První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TANATRIL 10 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Tanatril 10 mg, tablety

Léčivá látka: imidaprili hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Tanatril a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tanatril užívat
 3. Jak se přípravek Tanatril užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Tanatril uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TANATRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a chronického srdečního selhání. Tanatril patří do skupiny přípravků zvaných ACE inhibitory (inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu). Máte-li vysoký krevní tlak, rozšiřuje přípravek Tanatril Vaše cévy, takže krev jimi prochází snadněji. Krevní tlak závisí na průměru cév, a proto Tanatril sníží váš tlak. Vaše srdce bude také snadněji vhánět krev do cév celého těla. Rovněž se zvyšuje zátěž, kterou jste schopni tolerovat a zvyšuje se doba, po kterou tuto zátěž tolerujete.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TANATRIL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tanatril

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na imidapril, jiné ACE inhibitory nebo na kteroukoli další složku přípravku Tanatril. Ostatní složky jsou uvedeny v bodě 6. „Další informace“
 • jestliže jste v minulosti měl/a angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok rukou, chodidel nebo kotníků, obličeje, rtů, jazyka a hrdla a může mít za následek obtíže s polykáním nebo dýcháním) po užití léku podobného imidaprilu (ACE inhibitor)
 • jestliže jste Vy nebo Váš blízký příbuzný měl/a v minulosti angioedém
 • jestliže máte jakékoli potíže s ledvinami nebo potřebujete dialýzu
 • jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství )

Jestliže se Vás některý z výše uvedených bodů týká, neužívejte přípravek Tanatril.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tanatril je zapotřebí

 • jestliže jste dehydrovaný/á v důsledku léčby diuretiky („odvodňovací tablety“), dialýzy, diety s nízkým obsahem soli nebo jestliže jste měl/a silné a dlouho trvající zvracení nebo průjem. V těchto případech je více pravděpodobné , že jakmile začnete užívat přípravek Tanatril, budete trpět velkým poklesem krevního tlaku (hypotenzí) a můžete pocítit mdlobu nebo závrať.
 • jestliže Vám bylo řečeno, že máte srdeční obtíže. Pokud si nejste jistý/á, zda se Vás to týká, poraďte se s lékařem.
 • máte-li nějaké jaterní obtíže
 • jestliže trpíte diabetem
 • užíváte-li doplňky draslíku nebo náhražky soli obsahující draslík
 • jestliže jste léčen/a alopurinolem k prevenci dny, pro výskyt ledvinových kamenů nebo pro vysokou hladinu kyseliny močové
 • jestliže jste léčen/a prokainamidem k úpravě nepravidelného srdečního rytmu a ke zpomalení rychlého srdečního rytmu
 • užíváte-li přípravek s lithiem k léčbě manie nebo deprese
 • jestliže jste alergický/á na bodnutí hmyzem a podstupujete desenzibilizač­ní léčbu
 • užíváte-li léky k léčbě imunitního systému, například po transplantaci
 • jestliže jste nedávno postoupili transplantaci ledviny
 • máte-li speciální léčbu zvanou „LDL aferéza“ ke snížení hladin cholesterolu v krvi
 • jestliže trpíte stavem zvaným „cerebrovaskulární onemocnění“ (zúžení krevních cév v mozku)
 • máte-li onemocnění zvané „kolagenové cévní onemocnění“ jako je reumatoidní artritida
 • jestliže se podrobujete nějaké operaci nebo dostáváte anestetika, řekněte svému lékaři nebo zubnímu lékaři, že užíváte Tanatril
 • není-li Váš krevní tlak dostatečně snížen. Zdá se, že léky tohoto typu jsou u osob černé pleti méně účinné.
 • trpíte-li náhlým otokem rtů a obličeje, jazyka a hrdla, krku, pravděpodobně i rukou a chodidel, obtížemi s polykáním nebo s dýcháním, kopřivkou nebo chrapotem („angioedém“). Tyto příznaly se mohou objevit kdykoli během léčby.

Osoby čené pleti mohou mít vyšší riziko vzniku těchto obtíží. Jestliže se u Vás tyto příznaky objeví, měl/a byste ihned informovat svého lékaře. Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět. Užívání přípravku Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod Těhotenství a kojení.

Užívání přípravku Tanatril tablety není vhodné pro děti.

Při užívání přípravku Tanatril
Jestliže se u Vás objeví některý z následujících příznaků, měl/a byste okamžitě informovat svého lékaře: Cítíte po první dávce závrať. Někteří lidé reagují na svou první dávku nebo na zvýšení dávky tak, že pociťují závtať, slabost, mdlobu nebo nevolnost. Horečka, bolest v krku nebo vznik vředů v ústech (toto mohou být příznaky infekce vyvolané poklesem počtu bílých krvinek). Zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka), což může být příznakem jaterního onemocnění. Při užívání přípravku Tanatril budete potřebovat pravidelné kontroly, které mohou zahrnovat i pravidelné krevní testy. Na začátku léčby a při změně dávkování budete pečlivě sledováni. Lékař Vám řekne, jak často budou kontroly potřeba.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám doporučí vysazení přípravku Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.
Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte kojit. Přípravek Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg není doporučen kojícím matkám a váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tanatril u Vás může vyvolat pocit závratě nebo ospalosti. Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, dokud nezjistíte, jak na Vás přípravek Tanatril působí.

Důležité informace o některých složkách přípravku Tanatril
Tanatril obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užitím přípravku se svým lékařem.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TANATRIL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Tanatril přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Návod:

 • Užívejte tablety asi 15 minut před jídlem
 • Polykejte tablety s dostatečným množstvím vody
 • Užívejte tablety vždy ve stejnou denní dobu

Dávkování (dospělí):
Obvyklá úvodní dávka je 5 mg denně. Po 3 týdnech bude opět potřeba změřit Váš krevní tlak, aby bylo možné zhodnotit léčbu. Váš lékař může zvýšit denní dávku na 10 mg nebo až na 20 mg. Léčba chronického srdečního selhání se zahajuje pod pečlivým lékařským dohledem v úvodní dávce 2,5 mg ráno. Tato dávka může být zvýšena přidáním 2,5 mg v nejméně 2-týdenních intervalech až na 10 mg jednou denně. Maximální denní dávka je 10 mg jednou denně.

Lékař může zahájit léčbu 2,5 mg jednou denně,

 • jestliže máte mírné potíže s ledvinami nebo s játry,
 • jestliže máte srdeční potíže, bolest na hrudníku, obtíže související s krevními cévami v mozku, nízkou hladinu soli nebo tekutin nebo
 • jestliže u Vás hrozí riziko náhlého poklesu krevního tlaku.

Pacienti starší 65 let:
Váš lékař zahájí léčbu dávkou 2,5 mg jednou denně a podle potřeby ji zvýší až na 10 mg. Užívání přípravku Tanatril tablety není vhodné pro děti.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tanatril, než jste měl(a)
Jestliže jste náhodou užil/a větší než předepsanou dávku, kontaktujte okamžitě lékaře. Vezměte balení a zbývající tablety k lékaři s sebou. Nejběžnějšími příznaky předávkování je pokles krevního tlaku, šok a stupor (stav téměř úplné ztráty vědomí), pomalejší srdeční rytmus, poruchy hladin draslíku nebo jiných elektrolytů a selhání ledvin. To může vyústit v pocit celkové nepohody, bušení srdce nebo otok prstů na rukou i nohou a otok nohou (edém).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tanatril
Vynechte zapomenutou dávku a pak si vezměte svou další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tanatril
Pokud Vám lékař neřekl jinak, nepřestávejte přípravek Tanatril užívat. Jestliže přestanete svůj lék užívat, Váš krevní tlak se může zvýšit. Zvýší-li se Váš krevní tlak příliš, může to ovlivnit funkci Vašeho srdce a ledvin. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku Tanatril, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tanatril nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Je velmi důležité, abyste okamžitě kontaktoval/a svého lékaře a přestal/a užívat přípravek Tanatril, jestliže se u Vás objeví některé z následujících příznaků:

 • bolest hlavy; závratě; pocit nejistoty, případně spolu se zhoršeným viděním. To je zvláště důležité na začátku léčby nebo při zvýšení dávky
 • dýchací obtíže
 • vyrážka nebo svědění
 • závažná alergická reakce, která Vám způsobí otok obličeje nebo hrdla (angioedém)
 • puchýře na kůži, v ústech, očích a genitáliích (toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom)
 • zežloutnutí kůže nebo bělma očí vyvolané problémy s játry nebo krví (žloutenka)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se u Vás objeví některé z následujících nežádoucích účinků:

Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 10):

 • únava/ospalost
 • kašel
 • nevolnost (nauzea).

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 100):

 • pocit bušení srdce (palpitace)
 • zúžení krevních cév v mozku (cerebrovaskulární onemocnění)
 • mdloba
 • brnění nebo necitlivost rukou nebo chodidel
 • otok a dráždění v nose
 • zvracení
 • bolest v horní části břicha
 • trávicí potíže (žaludeční nevolnost)
 • bronchitida
 • virová infekce
 • infekce horních cest dýchacích
 • bolest na hrudníku
 • bolest končetin
 • otok prstů rukou a nohou, otok nohou (edém).

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 1000):

 • redukce (snížení počtu) bílých krvinek, což zvýší náchylnost k infekci
 • redukce (snížení počtu) červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost a dušnost.

Vliv na výsledky krevních testů
Tanatril může také způsobit změny složení Vaší krve. Váš lékař bude provádět pravidelné kontroly krevních testů a vysvětlí Vám jejich výsledky.

Následující nežádoucí účinky byly také hlášeny s tímto druhem léku:

 • zastřené vidění
 • porucha rovnováhy; zmatenost; zvonění v uších
 • malátnost; deprese; poruchy spánku; impotence
 • porucha chuti
 • změny srdečního rytmu (rychlejší, nepravidelný); srdeční infarkt; příznaky jako při mrtvici bez trvalého poškození
 • zvýšené riziko krvácení nebo modřin
 • kopřivka; zarudnutí kůže
 • padání vlasů
 • dušnost; chropot
 • záněty – například nosních dutin (sinusitida), jazyka (glossitida), jater (hepatitida), slinivky břišní (pankreatitida) nebo žaludeční sliznice (gastritida)
 • průjem; zácpa; sucho v ústech
 • střevní neprůchodnost; otok střev způsobující křeče
 • ledvinové obtíže
 • horečka
 • bolest svalů; bolest kloubů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK TANATRIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Přípravek Tanatril nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tanatril obsahuje

 • Léčivou látkou je imidapril (jako hydrochlorid). Jedna tableta přípravku Tanatril 5 mg obsahuje 5 mg imidaprili hydrochloridum. Jedna tableta přípravku Tanatril 10 mg obsahuje 10 mg imidaprili hydrochloridum.
 • Pomocnými látkami jsou hydrogenfosforečnan vápenatý, předbobtnalý kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy a glycerol-distearát.

Jak přípravek Tanatril vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg jsou téměř bílé, podlouhlé, bikonvexní a půlicí rýhou na obou stranách.
Tablety jsou na trhu v balení v blistrech. Velikost balení je 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56,60, 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Abbott Laboratories s.r.o., Praha, Česká republika,

Výrobce:
Recipharm Fontaine, Fontaine-les-Dijon, Francie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 22.12.2010

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.