První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BELARA - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

BELARA

0,03 mg/2 mg potahované tablety
Ethinylestradiolum a chlormadinoni a­cetas

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek BELARA a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek BELARA užívat
 3. Jak se přípravek BELARA užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku BELARA
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK BELARA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek BELARA je hormonální antikoncepce (užívá se k zábraně početí) k perorálnímu podání.
Hormonální antikoncepce, obsahující dva druhy hormonů, jako např. BELARA, se nazývá kombinovaná hormonální antikoncepce. 21 tablet v balení pro jeden cyklus obsahuje stejná množství obou hormonů, a proto se BELARA též nazývá „monofázický přípravek“.
Díky vlastnostem svých léčivých látek je BELARA určena také k léčbě středně těžké formy akné u žen, u nichž je BELARA indikována jako hormonální antikoncepce.
Hormonální antikoncepce, jako např. BELARA, Vás nechrání před AIDS (HIV infekce) nebo jinými pohlavně přenosnými chorobami. Chránit Vás může pouze prezervativ (kondom).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BELARA UŽÍVAT

Než začnete užívat přípravek BELARA, Váš lékař Vás pečlivě celkově i gynekologicky vyšetří, vyloučí těhotenství, zváží možné kontraindikace a další souvislosti, a rozhodne, je-li pro Vás BELARA vhodná.
Při užívání přípravku BELARA by se mělo vyšetření opakovat každoročně.

Neužívejte přípravek BELARA:

 • jestliže jste alergická (přecitlivělá) na léčivou látku ethinylestradiol nebo chlormadinon-acetát nebo jakoukoli jinou složku přípravku BELARA;
 • máte-li sklon k tvorbě krevních sraženin v žilách nebo tepnách (např. hluboká žilní trombóza, plicní embolie, infarkt myokardu, mozková mrtvice), nebo jste je v minulosti prodělala;
 • objeví-li se u Vás první stadia nebo projevy vzniku krevní sraženiny, žilního zánětu nebo vmetku krevní sraženiny, jako např. prchavá bodavá bolest, bolest nebo pocit tísně na hrudi;
 • musíte-li dlouhodobě omezit fyzickou aktivitu (např. přísný klid na lůžku, sádrová fixace) nebo pokud plánujete operaci, přestaňte užívat přípravek BELARA alespoň čtyři týdny před plánovaným datem operace;
 • máte-li cukrovku, kdy změny hladin krevního cukru nejsou pod kontrolou nebo je provázena cévními změnami;
 • máte-li obtížně kontrolovaný vysoký krevní tlak nebo výrazně stoupá (hodnoty trvale překračující 140/90 mm Hg);
 • máte-li zánět jater (např. virového původu) nebo žloutenku, a hodnoty jaterních testů se zatím nevrátily k normálu;
 • při svědění celého těla nebo máte-li poruchu odtoku žluči, zvláště pokud se objevily v souvislosti s předchozím těhotenstvím nebo léčbou estrogeny;
 • máte-li zvýšenou hladinu bilirubinu v krvi (produkt odbourávání krevního barviva), např. při vrozené poruše jeho vylučování (Dubin-Johnsonův nebo Rotorův syndrom);
 • máte-li nebo jste v minulosti měla nádor jater;
 • máte-li silné bolesti žaludku, zvětšená játra nebo si všimnete známek krvácení z trávicího traktu;
 • objeví-li se u Vás poprvé nebo znovu porfyrie (porucha metabolismu krevního barviva);
 • při výskytu hormonálně podmíněného zhoubného nádoru, např. rakoviny prsu nebo dělohy, nebo při podezření na ně;
 • máte-li těžkou poruchou metabolismu tuků
 • máte-li nebo jste prodělala zánět slinivky břišní, a máte s ním spojené závažné zvýšení krevních tuků (triglyceridů);
 • objeví-li se u Vás poprvé migréna
 • máte-li neobvykle silné, časté nebo dlouhotrvající bolesti hlavy;
 • trpíte-li migrénou doprovázenou poruchami smyslového vnímání, čití a/nebo hybnosti;
 • máte-li náhlé poruchy smyslového čití (zrakové nebo sluchové);
 • máte-li poruchy hybnosti (obzvláště známky obrny);
 • zaznamenáte-li zhoršení epileptických záchvatů;
 • trpíte-li těžkou depresí;
 • máte-li určitý typ hluchoty (otoskleróza), která se zhoršila v průběhu předchozího těhotenství;
 • pokud se z neznámého důvodu neobjeví menstruační krvácení;
 • máte-li nadměrné zesílení vnitřní vrstvy děložní stěny (hyperplázie endometria);
 • pokud se z neznámého důvodu objeví krvácení z pochvy.

Nesmíte přípravek BELARA užívat nebo jeho užívání okamžitě ukončete při vysokém riziku nebo více rizikových faktorech poruch krevní srážlivosti (viz „ Zvláštní pozornosti při použití přípravku BELARA“).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BELARA je zapotřebí:

 • pokud kouříte. Kouření zvyšuje riziko závažných nežádoucích účinků na srdce a krevní cévy při užívání kombinovaných antikoncepčních přípravků. Riziko se zvyšuje s věkem a počtem vykouřených cigaret. To platí zejména pro ženy ve věku nad 35 let. Kuřačky starší 35-ti let by měly používat jiné metody antikoncepce.
 • pokud máte vysoký krevní tlak, abnormálně vysoké hladiny tuků v krvi, máte-li nadváhu nebo cukrovku (viz. též kapitola Neužívejte přípravek BELARA). V takových případech je zvýšené riziko závažných nežádoucích účinků kombinované hormonální antikoncepce (jako infarkt myokardu, embolie, mozková mrtvice nebo jaterní nádory).
 • pokud máte některý z následujících rizikových faktorů, nebo se v průběhu užívání přípravku BELARA objeví či zhorší, poraďte se prosím okamžitě se svým lékařem. Ten rozhodne, zda můžete dále přípravek BELARA užívat nebo máte jeho užívání ukončit.
 • Ucpání krevních cév nebo jiné onemocnění krevních cév

Při užívání hormonální antikoncepce je prokázáno zvýšené riziko vzniku krevních sraženin v žilách a tepnách. To může eventuálně způsobit srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, hlubokou žilní trombózu a plicní embolii. Nicméně jsou tyto příhody při užívání hormonální antikoncepce vzácné.

Riziko uzávěru žil krevní sraženinou (tromboembolismus) je vyšší u žen užívajících kombinovanou perorální antikoncepci. Toto další riziko je vůbec nejvyšší během prvního roku užívání. Zvýšení rizika při užívání hormonální antikoncepce je nižší než riziko jeho vzniku během těhotenství, kdy se jeho frekvence odhaduje na 60 případů na 100 000 těhoten­ství. V 1–2% případů může být takový uzávěr cév smrtelný.
Není známo, jak riziko vzniku žilního tromboembolismu ovlivňuje přípravek BELARA ve srovnání s jinou kombinovanou hormonální antikoncepcí.
Poraďte se, prosím, co nejdříve se svým lékařem, zaznamenáte-li příznaky trombózy nebo plicní embolie, jako např.:

 • bolest a/nebo otok paží nebo nohou
 • náhlá silná bolest na hrudi, která se může, ale nemusí šířit do levé paže
 • náhlá dušnost, náhlý kašel neznámého původu
 • nečekaně silné nebo dlouhotrvající bolesti hlavy
 • částečná nebo úplná ztráta zraku, dvojité vidění, potíže při mluvení nebo hledání správných slov
 • závratě, kolaps (v některých případech spolu s epileptickým záchvatem)
 • náhlá slabost nebo výrazné znecitlivění jedné strany těla nebo jeho části
 • problémy s pohybem
 • náhlá nesnesitelná bolest břicha.

Všimnete-li si zvýšené frekvence nebo intenzity záchvatů migrény v průběhu užívání přípravku BELARA (což může ukazovat na poruchy zásobování mozku krví), obraťte se co nejdříve na svého lékaře. Může Vám doporučit okamžitě přestat užívat přípravek BELARA.

Riziko uzávěru cév zvyšují následující faktory:

 • věk;
 • kouření;
 • výskyt uzávěru cév ve Vaší rodině (např. sourozenec nebo rodiče měli v mládí trombózu). Je-li tomu tak, Váš lékař Vás může poslat na specializované vyšetření (např. vyšetření srážlivosti krve) dříve, než začnete přípravek BELARA užívat;
 • poruchy srážlivosti krve prokázané následujícími laboratorními testy: rezistence k proteinu C (rezistence APC), hyperhomocyste­inemie, chybění faktoru antitrombinu III, deficit proteinu C, deficit proteinu S a protilátky proti fosfolipidům;
 • výrazná nadváha, tj. BM index vyšší než 30 kg/m2;
 • abnormální změny tuků a bílkovin v krvi (dyslipoprote­inemie);
 • vysoký krevní tlak;
 • onemocnění srdečních chlopní;
 • poruchy srdeční frekvence (chvění síní);
 • dlouhé období nehybnosti, velké operace, operace dolních končetin nebo těžké úrazy. O těchto stavech informujte co nejdříve svého lékaře. Ten Vám doporučí přerušit užívání přípravku BELARA alespoň 4 týdny před operací a řekne Vám, kdy můžete opět začít s užíváním (obvykle nejdříve 2 týdny poté, co začnete chodit)
 • jiné nemoci, které ovlivňují krevní oběh, jako cukrovka, systémový lupus erythematodes (onemocnění imunitního systému), hemolyticko-uremický syndrom (krevní onemocnění, které poškozuje ledviny), Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida (chronický zánět tlustého střeva) a srpkovitá anémie (onemocnění krve). Vhodná léčba těchto onemocnění může snížit riziko uzávěru krevních cév.
 • Nádory

Některé studie prokazují, že existuje riziko vzniku nádoru děložního hrdla, pokud ženy, jejichž děložní hrdlo je infikováno určitým typem pohlavně přenášeného viru (tzv. lidský papillomavirus) dlouhodobě užívají hormonální antikoncepci. Avšak není zřejmé, do jaké míry jsou tyto výsledky ovlivněny jinými faktory (např. rozdíly v počtu sexuálních partnerů nebo používání mechanických způsobů antikoncepce).
O něco častěji byl pozorován výskyt nádoru prsu, ale není známo zda byl u těchto žen způsoben užíváním kombinované perorální antikoncepce. Například je možné, že ženy, které užívají kombinovanou perorální antikoncepci jsou vyšetřovány častěji. Výskyt nádorů prsu se snižuje po ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce.
Ve vzácných případech byly po užívání orálních antikoncepčních přípravků pozorovány nezhoubné, a ještě vzácněji zhoubné nádory jater. Ty mohou způsobit nebezpečné vnitřní krvácení. V případě silné bolesti v oblasti žaludku, která spontánně neodezní, byste se měla poradit se svým lékařem.

 • Jiná onemocnění

Mnoho žen má v průběhu užívání perorální antikoncepce lehce zvýšený krevní tlak. Pokud Váš krevní tlak během užívání přípravku BELARA výrazně stoupá, lékař Vám doporučí, abyste užívání ukončila a předepíše Vám léky na snížení krevního tlaku. Jakmile se Váš krevní tlak vrátí k normálu, můžete znovu začít užívat přípravek BELARA.
Pokud jste měla v průběhu předchozího těhotenství opar, může se znovu objevit v průběhu užívání perorální antikoncepce. Pokud máte určitou poruchou hladin krevních tuků (hypertriglyce­ridemie) nebo vyskytl-li se ve Vaší rodině, je zde zvýšené riziko zánětu slinivky břišní.
Pokud máte akutní nebo chronickou poruchu jaterních funkcí, Váš lékař Vám může doporučit ukončit užívání přípravku BELARA dokud se hodnoty jaterních testů nevrátí k normálu. Pokud jste měla v průběhu předchozího těhotenství nebo v průběhu užívání perorální antikoncepce žloutenku, a ta se znovu objeví, lékař Vám doporučí ukončit užívání přípravku BELARA.
Máte-li cukrovku a hladina krevního cukru je pod kontrolou, bude Vás lékař po celou dobu užívání přípravku BELARA pečlivě sledovat. Může být potřeba upravit léčbu cukrovky.
Vzácně se mohou na kůži objevit hnědé skvrny (chloasma), zvláště pokud se u Vás vyskytly v průběhu těhotenství. Víte-li, že k nim máte dispozici, měla byste se v průběhu užívání přípravku BELARA vyhnout delšímu slunění.

 • Nemoci, které mohou být negativně ovlivněny

Zvláštní lékařská kontrola je také nezbytná

 • máte-li epilepsii;
 • máte-li roztroušenou sklerózu;
 • máte-li silné svalové křeče (tetanie);
 • máte-li migrénu (viz také kapitola „Neužívejte přípravek BELARA“);
 • máte-li astma;
 • máte-li oslabené srdce nebo ledviny (viz také kapitola„Neužívejte přípravek BELARA“);
 • pokud trpíte tancem svatého Víta (chorea minor);
 • máte-li cukrovku (viz. také kapitoly „Neužívejte přípravek BELARA“, „Zvláštní opatrnosti je zapotřebí..“, „Jiná onemocnění“);
 • máte-li nemocná játra (viz také kapitola „Neužívejte přípravek BELARA“);
 • máte-li poruchu metabolismu tuků (viz také kapitola „Neužívejte přípravek BELARA“);
 • máte-li onemocnění imunitního systému (včetně lupus erythematodes);
 • máte-li výraznou nadváhu
 • máte-li vysoký krevní tlak (viz také kapitola „Neužívejte přípravek BELARA“);
 • máte-li endometriózu (tkáňová výstelka dutiny děložní, zvaná endometrium se dostane mimo vnitřní epitelovou vrstvu), (viz také Kapitola „Neužívejte přípravek BELARA“);
 • máte-li křečové žíly nebo zánět žil (viz také kapitola „Neužívejte přípravek BELARA“);
 • máte-li problémy se srážlivostí krve (viz také kapitola „Neužívejte přípravek BELARA“);
 • máte-li onemocnění prsou (mastopatie);
 • máte-li nezhoubný nádor dělohy (myom);
 • měla jste v předchozím těhotenství puchýře (herpes gestationis – svědivá vyrážka tvořená drobnými puchýřky v těhotenství);
 • máte-li depresi (viz také kapitola „Neužívejte přípravek BELARA“);
 • máte-li chronické zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida).

Poraďte se prosím, se svým lékařem, pokud máte, nebo jste měla v minulosti jedno z výše uvedených onemocnění nebo pokud se objeví v průběhu užívání přípravku BELARA.

 • Účinnost

Antikoncepční účinek může být ovlivněn, pokud neužíváte antikoncepci pravidelně, nebo pokud po jejím užití zvracíte nebo máte průjem (viz kapitola „Když přestanete užívat přípravek BELARA“), nebo užíváte současně určité léky (viz kapitola „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.).

Ani při správném užívání hormonální antikoncepce nemůže být zajištěna absolutní ochrana proti početí.

 • Nepravidelné krvácení

Zejména v několika prvních měsících užívání perorální antikoncepce se mohou objevit nepravidelnosti krvácení z pochvy (krvácení z průniku/špinění). Pokud takové nepravidelné krvácení trvá 3 měsíce nebo se znovu objeví po předchozích pravidelných cyklech, poraďte se svým lékařem.
Špinění také může znamenat snížení antikoncepčního účinku. V některých případech může chybět krvácení ze spádu po 21 dnech užívání přípravku BELARA. Pokud užíváte přípravek BELARA podle návodu, uvedeném níže v oddíle 3, je těhotenství nepravděpodobné.
Jestliže přípravek BELARA není užíván podle návodu a krvácení ze spádu se nedostaví, před jakýmkoli dalším užitím musí být především s jistotou vyloučeno těhotenství.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Antikoncepční účinek přípravku BELARA může být ovlivněn, pokud užíváte ve stejnou dobu jinou léčivou látku, jako léky k léčbě epilepsie (např. karbamazepin, fenytoin a topiramát), léky k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin), určitá antibiotika jako ampicilin, tetracykliny a griseofulvin, barbituráty, barbexaklon, primidon, modafinil, určité přípravky k léčbě HIV infekce (např. ritonavir), a přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). Vstřebávání léčivých látek přípravku BELARA mohou ovlivnit léky stimulující pohyb střev (např. metoklopramid) a živočišné uhlí.
Pokud užíváte lék s některou z výše uvedených léčivých látek, nebo s jeho užíváním začínáte, můžete pokračovat v užívání přípravku BELARA. Během léčby těmito přípravky musíte používat doplňkové mechanické antikoncepční metody (např. kondom). Užíváte-li takové léky, musíte také používat mechanické antikoncepční metody nejméně 7 nebo až 28 dnů po ukončení léčby. Požádejte o radu Vašeho lékaře nebo lékárníka.
Informujte svého lékaře, jste-li léčena inzulinem nebo jinými léky na snížení hladiny krevního cukru.
Dávkování těchto léků může muset být změněno.
Pokud užíváte perorální antikoncepci, může být sníženo vylučování diazepamu, cyklosporinu, teofylinu nebo prednizolonu a účinek těchto léčivých látek může být větší a trvat déle. Pokud současně s hormonální antikoncepcí užíváte přípravky obsahujících klofibrát, paracetamol, morfin nebo lorazepam, jejich účinek být může snížen,
Nezapomínejte prosím, že výše uvedené platí také v případě, že jste užívala jednu z těchto léčivých látek krátce před začátkem užívání přípravku BELARA.

Některá laboratorní vyšetření funkce jater, nadledvinek a štítné žlázy, určitých krevních bílkovin, metabolismu sacharidů a krevní srážlivosti mohou být ovlivněny užíváním přípravku BELARA.

Informujte prosím lékaře před laboratorním vyšetřením krve o užívání přípravek BELARA.

Těhotenství a kojení
Přípravek BELARA není určen k užívání během těhotenství. Pokud otěhotníte v průběhu užívání přípravku BELARA, musíte užívání okamžitě ukončit. Nicméně předchozí užívání přípravku BELARA není důvodem pro potrat.
Pokud užíváte přípravek BELARA, nesmíte zapomenout, že množství mateřského mléka může být sníženo a může být ovlivněna jeho kvalita. Velmi malé množství léčivé látky přechází do mateřského mléka. Perorální antikoncepční přípravky jako je BELARA, lze užívat pouze po ukončení kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Důležité informace o některých složkách přípravku BELARA:
Přípravek BELARA obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vás někdy lékař informoval, že nesnášíte některé cukry, navštivte svého lékaře, než začnete užívat přípravek BELARA.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BELARA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek BELARA přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob podání
Perorální podání.

Jak a kdy máte užívat přípravek BELARA?
Vymáčkněte první tabletu z balení pro jeden cyklus, které je označeno písmeny, odpovídajícími danému dnu v týdnu (např. „Ne“ pro neděli) a bez žvýkání ji polkněte. V užívání pokračujete ve směru šipky, každý den, je-li to možné ve stejnou denní dobu, nejlépe večer. Interval mezi užitím dvou tablet by měl být pokud možno vždy 24 hodin. Jména dnů vytištěná na balení Vám umožní každý večer zkontrolovat, jestli jste už tabletu pro konkrétní den užila.
Užívejte 1 tabletu denně po dobu 21 po sobě jdoucích dnů. Poté následuje přestávka 7 dnů. Normálně se za 2–4 dny po užití poslední tablety dostaví krvácení ze spádu, podobné Vašemu menstruačnímu krvácení. Po sedmidenní přestávce pokračujte v užívání tablet z dalšího balení přípravku BELARA, bez ohledu na to, jestli krvácení ustalo nebo ne.

Kdy můžete začít užívat přípravek BELARA?
Jestliže jste dříve neužívala žádnou hormonální antikoncepci (v průběhu posledního menstruačního cyklu)
Vezměte si první tabletu přípravku BELARA první den Vašeho následujícího menstruačního cyklu.
Ochrana před početím začíná první den užití a trvá po celou dobu 7-denní přestávky.
Pokud již začala Vaše menstruace, užijte první tabletu mezi 2.- 5. dnem menstruace, bez ohledu na to zda krvácení již ustalo nebo ne. V těchto případech ale musíte během prvních sedmi dnů užívání používat doplňkovou mechanickou metodu antikoncepce (pravidlo 7 dnů).
Pokud Vaše menstruace začala dříve než před 5 dny, počkejte prosím na další menstruaci a pak začněte užívat přípravek BELARA.
Pokud jste dříve užívala jiný 21-denní nebo 22-denní antikoncepční přípravek
Využívejte všechny tablety starého balení jako obvykle. Další den začněte bez přerušení užívat první tabletu přípravku BELARA. Není třeba čekat až do začátku příštího krvácení ze spádu, ani nemusíte používat žádnou doplňkovou mechanickou antikoncepční metodu.
Pokud jste dříve užívala kombinovanou perorální hormonální antikoncepci s 28 tabletami
Poté co si vezmete ze starého balení poslední tabletu s léčivou látkou (po 21 nebo 22 dnech), vezměte si bez přestávky hned další den první tabletu přípravku BELARA Není zapotřebí čekat na příští krvácení ze spádu, ani nemusíte používat žádné doplňkové antikoncepční metody.
Pokud jste užívala perorální antikoncepci obsahující pouze progestin (tzv. POP, tabletu obsahující pouze progestin)
Jestliže se užívá perorální antikoncepce, obsahující pouze progestin, může chybět krvácení ze spádu, podobné menstruačnímu krvácení. Vezměte si první tabletu přípravku BELARA den poté, co jste si vzala poslední tabletu obsahující pouze progestin. V tomto případě musíte během prvních sedmi dnů používat doplňkové mechanické antikoncepční metody.

Pokud jste dříve měla hormonální injekce nebo implantáty
Vezměte si první tabletu přípravku BELARA v den odstranění implantátu nebo další plánované injekce.
V tomto případě musíte během prvních 7 dnů používat doplňkové antikoncepční metody.
Pokud došlo během prvních 3 měsíců těhotenství k samovolnému nebo umělému potratu
Po samovolném nebo umělém potratu můžete začít užívat přípravek BELARA okamžitě. V tomto případě nemusíte používat žádnou doplňkovou antikoncepci.

Pokud jste potratila nebo porodila v 3.- 6. měsíci těhotenství
Pokud nekojíte, můžete začít užívat přípravek BELARA 21–28 dnů po porodu. Nemusíte užívat žádné doplňkové mechanické metody antikoncepce.
Pokud však od porodu uplynulo více než 28 dnů, musíte během prvních 7 dnů používat doplňkové antikoncepční metody.
Pokud jste už měla pohlavní styk, musí být vyloučeno těhotenství nebo musíte se začátkem užívání přípravku BELARA počkat do začátku příští menstruace.
Prosím nezapomeňte, že byste neměla užívat přípravek BELARA pokud kojíte (viz kapitola „Těhotenství a kojení“).

Jak dlouho můžete přípravek BELARA užívat?
Pokud nechcete otěhotnět, můžete užívat přípravek BELARA jak dlouho chcete za předpokladu, že pro
Vás nepředstavuje zdravotní riziko (viz kapitola„Neužívejte přípravek Belara“ a „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BELARA je zapotřebí“). Po ukončení užívání přípravku BELARA může být začátek Vaší příští menstruace zhruba o týden opožděn.

Co byste měla dělat v případě zvracení nebo průjmu během užívání přípravku BELARA?
Objeví-li se do 3–4 hodin po užití tablety zvracení nebo průjem, měla byste pokračovat v užívání přípravku BELARA jako obvykle. Je však možné, že léčivá látka přípravku BELARA se zcela nevstřebala a tak již není zajištěn odpovídající antikoncepční účinek. Proto byste měla po celý zbytek cyklu používat doplňkové mechanické antikoncepční metody.

Jestliže jste užila více přípravku BELARA, než jste měla:
Nebylo prokázáno, že by se po požití velkého množství tablet najednou objevily závažné příznaky otravy. Může se objevit nucení na zvracení, zvracení a zejména u mladých dívek lehké krvácení z pochvy. V těchto případech se poraďte s lékařem. V případě potřeby Vám zkontroluje rovnováhu solí a vody a jaterní funkce

Jestliže jste zapomněla užít přípravek BELARA:
Neužívejte dvojnásobnou dávku ve snaze nahradit tu, kterou jste zapomněla užít.
Jestliže jste zapomněla užít tabletu v obvyklou dobu, musíte jí užít nejpozději během následujících 12-ti hodin. V tomto případě není nutné použití jiných antikoncepčních prostředků a můžete pokračovat v obvyklém užívání tablet.
Je-li interval delší než 12 hodin, antikoncepční účinek přípravku BELARA není již zajištěn. V takovém případě užijte zapomenutou tabletu okamžitě a pokračujte v užívání přípravku BELARA v obvyklém čase. Může to znamenat, že užijete 2 tablety v průběhu jednoho dne. V takovém případě musíte v průběhu následujících 7 dnů používat doplňkové mechanické antikoncepční přípravky (např. kondom).
Pokud v tomto sedmidenním období doberete tablety z balení pro tento cyklus, okamžitě pokračujte v užívání tablet z dalšího balení přípravku BELARA, tzn. mezi baleními nesmí být přestávka (pravidlo 7 dnů). Pravděpodobně se u Vás neobjeví žádné krvácení ze spádu, dokud nevyužíváte nové balení, ale v průběhu užívání dalšího balení může být častější nepravidelné krvácení nebo špinění. Pokud se po využívání tohoto nového balení nedostaví krvácení, měla byste si udělat těhotenský test.

Když přestanete užívat přípravek BELARA:
Když přestanete užívat přípravek BELARA, funkce vaječníků se brzy plně obnoví a můžete otěhotnět.
Jestliže jste měla středně těžké akné v době, kdy jste začínala užívat přípravek BELARA, mohou se příznaky akné po ukončení užívání vrátit. V takovém případě Váš lékař zváží jinou vhodnou léčbu akné.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek BELARA nežádoucí účinky, i když se nevyskytnou u každé ženy.

Četnost výskytu hlášených nežádoucích účinků je následující:
Velmi časté: vyskytují se u více než jedné z 10 žen
Nevolnost, poševní výtok, bolest v průběhu menstruace, chybění menstruace, krvácení během cyklu, špinění, bolesti hlavy, bolesti prsů.
Časté: vyskytují se méně než u 1 z 10, ale více než u 1 ze 100 žen
Deprese, podrážděnost, nervozita, závratě, migréna, (a/nebo zhoršení těchto stavů), poruchy vidění, zvracení, akné, bolesti břicha, únava, pocity tíhy v dolních končetinách, zadržování vody, zvýšení hmotnosti, zvýšení krevního tlaku.
Méně časté: vyskytují se méně než u 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 žen
Bolesti žaludku, kručení ve střevech, průjem, problémy s pigmentací, hnědé skvrny na obličeji, vypadávání vlasů, suchá kůže, bolesti zad, svalové problémy, sekrece z prsů, nezhoubné změny pojivové tkáně prsů, plísňová onemocnění pochvy, cysty vaječníků, snížení libida, sklon k pocení, změny krevních tuků včetně zvýšení hladiny triglyceridů.
Vzácné: vyskytují se méně než u 1 z 1000, ale více než u 1 z 10 000 žen
Zánět spojivek, problémy při nošení kontaktních čoček, hluchota, zvonění/hučení v uších, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, oběhový kolaps, křečové žíly, tvorba puchýřů, alergická kožní reakce, ekzém, zanícení kůže, svědění, zhoršení lupénky, nadměrné ochlupení těla nebo tváří, zvětšení prsů, zánět pochvy, delší a/nebo silnější menstruace, premenstruální syndrom (tělesné a emocionální problémy před začátkem menstruace), zvýšení chuti k jídlu
Velmi vzácné: vyskytující se méně než u 1 z 10 000, včetně ojedinělých případů Erythema nodosum.
Kombinované perorální antikoncepční přípravky mohou být spojeny se zvýšením rizika vzniku závažných onemocnění a nežádoucích účinků:

 • riziko vzniku uzávěru žil a tepen (viz kapitola Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BELARA je zapotřebí),
 • riziko vzniku onemocnění žlučových cest (viz kapitola Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BELARA je zapotřebí),
 • riziko vzniku nádorů (např. jaterních, které v ojedinělých případech mohou způsobit krvácení do dutiny břišní ohrožující život, nádor hrdla děložního a prsu; viz bod Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BELARA je zapotřebí),
 • zhoršení chronického zánětu střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida).

Čtěte prosím, pozorně informace v kapitole „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BELARA je zapotřebí“ a v případě potřeby konzultujte neprodleně svého lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU BELARA

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek BELARA po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru (balení pro jeden cyklus). Datum použitelnosti odpovídá poslednímu dni vyznačeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek BELARA obsahuje

 • Léčivé látky jsou ethinylestradiolum a chlormadinoni acetas. 1 potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,030 mg a 2,0 mg chlormadinoni acetas.
 • Pomocnými látkami jsou v jádru tablety monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon K 30, magnesium-stearát; v potahové vrstvě tablety: hypromelosa, monohydrát laktosy, makrogol 6000, propylenglykol, mastek, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek BELARA vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek BELARA je dodáván na trh v baleních 1×21, 3×21 potahovaných tablet.
Každé balení pro 1 cyklus obsahuje 21 kulatých, světle růžových potahovaných tablet pro jeden cyklus.
Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19–21
1103 Budapešť
Maďarsko

Výrobce
Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6
52078 Aachen
Německo
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19–21
1103 Budapešť
Maďarsko

Další informace o přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci.
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 141 200
e-mail: info@richtergedeon.cz

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 5.9.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.