CARTEOL LP
Pokud přerušíte Vaší léčbu, může se tlak ve Vašich očích zvednout a způsobit poškození zraku. Nikdy nepřestávejte přípravek užívat bez konzultace s lékařem nebo lékárníkem.
Máte-li další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého očního lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Carteol LP nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud nejsou nežádoucí účinky závažné, obvykle je možné v užívání přípravku Carteol LP pokračovat. Pokud máte obavy, zeptejte se svého očního lékaře nebo lékárníka. Nepřestávejte přípravek užívat bez porady s lékařem.

Četnost výskytu možných nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících pravidel:

 • velmi časté: postihují více než 1 uživatele z 10
 • časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100
 • méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000
 • vzácné: postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000
 • velmi vzácné: postihují méně než 1 uživatele z 10 000
 • není známo: četnost výskytu nelze z dostupných dat stanovit

Jako ostatní léčivé přípravky podávané do očí (lokálně podávané oční přípravky), i karteol-hydrochlorid je vstřebáván do krve. To může způsobit podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u systémových betablokátorů. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků u očních betablokátorů je nižší než při podání např. ústy nebo injekčně. Níže uvedené nežádoucí účinky zahrnují nežádoucí účinky pozorované u očních betablokátorů:
Není známo: alergické reakce včetně otoku obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, který může způsobovat obtíže s polykáním nebo dýcháním (angioedém), kopřivka, lokalizovaná či generalizovaná vyrážka, svědění (pruritus) a náhlá život ohrožující alergická reakce (anafylaktická reakce)
Není známo: pokles hladiny cukru v krvi (hypoglykémie).
Není známo: nespavost (potíže se spaním), deprese, noční můry, ztráta paměti,
Není známo: ztráta vědomí (synkopa), cévní mozková příhoda (mrtvice), snížení průtoku krve některými částmi mozku (mozková ischemie), zvýšení počtu známek a příznaků myasthenie gravis (onemocnění svalů), závratě, brnění nebo znecitlivění nohou a rukou, mravenčení (parestezie), bolest hlavy
Není známo: známky a příznaky podráždění oka (např. pálení, píchání, svědění, slzení, zarudnutí), zarudnutí spojivek, zánět spojivek, zduřelé oční víčko (blefaritida), podráždění nebo pocit, že máte něco v oku (keratitida), rozmazané vidění, nízký nitrooční tlak a poruchy vidění po operaci oka (odchlípení cévnatky po filtračním chirurgickém zákroku ), snížená citlivost rohovky, suché oči, poškození přední části oka (eroze rohovky), pokles horního nebo dolního víčka (ptóza), dvojité vidění (diplopie), změny v refrakci (někdy kvůli vysazení léčby miotickými očními kapkami)
Není známo: pomalý tep (bradykardie), bolest na hrudi, palpitace, hromadění tekutin (otok), změny srdečního rytmu nebo rychlosti srdečního tepu (arytmie), srdeční onemocnění s dýchavičností a otoky nohou a rukou kvůli hromadění tekutin (městnavé srdeční selhání), onemocnění srdce (atrioventrikulární blok), srdeční infarkt (zástava srdce), selhání srdce, Křeče nohou a/nebo bolest dolních končetin při chůzi (klaudikace)
Není známo: nízký krevní tlak (hypotenze), špatný krevní oběh, který způsobuje, že prsty na nohou a na rukou jsou necitlivé a bledé (Raynaudův fenomén), studené končetiny
Není známo: bronchospazmus (dušnost nebo těžké dýchání – obvykle u pacientů s dříve existujícím bronchospastickým onemocněním), dušnost (dyspnoe), kašel
Není známo: Narušení chuti (dysgeuzie), nevolnost, porucha trávení (dyspepsie), průjem, sucho v ústech, bolest břicha, zvracení.
Neníznámo: padání vlasů (alopecia), kožní vyrážka bílo stříbřitého vzhledu (psoriáziformní vyrážka) nebo vzplanutí lupenky, kožní vyrážka.
Není známo: svalová slabost nebo bolest svalů po námaze (myalgie), systémový lupus erytematosus
Není známo: sexuální dysfunkce, snížené libido
Není známo: neobvyklá svalová slabost nebo bolest svalů po námaze (astenie) nebo utahanost (únava)
Vzácné: pozitivní výsledky antinukleárních protilátek
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK CARTEOL LP 2% UCHOVÁVAT

 • Přípravek Carteol LP nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.
 • Spotřebujte do 28 dnů po prvním otevření lahvičky.
 • Nepoužívejte přípravek, pokud si všimnete, že je uzávěr porušený.
 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Carteol LP obsahuje Léčivou látkou je karteolol-hydrochlorid 1 ml očních kapek s prodlouženým účinkem obsahuje 20 mg karteolol-hydrochloridu Pomocnými látkami jsou roztok benzalkonium-chloridu (konzervační látka), kyselina alginová (E 400), dihydrát dihydrogenfos­forečnanu sodného (E 339), dodekahydrát hydrogenfosfo­rečnanu sodného (E 339), chlorid sodný, roztok hydroxidu sodného (pro úpravu pH), čištěná voda

Jak přípravek Carteol LP 2% vypadá a co obsahuje toto balení
Carteol LP je k dispozici ve formě očních kapek s prodlouženým účinkem, jako čistý až slabě zabarvený roztok, v lahvičce s obsahující 3 ml.
3 ml kapací zařízení s šroubovacím uzávěrem
3× 3 ml.kapací zařízení s šroubovacím uzávěrem
Všechna balení nemusí být na trhu k dispozici.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165–173, 13581 Berlín, Německo

Výrobce:
Dr. Gerhard Mann, Chem.-Pharm. Fabrik GmbH, Brunbütteler Damm 165–173, 13581 Berlín, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Chauvin ankerpharm GmbH, organizační složka, Thámova 289/13, 186 00 Praha 8.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Francie: CARTEOL L.P. 1%
Belgie, Lucembursko: ARTEOPTIC LA 1%
Portugalsko: PHYSIOGLAU 1%
Španělsko: ARTEOPTIC 1%
Itálie, Řecko: FORTINOL 1%

Datum poslední revize textu: 8.8.2012

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.