První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C-VITAMIN 1000 PHARMAVIT - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

C- VITAMIN 1000 Pharmavit

šumivé tablety
(Acidum ascorbicum) Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však C- VITAMIN 1000 Pharmavit musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit u­žívat
 3. Jak se přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK C-VITAMIN 1000 Pharmavit A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu proti infekcím a napomáhá správné funkci a tvorbě vazivové tkáně. Přípravek se používá při zvýšených nárocích organismu na vitamin C, jako jsou např. nemoci z nachlazení, rekonvalescence, nehojící se rány, stress, jarní únava, těhotenství. Na doporučení lékaře se používá C-VITAMIN 1000 Pharmavit k léčení skorbutu (avitaminózy C) a jako doplněk léčby krvácivých stavů, methemoglobinémie, nebo střevních onemocnění různého původu. Přípravek mohou užívat těhotné i kojící ženy. Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky je přípravek vhodný pro děti nad 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK C-VITAMIN 1000

Pharmavit UŽÍVAT
Neužívejte přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit,

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku acidum ascorbicum nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při pouţití přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit je zapotřebí
O užívání přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit u poruchy funkce ledvin nebo u ledvinových kamenů musí rozhodnout lékař.
Pokud trpíte cukrovkou nebo pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Poraďte se se svým lékařem také v případě, že trpíte poruchami metabolismu železa.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Pokud Vám lékař předepíše během užívání přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit přípravek obsahující deferoxamin, upozorněte ho, že užíváte C-VITAMIN 1000 Pharmavit. O vhodnosti současného užívání přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit s jinými léky (i vitaminovými přípravky) se poraďte s lékařem.

Těhotenství a kojení
Nebyly zaznamenány potíže při užívání přípravku během těhotenství ani při kojení. Vysoké dávky užívané během těhotenství mohou u novorozence paradoxně způsobit projevy nedostatku vitamínu C. V průběhu těhotenství se doporučuje užívat kyselinu askorbovou pouze pod dohledem ošetřujícího lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na pozornost při řízení dopravních prostředků ani při obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit
Přípravek obsahuje cukr, není proto vhodný pro diabetiky a osoby s nesnášenlivostí některých cukrů.
Poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje barvivo oranžovou žluť, které může způsobit alergické reakce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK C-VITAMIN 1000 Pharmavit UŽÍVÁ

Pokud lékař neurčí jinak užívají dospělí preventivně 1/2–1 šumivou tabletu denně. Při nemocech z nachlazení je možno u dospělých krátkodobě dávku zvýšit až na 3 tablety denně. Tato dávka by neměla být překročena. Bez porady s lékařem tuto dávku neužívejte déle než 3 dny.
Dětem nad 6 let je možno podávat 1/2 tablety obden po poradě s lékařem.
Tablety se užívají rozpuštěné ve sklenici (asi 200 ml) vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte další plánovanou dávku v předepsané době.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit
Po náhlém vysazení dlouhodobě podávaných vysokých dávek může dojít k paradoxní hypovitaminóze (projevům nedostatku vitamínu).
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale u citlivých osob a při dávkách nad 1 gram se mohou objevit zažívací obtíže (průjem), které po snížení dávky nebo vysazení přípravku odezní. Dalšími nežádoucími účinky mohou být závratě, bolest břicha, kopřivka a vyrážka. Může také dojít ke zýšenému vylučování oxalátů močí (hyperoxalurie) nebo k jejímu nápadnému zabarvení (chromaturie).
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

5. JAK PŘÍPRAVEK C-VITAMIN 1000 Pharmavit UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit obsahuje

 • Léčivou látkou je acidum ascorbicum, 1000 mg v 1 šumivé tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou: sodná sůl sacharinu, hydrogenuhličitan sodný, kyselina citronová, natriumbenzoát, pomerančové aroma, oranžová žluť (E 110), sacharóza, makrogol 6000.

Jak přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit vypadá a co obsahuje toto balení
10 šumivých tablet

Držitel rozhodnutí o registraci
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Bristol-Myers Squibb, Agen, Francie
Bristol-Myers Squibb, Le Passage, Francie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 15.2.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.