První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Calcichew D3 Lemon 500 mg/400 IU žvýkací tablety - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

calcium / colecalciferolum (vitamin D3)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Calcichew D3 Lemon a k čemu se používá

Calcichew D3 Lemon jsou žvýkací tablety obsahující vápník a vitamin D, obě uvedené látky se podílejí na stavbě kostí.
Calcichew D3 Lemon se užívá v prevenci a léčbě nedostatku vápníku a vitaminu D u dospělých s identifikovaným rizikem nedostatku vápníku a vitamínu D a jako doplněk při léčbě osteoporózy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcichew D3 Lemon užívat

Neužívejte přípravek Calcichew D3 Lemon
- jestliže jste alergický(á) na vápník, vitamin D nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6),
- jestliže máte závažné problémy s ledvinami,
- jestliže máte nadměrné množství vápníku v krvi nebo moči,
- jestliže máte ledvinové kameny,
- jestliže máte nadměrné množství vitaminu D v krvi

Upozornění a opatření
Před užitím Calcichew D3 Lemon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže užíváte tento přípravek dlouhodobě, zvláště pokud užíváte také diuretika (používají se k léčbě vysokého krevního tlaku nebo otoků) nebo srdeční glykosidy (používají se k léčbě
srdečních poruch),
- jestliže máte poruchou funkce ledvin nebo sklon k tvorbě ledvinových kamenů (máte nebo jste v minulosti někdy měl(a) ledvinové kameny),
- jestliže máte sarkoidózu (onemocnění imunitního systému, které může zvyšovat hladinu
vitaminu D v těle),
- jestliže máte osteoporózu a současně jste nepohyblivý(á),
- jestliže užíváte jiný přípravek s vitaminem D. Další dávky vápníku a vitaminu D je třeba podávat pod pečlivým lékařským dohledem

Děti
Calcichew D3 Lemon nejsou určeny pro děti.

Další léčivé přípravky a Calcichew D3 Lemon
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud užívate tetracyklinové přípravky (typ antibiotik) měly být podávány nejméně dvě hodiny před nebo čtyři až šest hodin po užití Calcichew D3 Lemon. Uhličitan vápenatý (calcii carbonas) může zasahovat do vstřebávání souběžně podávaných tetracyklinových přípravků.

Přípravky obsahující bisfosfonáty (používané v léčbě osteoporózy) by měly být podány nejméně jednu hodinu před podáním Calcichew D3 Lemon.

Vápník může snížit účinek levothyroxinu (používá se k léčbě poruch štítné žlázy). Z těchto důvodů se má levothyroxin užívat alespoň čtyři hodiny před nebo čtyři hodiny po podání přípravku Calcichew D3 Lemon.

Účinek chinolonových antibiotik může být při souběžné léčbě s vápníkem snížen. Proto je třeba chinolinová antibiotika podávat nejméně dvě hodiny před nebo šest hodin po podání Calcichew D3 Lemon.

Soli vápníku mohou snižovat absorpci železa, zinku a stroncium-ranelátu. Z tohoto důvodu se mají železo, zinek nebo stroncium-ranelát užívat alespoň dvě hodiny před nebo dvě hodiny po podání přípravku Calcichew D3 Lemon.

Další léčivé přípravky, které mohou ovlivnit působení Calcichew D3 Lemon, nebo jejich účinnost jím může být ovlivněna, jsou:
– thiazidová diuretika (používané při léčbě vysokého krevního tlaku nebo edému)
– srdeční glykosidy (léky na podporu srdeční činnosti)

Orlistat (lék užívaný při léčbě nadváhy) může narušit vstřebávání vitamínů rozpustných v tuku jako je
například vitamín D3.

Užíváte-li některý z výše uvedených léků, Váš lékař Vám poskytne další instrukce.

Calcichew D3 Lemon s jídlem a pitím
Calcichew D3 Lemon lze užívat s jídlem a pitím nebo bez nich.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Pokud jste těhotná, můžete Calcichew D3 Lemon užívat v případě nedostatku vápníku a vitaminu D. Během těhotenství nesmí denní dávka přesáhnout 2500 mg vápníku a 4000 IU vitaminu D, protože předávkování může mít nežádoucí účinky na nenarozené dítě.
Calcichew D3 Lemon může být užíván během kojení. Vápník a vitamin D přecházejí do mateřského mléka. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu v případě, že má být dítěti podán další vitamin D.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Calcichew D3 Lemon nemá žádný známý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Calcichew D3 Lemon obsahuje isomalt a sacharózu

Tablety Calcichew D3 Lemon obsahují sacharózu (0,8 mg), která může být škodlivé pro zuby. Tableta obsahuje také isomalt (E953). Jestliže vám lékař někdy sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se, prosím, se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek.

Tablety Calcichew D3 Lemon jsou v podstatě bez sodíku
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 23 mg sodíku v tabletě, tj. v podstatě "bez sodíku".

3. Jak se Calcichew D3 Lemon užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:
Doporučená dávka přípravku je jedna tableta dvakrát denně. Tableta může být rozžvýkána nebo vycucána.

Použití u dětí
Žvýkací tablety Calcichew D3 Lemon nejsou určeny pro děti.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcichew D3 Lemon, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcichew D3 Lemon, než jste měl(a), sdělte to ihned svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcichew D3 Lemon
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Reakce přecitlivělosti se vyskytly s neznámou frekvencí (z dostupných údajů nelze určit). Pokud se u Vás vyskytnou následující příznaky, okamžitě kontaktujte lékaře: otok obličeje, jazyka, rtů (angioedém) nebo hrdla (otok hrtanu).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
Při užití vysokých dávek se může objevit nadměrné množství vápníku v krvi (hyperkalcemie) nebo v moči (hyperkalciurie).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)
Zácpa, trávicí potíže, plynatost, nevolnost, bolesti břicha, průjem.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)
Svědění, vyrážka a kopřivka. Milk-alkali syndrom (zvaný také Burnettův syndrom, vyskytuje se obvykle pouze při požití nadměrného množství vápníku), příznaky jsou časté nucení na močení, bolest hlavy, ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení, neobvyklá únava nebo slabost, zvýšená hladina vápníku v krvi a porucha funkce ledvin.

Jestliže trpíte poruchou funkce ledvin, užíváním Calcichew D3 Lemon se vystavujete riziku zvýšení
hladiny fosfátů v krvi, možné tvorbě ledvinových kamenů a zvýšenému ukládání vápníku v ledvinách.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Calcichew D3 Lemon uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Plastový obal na tablety (lahvička): Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte obal na tablety pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Blistr: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Calcichew D3 Lemon obsahuje
Léčivými látkami v jedné žvýkací tabletě jsou:
- Calcii carbonas 1250 mg (uhličitan vápenatý 1250 mg, odpovídá vápníku 500 mg)
- Colecalciferolum (vitamin D3) 400 IU (10 mikrogramů)

Pomocnými látkami jsou:
xylitol (E967), povidon, isomalt (E953), citronové aroma, magnesium-stearát, sukralóza (E955), směs mono- a diacylglycerolů, tokoferol alfa, sacharóza, oxidovaný kukuřičný škrob, střední nasycené triacylglyceroly, natrium-askorbát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak Calcichew D3 Lemon vypadá a co obsahuje toto balení

Calcichew D3 Lemon jsou bílé kulaté žvýkací tablety. Mohou mít malé skvrny.

Velikost balení:
Plastová lahvička s HDPE šroubovacím uzávěrem: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 168 a 180 tablet
Blistr: 20, 30, 50, 50 x 1 (50x jednotlivá dávka), 60, 90, 100, 120, 168 a 180 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Dánsko
info-CZ@orifarm.com

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Aaragon Pharma s.r.o.
Palouky 1366
253 01 Hostivice
Česká republika

Výrobci:
Tablety balené v plastových lahvičkách:
Asker Contract Manufacturing AS
Drammensveien 852
1383 Asker
Norsko

Tablety balené v blistru:
Tjoapack Netherlands B.V. Nieuwe Donk 9,
4879 AC Etten-Leur Nizozemsko

nebo

Cheplapharm Arzneimittel GmbH Ziegelhof 23-24
17489 Greifswald
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie: Steovit D3 500 mg/400 I.E.
Česká Republika : Calcichew D3 Lemon 500 mg/400 IU, žvýkací tablety Dánsko: Calcichew-D3 Forte
Finsko: Calcichew D3 Forte 500 mg/400 IU - purutabletti Lucembursko: Steovit D3 500 mg/400 I.E
Maďarsko: Calcichew-D3 500 mg/400 NE rágótabletta Nizozemsko: Calci-Chew D3 500 mg/400 I.E., kauwtabletten Norsko: Calcigran Forte
Polsko: Orocal D3 Lemon Rakousko: Cal-D-Or
Řecko: Calcioral D3
Slovenská republika: Calcichew-D3
Španělsko: Mastical D sabor limón 500mg/400 UI comprimidos masticables
Švédsko: Calcichew-D3 Citron

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31.03.2023

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.