První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Celaskon 500 mg červený pomeranč

šumivé tablety
acidum ascorbicum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
 • Pokud se do 7 – 14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám, přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč užívat
 3. Jak se přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč a k čemu se používá

Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč se užívá na posílení odolnosti organizmu při infekčních onemocněních jako je chřipka a nachlazení.
Užívaní Celaskon 500 mg červený pomeranč zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení.
Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč posiluje imunitní systém, snižuje možnost onemocnění nachlazením.
Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč pokrývá zvýšenou potřebu vitamínu C v organismu ve stresových situacích.
Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč obsahuje vitamin C, který je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a cév, pro tvorbu látek účastnících se přenosu nervových vzruchů, pro tvorbu hormonů, pro vstřebávání železa z potravy, pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.
Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je nezbytné jej do organismu dodávat.
Celaskon 500 mg červený pomeranč se dále užívá při stavech zvýšené potřeby vitamínu C, při graviditě, kojení, v době intenzivního růstu, u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní práci, po těžkých úrazech, při popáleninách a rozsáhlých operacích. Zvýšená potřeba je též u kuřáků. Užívá se jako doplňková léčba infekcí, zvláště dýchacích cest, dále jako podpůrný prostředek při zdlouhavém hojení ran a zlomenin.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč užívat

Neužívejte přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč:

 • jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opaření
Upozorněte lékaře pokud:

 • trpíte poruchou metabolismu železa (hemosideróza, hemochromatóza),
 • máte oxalátové ledvinové kameny,
 • trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

Při dodržení doporučeného dávkování je přípravek vhodný pro diabetiky.
Tento přípravek není vzhledem k obsahu hydrogenuhličitanu sodného vhodný pro děti do 3 let.
Vitamin C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči a test na okultní krvácení ve stolici. Několik dní před těmito testy je potřeba Celaskon 500 mg červený pomeranč vysadit.

Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová vstřebávání železa, V-penicilinu a ethinylestradiolu (ženského pohlavního hormonu, který bývá často součástí přípravků pro hormonální antikoncepci). Kyselina acetylsalicylová může snižovat hladinu vitaminu C v krvi a vitamin C může zvyšovat zpětné vstřebávání salicylátů v ledvinách. Při vysokých dávkách může ovlivnit účinnost léků proti srážlivosti krve, ovlivňuje vstřebávání vitamínu B12.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitamínu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek po přechodnou dobu užívat, obvykle jednu tabletu denně. Léčivá látka přechází placentární bariérou do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Přípravek obsahuje hydrogenuhličitan sodný, laktózu a sorbitol
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento přípravek obsahuje 243 mg sodíku v jedné dávce. Toto množství je potřeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se přípravek Celaskon 500 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je jedna tableta denně. Pokud lékař neurčí jinak, je možné podávat po dobu 7 – 14 dní, v případě, že se však vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
Při léčbě hypovitaminózy C (nedostatek vitaminu C) se používají dávky vyšší, a to až 2000 mg denně, podle doporučení lékaře.
Tabletu nechte rozpustit asi ve 150 ml vody a vypijte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon 500 mg červený pomeranč, než jste měla
Příjem vyšších než doporučených dávek může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. Specifická terapie není známa, lze léčit pouze příznaky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč
Užijte další dávku přípravku jakmile si vzpomenete.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při doporučeném dávkování je přípravek velmi dobře snášen. Při vyšších dávkách (několik gramů denně) se mohou objevit zažívací obtíže – nutkaní na zvracení, zvracení, průjem a vzácně pocit slabosti. U alergických osob se mohou projevit alergické příznaky (ekzém, kopřivka). Vzácně při vysokých dávkách se mohou vyskytnout oxalátové močové kameny a velmi vzácně hemolytická anémie (chudokrevnost způsobená zvýšeným rozpadem červených krvinek), nebo selhání ledvin.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, který nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod, nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč obsahuje

 • Léčivou látkou je kyselina askorbová 500 mg v jedné šumivé tabletě.
 • Dalšími pomocnými látkami jsou kyselina citronová, sorbitol, hydrogenuhličitan sodný, laktóza, pomerančové aroma v prášku, makrogol 6000, draselná sůl acesulfamu, červeň allura AC.

Jak přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: kulaté, růžové, mramorované, hladké, hygroskopické tablety, pomerančové chuti.
Velikost balení: 10, 20 nebo 30 (3 tuby po 10 tabletách) šumivých tablet
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 17.4.2013.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.