První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BATRAFEN ROZTOK - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Batrafen roztok

ciclopiroxum olaminum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře neb lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Batrafen roztok a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Batrafen roztok užívat
 3. Jak se Batrafen roztok užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Batrafen roztok uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE BATRAFEN ROZTOK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Batrafen roztok je přípravek proti plísňovým onemocněním, který se vyznačuje širokým spektrem účinku a velkou schopností průniku do kůže a nehtů. Cyklopiroxolamin obsažený v přípravku Batrafen roztok má ničící účinek na dermatofyty, kvasinky, plísně a jiné houby. Batrafen roztok je vhodný pro léčbu všech plísňových infekcí kůže.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BATRAFEN ROZTOK UŽÍVAT

Neužívejte Batrafen roztok
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ciclopiroxolamin nebo na kteroukoli další složku přípravku Batrafen roztok.
- Přípravek nesmí být použit do oka.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Batrafen roztok je zapotřebí V těhotenství, u novorozenců a dětí do 6 let smí být tento přípravek podán pouze v naléhavých případech.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Dosud nebyly popsány žádné interakce.

Těhotenství a kojení
V těhotenství smí být tento přípravek podán pouze v naléhavých případech.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

3. JAK SE BATRAFEN ROZTOK UŽÍVÁ

Vždy užívejte Batrafen roztok přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, měl by se Batrafen roztok nanášet na postižené místo dvakrát denně a lehce vetřít do kůže. V léčbě se pokračuje až do vymizení příznaků (obvykle 2 týdny). Aby se zabránilo návratu infekce, doporučuje se podávat tento přípravek ještě jeden nebo dva týdny po vymizení příznaků.

Přípravek nesmí být použit do oka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Batrafen roztok nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech může dojít k přechodné místní reakci, tzn. svědění nebo pocit pálení kůže.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK BATRAFEN ROZTOK UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

Batrafen roztok nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Batrafen roztok obsahuje

 • Léčivou látkou je ciclopiroxum olaminum, 10 mg v 1 ml roztoku
 • Pomocnými látkami jsou makrogol 400, isopropylalkohol, čištěná voda.

Jak Batrafen roztok vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: čirý, téměř bezbarvý až slabě nažloutlý roztok v plastové lahvičce s kapacím zařízením se šroubovacím uzávěrem Velikost balení: 10 ml a 20 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 21.12.2009

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.