První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FLOXAL - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

FLOXAL

Oční kapky, roztok
(Ofloxacinum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Floxal a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Floxal používat
 3. Jak se přípravek Floxal používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Floxal uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK FLOXAL, OČNÍ KAPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Oční kapky Floxal jsou určeny k léčbě infekcí předních částí oka způsobených mikroorganismy citlivými na ofloxacin, např. bakteriální záněty spojivky, rohovky, okraje víčka a slzného váčku, ječné zrno, vředy rohovky. Floxal se může používat u dospělých a dětí bez omezení věku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FLOXAL, OČNÍ KAPKY POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Floxal

 • jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léčivými přípravky při používání přípravku Floxal nejsou známy, přesto prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Přestože nejsou známy žádné údaje, které by dokazovaly, že přípravek poškozuje plod, doporučujeme, aby těhotné a kojící ženy přípravek používali jen jsou-li pro to závažné důvody.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tyto oční kapky způsobují po nakapání do oka rozmazané vidění, a tím mohou snížit schopnost řídit auto nebo obsluhovat stroje. Vyčkejte 15 minut, než začnete tyto činnosti provozovat.

Důležité informace o některých složkách přípravku Floxal
Při používání tohoto přípravku dbejte pokynů Vašeho lékaře. Neprotírejte si oči, protože tak si do nich vnášíte původce onemocnění. Ochraňujte oko před průvanem a prudkým světlem. Po dobu léčení nenavštěvujte koupaliště a bazény.
Pomocná látka benzalkonium-chlorid obarvuje měkké kontaktní čočky.Vyvarujte se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením.
Přípravek může též způsobit dráždění očí.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLOXAL, OČNÍ KAPKY POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Floxal přesně podle pokynů svého lékaře. Obvykle se podává 1 kapka 4× denně do spojivkového vaku nemocného oka. Přípravek se může používat nejdéle 14 dní.
Pokyn: Pokud k přípravku Floxal, oční kapky, používáte ještě jiné oční přípravky, musíte mezi jejich aplikací do oka dodržet časový interval 15 minut. Oční mast se musí aplikovat jako poslední. Při používání tohoto přípravku dbejte pokynů Vašeho lékaře. Před prvním otevřením otáčejte šroubovacím uzávěrem pevně doleva, aby se odtrhnul ochranný pásek. Dříve než přikročíte k prvnímu kapání do oka, vyzkoušejte si způsob kapání tím, že lahvičku opatrně ze stran stisknete. Potom postavte lahvičku do kapací polohy, kapátkem směrem dolů a jejím stisknutím vytlačte kapku léku do odtaženého dolního víčka. Po použití opět pevně zašroubujte.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Floxal, než jste měla(a), předávkování přípravkem
Floxal není spojeno s žádným známým rizikem. Terapeutické působení se tím nezhorší ani nezlepší.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Floxal, aplikujte dávku hned, jak si vzpomenete, ale nezdvojujte ji, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dále pokračujte dle stanoveného schématu léčby, které Vám určil lékař.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Floxal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při použití přípravku Floxal se může objevit přechodné zčervenání spojivky a lehké pálení oka. Tyto příznaky trvají krátkou dobu. Zřídka dochází k reakci z přecitlivělosti.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK FLOXAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Po prvním otevření nepoužívejte déle než 4 týdny. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na etiketě lahvičky a krabičce (zkratka EXP).
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Floxal obsahuje
Léčivou látkou je ofloxacinum 3,0 mg v 1 ml roztoku (= 30 kapek)
Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, chlorid sodný, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l a roztok hydroxidu sodného 1 mol/l (k úpravě pH) a voda na injekci

Jak přípravek Floxal vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá průsvitná LDPE lahvička s kapátkem, HDPE pojistným uzávěrem o objemu 5 ml, krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165–173, 13581 Berlín, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Chauvin ankerpharm GmbH, organizační složka
V Domově 71, 130 00 Praha 3

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
22.9. 2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.