První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CONDROSULF 800 granule - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

CONDROSULF 800

Granule
(Chondroitini natrii sulfas)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo všimnete-li si jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek CONDROSULF 800, granule a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CONDROSULF 800, granule užívat
 3. Jak se přípravek CONDROSULF 800, granule užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek CONDROSULF 800, granule uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CONDROSULF 800, GRANULE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

TYP LÉČIVA (FARMAKOTERAPE­UTICKÁ SKUPINA)
Condrosulf 800 je specifické nesteroidní protizánětlivé a protirevmatické léčivo.

Léčivou látkou přípravku CONDROSULF 800, granule je chondroitinsulfát, který je jednou z hlavních součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a má charakteristickou význačnou schopnost vázat ve tkáni vodu. Zabezpečuje tím mechanické a elastické vlastnosti chrupavky. Při artrotických degenerativních procesech dochází ke snižování obsahu chondroitinsulfátu v chrupavce působením specifických enzymů (lytických enzymů), které vedou k degeneraci chrupavky. Následkem snížené schopnosti vázat vodu dochází pak k postupné degeneraci chrupavky a ke zhoršení funkce kloubu. Chondroitinsulfát potlačuje aktivitu enzymů, které poškozují chrupavku, podporuje látkovou výměnu v chrupavce a zlepšuje mechanicko-elastické vlastnosti chrupavky. Podávání přípravku Condrosulf 800, granule vede přívodem chondroitinsulfátu k obnovení metabolické rovnováhy základních buněčných složek chrupavky (chondrocytů).

Přípravek Condrosulf 800, granule je určen k léčbě degenerativních onemocnění kloubů, zejména kolenního (gonartrózy) nebo kyčelního (koxartrózy) mírného až středního stupně a artrózy kloubů prstů ruky.

Osteoartróza je onemocnění, které způsobuje bolesti a funkční omezení kloubů. Typickým příznakem osteoartrózy kolene je námahová bolest, která vzniká při chůzi a tzv. startovací bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí). V klidu se obtíže zmenšují. U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové oblasti zad. Pacient má obtíže se ohnout, aby si zavázal tkaničky, oblékl ponožky apod. Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá. Při výskytu klidových bolestí kloubů, otoku nebo zarudnutí kloubu, teploty či úbytku tělesné hmotnosti vyhledejte svého lékaře.

U artrózy kloubů prstů ruky a při artróze dalších kloubů před zahájením léčby dbejte rad svého lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CONDROSULF 800, GRANULE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek CONDROSULF 800, granule:

 • jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Condrosulf 800, granule

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CONDROSULF 800, granule je zapotřebí:

 • jestliže trpíte cukrovkou (diabetes mellitus). Pacienti s tímto onemocněním by měli před zahájením užívání přípravku Condrosulf 400 granule tuto skutečnost oznámit svému lékaři. Během zahajovací fáze léčby mohou být nutné opakované kontroly hladiny krevního cukru.

Přípravek Condrosulf 800, granule není určen pro děti a mladistvé do 18 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Dosud není známé vzájemné působení (interakce) s jinými léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste přípravek Condrosulf 800, granule užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Condrosulf 800, granule neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.
Pokud se ovšem cítíte unavený/á nebo máte bolesti hlavy, neměl/a byste tyto činnosti vykonávat.

Důležité informace o některých složkách přípravku Condrosulf 800, granule
Tento přípravek obsahuje 70 mg sodíku v jednom sáčku granulí. Nutno vzít úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
Přípravek obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje azobarvivo oranžovou žluť, která může způsobit alergické reakce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CONDROSULF 800, granule UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Condrosulf 800 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle se užívá přípravek Condrosulf 800, granule následovně:

Zahajovací léčba po dobu 2 týdnů:
2krát denně 1 sáček granulí

Udržovací léčba po dobu 2 až 3 měsíců:
1krát denně 1 sáček granulí .

Po skončení kúry se doporučuje tříměsíční přestávka a případné opakování léčebné kúry.

V případě, že se během prvních tří týdnů užívání nedostaví alespoň částečný příznivý účinek (snížení bolestivosti kloubů, zlepšení funkce kloubů, zlepšení pohyblivosti), je třeba upozornit na to svého lékaře. Ten zváží, zda je vhodné v léčbě přípravkem Condrosulf 800, granule nadále pokračovat.

Granule v sáčku je nutné nejprve vysypat do sklenice a rozpustit ve vodě. Přípravek Condrosulf 800, granule se užívá před, při nebo po jídle. Pacientům se zažívacími obtížemi se doporučuje užívání přípravku po jídle.

Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku CONDROSULF 800, granule, než jste měl(a):
Nejsou známy žádné případy náhodného nebo záměrného předávkování. Pokud jste užil/a více přípravku Condrosulf 800, granule než je doporučeno, měl/a byste informovat svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít CONDROSULF 800, granule:
Zapomenete-li užít dávku, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále dle doporučeného podávání.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Condrosulf 800, granule nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Condrosulf 800, granule je obvykle dobře snášen, v ojedinělých případech se mohou objevit zažívací potíže (tlak v žaludku, pálení žáhy, nevolnost nebo nucení na zvracení), které obvykle nevedou k přerušení léčby. Alergické reakce (např. kožní vyrážky) se vyskytují velmi zřídka.
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK CONDROSULF 800, granule UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CONDROSULF 800, granule obsahuje:
Léčivá látka: jeden sáček granulí obsahuje chondroitini natrii sulfas 800 mg
Pomocné látky: kyselina citronová, sodná sůl sacharinu, sorbitol, pomerančové aroma, oranžová žluť, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sorbitol.

Jak přípravek Condrosulf 800, granule vypadá a co obsahuje toto balení:
Lékovou formou přípravku jsou oranžové granule s pomerančovou chutí a vůní
Velikost balení : 30 nebo 90 sáčků po 4 g granulí

Držitel rozhodnutí o registraci:
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Výrobce:
IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika (www.ibi.cz),
vyrobeno ve spolupráci s IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko;

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
13.1.2010

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.