První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CANDIBENE 200 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

CANDIBENE 200 mg

vaginální tablety
(Clotrimazolum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Candibene 100/200 mg musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 dnů od zahájení léčby, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Candibene 100/200 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Candibene 100/200 mg používat
 3. Jak se Candibene 100/200 mg používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Candibene 100/200 mg uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE Candibene 100/200 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku, klotrimazol, je antimykotikum. Tlumí růst řady choroboplodných hub, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní, především rodu Candida. Působí i na některé druhy bakterií (Trichomonas vaginalis a mikrobi způsobující infekce pochvy).

Bez porady s lékařem můžete Candibene 100/200 mg používat při následujících příznacích kandidózy:

 • svědění v oblasti pochvy a vulvy,
 • trvalé pálení pochvy a vulvy,
 • zarudnutí,
 • zduření a bolestivost tkání pochvy a vulvy,
 • výtok z pochvy (bělavý, bez zápachu).

Na doporučení lékaře se přípravek užívá k ozdravění porodních cest v posledních 4–6 týdnech těhotenství.

Navštivte svého lékaře máte-li některý z následující příznaků:

 • zapáchající hnisavý výtok,
 • zarudnutí a otoky pochvy i vulvy,
 • bolest při pohlavním styku.

Tyto příznaky mohou ukazovat na trichomonádovou infekci. Pokud si nejste jistá, zda máte kandidózu, konzultujte léčbu ještě před jejím zahájením se svým lékařem.
Přípravek je vhodný pro ženy a dívky od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Candibene 100/200 mg POUŽÍVAT

Nepoužívejte Candibene 100/200 mg

 • jestliže jste přecitlivělá na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Candibene 100/200 mg je zapotřebí

 • jestliže jste v první třetině těhotenství, posoudí nutnost použití přípravku lékař.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Klotrimazol snižuje účinnost některých antibiotik (amfotericinu a jiných polyenových antibiotik, např. nystatinu, natamycinu).

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Candibene 100/200 mg neovlivňuje pozornost při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů.

3. JAK SE Candibene 100/200 mg POUŽÍVÁ

Vždy užívejte Candibene 100/200 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se používá 1 tableta Candibene 100 mgdenně večer po dobu 6 dnů nebo 1 tableta Candibene 200 mg denně večer po dobu 3 dnů.

Vaginální tablety se zavádějí vleže na zádech s lehce pokrčenými koleny za pomoci aplikátoru hluboko do pochvy:

 1. Vyjměte vaginální tabletu z obalu a vložte do aplikátoru.
 2. Zaveďte aplikátor s tabletou hluboko do pochvy. Opatrným stlačením pístu se vaginální tableta umístí v pochvě ve správné poloze.
 3. Po vyjmutí aplikátoru z pochvy jej důkladně opláchněte v teplé (nikoliv vroucí) vodě.

Léčba by neměla být prováděna během menstruace. Po dobu těhotenství zavádějte vaginální tablety bez použití aplikátoru.
K zabránění opakování infekce u léčby mykotických infekcí je třeba současně léčit všechny sexuální partnery. Současná léčba sexuálních partnerů s použitím místní aplikace klotrimazolu je pro zvládnutí onemocnění nezbytná.
Léčba nesmí být přerušena, a proto je nutné ji zahájit tak, aby byla ukončena před začátkem menstruace.
Stejně jako jiné vaginální krémy a tablety může i tento přípravek snížit účinnost pryžových kontraceptiv jako jsou kondomy a pesary, pokud jsou používány společně s tabletami Candibene 100/200 mg. Použijte proto alternativní metody antikoncepce ještě nejméně 5 dní po skončení léčby tímto přípravkem.
Během léčby nepoužívejte tampony.

Jestliže jste použila více přípravku Candibene 100/200 mg, než jste měla nebo při náhodném požití, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající tablety, aby lékař věděl, co jste užila.

Jestliže jste zapomněla užít pravidelnou dávku přípravku Candibene 100/200 mg, užijte ji hned, jak si vzpomenete. Nezdvojujte však následující dávku, abyste doplnila vynechanou dávku.

Délka léčby přípravkem Candibene 100/200 mg
Pokud lékař neurčí jinak, provádí se aplikace přípravku Candibene 100 mg šest po sobě následujících dnů a aplikace přípravku Candibene 200 mg tři po sobě následující dny. Během této doby dojde k eliminaci plísňové infekce. Jestliže přetrvávají příznaky infekce i po této době, je třeba se poradit s lékařem. Zavádí se jedna tableta nejlépe večer před spaním. K zajištění plného léčebného úspěchu je nutno dodržovat předepsané dávkování a nepřerušit léčbu po odeznění příznaků. Příznaky onemocnění by se mohly vrátit a/nebo zhoršit.

Jak předcházet vzniku kandidózy?
Další infekci můžete předcházet při dodržování následujících jednoduchých opatření:

 • Vyvarujte se častého nošení těsných, nylonových spodních kalhotek a přiléhavých džínsů. Teplo a nemožnost přístupu vzduchu jsou podmínky podporující růst mikroorganismů.
 • Denně se myjte, ale používejte pouze jednoduchá mýdla – ne silně parfémovaná nebo léčivá. Při omývání netlačte silně houbou nebo žínkou na pokožku, nepoužívejte do koupele parfémované oleje a desinfekční přísady. Nejlépe se myjte v teplé vodě s přísadou koupelové soli.
 • Otírejte se toaletním papírem zpředu dozadu, ne naopak, protože infekce může být snadno přenesena i z konečníku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Candibene 100/200 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout slizniční reakce, např. pálení v pochvě. Při výskytu těchto nežádoucích účinků přerušte používání přípravku a poraďte se s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK Candibene 100/200 mg UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Candibene 100/200 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je clotrimazolum 100 nebo 200 mg v jedné tabletě.
 • Pomocné látky jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, kyselina adipová, hydrogenuhličitan sodný, kopovidon, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, polysorbát 80.

Jak Candibene 100/200 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Candibene 100/200 mg jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety na jedné straně vyraženo „CL“.
Balení Candibene 100 mg obsahuje 6 vaginálních tablet s aplikátorem.
Balení Candibene 200 mg obsahuje 3 vaginální tablety s aplikátorem.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
ratiopharm CZ s.r.o.
Bělehradská 54, Praha 2
www.ratiopharm.cz

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
21.11. 2007

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.