První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FLUCINAR - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

FLUCINAR, mast

(Fluocinoloni acetonidum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je FLUCINAR a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FLUCINAR používat
 3. Jak se FLUCINAR používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak FLUCINAR uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE FLUCINAR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Fluocinolonace­tonid, účinná látka přípravku, má silné protizánětlivé účinky, zmírňuje mokvání a svědění kůže. Přípravek se používá k léčbě:

 • chronické psoriázy (lupénky)
 • kožní formy lupus erythematodes
 • erythema multiforme (multiformní erytém – zčervenání kůže s puchýřky)
 • plochého lišeje provázeného intenzivním svěděním (lichen)
 • některých druhů ekzémů a mazotokového zánětu kůže

Přípravek je možné používat u mladistvých a dospělých, včetně žen v období kojení.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FLUCINAR POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek FLUCINAR

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku fluocionolon nebo na kteroukoli další složku přípravku FLUCINAR,
 • při bakteriálních a plísňových onemocněních kůže,
 • při akné,
 • při kožních nádorech,
 • u dětí do 2 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku FLUCINAR je zapotřebí

 • jestliže se používá dlouhodobě, protože se mohou častěji vyskytnout nežádoucí účinky.

Nepoužívejte bez přerušení déle než 4 týdny;

 • při použití na kůži obličeje, v podpaží a v tříslech, kdy se používá jen nezbytných případech, protože hrozí zvýšené vstřebávání účinných látek;
 • při použití na již ztenčenou kůži, zvlášť u starších lidí;
 • vyhýbejte se kontaktu přípravku s očima a kůže okolo očí, sliznicemi a poraněnou kůží.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Nedoporučuje se používat FLUCINAR během těhotenství.
FLUCINAR je možné používat s opatrností v době kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek FLUCINAR nemá žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku FLUCINAR
Obsahuje tuk z ovčí vlny a propylenglykol, může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění kůže.

3. JAK SE FLUCINAR POUŽÍVÁ

Vždy používejte FLUCINAR přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle se nanáší tenká vrstva masti na postiženou oblast kůže 2–3 krát denně.
Po použití masti si umyjte ruce.
Kůže ošetřená mastí se nemá překrývat neprodyšným obvazem. Neprodyšný obvaz se smí používat pouze při lupence.

Doba léčby
Léčba by neměla trvat bez přestávky déle než 3–4 týdny.
Nepoužívejte na obličej déle než 1 týden.
Nepoužívejte více než 1 tubu týdně.

Jestliže jste použil(a) více přípravku FLUCINAR , než jste měl(a)
Pokud omylem použijete větší množství přípravku FLUCINAR v masti, než je doporučeno, nebo pokud dojde k neúmyslnému požití léku, obraťte se, prosím, neprodleně na svého lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i FLUCINAR nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout tyto potíže:
Poruchy kůže a podkoží: akné, drobná tečkovitá krvácení (purpura), ztenčení kůže a podkožního vaziva, vznik pajizévek (strií), nahromadění rozšířených drobných krevních cév na kůži nebo na sliznici, suchá kůže, změna zbarvení kůže nebo její odbarvení, hnisavý zánět vlasového míšku, vyrážka, zánět kůže okolo úst.
Při aplikaci na velkou plochu existuje možnost rizika suprese funkce kůry nadledvin, a to zejména při použití u dětí.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK FLUCINAR UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
FLUCINAR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co FLUCINAR obsahuje

 • Léčivou látkou je fluocinolon. 1 g masti obsahuje 0,25 mg fluocinolonu (ve formě acetonidu).
 • Pomocnými látkami jsou propylenglykol, kyselina citronová, tuk z ovčí vlny a bílá vazelína.

Jak FLUCINAR vypadá a co obsahuje toto balení
FLUCINAR je bílá nebo téměř bílá, průsvitná homogenní mast.
Hliníková tuba obsahuje 15 g masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
ul. Wincentego Pola 21
58–500 Jelenia Góra, Polsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 18.8.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.