První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EBRANTIL 30 RETARD - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Ebrantil 30 mg retard, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

(Urapidilum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Ebrantil retard a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ebrantil retard užívat
 3. Jak se Ebrantil retard užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Ebrantil retard uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE EBRANTIL retard A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ebrantil retard snižuje krevní tlak prostřednictvím rozšíření cév a používá se k léčbě vysokého krevního tlaku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EBRANTIL retard

UŽÍVAT
Nepoužívejte Ebrantil retard

 • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku urapidilum nebo na kteroukoliv jinou složku Ebrantil retard.

Zvláštní opatrnosti při použití Ebrantil retard je zapotřebí

 • jestliže trpíte srdečním selháváním (slabost srdečního svalu) z důvodu funkčního poškození mechanického původu, např. zúžení srdečních chlopní (stenóza aortální chlopně nebo mitrální chlopně), plicní embolie či poškození srdeční činnosti v důsledku onemocnění perikardu (osrdečníku),
 • u dětí, jelikož v této věkové skupině nebyly prováděny studie,
 • jestliže trpíte poškozením funkce jater,
 • jestliže trpíte středně vážným až vážným poškozením funkce ledvin,
 • u starších pacientů,
 • jestliže současně užíváte cimetidin (viz bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

Léčba vysokého krevního tlaku tímto léčivým přípravkem vyžaduje pravidelný lékařský dohled.
Proto byste měl/a dodržovat domluvené návštěvy u svého lékaře, na kterých máte podstoupit vyšetření.

Prosím, poraďte se s lékařem, pokud se Vás týkají některé z uvedených stavů nebo pokud jste těmito stavy trpěl/a v minulosti.

Děti
Pro Ebrantil retard neexistují dostatečné studie pro užívání u dětí, a proto se použití u dětí nedoporučuje.

Starší pacienti
Během dlouhodobé léčby starších pacientů může být nutné snížení dávky přípravku Ebrantil retard (viz bod „Dávkování, způsob a délka použití“).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Ebrantil retard snižuje krevní tlak; tento účinek může být zvýšen současným podáváním blokátorů alfa-adrenergních receptorů a jiných léků, které rozšiřují krevní cévy nebo snižují krevní tlak, nebo u stavů spojených s nedostatkem tekutin v těle (např. průjem, zvracení) a při konzumaci alkoholu.

Cimetidin může při souběžném užívání s přípravkem Ebrantil retard zvýšit hladinu urapidilu v krvi. Jelikož dosud nejsou dostatečné zkušenosti s kombinovanou léčbou s inhibitory ACE, tato léčba se v současné době nedoporučuje.
Prosím, pamatujte na to, že tyto informace se týkají také léků, které jste užíval/a v nedávné době.

Užívání Ebrantil retard s jídlem a pitím
Alkohol může zvýšit antihypertenzivní účinek (účinek snižující krevní tlak) přípravku Ebrantil retard.

Těhotenství a kojení
Ebrantil retard nesmí být používán v těhotenství nebo při kojení, jelikož dosud nejsou zkušenosti s takovým použitím u lidí. Studie na zvířatech neprokázaly žádné poškození embrya (zárodku). Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem k tomu, že reakce se u jednotlivých osob liší, Ebrantil retard může narušit reakceschopnost do té míry, že dojde k narušení schopnosti řídit, obsluhovat stroje nebo pracovat bez pevné opory. To platí zejména při zahájení léčby, po zvýšení dávky či při změně přípravku nebo v kombinaci s alkoholem.

Důležité informace o některých složkách přípravku EBRANTIL retard
Tobolky Ebrantil retard obsahují sacharózu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte s lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE EBRANTIL retard UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Ebrantil retard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je následující:
k postupnému snížení krevního tlaku se léčba zahajuje 1 tobolkou přípravku Ebrantil 30 retard dvakrát denně (což odpovídá 30 mg urapidilu dvakrát denně).
Je-li žádoucí či nutné rychlejší snížení krevního tlaku, léčbu je možné zahájit 1 tobolkou přípravku Ebrantil 60 retard dvakrát denně (což odpovídá 60 mg urapidilu dvakrát denně).
Tuto dávku je možno postupně upravit dle potřeb každého pacienta. Při udržovací léčbě se dávka pohybuje v rozmezí mezi 60 až 180 mg urapidilu denně rozděleně ve dvou dávkách. Pro tyto účely jsou dodávány tobolky s prodlouženým uvolňováním Ebrantil 30 retard a Ebrantil 60 retard.
Při poruše funkce jater může být nutné snížení dávky Ebrantil retard.
Během dlouhodobé léčby může být nutné snížení dávky Ebrantil retard u starších pacientů a také u pacientů se středně vážným až vážným poškozením funkce ledvin.

Jak a kdy se Ebrantil retard užívá?
Tobolky s prodlouženým uvolňováním se užívají ráno a večer při jídle. Polykají se celé, nerozkousané, s malým množstvím tekutiny (např. polovinou sklenice vody).

Jak dlouho se Ebrantil retard užívá? Léčba přípravkem Ebrantil retard je obvykle dlouhodobá.
O délce léčby rozhodne lékař.
Jestliže máte pocit, že je účinek Ebrantil retard příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se, prosím, s Vaším lékařem.

Jestliže jste užil/a více přípravku Ebrantil retard, než jste měl/a
Při předávkování nebo podezření na otravu je nutné ihned kontaktovat lékaře/záchrannou službu, kteří rozhodnou, jaká opatření jsou zapotřebí.

Jestliže jste zapomněl/a užít Ebrantil retard
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat Ebrantil retard
Dříve, než se rozhodnete léčbu přípravkem Ebrantil retard přerušit či ukončit, např. kvůli nežádoucím účinkům, vždy se nejdříve poraďte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ebrantil retard nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou hodnoceny dle následujících kategorií: Velmi časté:
Postihují více než 1 z 10 léčených pacientů Časté:
Postihují méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů Méně časté:
Postihují méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených pacientů Vzácné:
Postihují méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10000 léčených pacientů Velmi vzácné:
Postihují méně než 1 10000 léčených pacientů, včetně ojedinělých případů Není známo:
Z dostupných údajů nelze určit Možné nežádoucí účinky:
Srdeční poruchy – bušení srdce (palpitace), zrychlení či zpomalení srdečního tepu (tachykardie, či bradykardie), pocit tlaku či bolest na hrudi (potíže připomínající anginu pectoris)
Gastrointestinální poruchy- nevolnost zvracení, průjem, sucho v ústech
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání – únava hromadění tekutin ve tkáních (otok)
Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde – přechodné zvýšení jaterních enzymů, snížený počet krevních destiček
Poruchy nervového systému – závratě, bolest hlavy
Psychiatrické poruchy poruchy spánku neklid
Poruchy ledvin a močových cest, zvýšené nucení na močení nebo zhoršení inkontinence (neudržení) moči
Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů neustupující ztopoření penisu (priapismus)

Četnost
Orgánový systém Časté Méně časté Velmi vzácné
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy ucpaný nos
Poruchy kůže a podkoží alergické reakce (svědění, zčervenání kůže, vyrážky)
Cévní poruchy pokles krevního tlaku při změně polohy (posturální hypotenze)

Ve velmi vzácných, ojedinělých případech bylo zaznamenáno snížení počtu krevních destiček (trombocytů) v časové souvislosti s užitím přípravku Ebrantil retard. Příčinná souvislost s léčbou přípravkem Ebrantil retard nebyla stanovena, např. pomocí imunohematolo­gických vyšetření.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK EBRANTIL retard UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Ebrantil retard nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vnitřním obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Podmínky uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Ebrantil retard obsahuje

 • Léčivá látka je urapidilum. Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 30 mg nebo 60 mg urapidilum.
 • Pomocné látky jsou:

  Ebrantil 30 retard

  Kyselina fumarová, hypromelosa 2910/3, mastek, diethyl-ftalát, methakrylátový kopolymer typ S, zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob), ethylcelulosa, kyselina stearová 95%, ftalát hypromelosy, želatina, oxid titaničitý, čištěná voda, žlutý oxid železitý, černý inkoust (šelak, černý oxid železitý, propylenglykol).

  Ebrantil 60 retard

  Kyselina fumarová, hypromelosa 2910/3, mastek, diethyl-ftalát, methakrylátový kopolymer typ S, zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob), ethylcelulosa, kyselina stearová 95%, ftalát hypromelosy, želatina, oxid titaničitý, erythrosin, indigokarmín, červený oxid železitý, černý inkoust (šelak, černý oxid železitý, propylenglykol).

Jak Ebrantil retard vypadá a co obsahuje balení
Ebrantil 30 retard jsou žluté, neprůhledné tvrdé želatinové tobolky s černým označením Ebr 30 na spodní části tobolky, obsahující homogenní žluté pelety.
Ebrantil 60 retard jsou tvrdé želatinové tobolky, spodní část růžová, vrchní část červená, spodní část (růžová) s potiskem Ebr 60, obsahující homogenní žluté pelety.
Ebrantil 30 retard je vyráběn v balení obsahujícím 50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním . Ebrantil 60 retard je vyráběn v balení obsahujícím 50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Nycomed GmbH
D-78467 Konstanz
Německo

Výrobce
Nycomed GmbH
Výrobní místo Oranienburg
D-78467 Konstanz
Německo

Souběžný dovozce: Top Pharmex Topoľčany, spol.s r.o., Slovenská republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
7.9. 2011

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.