První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CANESTEN 10 MG/G KRÉM - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
• Pokud se do 7 dnů u zánětu zevních rodidel nebo do 14 dnů u kožních infekcí nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. CO JE PŘÍPRAVEK CANESTEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku, klotrimazol, je antimykotikum pro kožní podání.
Působí proti řadě choroboplodných houbovitých mikroorganizmů, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Působí i na některé druhy bakterií.

Canesten se používá k léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou způsobeny kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi.
Jedná se o:
• plísňová onemocnění (dermatomykózy), vyskytující se nejčastěji v místech snadné zapářky (v kožních záhybech): mezi prsty u nohou (tinea pedum), v oblasti třísel (tinea inguinalis), na trupu (tinea corporis), na rukou (tinea manuum). Projevují se zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže.
• pityriasis versicolor – projevuje se obvykle na hrudníku nebo na zádech jako olupující se, nesvědivé skvrny.
• erythrasma - projevuje se jako hnědočervené, mírně šupinaté, ostře ohraničené, nesvědivé skvrny až plochy v oblastech zapářky nebo mezi prsty.
• zánět zevních rodidel u žen (vulvitida) - projevuje se svěděním, zarudnutím, pálením, zduřením nebo bolestivostí zevních rodidel.
• zánět žaludu pohlavního údu u mužů (balanitida) - projevuje se zarudnutím a svěděním žaludu a předkožky, případně páchnoucím výtokem z předkožkového vaku.

Zánět zevních rodidel:
Mezi nejčastější příčiny akutního zánětu zevních rodidel patří léčba antibiotiky, cukrovka, nadměrná konzumace sladkostí, koupel ve znečištěné vodě, hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů a nošení nevhodného (těsného a neprodyšného) spodního prádla.

Přípravek Canesten mohou používat dospělí, dospívající a děti od věku 2 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CANESTEN POUŽÍVAT

Nepoužívejte Canesten
Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Pokud Canesten používáte k léčbě zánětu zevních rodidel (vulvitida):
• Navštivte co nejdříve lékaře a nepoužívejte přípravek Canesten, pokud máte jeden nebo více z následujících příznaků:
- zvýšenou teplotu (38 °C a vyšší) nebo zimnici
- bolest v podbřišku
- bolest zad
- zapáchající vaginální výtok
- pocit na zvracení
- vaginální krvácení a/nebo přidruženou bolest v bedrech
- pálení při močení a jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokem
• Před použitím přípravku nejprve navštivte lékaře, pokud jste prodělala dvě vaginální infekce (kandidózy) za posledních 6 měsíců.
• Léčba může být opakována, přesto opakované infekce mohou být projevem jiného základního onemocnění. Vyhledejte lékaře, pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí.
• Pokud jsou zánětem postiženy zevní rodidla i pochva, má probíhat současná léčba obou oblastí. Léčba přípravkem Canesten má být doplněna o léčbu vaginálními (poševními) tabletami nebo vaginálními tobolkami.
• Při léčbě se doporučuje vyhnout se vaginálnímu styku, protože infekce by tak mohla být přenesena na partnera.
• U sexuálního partnera se má tento přípravek používat pouze v případě, že jsou přítomny příznaky infekce, např. svědění, zánět.
• Pokud je přípravek používán v oblasti genitálií, může snižovat účinnost a bezpečnost latexových antikoncepčních pomůcek, jako jsou kondomy a pesary. Použijte proto alternativní metody antikoncepce ještě nejméně 5 dní po skončení léčby tímto přípravkem.

Zamezte kontaktu s očima, přípravek nepolykejte

Další léčivé přípravky a přípravek Canesten
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Současně s přípravkem Canesten nenanášejte na postižená místa jiný přípravek k lokálnímu podání.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
O použití přípravku v těhotenství musí rozhodnout lékař.
Canesten je možné používat v období kojení. Pokud je přípravek aplikován na bradavky, je potřeba prsy před kojením omýt.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Canesten nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Canesten obsahuje cetylstearylalkohol a benzylalkohol
Přípravek obsahuje cetylstearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).
Přípravek Canesten obsahuje 20 mg benzylalkoholu v 1 gramu krému. Benzylalkohol může způsobit alergickou reakci nebo mírné místní podráždění.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CANESTEN POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek se nanáší v tenké vrstvě na postižená místa. Před každým použitím krému je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit.

Doporučená dávka přípravku je:

Kožní kvasinkové infekce:
Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se Canesten 2 -3x denně na postižená místa
v tenké vrstvě (obvykle postačí asi půl centimetru krému na plochu o velikosti dlaně).
Krém je třeba používat 3-4 týdny u plísňových onemocnění kůže (dermatomykóz), 2-4 týdny u onemocnění erythrasma a 1-3 týdny u onemocnění pytiriasis versicolor.

Pro dosažení kompletního uzdravení je třeba krém používat po celou výše uvedenou dobu, a to i pokud vymizí klinické známky onemocnění. Pokud však po 14 dnech léčby nedojde ke zlepšení příznaků nebo pokud se příznaky naopak zhoršují, vyhledejte lékaře.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Zánět zevních rodidel u ženy a zánět žaludu pohlavního údu u muže:
Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se Canesten 2 až 3krát denně na postižená místa v tenké vrstvě (obvykle postačí asi půl centimetru krému na plochu o velikosti dlaně). U žen se krém nanáší na oblast zevních rodidel až ke konečníku, u mužů na kůži žaludu a předkožku.

Krém je třeba používat 1-2 týdny. Pokud však po 7 dnech léčby nedojde ke zlepšení příznaků nebo pokud se příznaky naopak zhoršují, vyhledejte lékaře.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Canesten, než jste měl(a)
Omyjte pokožku vodou. Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající přípravek, aby lékař věděl, co jste použil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) použít pravidelnou dávku přípravku Canesten
Použijte ji hned, jak si vzpomenete. Nezdvojujte však následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit následující nežádoucí účinky s četností:
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)
- přecitlivělost
- mdloba, nízký krevní tlak
- dušnost
- puchýře, kontaktní dermatitida (zánět kůže), zčervenání, brnění/mravenčení (parestézie), olupování kůže, vyrážka, svědění, kopřivka, pocit bodání/pálení
- podráždění v místě aplikace, otok, bolest

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK CANESTEN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Canesten obsahuje
Léčivou látkou je klotrimazol. Jeden gram krému obsahuje 10 mg klotrimazolu .
Pomocnými látkami jsou: sorbitan-stearát, polysorbát 60, cetyl-palmitát, cetylstearylalkohol, oktyldodekanol, benzylalkohol, čištěná voda.

Jak přípravek Canesten vypadá a co obsahuje toto balení
Canesten je bílý krém měkké konzistence.
Balení obsahuje 20 g nebo 50 g krému.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce:
Kern Pharma S.L.
Poligono Industrial Colon II
Venus, 72
08228 Terrassa (Barcelona)
Španělsko

GP Grenzach Produktions GmbH
Emil-Barell-Str. 7
79639 Grenzach-Wyhlen
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23. 3. 2022

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.