První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MAALOX - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

MAALOX

žvýkací tablety aluminii hydroxidum, magnesii hydroxidum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek MAALOX musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek MAALOX a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MAALOX užívat
 3. Jak se přípravek MAALOX užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek MAALOX uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK MAALOX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek MAALOX působí proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum). Léčivé látky obsažené v přípravku mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, která se vyskytuje v žaludku a je zodpovědná za kyselost žaludečního obsahu, a tím kyselost tohoto obsahu snižuje. Přípravek MAALOX se užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je pálení žáhy, zatékání kyselého žaludečního obsahu do úst. Na doporučení lékaře se přípravek užívá k léčbě zánětů žaludeční sliznice, zánětů sliznice jícnu a může být součástí léčby žaludečního a dvanácterníkového vředu. Přípravek mohou užívat dospělí i dospívající od 15 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MAALOX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek MAALOX

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli složku přípravku MAALOX
 • jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MAALOX je zapotřebí

 • jestliže trpíte poruchami vyprazdňování střev (průjmy, zácpa, zúžení tlustého střeva)
 • v případě úbytku hmotnosti,
 • při potížích s polykáním a při přetrvávajících zažívacích potížích, které se objevily poprvé nebo se nedávno změnily
 • při onemocnění ledvin (přípravek obsahuje hořčík a hliník, což může způsobit potíže při dlouhodobém užívání u nemocných se selháním ledvin)
 • jestliže trpíte diabetem, je nutno vzít v úvahu i přítomnost sacharózy 150 mg v jedné tabletě

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.
U pacientů s dietou zaměřenou na nízký obsah fosforu může užívání hydroxidu hlinitého obsaženého v přípravku MAALOX zapříčinit deficit fosforu.
Užívání hydroxidu hlinitého se nedoporučuje u pacientů s porfyrií.
Pacienti s poruchou krevních hladin fosforu a hořčíku mohou přípravek užívat pouze na výslovné doporučení lékaře.
Bez přímého doporučení lékaře nesmí být přípravek podáván dětem a dospívajícím mladším než 15 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku MAALOX jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Přípravek může snižovat vstřebávání velké většiny současně užívaných léků (např.antibiotika, přípravky s obsahem železa, fosforu, fluoridu, indomethacin, chlorochin, digoxin, fexofenadin, glukokortikos­teroidy, fluorochinolony, kayexalat, ketokonazol, lanzoprazol, fenothiazinová neuroleptika, penicilamin, tyroxin, cimetidin, ranitidin, atenolol, metoprolol, propanolol, diflunisal, cykliny, isoniazid, ethambutol, salicyláty). Je proto vhodné dodržovat mezi užíváním přípravku MAALOX a dalších léků časový odstup nejméně 2 hodiny.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, neužívejte přípravek, pokud Vám to nedoporučí lékař. V kojení se může během léčby pokračovat.

Důležité informace o některých složkách přípravku MAALOX
Přípravek obsahuje 150 mg sacharózy v jedné tabletě. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK MAALOX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek MAALOX přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a dospívající od 15 let užívají při obtížích souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny 1 –2 tablety v jedné dávce. Tablety se vycucají nebo rozžvýkají.
Maximální počet dávek za den je 6 dávek, nesmí se překročit maximální dávka 12 tablet.
Dávkování u zánětlivých nebo vředových onemocnění trávicího traktu vždy určí lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MAALOX , než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MAALOX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout poruchy vyprazdňování, jako je zácpa nebo průjmy. Při překročení doporučeného dávkování se mohou tyto obtíže stupňovat. Ve vzácných případech se mohou vyskytnout příznaky přecitlivělosti ve formě kožní vyrážky. Při dlouhodobém užívání nebo užívání vysokých dávek může dojít ke snížení vstřebávání fosfátů ze zažívacího traktu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK MAALOX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravek MAALOX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek MAALOX, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek MAALOX obsahuje

 • Léčivými látkami jsou aluminii hydroxidum 400 mg, magnesii hydroxidum 400 mg v 1 tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou mannitol, sorbitol, sodná sůl sacharinu, sacharosa s kukuřičným škrobem, aroma máty peprné v prášku, magnesium-stearát, stlačitelná sacharosa.

Jak přípravek MAALOX vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, ploché žvýkací tablety s hranami o průměru 16 mm, označené na obou stranách Mx.
Velikost balení: 40 žvýkacích tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce přípravku:
Sanofi-Aventis S.p.A., Viale Europa, Origgio, Itálie
Sanofi-Aventis S.p.A., Scoppito (AQ), Itálie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 20.2.2013.

Údaje vyražené na hliníkové fólii:
První číslo = číslo šarže.
Další dvě čísla = Použitelné do (měsíc, rok).

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.