První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NASONEX - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Nasonex

nosní sprej, suspenze
mometasoni furoas

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Nasonex a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasonex používat
 3. Jak se přípravek Nasonex používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Nasonex uchovávat
 6. Další inormace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NASONEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je přípravek Nasonex?
Nasonex nosní sprej obsahuje mometason-furoát, který patří do skupiny tzv. kortikosteroidů. Nezaměňujte však mometoson-furoát s tzv. „anabolickými“ steroidy, které se podávají ve formě tablet či injekcí a jsou některými sportovci zneužívány k dopingu. Aplikace již velmi malého množství mometason-furoátu do nosu zmírňuje zánět, kýchání, svědění, uvolňuje ucpaný nos a zabraňuje výtoku z něj.

K čemu se Nasonex používá?
Nasonex se používá k léčbě příznaků sezónní (někdy nazývané senné) nebo celoroční alergické rýmy, a to u dospělých a dětí ve věku 6 let a starších.
Nasonex se také užívá k léčbě nosních polypů u dospělých ve věku 18 let a starších.

Co je sezónní (senná) a celoroční rýma?
Sezónní (senná) rýma, která vzniká v určitých obdobích roku, je alergickou reakcí na vdechované pyly ze stromů, trávy a plevele, jakož i na spory plísní a hub. Celoroční rýma přetrvává po dobu celého roku a její příznaky mohou být vyvolávány přecitlivělostí na nejrůznější podněty, včetně domácího prachu, roztočů, částeček srsti a kůže domácích zvířat, peří a některých druhů potravin. Důsledkem alergické reakce je výtok z nosu, kýchání a zduření a otok nosní sliznice, což vyvolává pocit ucpaného nosu. Nasonex toto zduření a otok sliznice a její podráždění zmírňuje a vede tak k ústupu kýchání, svědění a dalších obtíží, jako je ucpaný nos nebo výtok z nosu.

Co jsou nosní polypy?
Nosní polypy jsou drobná vyklenutí nosní sliznice, obyčejně postihující obě nosní dírky. Hlavním příznakem je pocit ucpání nosu. Jestliže polyp začíná být moc velký, dýchání nosem může být obtížné. Také se může vyskytnout výtok z nosu, pocit něčeho tekoucího dolů zadní částí hrdla a ztráta chuti a čichu. Nasonex zmenšuje zánět v nose, způsobuje postupné zmenšování polypů a zlepšuje průvodní příznaky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NASONEX POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Nasonex

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mometason-furoát nebo na kteroukoli další složku přípravku Nasonex.
 • jestliže trpíte nosním onemocněním infekčního původu. V takových případech je třeba s užitím nosního spreje vyčkat až do doby, kdy infekce odezní.
 • jestliže jste v nedávné době prodělali jakoukoli nosní operaci nebo úraz nosu. V takových případech je třeba s užitím nosního spreje vyčkat až do doby úplného zhojení rány po operaci či úrazu.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nasonex je zapotřebí

 • máte nebo jste v minulosti měli tuberkulózu
 • trpíte oční infekcí způsobenou virem herpes simplex
 • trpíte jakoukoli jinou infekční chorobou
 • užíváte jakékoli jiné léky ze skupiny kortikosteroidů, ať už ve formě tablet nebo injekcí
 • trpíte cystickou fibrózou

V průběhu léčby přípravkem Nasonex se vyhýbejte kontaktu s osobami, které mají spalničky nebo plané neštovice. Pokud k takovému kontaktu dojde, informujte svého ošetřujícího lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Pokud užíváte z důvodu alergie některé další léky typu kortikosteroidů perorálně nebo injekčně, může Vám lékař doporučit po dobu užívání přípravku Nasonex jejich podávání přerušit. U některých pacientů se mohou po ukončení aplikace kortikosteroidů podávaných perorálně nebo injekčně projevit určité nežádoucí účinky, jako jsou např. bolesti kloubů či svalů, slabost a deprese. V takových případech byste měl(a) informovat svého lékaře, který Vám poradí s pokračováním používání nosního spreje. Někdy se též mohou projevit další alergické reakce, jako např. svědění a slzení očí nebo zarudlá a svědící místa na kůži. Pokud podobné obtíže zaznamenáte a pociťujete obavy, měl(a) byste se obrátit na svého lékaře.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná, nepoužívejte přípravek Nasonex, pokud Váš lékař nerozhodne jinak. Sdělte svému lékaři, že jste těhotná předtím, než začnete tento lék používat. Během používání tohoto léku nekojte, pokud Váš lékař nerozhodne jinak.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NASONEX POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Nasonex přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Neužívejte větší dávky, ani si lék neaplikujte častěji nebo po delší dobu, než Vám lékař předepsal.

 • Sezónní (senná) a celoroční rýma

Dospělí a děti starší 12 let Obvyklá dávka činí dva střiky (dva stisky dávkovače) do každé nosní dírky jedenkrát denně u dospělých (včetně starších osob) a dětí starších než 12 let.

 • Jakmile se podaří dostat příznaky pod kontrolu, může Váš lékař doporučit snížení množství na jeden střik do každé nosní dírky jedenkrát denně.
 • Pokud se nezačnete cítit lépe, je třeba lékaře znovu navštívit a on pak může zvážit možnost zvýšení množství dávky na maximální denní dávku čtyř střiků do každé nosní dírky denně. Jakmile se podaří dostat příznaky pod kontrolu, může Váš lékař opět doporučit snížení množství na dva střiky do každé nosní dírky jedenkrát denně.

Děti ve věku 6 – 11 let
Obvyklá dávka je jeden střik do každé nosní dírky jedenkrát denně.
Dlouhodobé užívání nosních steroidů při vyšších dávkách může způsobit zpomalení růstu u dětí. Ošetřující lékař proto při léčbě dítěte může pravidelně kontrolovat jeho výšku a pokud je to třeba, snižovat podanou dávku.
Pokud velmi trpíte sezónní rýmou, může Vám lékař předepsat přípravek Nasonex k užívání dva až čtyři týdny před začátkem pylové sezóny, aby se vzniku uvedených příznaků předešlo. Současně s přípravkem Nasonex Vám může lékař doporučit i některé další léky, zejména pokud Vás trápí svědění či podráždění očí. Na konci pylové sezóny by se příznaky sezónní rýmy měly zlepšit a léčba pak nemusí být potřebná.

 • Nosní polypy

Pro dospělé ve věku 18 let a starší je obvyklá počáteční dávka dva střiky do každé nosní dírky jedenkrát denně.

 • Není-li po 5 až 6 týdnech dosaženo kontroly příznaků, lze dávku zvýšit na denní dávku dva střiky do každé nosní dírky dvakrát denně. Jakmile se podaří dostat příznaky pod kontrolu, může Váš lékař dávku snížit na nejnižší možnou dávku, kdy jsou příznaky ještě pod kontrolou.
 • Není-li po 5 až 6 týdnech podávání dvakrát denně dosaženo zlepšení, měl(a) byste navštívit svého lékaře, který může zvážit alternativní léčbu.

Příprava nosního spreje pro použití
Nosní sprej Nasonex je vybaven prachotěsným krytem, který chrání trysku dávkovače a udržuje ji v čistotě. Nezapomeňte před každým užitím dávkovače tento kryt sejmout a po použití jej opět nasadit zpět. Pokud používáte sprej poprvé, je nutno jej uvést do chodu 10 stisky, dokud z něj nevychází jemně rozptýlený sprej:

 1. Lahvičku nejprve jemně potřepte, a poté ji uchopte tak, jak je naznačeno níže.
 2. Palec je umístěn na dně lahvičky, ukazováček a prostředník svírají trysku. Nosní aplikátor nepropichujte.
 3. Namiřte trysku směrem od sebe a poté ukazováčkem a prostředníkem stiskněte trysku směrem dolů.

  Pokud jste sprej nepoužívali po dobu 14 dnů nebo déle, je nutno jej uvést do chodu 2 stisky, dokud z něj nevychází jemně rozptýlený sprej.

Při běžném dávkování dva střiky do každé nosní dírky jedenkrát denně při léčbě sezónní (senné) a celoroční rýmy a nosních polypů postačí obsah jednoho dávkovače na dobu 35 dnů.

Jak nosní sprej používat

 1. Lahvičku nejprve jemně potřepte a sejměte ochranný kryt (obrázek 1).
 2. Opatrně vydechněte nosem, aby byl průchodný.
 3. Stiskněte prstem jednu nosní dírku a zasuňte trysku dávkovače do druhé dírky, jak ukazuje obrázek 2. Předkloňte mírně hlavu, dávkovač držte ve svislé poloze tryskou vzhůru.
 4. Začněte se pomalu nadechovat nosem a současně JEDENKRÁT stiskněte dávkovač tak, abyste mohli vdechnout jemně rozptýlený sprej.
 5. Vydechněte ústy. Poté opakujte krok 4 pro vdechnutí druhé dávky (střiku) do stejné nosní dírky.
 6. Vyjměte trysku z nosní dírky a znovu vydechněte ústy.
 7. Opakujte kroky 3 až 6 u druhé nosní dírky (obrázek 3).

Po použití spreje pečlivě otřete trysku čistým kapesníkem nebo buničinou a nasaďte na ni prachotěsný kryt.

Jak čistit nosní sprej
Je důležité dávkovač pro nosní aplikaci pravidelně čistit, jinak by mohla být porušena jeho funkce. Při čištění nejprve sejměte prachotěsný kryt a opatrně vyjměte trysku. Pak kryt i trysku nejprve omyjte v teplé vodě a poté je propláchněte proudem vody. Nesnažte se nosní aplikátor vyčistit zasouváním špendlíku či jiného ostrého předmětu, jelikož by mohlo dojít k jeho poškození a nemusel by dávkovat správné množství léku. Nakonec je nechte na teplém místě uschnout. Po uschnutí nasuňte trysku i kryt na svá místa. Před prvním použitím po každém čištění je nutno dávkovač znovu uvést do chodu 2 stisky.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Nasonex, než jste měla
Jestliže omylem užijete větší dávku, než Vám byla předepsána, informujte o tom svého lékaře.
Dlouhodobé nebo nadměrné užívání kortikosteroidů může vzácně ovlivnit produkci některých hormonů a u dětí růst a vývoj.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Nasonex
Pokud zapomenete užít dávku léku ve správném čase, aplikujte ji bezprostředně poté, co si své opominutí uvědomíte a poté se vraťte k předchozímu pravidelnému dávkování. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) přípravek Nasonex používat
U některých pacientů dochází ke zmírnění příznaků již za 12 hodin po aplikaci první dávky; plného efektu léčby se však dosahuje až během dvou dnů. Je velmi důležité, abyste lék aplikovali naprosto pravidelně. Neukončujte sami léčbu ani tehdy, cítíte-li se subjektivně lépe, pokud o tom nerozhodne Váš ošetřující lékař
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nasonex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého,
Vzácně se mohou bezprostředně po aplikaci projevit okamžité hypersenzitivní (alergické) reakce. Velmi vzácně mohou být i závažné. Proto v případě sípavého nebo obtížného dýchání okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Ve vzácných případech vede léčba nosními kortikosteroidy, jako je Nasonex, ke vzestupu nitroočního tlaku (glaukomu) a/nebo kataraktě (šedému zákalu), který způsobuje poruchy vidění, a k poškození přepážky mezi oběma nosními dírkami. Vyhledejte svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků.
Jsou-li nosní spreje s kortikosteroidy používány ve vysokých dávkách po delší čas, mohou se velmi vzácně vyskytnout nežádoucí účinky z důvodu absorpce látky v těle.

Ostatní nežádoucí účinky
Většina pacientů netrpí při užívání nosního spreje žádnými nežádoucími účinky. Nicméně u některých léčených osob se po aplikaci přípravku NASONEX či jiných kortikosteroidních nosních přípravků může projevit

 • bolest hlavy
 • kýchání
 • krvácení z nosu
 • zanícení nosu či hrtanu
 • velmi vzácně se mohou objevit poruchy chuti nebo čichu.

Děti
Při dlouhodobém používání vysokých dávek, mohou nosní spreje obsahující kortikosteroidy vyvolat určité nežádoucí učinky, jako je např. omezení růstu u dětí. Doporučuje se výšku dětí podstupujících dlouhodobou léčbu nosními kortikosteroidy pravidelně monitorovat a při zjištění jakýchkoli změn by měl být informován jejich lékař.
Přípravek Nasonex obsahuje benzalkonium-chlorid, který může způsobit podráždění nosu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NASONEX UCHOVÁVAT

 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 • Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.
 • Přípravek Nasonex nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a nalahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Po prvním použití je třeba sprej spotřebovat do dvou měsíců. Mějte vždy otevřenou pouze jednu lahvičku.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek obsahuje

 • Léčivou látkou je mometason-furoát. Při každém stlačení dávkovače je aplikována dávka odpovídající 50 mikrogramům mometasoni-furoas jako monohydrátu.
 • Pomocnými látkami jsou disperzní celulosa, glycerol, dihydrát citronanu sodnýho, monohydrát kyseliny citronové, polysorbát 80, benzalkonium-chlorid a čištěná voda.

Jak přípravek Nasonex vypadá a co obsahuje toto balení
Nasonex je nosní sprej, suspenze.
Jedna lahvička přípravku obsahuje 60 nebo 140 dávek.
Nasonex obsahující 60 dávek je dodáván v balení po 1 lahvičce nosního spreje.
Nasonex obsahující 140 dávek je dodáván v balení po 1, 2 nebo 3 lahvičkách nosního spreje.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem
Nizozemsko

Výrobce:
Schering-Plough Labo N.V.
Heist-op-den-Berg
Belgie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
21.2.2013

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.