První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

XANAX 0,25 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

XANAX 0,25 mg

tablety
(alprazolamum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek XANAX a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XANAX užívat
 3. Jak se přípravek XANAX užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek XANAX uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK XANAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek XANAX obsahuje léčivou látku alprazolam, sloučeninu patřící do skupiny benzodiazepinů. Alprazolam účinkuje jako anxiolytikum (lék působící proti stavům úzkosti, navozující pocity uvolnění a uklidnění).

Přípravek XANAX je indikován k léčbě příznaků:

 • úzkosti
 • panických poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, davů apod.) nebo bez ní.

Přípravek XANAX Vám lékař předepíše pouze v případech, kdy jsou příznaky závažné, omezující nebo Vám způsobují nesnesitelné utrpení.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK XANAX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek XANAX: trpíte-li onemocněním myasthenia gravis (onemocnění charakterizované výraznou svalovou slabostí) jestliže jste přecitlivělý/á na benzodiazepiny, léčivou látku nebo některou z dalších látek obsažených v přípravku trpíte-li těžkou dechovou nedostatečností trpíte-li syndromem spánkové apnoe (zástava dechu ve spánku) trpíte-li těžkou jaterní nedostatečností

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku XANAX je zapotřebí: Při náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky, protože může dojít ke vzniku abstinenčního syndromu. trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin trpíte-li těžkými depresemi nebo sebevražednými sklony máte-li sklon k nadměrnému užívání alkoholu či zneužívání léků trpíte-li panickými poruchami nebo podobnými stavy užíváte-li přípravek XANAX dlouhodobě. Váš lékař bude pravidelně přehodnocovat potřebu další léčby, protože dlouhodobá léčba může vést k fyzické i psychické závislosti. jste-li starší pacient/ka nebo jste oslaben/a. Lékař Vám předepíše nejnižší účinnou dávku.

Vznik závislosti
Používání léků ze skupiny benzodiazepinů může vést ke vzniku návyku a emocionální/fyzické závislosti k těmto přípravkům. Riziko závislosti se zvyšuje s dávkou a délkou léčby; může být vyšší u pacientů se sklonem k zneužívání alkoholu či léků. Závislost na lécích se může vyskytnout i při doporučených dávkách. Zvýšené riziko závislosti na lécích se projevuje i při kombinované léčbě více benzodiazepiny.
Příznaky z vysazení: při rozvoji závislosti by náhlé vysazení léku mohlo vyvolat abstinenční příznaky. Ty mohou zahrnovat bolest hlavy, svalů, nadměrnou úzkost, napětí, neklid, zmatenost, podrážděnost a nespavost. V závažných případech se mohou vyskytnout i: pocit nereálnosti, pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či sobě samému, citlivost na zvuk, znecitlivění a brnění končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace, nebo epileptický záchvat. Během ukončování léčby přípravkem XANAX Vám bude dávka snižována pomalu, nejvýše o 0,5 mg každé 3 dny. Někteří pacienti mohou vyžadovat i pomalejší snižování dávky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Benzodiazepiny včetně alprazolamu prohlubují dále útlum funkcí centrálního nervového systému (CNS), jsou-li podávány současně s antipsychotiky (léky ovlivňující duševní činnost), hypnotiky (léky k léčbě poruch spánku), sedativy (léky na zklidnění), antidepresivy (léky k léčbě deprese), opioidními analgetiky (silné léky proti bolesti), antiepileptiky (léky k léčbě epilepsie a proti křečím), anestetiky (léky proti bolesti), antihistaminiky (léky proti alergiím), alkoholem a s dalšími látkami s účinkem na CNS.
Sdělte svému lékaři, pokud užíváte některý z následujících léků; může být nezbytné upravit dávku, nebo vysadit tento lék nebo přípravek XANAX: ketokonazol, itrakonazol nebo jiná azolová antimykotika, nefazodon, fluvoxamin a cimetidin, fluoxetin, propoxyfen, perorální kontraceptiva (antikoncepce), diltiazem nebo makrolidová antibiotika jako erytromycin, telitromycin a klaritromycin, ritonavir (nebo jiné léky k léčbě HIV).
Během léčby přípravkem XANAX nepožívejte alkoholické nápoje ani bez porady s lékařem neužívejte jiné léky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém.

Děti a dospívající
Přípravek XANAX není určen pro děti a dospívající do 18 let

Užívání přípravku XANAX s jídlem a pitím
Přípravek může být užíván s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jste-li těhotná, myslíte, že byste mohla být těhotná nebo plánujete otěhotnět, sdělte to svému lékaři. Lékař rozhodne o ukončení/pře­rušení léčby.
Během léčby přípravkem XANAX se nedoporučuje kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte složité stroje, dokud si neověříte, že lék na Vás nemá tlumivý účinek (ospalost, porucha koncentrace, únava).

Důležité informace o některých složkách přípravku XANAX
Tablety přípravku XANAX obsahují laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK XANAX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek XANAX přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nejvhodnější dávkování přípravku XANAX Vám lékař stanoví na základě závažnosti Vašich příznaků a snášenlivosti. V případě závažných nežádoucích účinků po prvním užití přípravku je nutné snížení dávky.

LÉČBA ÚZKOSTI
Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,25–0,5 mg 3× denně
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku zvýší až na maximální denní dávku 4 mg, rozdělenou během dne do několika dávek

LÉČBA PANICKÝCH PORUCH
Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,5–1 mg před spaním
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku upraví. Zvyšovat dávku lze nejvýše o 1 mg každé 3–4 dny.

Použití přípravku XANAX 2 mg
Je-li třeba, tablety přípravku XANAX 2 mg je možné rozpůlit nebo rozčtvrtit. Umístí se vydutou stranou na tvrdou podložku. Tlakem palce se rozdělí na 2 stejné části s obsahem 1 mg.
Je-li třeba, je možné dále tyto části rozdělit. Opět se umístí vydutou stranou na tvrdou podložku a tlakem palce se rozdělí – na 2 dílky s obsahem 0,5 mg.

Tímto způsobem získáte následující dílky tablet přípravku Xanax:
Tyto dílky je možné uchovávat ve speciálně upraveném uzávěru lahvičky, který ale není součástí každého balení.

Léčba starších a oslabených pacientů
Léčba je zahájena nižší dávkou a postupně je upravována v závislosti na Vaši toleranci.

Jestliže jste užil/a více přípravku XANAX, než jste měl/a
Vezmete-li více tablet, než je předepsáno (nebo vezme-li Vaše tablety někdo jiný), vyhledejte lékařskou pomoc nebo jděte do nejbližší nemocnice. Vezměte s sebou krabičku od přípravku.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek XANAX
Je nezbytné užívat tablety pravidelně, přibližně ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li si vzít jednu dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Neužívejte dvojitou dávku, abyste doplnil/a zapomenutou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek XANAX
Nikdy sami léčbu neukončujte. Dbejte přesně pokynů Vašeho lékaře, co se týče velikosti dávky a délky užívání. Po náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky přípravku XANAX se mohou opět objevit původní příznaky nebo abstinenční příznaky. Váš lékař bude dávku snižovat postupně, nejvýše o 0,5 mg každé 3 dny.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek XANAX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se během léčby přípravkem XANAX vyskytnou nežádoucí účinky, vznikají zejména na počátku léčby; po delším podávání nebo při snižování dávky obvykle vymizí.
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou ospalost a útlum.
Často se vyskytují: snížení chuti k jídlu, zmatenost, deprese, ztráta orientace, porucha koordinace pohybů a rovnováhy, porucha paměti, porucha řeči, porucha soustředění, závrať, bolest hlavy, točení hlavy, rozmazané vidění, zácpa, pocit na zvracení, únava, podrážděnost.

Méně často se vyskytují: zvýšená hladina hormonu prolaktinu v krvi, halucinace, zuřivost, agresívní a nepřátelské chování, úzkost, vzrušenost, změny sexuální touhy, nespavost, změny myšlení, nervozita, stimulace, ztráta paměti, porucha svalového napětí, třes, porucha funkce jater, žloutenka, zánět kůže, svalová slabost, pomočování, neschopnost močit, poruchy sexuální výkonnosti, nepravidelná menstruace, změny tělesné hmotnosti, zvýšení nitroočního tlaku.
Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny nežádoucí účinky: nerovnováha nervového systému, zánět jater, otok podkožní tkáně a otok končetin.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK XANAX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek XANAX obsahuje

 • Léčivou látkou je alprazolamum 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg v jedné tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou: Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, sodná sůl dokusátu s natrium-benzoátem, koloidní bezvodý oxid křemičitý. Tablety 0,5 mg obsahují barvivo hlinitý lak erythrosinu (E127). Tablety 1 mg obsahují barvivo hlinitý lak erythrosinu (E127) a indigokarmínu (E132).

Jak přípravek XANAX vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety
XANAX 0,25 mg: bílé eliptické oválné tablety s půlicí rýhou na jedné straně a nápisem „Upjohn 29“ na druhé. Půlicí rýha není určena k dělení dávky, ale pouze k usnadnění polknutí.
XANAX 0,5 mg: růžové eliptické oválné tablety s půlící rýhou na jedné straně a nápisem „Upjohn 55“ na druhé. Půlicí rýha není určena k dělení dávky, ale pouze k usnadnění polknutí.
XANAX 1 mg: světle fialové eliptické oválné tablety, s půlící rýhou na jedné straně a nápisem „Upjohn 90“ na druhé. Půlicí rýha není určena k dělení dávky, ale pouze k usnadnění polknutí.
XANAX 2 mg: bílé tablety ve tvaru tobolky s trojitou dělící rýhou na jedné straně a nápisem „U94“, a trojitou dělící rýhou na druhé. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny nebo čtvrtiny.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha, Česká republika

Výrobce:
Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno, Itálie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 25.4.2012.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.