První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BATRAFEN KRÉM - příbalový leták

BATRAFEN KRÉM Humánní léčivý přípravek

Batrafen krém

ciclopiroxum olaminum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře neb lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Batrafen krém a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Batrafen krém užívat
 3. Jak se Batrafen krém užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Batrafen krém uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE BATRAFEN KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Batrafen krém je lék proti plísňovým onemocněním, který se vyznačuje širokým spektrem účinku a velkou schopností průniku do kůže a nehtů. Cyklopiroxolamin obsažený v přípravku Batrafen krém má ničící účinek na dermatofyty, kvasinky, plísně a jiné houby. Léčivá látka je obsažena v dobře snášené emulzi oleje ve vodě. Batrafen krém je vhodný pro léčbu všech plísňových infekcí kůže.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BATRAFEN KRÉM UŽÍVAT

Neužívejte Batrafen krém

 • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ciclopiroxolamin nebo na kteroukoli další složku přípravku Batrafen krém.
 • Přípravek se nesmí aplikovat do otevřené rány.
 • Přípravek nesmí být použit do oka.

  Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Batrafen krém je zapotřebí

 • Batrafen krém obsahuje parafin, který vyvolává prosakování nebo porušení latexových kondomů. Proto musí být zabráněno dotyku přípravku Batrafen krém a kondomu, jinak dochází ke ztrátě odolnosti kondomu.
 • V těhotenství, u novorozenců a dětí do 6 let smí být tento přípravek podán pouze v naléhavých případech.

  Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Dosud nebyly popsány žádné interakce.

Těhotenství a kojení
V těhotenství smí být tento přípravek podán pouze v naléhavých případech.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Důležité informace o některých složkách Batrafen krém
Batrafen krém obsahuje pomocné látky benzylalkohol, cetylalkohol a stearylalkohol, které mohou u citlivých osob vyvolat podráždění kůže.

3. JAK SE BATRAFEN KRÉM UŽÍVÁ

Vždy užívejte Batrafen krém přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, měl by se Batrafen krém nanášet na postižené místo kůže v průměru dvakrát denně a nechat zaschnout. V léčbě se pokračuje až do vymizení příznaků (obvykle 2 týdny). Aby se zabránilo návratu infekce, doporučuje se podávat tento přípravek ještě jeden nebo dva týdny po vymizení příznaků.

Přípravek nesmí být použit do oka.

Je nutné úzkostlivě dodržovat doplňková hygienická opatření doporučená lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Batrafen krém nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech může dojít k přechodné místní reakci, tzn. svědění nebo pocit pálení kůže.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK BATRAFEN KRÉM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Batrafen krém nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Batrafen krém obsahuje

 • Léčivou látkou je ciclopiroxum olaminum, 10 mg v 1 g krému
 • Pomocnými látkami jsou benzylalkohol, oktyldodekanol, lehký tekutý parafín, stearylalkohol, cetylalkohol, myristylalkohol, polysorbát 60, sorbitan-stearát, kyselina mléčná S, čištěná voda.

Jak Batrafen krém vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: téměř bílý, jemný krém. Jedno balení (tuba) obsahuje 20 g krému.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 3.3. 2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.