První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FURON 40 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

FURON 40 mg

tableta
(Furosemidum)

 • Léčivou látkou je furosemidum 40 mg v jedné tabletě.
 • Pomocné látky jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu typ A, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Držitel rozhodnutí o registraci:
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce:
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
Teva Operations Poland Sp.z o.o., Kraków, Polsko

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Furon 40 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Furon 40 mg užívat
 3. Jak se Furon 40 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku Furon 40 mg
 6. Další informace

1. CO JE FURON 40 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Furon 40 mg obsahuje furosemid, který patří mezi kličková diuretika (močopudné látky) a brání zpětnému vstřebávání sodíku, draslíku a chloridů v ledvinách. Výsledkem je zvýšené vylučování těchto minerálů s vodou. Zvyšuje se rovněž vylučování hořčíku a vápníku. Furosemid patří mezi nejúčinnější diuretika.
Furon 40 mg se užívá k léčbě stavů spojených s otoky, které vyžadují rychlou terapeutickou odpověď a které nereagují na mírněji účinná diuretika (např. plicní edém, chronické srdeční selhávání, chronické selhávání ledvin, jaterní cirhóza). Furon 40 mg může být užíván při léčbě vysokého krevního tlaku v kombinaci s jinými léky užívanými k léčení této nemoci.
Furon 40 mg mohou užívat dospělí i děti od 3 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FURON 40 mg UŽÍVAT

Neužívejte Furon 40 mg:

 • jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na sulfonamidy nebo na kteroukoliv další složku přípravku Furon 40 mg.

Přípravek se dále nesmí užívat při selhání ledvin se zástavou močení, jaterním selhání s poruchou vědomí, rozvratu elektrolytové rovnováhy, zejména při těžkém snížení hladiny draslíku či sodíku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Furon 40 mg je zapotřebí:

 • jestliže máte hypotenzi (nízký krevní tlak);
 • jestliže máte zvýšenou hladinu močové kyseliny v krvi nebo trpíte dnou.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V těhotenství se Furon 40 mg může užívat jen ve zvlášť odůvodněných případech.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Kojení je nutno při užívání přípravku Furon 40 mg přerušit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Furon 40 mg může zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. při řízení motorových vozidel, obsluze strojů, práci ve výškách apod.). Tuto činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Furon 40 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Furosemid zesiluje účinek přípravků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku. Snížením hladiny draslíku zvyšuje furosemid riziko nežádoucích účinků digoxinu (užívá se k léčbě srdečních onemocnění), dále zvyšuje riziko nežádoucích účinků lithia (užívá se k léčbě deprese). Nesteroidní protizánětlivé léky, zejména indometacin a fenylbutazon snižují účinnost furosemidu. Současné užívání kortikosteroidů (hormony kůry nadledvin) může zvýšit ztráty draslíku. Při užívání furosemidu v kombinaci s aminoglykosi­dovými antibiotiky, cefalosporiny a cisplatinou je vysoké riziko postižení sluchu.

3. JAK SE FURON 40 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se při stavech spojených s otoky užívá úvodní dávka 1/2–2 tablety denně v jedné dávce, při vyšších dávkách se denní dávka rozdělí do dvou nebo více dávek, ale rozmezí mezi jednotlivými dávkami musí činit 6–8 hodin. Při dlouhodobém léčení je někdy vhodné užívání přerušovaně každý druhý nebo třetí den.
Dětem starším 3 let se furosemid podává v dávce 1–3 mg/kg tělesné hmotnosti/den.
Při léčbě vysokého krevního tlaku užívají dospělí obvykle 1/2–1 tabletu samostatně nebo v kombinaci s dalšími léčivy podle doporučení lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Furon 40 mg, než jste měl(a):
Poraďte se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Furon 40 mg:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Furon 40 mg nežádoucí účinky. V souvislosti s užíváním přípravku Furon 40 mg se mohou vyskytnout zažívací obtíže (nevolnost, zvracení či průjem). Následkem zvýšeného vylučování moči, zejména u starších nemocných na začátku léčby, může dojít k oběhovým poruchám. Tyto se projeví tlakem v hlavě, závratěmi, poruchami zraku. U pacientů s cukrovkou může dojít ke zhoršení této choroby. Může dojít i ke zvýšení hladiny kyseliny močové v séru až ke dnavému záchvatu. Mohou se vyskytnout i alergické vyrážky, dále poruchy krvetvorby, zejména snížením počtu krevních destiček. Vzácné jsou poruchy sluchu. Při dlouhodobé léčbě furosemidem může dojít k poruchám vodního a elektrolytového hospodářství. Snížení hladiny draslíku v séru může být spojeno s poruchami srdečního rytmu, zejména je-li současně užíván digoxin. Nedostatek sodíku se projevuje křečemi v lýtkách, nechutenstvím, závratěmi, poruchami spánku, zmateností. Snížení hladiny vápníku v séru se může projevit tetanií (křečovým stavem).
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků oznamte svému ošetřujícímu lékaři.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU FURON 40 mg

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v původním obalu.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Velikost balení: 20 nebo 50 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6. DALŠÍ INFORMACE

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Datum revize textu:
29.11.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.