První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CONDROSULF 800 mg tablety - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

sodná sůl chondroitin-sulfátu

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. CO JE PŘÍPRAVEK CONDROSULF A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku CONDROSULF je chondroitin-sulfát, který je jednou z hlavních součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a má charakteristickou význačnou schopnost vázat ve tkáni vodu. Zabezpečuje tím mechanické a elastické vlastnosti chrupavky.
Při degenerativních procesech postihujících klouby dochází působením specifických enzymů
(tzv. proteolytických enzymů) ke snižování obsahu chondroitin-sulfátu v chrupavce. Následkem je snížená schopnost vázat ve tkáni vodu, což vede k postupné degeneraci chrupavky a ke zhoršení funkce kloubu. Chondroitin-sulfát potlačuje aktivitu enzymů, které poškozují chrupavku, podporuje látkovou výměnu v chrupavce a zlepšuje mechanicko-elastické vlastnosti chrupavky. Podávání přípravku CONDROSULF zajišťuje přívodem chondroitin-sulfátu obnovení metabolické rovnováhy základních buněčných složek chrupavky (chondrocytů).
Přípravek CONDROSULF je určen k léčbě degenerativních onemocnění kloubů mírného až středního stupně a to zejména kloubu kolenního (gonartrózy) nebo kyčelního (koxartrózy) a osteoartrózy kloubů prstů ruky.

Osteoartróza je onemocnění, které způsobuje bolest a funkční omezení kloubů. Typickým příznakem osteoartrózy kolene je námahová bolest, která vzniká při chůzi a tzv. startovací bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí). V klidu se obtíže zmenšují. U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové oblasti zad. Pacient má obtíže se ohnout, aby si zavázal tkaničky, oblékl ponožky apod. Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá. Pokud během léčby dojde k výskytu klidových bolestí kloubů, otoku nebo zarudnutí kloubu, zvýšené teploty či úbytku tělesné hmotnosti navštivte svého lékaře a poraďte se s ním o další léčbě.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CONDROSULF UŽÍVAT

Neužívejte přípravek CONDROSULF
• jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku CONDROSULF se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže trpíte závažnou poruchou funkce srdce nebo ledvin.

Děti a dospívající
Přípravek CONDROSULF není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek CONDROSULF
Dosud není známé vzájemné působení (interakce) s jinými léčivými přípravky.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Přípravek se během těhotenství a kojení nedoporučuje užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. Pokud ovšem cítíte závrať, neměl(a) byste tyto činnosti vykonávat.

Přípravek CONDROSULF obsahuje sodík
Tento léčivý přípravek obsahuje 73 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné tabletě. To odpovídá 3,8 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku v potravě pro dospělého.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CONDROSULF UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle se užívá přípravek CONDROSULF následovně:
Dávkování

Dospělí
Zahajovací léčba po dobu 2 týdnů:
2krát denně 1 tableta

Udržovací léčba po dobu 2 až 3 měsíců:

1krát denně 1 tableta

Po skončení kúry se doporučuje tříměsíční přestávka bez léčby a následně případné opakování léčebné kúry.

V případě, že se během prvních tří týdnů užívání nedostaví alespoň částečný příznivý účinek (snížení bolestivosti kloubů, zlepšení funkce kloubů, zlepšení pohyblivosti) je třeba upozornit na to svého lékaře. Ten zváží, zda je vhodné v léčbě přípravkem CONDROSULF nadále pokračovat.

Způsob užití
Přípravek CONDROSULF se užívá před jídlem, během jídla nebo po jídle a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. Pacientům se zažívacími obtížemi se doporučuje užívání přípravku po jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku CONDROSULF, než jste měl(a):
Nejsou známy žádné případy náhodného nebo záměrného předávkování. Pokud jste užil(a) více přípravku CONDROSULF než se doporučuje, měl(a) byste informovat svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CONDROSULF:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále dle doporučeného podávání.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek CONDROSULF a ihned informujte svého lékaře, pokud:
• Máte alergickou reakci, jako je kožní vyrážka a otoky obličeje, hrdla, sípot nebo potíže s dýcháním.
• Máte problémy se srdcem nebo ledvinami a při užívání přípravku zaznamenáte otok a/nebo zadržování tekutiny v těle.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): zažívací potíže (tlak v žaludku, pálení žáhy, nevolnost nebo nucení na zvracení), bolest hlavy, únava, alergická reakce.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): kopřivka, svědění.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK CONDROSULF UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CONDROSULF obsahuje:
Léčivou látkou je 800 mg sodné soli chondroitin-sulfátu.
Pomocnou látkou je magnesium-stearát.

Jak přípravek CONDROSULF vypadá a co obsahuje toto balení:
Lékovou formou přípravku jsou tablety.
Popis přípravku: bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.
Velikost balení: 30 nebo 90 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
IBSA Slovakia s.r.o.,
Mýtna 42,
811 07 Bratislava,
Slovenská republika

Výrobce:
IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.,
Via Martiri di Cefalonia 2,
26900 Lodi,
Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 7. 2022

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.