První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HIPRES 10 - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Hipres 10

Amlodipinum
Tablety

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Hipres a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hipres užívat
 3. Jak se přípravek Hipres užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Hipres uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK HIPRES A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Hipres patří do skupiny léků zvaných blokátory vápníkových kanálů.
Hipres se užívá při léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a určitého typu bolesti na hrudi nazývané srdeční angina (angina pectoris).
Hipres je indikován pro předcházení dalším záchvatům bolesti na hrudi spojených s anginou pectoris, nicméně při záchvatu anginy neposkytuje okamžitou úlevu.
U nemocných s vysokým krevním tlakem Hipres rozšiřuje cévy, takže jimi snadněji protéká krev.
U nemocných s anginou pectoris Hipres zlepšuje krevní zásobení srdce, které je pak lépe okysličeno, a tím se předchází bolesti na hrudi.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK HIPRES UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Hipres:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo kteroukoli další složku přípravku Hipres nebo na jiné blokátory vápníkových kanálů;
 • jestliže máte těžkou formu onemocnění srdeční chlopně, zvanou aortální stenóza;
 • při kardiogenním šoku (náhlé selhání srdce jako pumpy);
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Pokud je Vám méně než 18 let, Hipres neužívejte, protože není k dispozici dostatek informací o bezpečnosti použití přípravku Hipres u této věkové skupiny.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Hipres je třeba v následujících případech:

 • při onemocnění jater;
 • při prodělaném srdečním záchvatu v nedávné době;
 • při srdečním onemocnění zvaném hypertrofická obstrukční kardiomyopatie;
 • při bolestech na hrudi (nestabilní angina pectoris);
 • pokud míváte velmi nízký krevní tlak.

Jestliže pro Vás platí kterákoli z uvedených podmínek, informujte svého lékaře.

Vzájemné působní s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Hipres a účinky jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Před užitím jakéhokoli dalšího léku, včetně volně prodejných léků, vitaminů a bylinných přípravků, se poraďte s lékařem.

Užívání přípravku Hipres s jídlem a pitím
Hipres se užívá nezávisle na jídle. Tablety se zapijí vodou.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, přípravek Hipres nesmíte užívat. Pokud jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, před léčbou přípravkem Hipres se doporučuje zajištění spolehlivou antikoncepcí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů může přípravek způsobit ospalost nebo závratě, zvláště na počátku léčby. Do té doby, než zjistíte účinky užívaného léku na Vás, buďte opatrní při řízení motorových vozidel, obsluze strojů nebo při činnostech vyžadující zvýšenou pozornost.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK HIPRES UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Hipres přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je 5 mg (1 tableta přípravku Hipres 5) jednou denně. Lékař Vám může předepsanou dávku přípravku Hipres zvýšit až na nejvyšší denní dávku 10 mg (1 tableta přípravku Hipres 10 nebo 2 tablety přípravku Hipres 5). Hipres se užívá nejlépe ve stejnou denní dobu. Tablety se zapijí vodou. Je důležité užívat tablety pravidelně. Pokud si nejste jisti, jak přípravek Hipres užívat nebo pokud máte dojem, že účinek přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se s lékařem.

Použití u dětí
Přípravek Hipres není doporučen pro děti do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Hipres, než jste měl(a)
Užití nadměrného množství tablet může být nebezpečné, a to užití již několika tablet. V takovém případě neprodleně vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hipres
Jestliže jste neužil(a) dávku podle doporučeného dávkování, užijte ji co nejdříve. Jestliže je již čas následující dávky, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v léčbě podle dávkovacího rozpisu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Hipres
Při přerušení léčby přípravkem Hipres bez vědomí nebo souhlasu lékaře se může znovu objevit onemocnění, pro které jste léčeni. Po delší době může dojít k rozvinutí onemocnění a následně se zvyšuje riziko (znovu)objevení srdečních a cévních komplikací, které mohou být smrtelné.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Hipres nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou řazeny do skupin podle následující četnosti:
Velmi časté: Postihuje více než 1 uživatele z 10
Časté: Postihuje 1 až 10 uživatelů ze 100
Méně časté: Postihuje 1 až 10 uživatelů z 1 000
Vzácné: Postihuje 1 až 10 uživatelů z 10 000
Velmi vzácné: Postihuje méně než 1 uživatele z 10 000

Velmi časté:

 • bolesti hlavy,
 • otoky kotníků nebo lýtek,
 • zčervenání nebo pocit horka,
 • palpitace (pocit rychlejšího nebo nepravidelného bušení srdce),
 • únava,
 • nevolnost, bolesti břicha,
 • ospalost,
 • závratě.

Méně časté:

 • celková slabost,
 • trombocytopenie (nedostatek krevních destiček), leukopenie (snížený počet bílých krvinek),
 • hyperglykémie (vysoká hladina glukosy v krvi),
 • neklid,
 • zažívací obtíže, průjem, zácpa,
 • otok nebo citlivost dásní, sucho v ústech,
 • zánět slinivky břišní,
 • nadměrné pocení,
 • vypadávání vlasů,
 • obtíže při dýchání,
 • křeče svalů, bolesti svalů, bolesti kloubů, bolesti zad,
 • ztráta chuti,
 • změny nálad,
 • porucha erekce, zvětšení prsů u mužů,
 • častější močení,
 • poruchy vidění.

Vzácné:

 • srdeční záchvat (infarkt myokardu),
 • nepravidelný tlukot srdce (arytmie),
 • bolest na hrudi.

Velmi vzácné:

 • abnormální funkce jater, zánět jater a zežloutnutí kůže,
 • kožní vyrážka, svědění, angioedém (otok na různých místech organismu), erythema multiforme (kožní onemocnění)

Všechny léky mohou vyvolat reakce z přecitlivělosti. Závažné reakce z přecitlivělosti jsou velmi vzácné a zřídka ohrožují život. Při náhlém sípotu, obtížích při dýchání, otoku víček, tváře nebo rtů, vyrážce nebo svědění (zejména postihujícím celé tělo) se neprodleně poraďte s lékařem. Při výskytu následujících nežádoucích účinků rovněž neprodleně informujte lékaře: bolest na hrudi, rychlé nebo nepravidelné bušení srdce, kopřivka nebo vyrážka.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK HIPRES UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Hipres nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Hipres obsahuje

 • Léčivou látkou je amlodipini maleas.

  Hipres 5: Jedna tableta obsahuje amlodipini maleas 6,42 mg, což odpovídá amlodipinum 5 mg.

  Hipres 10: Jedna tableta obsahuje amlodipini maleas 12,84 mg, což odpovídá amlodipinum 10 mg.

 • Pomocné látky jsou: Mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý škrob, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Jak přípravek Hipres vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé, kulaté, mírně bikonvexní neobalené tablety se zkosenou hranou a půlicí rýhou na jedné straně.
Velikost balení: 30, 60 a 90 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o., Sokolovská 79, 186 00 Praha 8, Tel: 221 115 150, info@krka.cz.

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
9.3. 2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.