První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BELODERM - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

BELODERM

mast
betamethasonum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat..

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Beloderm a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Beloderm používat
 3. Jak se přípravek Beloderm používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku Beloderm
 6. Další informace

1. CO JE BELODERM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Beloderm, mast obsahuje betamethasondi­propionát, což je účinná látka, která patří do skupiny léčiv nazývaných lokální kortikosteroidy. Tato léčiva se aplikují na povrch kůže a zmírňují zčervenání a svědění způsobené kožními nemocemi. Beloderm je určen k léčbě kožních nemocí, včetně ekzémů, dermatitid a lupénky.
Ekzém je časté kožní onemocnění, jeho příznakem je zarudnutí a svědění kůže. Dermatitida je zánětlivé onemocnění kůže. Psoriáza je kožní onemocnění, při kterém vznikají na loktech, kolenou, ve kštici a na dalších částech těla růžová, šupinatá a svědivá ložiska.
Mast se používá při léčbě onemocnění vyznačujících se suchostí, olupováním a nadměrným rohovatěním kůže.
Mast lze používat u dospělých, mladistvých a dětí od 1 roku věku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BELODERM POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Beloderm

 • pokud trpíte známou přecitlivělostí (alergií) na betamethasondi­propionát nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz bod 6 Pomocné látky).
 • pokud trpíte jinými kožními problémy, které by se mohly zhoršit, zvláště růžovka (kožní onemocnění postihující obličej), akné, periorální dermatitida (zánět kůže okolo úst), svědění na genitálu, plenková vyrážka, opar, plané neštovice kožní forma tuberkulózy, bércové vředy, plenková vyrážka, bakteriální a plísňová onemocnění bez současné antiinfekční léčby, hnisání kůže, svrab a další.
 • u dětí do 1 roku.

Pokud se Vás některý z uvedených stavů týká, přípravek Beloderm nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Beloderm používat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Beloderm je zapotřebí

 • Nepoužívejte mast na obličej déle než 5 dnů.
 • Nepoužívejte mast u dětí, na jakoukoli část těla déle než 5 dnů.
 • Nepoužívejte mast pod dětské plenky, léčivo (betamethason­dipropionát) by mohlo snadněji procházet kůží a mohlo by způsobit nežádoucí účinky.
 • Nepoužívejte mast pod obvazy či igelitové zábaly, mohlo by dojít ke snadnějšímu vstřebávání účinné látky, a tím i vzniku nežádoucích účinků.
 • Nepoužívejte velké množství masti na velké plochy těla po dlouhou dobu (např. každý den po mnoho týdnů nebo měsíce).
 • Mast nesmí přijít do styku s okem.
 • V případě plísňové nebo bakteriální druhotné infekci kožních lézí se poraďte se svým lékařem o vhodné doplňkové léčbě.
 • Některé části těla, jako například třísla, podpaží či okolí konečníku, jsou v průběhu léčby

Belodermem náchylnější ke vzniku pajizévek. Proto aplikace přípravku do těchto míst musí být co nejkratší.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem, nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, musíte to oznámit svému lékaři dříve, než začnete přípravek Beloderm používat.
Použití léku během těhotenství se dovoluje pouze v případech, kdy dle posouzení lékaře možný přínos pro těhotnou ženu převáží možné riziko pro plod. V těch případech musí být použití krátkodobé a omezené na malý povrch.
Přípravek nesmí být nanášen na prsní bradavky kojících žen a nesmí se u nich dlouhodobě nanášet na větší plochy kůže.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BELODERM POUŽÍVÁ

Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Beloderm, mast je určen k léčbě chronických kožních onemocnění, která se projevují suchou kůží, tvorbou šupin a nadměrným rohovatěním, zvláště v případě, kdy je žádoucí ochranný účinek masti.
Na postiženou oblast kůže se obvykle 2krát denně nanese tenká vrstva masti a jemně se vetře do celé postižené oblasti. Po odeznění akutních příznaků může lékař doporučit postupné prodloužení intervalu nanášení přípravku na 48 i více hodin. Ošetřené chorobné plochy se obvykle nezavazují. Obvyklá délka léčby je u akutních onemocnění 2–5 dnů, u chronických onemocnění délka léčby nesmí překročit 3 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Beloderm, než jste měl(a)
Pokud Vy (nebo někdo jiný) mast spolkl, nemělo by to způsobit žádné problémy. Přesto, pokud jste znepokojeni, navštivte lékaře. Pokud byste používali mast častěji, než Vám bylo předepsáno, může přípravek ovlivnit některé Vaše hormony. Pokud jste nepoužili mast, jak Vám bylo předepsáno, užívali jste ji častěji a/nebo po delší dobu, musíte o tom informovat svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Beloderm
Pokud zapomenete mast použít, aplikujte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete.
Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Beloderm nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Většina pacientů, kteří používají přípravek Beloderm správně, nemá žádné problémy.
Přesto může přípravek vzácně vyvolat nežádoucí účinky:
Místní nežádoucí účinky
zarudnutí, štípání, puchýřky, olupování kůže, otok, svědění, pálení, kožní vyrážka podobná akné, suchá pokožka, zánět vlasových váčků, nadměrný růst ochlupení, ztráta zbarvení vlasů, snížení nebo změny pigmentace pokožky, alergické reakce, dermatitida (zánět kůže), jiné kožní infekce, ztenčení kůže, červené skvrny, rozšíření kožních cévek, pajizévky, ubývání podkožního vaziva, drobné výrony krve v kůži.

Poruchy oka:
Při použití přípravku v okolí oka se může vyskytnout šedý zákal nebo glaukom ( zvýšení nitroočního tlaku).

Celkové nežádoucí účiny:
Zvýšení hladin cukru v krvi (projeví se žízní a častějším močením) a jeho vylučování močí a útlum funkce osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny (projeví se např. nechutenstvím, snížením tělesné hmotnosti, únavností, malátností, pocitem slabosti nebo mdlobami při delším stání nebo při rychlém přechodu z pozice vleže do pozice vstoje, poruchami menstruace, zpomalením růstu u dětí), Cushingův syndrom (kulatý obličej, neobvyklá únava a malátnost, deprese, nepravidelnosti v menstruačním cyklu, pokles libida), zpomalení růstu, prosáknutí kůže až otoky (nejdříve obličeje, pak předloktí a posléze trupu a končetin), zvýšení krevního tlaku (projeví se např. mžitkami před očima, točením hlavy až bolestmi hlavy), snížení hladiny draslíku v krvi (projeví se např. jako těžká slabost končetin a trupu, ztráta chuti k jídlu, nucení na zvracení, zvracení, nepravidelný tep, křeče nebo bolesti svalstva), ztráta bílkovin (projeví se např. jako otoky končetin a později i celého trupu a svalová slabost).
Celkové nežádoucí účinky jsou velmi vzácné a vyskytují se většinou po předávkování. Obvykle ustoupí po přerušení léčby.
Výskyt těchto nežádoucích účinků je pravděpodobnější u kojenců a dětí. Pokud se obáváte vzniku těchto nebo jiných nežádoucích účinku, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, který není v této informaci uveden, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

5. JAK UCHOVÁVAT PŘÍPRAVEK BELODERM

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 C!
Chraňte před mrazem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek BELODERM obsahuje
Účinná látka je betamethasoni dipropionas.
1 gram masti obsahuje 0,5 mg betamethasonum. P omocné látky jsou tekutý parafin a bílá vazelína.

Jak přípravek Beloderm vypadá a co obsahuje toto balení
Beloderm, mast je bílá homogenní mast.
Beloderm, mast je dodávána v hliníkové tubě s uzávěrem z plastické hmoty, zabalená v papírové krabičce.
Velikost balení: 15 g nebo 30 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Belupo s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
18.5.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.