První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Hydrochlorothiazid Léčiva

tablety
Hydrochlorothi­azidum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva užívat
 3. Jak se přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva a k čemu se používá

Hydrochlorothiazid Léčiva je silně močopudný lék, zbavuje tělo sodíku a nadbytečné vody, snižuje krevní tlak.
Hydrochlorothiazid Léčiva se používá ke snížení chorobně zvýšeného krevního tlaku buď samotný, nebo v kombinaci s dalšími léky. Dále se používá při otocích v důsledku nedostatečného srdečního výkonu nebo chronických onemocnění jater.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti. Léková forma však není vhodná pro děti do 3 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva používat

Nepoužívejte přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva

 • jestliže jste alergický/á na léčivou látku hydrochlorothiazid, sulfonamidy nebo na některou pomocnou látku přípravku (viz bod 6),
 • jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin,
 • jestliže trpíte těžším jaterním onemocnění.

Lék se nesmí podávat při těžkých poruchách sodíkového a draslíkového hospodářství, při žloutence u dětí.

Upozornění a opatření
Nemocní s dnou, zvýšenou hladinou kyseliny močové, s těžší jaterní nebo ledvinovou poruchou, zánětem slinivky břišní, zvýšenou hladinou cholesterolu nebo triglyceridů, cukrovkou, v pokročilém věku nebo při současném užívání srdečních glykosidů (např. digoxin) mohou přípravek užívat jen, pokud je to naprosto nezbytné.

Vzhledem k možnému nadměrnému vylučování draslíku z těla se při užívání Hydrochlorothiazidu Léčiva mohou podávat na doporučení lékaře současně přípravky s obsahem draslíku.

Pro možnost fotosenzibili­zujících účinků je vhodné vyvarovat se slunění.

Další léčivé přípravky a přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.

Hydrochlorothiazid Léčiva a následující léky by se měly kombinovat s opatrností:

 • další léky na snížení krevního tlaku,
 • perorální antidiabetika (léky, používané při cukrovce),
 • léky ovlivňující průsvit cév,
 • srdeční glykosidy,
 • kortikoidy,
 • pachykurarové myorelaxancia (látky na uvolnění svalstva při znecitlivění u operací),
 • soli lithia,
 • projímadla
 • kortikosteroidy,
 • amfotericin (užíván k léčbě plísňových infekcí),
 • nesteroidní protizánětlivá léčiva (indometacin).

Přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva s alkoholem
Během léčby se nedoporučuje užívat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Pro užívání přípravku v těhotenství nebo při kojení musí být zvlášť závažné důvody. Uvědomte proto lékaře o případném těhotenství nebo kojení, aby mohl posoudit vhodnost léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokles krevního tlaku na počátku léčby může ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva obsahuje monohydrát laktosy.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování určuje lékař individuálně podle závažnosti onemocnění pacienta. Dospělým se podává obvykle u vysokého krevního tlaku zpočátku ½ – 2 tablety denně, u otoků 2 – 4 tablety denně. Po dosažení léčebného účinku se dávka snižuje na ½ – 1 tabletu denně. Nejvyšší přípustná denní dávka je 8 tablet, jednotlivá dávka je nejvíc 4 tablety. Hydrochlorothiazid Léčiva se užívá obvykle jednou denně ráno po snídani, někdy i ve 2 dílčích dávkách za den. Zapíjí se malým množstvím tekutiny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Hydrochlorothiazid Léčiva než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v léčbě podle obvyklého plánu. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Hydrochlorothi­azid Léčiva

Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe. Po svévolném přerušení léčby se může Vás stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání léčivé látky hydrochlorothiazid (léčivé látky přípravku Hydrochlorothiazid Léčiva) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Často: ≥ 1% (výskyt u více jako u 1 pacienta ze 100 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta z 10 pacientů): změny hladin draslíku, sodíku, hořčíku, glukózy, kyseliny močové v krvi, manifestace skryté cukrovky.
Méně často: 0,1–1% (výskyt u více jako u 1 pacienta z 1000 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta ze 100 pacientů): závrať, bolesti hlavy, mdloba, zažívací obtíže jako nechutenství, nutkání na zvracení, zvracení, bolest v nadbřišku, průjem nebo zácpa, zánět slinivky břišní, nízký krevní tlak při změně polohy, žízeň, únava, zpomalený puls, svalová slabost, kožní vyrážka, zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, svědění.
Vzácně: < 0,1% (výskyt u více jako u 1 pacienta z 10 000 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta z 1000 pacientů): poruchy krevního obrazu, žloutenka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je hydrochlorothi­azidum. Jedna tableta obsahuje hydrochlorothi­azidum 25 mg.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, aluminium-stearát.

Jak přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: bílé nebo téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a půlící rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.
Velikost balení: 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva k.s., Praha, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy revidován
13.6.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.