První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OFTAQUIX 5 MG/ML - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

OFTAQUIX 5 mg/ml

oční kapky, roztok
Levofloxacinum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1.  Co je přípravek Oftaquix oční kapky a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oftaquix používat
 3. Jak se přípravek Oftaquix používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Oftaquix uchovávat
 6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Oftaquix oční kapky a k čemu se používá

Levofloxacin je antibiotikum fluorochinolonového typu (někdy zkráceně označované jako chinolony).
Jeho účinek spočívá v usmrcování bakterií způsobujících infekci.
Levofloxacin se ve formě očních kapek používá k místní léčbě zevních očních bakteriálních infekcí u dětí starších jednoho roku a dospělých.
Jeden typ infekce v této oblasti se nazývá konjunktivitida, což je infekce povrchu přední části oka (spojivky).
Oftaquix se nedoporučuje používat u dětí mladších 1 roku.
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oftaquix používat

Nepoužívejte přípravek Oftaquix
- jestliže jste alergický/á na levofloxacin nebo jiné chinolony nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Pokud si nejste jisti, zeptejte se nejprve svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Oftaquix se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou.
- Jestliže se objeví alergická reakce dokonce již po první dávce, přestaňte léčivo používat.
- Jestliže pozorujete zhoršení příznaků očního onemocnění během léčby, obraťte se, prosím, co nejdříve na svého lékaře.
- Jestliže nepozorujete žádné známky zotavení po určité době léčby odsouhlasené s Vaším lékařem, obraťte se na něj co nejdříve.
- Všeobecně by se neměly nosit žádné typy kontaktních čoček, když je oko zasaženo infekcí.
- Přípravek Oftaquix obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, která může způsobit podráždění očí.


Děti a dospívající
Zvláštní upozornění a opatření pro použití tohoto přípravku jsou stejná pro dospělé, dospívající a děti ve věku 1 rok.


Další léčivé přípravky a přípravek Oftaquix
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Předtím, než začnete přípravek Oftaquix používat, zejména informujte svého lékaře či lékárníka, pokud používáte jakýkoliv jiný typ očních kapek nebo oční masti.

Jestliže používáte jiné oční kapky, měli byste vyčkat nejméně 15 minut, aby mezi podáním přípravku Oftaquix a jakéhokoliv jiného typu očních kapek uplynula dostatečná doba.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Přípravek Oftaquix oční kapky by měly být proto užívány v těhotenství pouze tehdy, pokud potenciální přínos léčby ospravedlňuje možné riziko pro vyvíjející se plod.
I když se po aplikaci očních kapek do krve a následně do mateřského mléka dostává velmi malé množství levofloxacinu, je velmi nepravděpodobné, že by tyto oční kapky mohly poškodit vyvíjející se dítě.
Váš lékař je informován o potenciálním riziku a posoudí, zda je vhodné, abyste Oftaquix oční kapky v tomto případě používala.
Vaše fertilita (schopnost otěhotnět nebo zplodit dítě) není ohrožena, pokud budete dodržovat následující instrukce pro použití přípravku Oftaquix.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Oftaquix má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Pokud po použití očních kapek vidíte mlhavě, neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, dokud se vaše vidění zcela neupraví.

3. Jak se přípravek Oftaquix používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Oftaquix oční kapky jsou určeny k očnímu podání a musí se nanášet na zevní povrch oka.

Doporučená dávka přípravku pro pacienty starší jednoho roku věku je následující:
DNY 1 - 2
Podejte jednu až dvě kapky do zasaženého oka (očí) každé dvě hodiny.
Podávejte maximálně 8krát denně.
DNY 3 - 5
Podejte jednu až dvě kapky do zasaženého oka (očí).
Podávejte maximálně 4krát denně.
U starších pacientů není vyžadována žádná úprava obvyklé dávky.
Obvyklá celková doba léčby je pět dnů. Váš lékař Vás bude informovat, jak dlouho máte přípravek používat.
Pokud aplikujete další léčivé přípravky do vašeho oka, musíte počkat 15 minut mezi použitím přípravku Oftaquix a použitím jiných očních kapek.

Použití u dětí a dospívajících
U dětí ve věku ≥1 roku a u dospívajících nejsou nutné úpravy dávkování. Přípravek Oftaquix se doporučuje používat u dětí do 1 roku věku.
Před použitím kapek:
Jestliže je to možné, požádejte někoho jiného, aby Vám aplikoval kapky. Požádejte ho aby si Vámi tyto instrukce přečetl, dříve než Vám bude kapky aplikovat.

 1. Umyjte si ruce.
 2. Otevřete lahvičku. Dbejte na to abyste se nedotkl(a) kapátkem Vašeho oka, kůže okolo oka nebo prstů.
 3. Zakloňte hlavu dozadu a držte lahvičku nad okem dnem vzhůru.
 4. Stáhněte dolní víčko dolů a podívejte se vzhůru. Lehce mačkejte lahvičku, dokud kapka nepadne do prostoru mezi spodním víčkem a okem.
 5. Zavřete oko a stlačte vnitřní roh oka prstem asi na jednu minutu. Tím zamezíte odtoku oční kapky do slzných kanálků.
 6. Otřete veškerý přebytečný roztok z kůže okolo oka.
 7. Nasaďte na lahvičku víčko a lahvičku pevně uzavřete.

Pokud bude zapotřebí další kapka přípravku nebo pokud se mají léčit obě oči, opakujte kroky 3 až 7.
Oftaquix oční kapky se nesmí vstřikovat do vnitřních částí oční bulvy.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Oftaquix, než jste měl(a):
Jestliže jste užil(a) více přípravku Oftaquix, než jste měl(a), vypláchněte oko (oči) vodou a informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Oftaquix
Jestliže jste zapomněl(a) použít oční kapky, aplikujte si další dávku co nejdříve poté, kdy si to uvědomíte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávka.
Jestliže omylem požijete Oftaquix oční kapky
Množství levofloxacinu v lahvičce je příliš malé na to, aby vyvolalo nežádoucí účinky. Pokud jste ovšem znepokojen(a), informujte svého lékaře nebo lékárníka, který vám doporučí případná další opatření.
Pokud přestanete užívat přípravek Oftaquix dříve, než vám bylo řečeno, proces hojení může být opožděn.
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přibližně u jednoho z deseti pacientů používajících Oftaquix oční kapky se vyskytnou nežádoucí účinky. Většina těchto účinků se projeví pouze na oku a netrvá dlouho. Jestliže máte výrazné a přetrvávající nežádoucí účinky, přestaňte ihned používat přípravek Oftaquix oční kapky a okamžitě se poraďte se svým lékařem.
Frekvence nežádoucích účinků je definována následně:
Velmi časté:
Časté:
Méně časté:
Vzácné:
Velmi vzácné:
Není známo:
postihují více než 1 uživatele z 10
postihují 1 až 10 uživatelů ze 100
postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000
postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000
postihují méně než 1 uživatele z 10 000
frekvenci nelze odhadnout z dostupných údajů
Velmi vzácně může toto léčivo vyvolat závažné alergické reakce.

I po jediné dávce přípravku Oftaquix se mohou objevit následující příznaky:

 • otok a stažení hrdla
 • dýchací obtíže.

Ve vzácných případech se mohou rozvinout další alergické reakce. Příznaky takových reakcí jsou:

 • zhoršení zarudnutí a svědění očí
 • zvýšený nebo náhlý otok očních víček.

Zastavte používání Oftaquixu a neprodleně se obraťte na lékaře, pokud se objeví jakékoliv z těchto příznaků.
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)

 • pocit pálení v oku
 • zhoršení vidění a rosol v oku

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000):

 • štípání nebo podráždění očí
 • bolest očí
 • suchost oční nebo bolavé oči
 • otok nebo zarudnutí (podlité oči) spojivky (přední část oka) nebo očních víček
 • abnormální nesnášenlivost vůči světlu
 • svědění očí
 • zalepování očních víček
 • bolest hlavy
 • vyrážka kolem očí
 • ucpaný nos nebo rýma

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000):

 • alergické reakce jako kožní vyrážka

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 uživatele z 10 000):

 • otoky a tlak v krku
 • dýchací obtíže

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Frekvence, typ a závažnost nežádoucích účinků u dětí a dospívajících se očekávají stejné jako u dospělých.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Oftaquix uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že plastová fólie na víčku a hrdle lahvičky chybí nebo je poškozená před použitím nové lahvičky.
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.
Po uplynutí 28 dnů od prvního otevření lahvičku zlikvidujte a použijte novou lahvičku, aby se zamezilo šíření infekce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Oftaquix obsahuje
Léčivou látkou je levofloxacin.
1 ml obsahuje 5,12 mg levofloxacinu hemihydrátu, což je odpovídá 5 mg levofloxacinu.
Dalšími složkami jsou roztok benzalkonium-chloridu (0,05 mg v 1 ml očních kapek, roztoku; konzervační látka), chlorid sodný, hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková a voda na injekci.

Jak přípravek Oftaquix vypadá a co obsahuje toto balení
Oftaquix je čirý, slabě nažloutlý až slabě zelenožlutý roztok bez viditelných částic.
Dodává se v balení obsahujícím jednu plastovou lahvičku o objemu 5 ml roztoku. Plastová lahvička je opatřena šroubovacím uzávěrem.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Finsko
Tento léčivý přípravek je zaregistrován ve členských zemích EHP pod následujícími názvy:
Tento léčivý přípravek je zaregistrován ve členských zemích EHP pod obchodním názvem Oftaquix:
Rakousko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko,
Litva, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Švédsko, Velká Británie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 13.2.2013

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.