První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CONCOR 10 - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Concor 10, potahované tablety

Bisoprololi fumaras

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Concor a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Concor užívat
 3. Jak se přípravek Concor užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Concor uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CONCOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku Concor je bisoprolol. Bisoprolol patří mezi skupinu léčivých přípravků označenou jako beta blokátory. Tyto léky působí tak, že ovlivňují odpověď těla na některé nervové podněty, zvláště v srdci. Výsledkem toho je, že bisoprolol zpomaluje srdeční frekvenci a tím zvyšuje výkon srdce jako pumpy. Zároveň se snižují požadavky srdce na zásobení krví a kyslíkem.
Concor se používá pro léčbu vysokého krevního tlaku a anginy pectoris.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CONCOR UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Concor
Neužívejte Concor, pokud se Vás některé z dále uvedených stavů týkají:

 • přecitlivělost (alergie) na bisoprolol nebo na kteroukoli další složku přípravku (viz část 6 „Co přípravek Concor obsahuje“),
 • těžké astma nebo chronická obstrukční choroba bronchopulmonální těžkého stupně,
 • závažné problémy v krevním oběhu končetin (tzv. Raynaudův syndrom), který může vyvolat brnění nebo bledost až zmodrání prstů na rukou a nohou,
 • neléčený feochromocytom, což je vzácný nádor nadledvin,
 • metabolická acidóza, což je onemocnění, kdy dochází k nahromadění kyselých látek v krvi.

Neužívejte Concor, pokud máte některé z následujících onemocnění srdce:

 • akutní srdeční selhání, které není léčeno,
 • zhoršení srdečního selhání vyžadující injekci léků do žíly, které zvýší sílu srdečních stahů,
 • kardiogenní šok, což je akutní závažné onemocnění srdce vyvolávající nízký krevní tlak a oběhové selhání,
 • určité onemocnění srdce, které způsobuje velmi nízkou srdeční frekvenci nebo nepravidelný srdeční tep (druhý nebo třetí stupeň AV bloku, sinoatriální blok, nemoc chorého sinu),
 • nízký krevní tlak, který vyvolává potíže,
 • pomalou srdeční frekvenci, která vyvolává potíže,

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Concor je zapotřebí
Pokud máte některé z následujících onemocnění, informujte svého lékaře před tím, než začnete užívat přípravek Concor; lékař může vyžadovat speciální léčbu (například podání další léčby nebo provedení častějších kontrol):

 • diabetes
 • přísnou dietu,
 • probíhající desenzibilizační léčba (např. pro prevenci alergické rýmy),
 • některá onemocnění srdce (jako jsou poruchy srdečního rytmu nebo Prinzmetalova angina),
 • méně závažné problémy s krevním oběhem v končetinách,
 • méně závažné chronické onemocnění průdušek (astma nebo chronická obstrukčních choroba plic),
 • kožní vyrážka s olupováním kůže v předchorobí (lupénka),
 • nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
 • porucha funkce štítné žlázy.

Informujte svého lékaře, pokud u Vás bude provedena:

 • desenzibilizační léčba, protože Concor může zvýšit pravděpodobnost reakce z přecitlivělosti nebo tato reakce může být závažnější,
 • anestézie (například z důvodu chirurgické léčby), protože Concor může ovlivnit to, jak Vaše tělo bude reagovat na tuto situaci.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte prosím Vašeho lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste začal/a užívat další léky, včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte následující léky spolu s přípravkem Concor bez porady s lékařem:
některé typy blokátorů vápníkového kanálu používané pro léčbu vysokého krevního tlaku, anginy pectoris nebo nepravidelného srdečního rytmu, jako je verapamil a diltiazem.
Některé léky používané pro léčbu vysokého krevního tlaku, jako je klonidin, methyldopa, moxonidin, rilmenidin. Neukončujte však užívání těchto léků bez předchozí konzultace se svým lékařem.
Před užíváním následujících léků společně s přípravkem Concor se poraďte se svým lékařem; Váš lékař může provádět vyšetření častěji.
Některé typy blokátorů vápníkového kanálu používané pro léčbu vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris, jako je felodipin a amlodipin (antagonisté dihydropyridinového typu). Antiarytmika třídy I (např. chinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon). Tyto léky se používají pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu.
Antiarytmika třídy III (např. amiodaron), tyto léky se používají pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu.
Beta blokátory používané lokálně (jako jsou oční kapky pro léčbu glaukomu). Léky pro léčbu poruch nervového systému, které se používají pro stimulaci vnitřních orgánů nebo pro léčbu glaukomu (parasympatomi­metika) nebo v naléhavých situacích pro léčbu onemocnění oběhového systému (sympatomimetika).
Antidiabetika včetně inzulinu.
Anestetika (například během chirurgické léčby).
Digitalis pro léčbu srdečního selhání.
Nesteroidní protizánětlivé léky (NSADI) používané pro léčbu artritidy, bolesti nebo zánětu (například ibuprofen nebo diklofenak).
Epinefrin, což je lék pro léčbu závažných, život ohrožujících alergických reakcí a srdeční zástavy.
Jakýkoli lék, který může snižovat krevní tlak jako žádoucí nebo nežádoucí účinek (např. antihypertenzíva, tricyklická antidepresíva, barbituráty, fenothiaziny).
Meflochin používaný pro prevenci nebo léčbu malárie.
Léky pro léčbu deprese označované jako inhibitory monoaminooxidázy (kromě inhibitorů MAO-B).

Těhotenství a kojení
Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo pokud plánujete těhotenství. Lékař se rozhodne, zda můžete v průběhu těhotenství užívat Concor.
Není známo, zda se bisoprolol vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení během léčby přípravkem Concor nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna v závislosti na tom, jak dobře budete lék snášet. Buďte, prosím, zvláště opatrní na začátku léčby, pokud se dávka zvyšuje nebo když dochází ke její změně a rovněž při kombinaci s alkoholem.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CONCOR UŽÍVÁ

Léčba by měla být v zásadě zahájena postupně nízkými dávkami, které se poté pomalu zvyšují. V každém případě by měla být dávka upravena individuálně, zvláště podle srdeční frekvence a terapeutického úspěchu.

Dávkování
Pro obě indikace je obvyklé dávkování jedna tableta přípravku Concor 5 mg nebo 1/2 tablety přípravku Concor 10 mg (odpovídá 5 mg bisoprololu) denně.
Je-li to nutné, může být dávka zvýšena na jednu tabletu přípravku Concor 10 mg nebo 2 tablety přípravku Concor 5 mg (odpovídá 10 mg bisoprololu) denně.
Doporučená maximální dávka je 20 mg denně.

Délka léčby
Léčba přípravkem Concor je obvykle dlouhodobá.

Dávkování u pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin
U pacientů s poruchami funkce jater nebo ledvin mírného až středně závažného stupně není normálně nutná žádná úprava dávkování. U pacientů se závažným porušením funkce ledvin (clearance kreatininu < 20 ml/min) a u pacientů se závažnými poruchami funkce jater je doporučeno, aby nebyla překročena denní dávka 10 mg bisoprololu.

Dávkování u starších pacientů
Není nutná žádná úprava dávkování.

Dávkování u dětí:
Použití Concoru u dětí není doporučeno.

Způsob podání
Tabletu zapíjejte vodou ráno před, během nebo po snídani. Tablety se nedrtí a nekousají.

Jestliže jste užil/a více přípravku Concor než jste měl/a.
Jestliže jste užil/a více přípravku Concor, než jste měl/a, informujte o tom ihned svého lékaře. Váš lékař se rozhodne, jaká opatření budou nutná.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat snížení srdeční frekvence (bradykardie), akutní zúžení dýchacích cest vedoucí k dechovým obtížím (bronchospasmus), výrazný pokles krevního tlaku, akutní srdeční selhání nebo snížení hladiny krevního cukru.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Concor
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil/a dávku, kterou jste neužil/a. Užijte svou obvyklou dávku další den ráno. Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Concor

Nikdy neukončujte užívání přípravku Concor bez porady s lékařem. Vaše onemocnění by se mohlo ještě zhoršit. Zvláště u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nesmí být léčba náhle ukončena. Pokud musíte ukončit léčbu, Váš lékař Vám obvykle poradí snižovat dávku postupně.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Concor nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Tyto nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle frekvence, s jakou se mohou objevit:

Časté (postihují méně než 1 z 10 osob):
únava, závratě, bolesti hlavy: Tyto příznaky se vyskytují zvláště na začátku léčby. Jsou obvykle mírné a obvykle odezní během 1 – 2 týdnů.
pocit chladu nebo necitlivosti v rukou a chodidlech
poruchy žaludku nebo střev, jako je nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob):
zpomalení srdeční frekvence (bradykardie)
zhoršení srdečního selhání
nízký krevní tlak
pocit slabosti
poruchy spánku
deprese
porucha srdeční frekvence
dechové potíže, zúžení průdušek u pacientů s astmatem nebo chronickým onemocněním dýchacích cest
svalová slabost a křeče

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob):
zvýšení hladin tuku v krvi
snížení tvorby slz
potíže se sluchem
ucpaný nos z alergických příčin
zvýšené hladiny jaterních enzymů (ALT, AST), zánět jater (hepatitida)
reakce z přecitlivělosti jako je svědění, návaly, vyrážka
porucha erekce
noční můry, halucinace mdloba

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob):
podráždění nebo začervenání očí (konjunktivitida)
kožní vyrážka s olupováním kůže (lupénka), vyrážka podobná lupence.
vypadávání vlasů

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek uvedený výše nebo jakýkoli neočekávaný účinek, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. Pokud je nežádoucí účinek závažný, vyskytne se náhle nebo se rychle zhoršuje, informujte okamžitě svého lékaře, abyste zabránil/a rozvoji těžkých reakcí.

5. JAK PŘÍPRAVEK CONCOR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Concor nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po „Použitelné do“.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Concor obsahuje
Léčivá látka je bisoprolol-fumarát.
Concor 5: Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg bisoprololu.
Concor 10: Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg bisoprololu.

Mezi další složky přípravku patří:
Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, krospovidon, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, hydrogenfosforečnan vápenatý
Potah tablety: žlutý oxid železitý (E172), dimetikon, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), hydroxypropyl­methylcelulóza
Concor 10 obsahuje navíc červený oxid železitý (E172) v potahu tablety.

Jak přípravek Concor vypadá a co obsahuje toto balení
Concor 5: žlutavě bílé, potahované tablety srdcovitého tvaru s půlící rýhou na obou stranách
Concor 10: bledě oranžové až světle oranžové, potahované tablety srdcovitého tvaru s půlící rýhou na obou stranách
Velikost balení: 30 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Merck KGaA, Darmstadt, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
23.6. 2010

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.