První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OFLOXIN 200 - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

OFLOXIN 200

potahované tablety
ofloxacinum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku::

 1. Co je přípravek Ofloxin 200 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ofloxin 200 užívat
 3. Jak se přípravek Ofloxin 200 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Ofloxin 200 uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ofloxin 200 a k čemu se používá

Přípravek Ofloxin 200 patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných fluorochinolony, tj. léky určené k léčbě středně závažných a závažných zánětlivých onemocnění vyvolaných citlivými mikroorganismy. Léčivá látka přípravku, ofloxacin, působí proti původcům mnoha bakteriálních infekcí tím, že napadá genetický kód bakterií, zabraňuje jejich množení a působí jejich rozpad.

Přípravek lze užívat k léčbě následujících infekcí: infekční onemocnění dolních dýchacích cest, močových cest, kostí, kůže a měkkých tkání včetně ranných infekcí, nitrobřišních infekcí a zánětů malé pánve, některých forem tuberkulózy, dále k léčbě závažných infekčních průjmů (salmonelóz, úplavice) a některých pohlavně přenosných infekcí.
Přípravek je určen pro dospělé.
Dětem a mladistvým jej lze podat pouze za předpokladu, že nelze použít jiná antibiotika a pokud přínos léčby převýší možná rizika (jedná se o závažné, život ohrožující infekce, např. infekce dýchacích cest u cystické fibrózy, infekce při nádorových onemocněních).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ofloxin 200 užívat

Neužívejte přípravek Ofloxin 200

 • jestliže jste alergický/á na ofloxacin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže trpíte epilepsií,
 • pokud jste po poraněních hlavy a mozku, zánětu v oblasti centrální nervové soustavy nebo po mrtvici (zvýšené riziko křečí),
 • pokud se Vám po podání fluorochinolonů poškodila šlacha,
 • pokud jste těhotná nebo kojíte,
 • pokud je Vám méně než 18 let.

Upozornění a opatření Před užitím přípravku Ofloxin 200 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

 • pokud máte poškozenou funkci ledvin nebo jater,
 • pokud jste náchylní k záchvatům (např. při současném užívání s fenbufenem, jinými nesteroidními protizánětlivými léky a theofylinem, viz „Další léčivé přípravky a Ofloxin 200“),
 • pokud máte cukrovku a užíváte např. glibenklamid či inzulin,
 • pokud máte bolestivé onemocnění šlach,
 • pokud se u Vás v minulosti vyskytla těžká nežádoucí reakce na chinoliny,
 • pokud jste v minulosti měl/a psychotické poruchy nebo je máte v současnosti,
 • pokud máte vrozený deficit enzymu glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy,
 • pokud máte problémy se srdcem. Při užívání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste prodělal/a srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz „Další léčivé přípravky a Ofloxin 200“),
 • pokud máte onemocnění myastenia gravis postihující svaly a nervy.

Dětem do 18 let se Ofloxin 200 podává jen výjimečně při léčbě závažných, život ohrožujících infekcích.
Pacientům léčeným Ofloxinem 200 se doporučuje nevystavovat se příliš prudkému slunečnímu záření a vyloučit UV paprsky (solárium, horské slunce), neboť může dojít k reakcím kůže a nehtů.
Během léčby nepijte alkoholické nápoje.
Další léčivé přípravky a OFLOXIN 200 Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: např. antiarytmika (léky používané na poruchy srdečního rytmu jako např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některé léky proti infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik), některá antipsychotika.
 • Léky snižující kyselost žaludečních šťáv a léky obsahující hořčík, hliník, železo nebo zinek snižují vstřebávání přípravku Ofloxin 200. Proto je třeba podat Ofloxin 200 nejméně 2 hodiny před nebo po podání těchto přípravků.
 • Současné užívání Ofloxinu 200 a nesteroidních antiflogistik (léků k léčbě revmatických nemocí a zánětů) nebo theofylinu může zvýšit riziko vzniku křečí.
 • Při současném podávání Ofloxinu 200 s léky na ředění krve (např. s warfarinem) je potřeba sledovat protrombinový čas a jiné koagulační testy.
 • Vzhledem k možnému zvýšení nebo snížení hladiny glukosy v krvi při podávání Ofloxinu 200 je u pacientů léčených léky proti cukrovce nezbytné důsledně monitorovat kompenzaci cukrovky.
 • Při současném podávání Ofloxinu 200 s probenecidem, cimetidinem, furosemidem, methotrexátem nebo dalšími léčivými přípravky vylučovanými ledvinami může dojít ke vzájemnému zesílení jejich účinku.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Ofloxin 200.

Ofloxin 200 s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek užívejte nalačno nebo při jídle, zapijte trochou tekutiny. Během léčby nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ofloxin 200 nesmí užívat těhotné a kojící ženy vzhledem k předpokládanému negativnímu účinku na vývoj a růst organismu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání Ofloxinu 200 bývá zpomalena reakce a ovlivněna pozornost. Ofloxin 200 obsahuje monohydrát laktózy
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Ofloxin 200 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování, způsob užívání a délku léčby vždy určí lékař, a to podle typu a závažnosti infekce.
Dospělí
Dospělí pacienti s normální funkcí ledvin užívají 1–2 potahované tablety přípravku Ofloxin 200 každých 12 hodin, nebo 2–4 potahované tablety Ofloxinu 200 každých 24 hodin.
Obecně platí, že jednotlivé dávky mají být podávány v přibližně stejných intervalech, tj. 1 x za 24 hodin při podávání jednou denně nebo každých 12 hodin při podávání 2 x denně.
Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin nebo jater
U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin může lékař upravit dávkování přípravku Ofloxin 200 podle míry zhoršení funkce ledvin. U pacientů se závažným poškozením jater nemá dávka překročit 2 potahované tablety Ofloxinu 200 denně.
Děti
Dětem se Ofloxin 200 podává výjimečně, jen za předpokladu, že nelze použít jiná, méně toxická antibiotika a pokud přínos léčby Ofloxinem 200 převýší možná rizika. Celková denní dávka je obvykle 7,5 mg/kg, nesmí překročit 15 mg/kg. Podává se rozděleně ve 2 dílčích dávkách.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Ofloxin 200 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ofloxin 200, než jste měl(a)
Pokud užijete větší počet tablet současně nebo dojde-li k náhodnému pozření přípravku dítětem, informujte okamžitě lékaře. Ukažte lékaři zbývající balení tablet.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ofloxin 200
Pokud zapomenete užít doporučenou dávku, užijte ji co nejdříve. Následující dávku (tabletu) užijte dle doporučení lékaře. Pokud se však přiblížil čas pro následující dávku, vynechte ji. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ofloxin 200
Nepřerušujte lékařem předepsanou dobu užívání léku, i když se budete cítit lépe. Pokud přerušíte léčbu před ukončením léčebného postupu, mohou bakterie zůstat aktivní a způsobit obnovení infekce.
Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Ofloxin 200 užívat a ihned vyhledejte lékaře: celková anafylaktická reakce (zahrnující nevolnost, slabost, kolaps až bezvědomí při poklesu krevního tlaku s příznaky oběhového selhání, dušnost, otoky, zvracení, průjem, zrychlený tep srdce, zrychlený dech, mravenčení v končetinách, promodrávání končetin, studený pot). Frekvence výskytu je vzácná. poškození nervů (dočasné znecitlivění, brnění, píchání, citlivost na dotek, svalová slabost, třes aj.). Frekvence výskytu je velmi vzácná. těžký přetrvávající průjem s příměsí krve, horečkou a bolestmi břicha. Frekvence výskytu je velmi vzácná. závažná, náhlá (hypersenzitivní) reakce s horečkou a puchýři na kůži, odlupování kůže (toxická epidermální nekrolýza). Frekvence výskytu je velmi vzácná. agranulocytóza (závažné krevní onemocnění spojené s náhle vysokou horečkou, silnými bolestmi v krku a vřídky v ústech). Frekvence výskytu není známa.

Při užívání látky ofloxacin se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Méně časté (u 1– 10 z 1 000 lé­čených):

 • infekce vyvolané plísněmi, odolnost patogenů;
 • neklid (agitovanost), poruchy spánku, nespavost; závratě, bolesti hlavy;
 • podráždění očí; kašel, rýma;
 • bolesti břicha, průjem, nevolnost, zvracení;
 • svědění, vyrážka.

Vzácné (u 1 –10 z 10 000 léčených):

 • anorexie;
 • psychotické poruchy (např. halucinace), úzkost, zmatenost, noční můry, deprese;
 • ospalost, poruchy chuti, svědění, brnění, porucha čichu, poruchy zraku;
 • návaly horka, kopřivka, nadměrné pocení;
 • zrychlený tep srdce, nízký krevní tlak, dušnost;
 • zánět tenkého nebo tlustého střeva; zánět šlach;
 • zvýšení laboratorních hodnot jaterních enzymů, bilirubinu, kreatininu.

Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 lé­čených):

 • poruchy krvetvorby (snížení počtu červených krvinek, bílých krvinek, krevních destiček);
 • šok; křeče, porucha koordinace svalů;
 • ušní šelest, ztráta sluchu;
 • žloutenka;
 • červená vyrážka, nepravidelné červeno-fialové skvrny na pokožce (purpura), citlivost na světlo; zánět cév;
 • bolest svalů, kloubů, přetržení šlach;
 • selhání ledvin.

Není známo (nelze z dostupných údajů určit)

 • abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu, poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce);
 • selhání kostní dřeně;
 • snížení hladiny krevního cukru (hypoglykemie) u diabetiků léčených antidiabetiky;
 • psychotické poruchy a deprese se sebeohrožujícím chováním, včetně sebevražedných představ či pokus o sebevraždu;
 • zápal plic, těžká dušnost;
 • zánět jater (žloutenka, bolesti břicha, horečka);
 • závažné zánětlivé erupce na kůži a sliznicích;
 • poškození svalů, svalová slabost, ruptura svalu;
 • zánět ledvin;
 • porfyrie (choroba způsobená vadou při výrobě červeného krevního barviva).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Ofloxin 200 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek Ofloxin 200 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ofloxin 200 obsahuje

 • Léčivou látkou je ofloxacinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje ofloxacinum 200 mg.
 • Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon 25, krospovidon, poloxamer 188, magnesium-stearát, mastek, hypromelosa, makrogol 6000, oxid titaničitý.

Jak přípravek Ofloxin 200 vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé až téměř bílé, kulaté bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně a s ražbou „200“ na straně druhé. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.
Velikost balení: 10, 14 nebo 20 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy revidován
30.5.2012

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.