První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FURORESE 40 - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Furorese 40

tablety

Furosemidum
Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je FURORESE 40 a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FURORESE 40 užívat
  3. Jak se FURORESE 40 užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Uchovávání přípravku FURORESE 40
  6. Další informace

1. CO JE FURORESE 40 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek FURORESE 40 je diuretikum s vysokým účinkem v tabletách k vnitřnímu užití. Zvyšuje vylučování moči, pomáhá odstraňovat otoky a snižuje krevní tlak.

Proč se užívá přípravek FURORESE 40?
Přípravek FURORESE 40 se užívá:
- při otocích (hromadění tekutiny ve tkáních), způsobených onemocněním srdce nebo jater,
- při otocích (hromadění tekutiny ve tkáních), způsobených onemocněním ledvin (při nefrotickém syndromu má přednost léčba základního onemocnění),
- při otocích (hromadění tekutiny ve tkáních), způsobených popáleninami,
- při vysokém krevním tlaku (při arteriální hypertenzi).
Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměl(a) byste jej dát nikomu jinému.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FURORESE 40 UŽÍVAT.

Neužívejte FURORESE 40:
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku preparátu,
- při selhání ledvin se zástavou tvorby moči (při anurii),
- při selhání jater s poruchou vědomí (při jaterním kómatu a prekómatu),
- při závažném nedostatku draslíku (hypokalemii),
- při závažném nedostatku sodíku (hyponatremii),
- při snížení objemu obíhající krve (hypovolemii) anebo při nedostatku tělních tekutin (dehydrataci),
- při přecitlivělosti vůči furosemidu, sulfonamidům,
- jestliže kojíte.


Zvláštní opatrnosti při použití FURORESE 40 je zapotřebí:
- jestliže je Vám známo, že se Vás týká kterýkoli údaj uvedený v předcházejícím odstavci, musíte na to upozornit svého lékaře. Tyto údaje se týkají situací, kdy se přípravek FURORESE 40 může užívat pouze za určitých okolností anebo pod zvláštním dohledem. Poraďte se proto, prosím, v těchto případech se svým lékařem. Poraďte se se svým lékařem i tenkrát, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku FURORESE 40.

Pouze ze zvlášť závažných důvodů můžete přípravek FURORESE 40 užívat:
- při silně sníženém krevním tlaku,
- při cukrovce, která se již plně projevila anebo dosud neprojevila (při manifestním nebo latentním diabetu); je nutné pravidelné sledování hladiny krevního cukru,
- při dně (je nutné pravidelné sledování hladiny kyseliny močové v krevním séru),
- při překážkách v odtoku moči (např. při zbytnění prostaty, při rozšíření ledvinné pávičky (hydronefróza) nebo při zúžení močovodů),
- při sníženém obsahu bílkovin v krvi (hypoproteinemie), např. při nefrotickém syndromu,
- při jaterní cirhóze se současným snížením činnosti ledvin,
- u pacientů, pro které by nechtěně silné snížení krevního tlaku představovalo obzvláštní ohrožení, např. u pacientů s poruchou krevního průtoku mozkovými cévami (tj. s poruchami cerebrovaskulární perfuze) anebo průtoku věnčitými cévami srdečními (tj. s ischemickou srdeční chorobou).
- u nedonošených dětí (je nebezpečí ukládání vápníku v ledvinách a tvorby ledvinných kaménků – nefrokalcinózy, nefrolitiázy); je třeba kontrolovat činnost ledvin, sonografie ledvin.
- kombinace furosemidu s risperidonem u starších pacientů se nedoporučuje.
Poznámka: U nedonošených kojenců se syndromem dechové tísně může léčba furosemidem v prvních týdnech života zvýšit riziko otevřeného ductus arteriosus - tj. neuzavření spoje mezi velkým (tělním) a malým (plicním) oběhem.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku FURORESE 40 a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s užíváním přípravku FURORESE 40 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.
Při současném podávání srdečních glykosidů je třeba mít na paměti, že citlivost srdečního svalu (myokardu) vůči těmto glykosidům je zvýšena při nedostatku draslíku (hypokalemii) a/nebo při nedostatku hořčíku (hypomagnesiemii), které se při léčbě přípravkem FURORESE 40 mohou vyvinout. Je zvýšené riziko komorových arytmií (včetně torsades de pointes) při současném používání léčivých přípravků, které mohou vyvolat syndrom prodlouženého intervalu QT (např. terfenadinu, některých
antiarytmik /přípravků používaných proti poruchám srdečního rytmu/ třídy I a III) a při elektrolytových nerovnováhách.
Současné podávání přípravku FURORESE 40 a glukokortikoidů, karbenoxolonu, beta-2- sympatomimetik, reboxetinu, amfotericinu nebo projímadel může zvýšit ztráty draslíku. Lékořice má v tomto směru stejné účinky jako karbenoxolon.
Nesteroidní antiflogistika (např. indometacin a acetylsalicylová kyselina) mohou účinek furosemidu snížit. U pacientů se sníženým objemem obíhající krve (s hypovolemií) na základě léčby přípravkem FURORESE 40, anebo u pacientů s nedostatkem tělních tekutin (dehydratací) může současné podávání přípravku FURORESE 40 a nesteroidních antiflogistik vyvolat akutní selhání ledvin. Přípravek FURORESE 40 může při současném podávání zvýšit toxicitu vysokých dávek salicylátů.
Probenecid, methotrexat a další látky, které se podobně jako furosemid ve značné míře vylučují tubulární sekrecí ledvinami, mohou účinnost přípravku FURORESE 40 snížit. Přípravek FURORESE 40 může naopak snížit vylučování těchto látek močí. Léčba vysokými dávkami (přípravku FURORESE 40 i jiných léčiv) může vést ke zvýšení sérových koncentrací i ke zvýšení rizika nežádoucích účinků přípravku FURORESE 40 nebo současně podávaných léčiv.
Přípravek FURORESE 40 může zvýšit toxické účinky antibiotik, poškozujících ledviny (nefrotoxických antibiotik, např. aminoglykosidů, cefalosporinů, polymyxinů).
Toxické poškození sluchu (ototoxicita) aminoglykosidy (např. kanamycin, gentamicin, tobramycin) a dalšími léčivými přípravky poškozujících sluch se může zvýšit se současným podáváním přípravku FURORESE 40. Poruchy sluchu mohou být trvalé. Současnému podávání uvedených látek společně s přípravkem FURORESE 40 je proto třeba se vyhnout.
Při současném podávání přípravku FURORESE 40 a cisplatiny lze očekávat možnost poruchy sluchu.
Jestliže je v průběhu léčby cisplatinou nutné zvýšit množství vylučované moči (forsírovaná diuréza), může se přípravek FURORESE 40 použít jenom ve velmi malé dávce (např. 40 mg při normální funkci ledvin) a při pozitivní bilanci tekutin. Jinak by se mohlo projevit toxické působení cisplatiny na ledviny (nefrotoxicita).
Při současné aplikaci fenytoinu bylo popsáno snížení účinnosti přípravku FURORESE 40.
Přípravek FURORESE 40 může zesílit účinky jiných antihypertenziv. Případy hlubokého poklesu krevního tlaku až šokové stavy a poruchy funkce ledvin (ojediněle i akutní selhání ledvin) se mohou objevit při kombinaci s inhibitory ACE, pokud se inhibitory ACE podaly nejdříve anebo pokud se nejdříve podaly jejich vyšší dávky (hypotenze po první dávce). Podle možnosti se proto léčba přípravkem FURORESE 40 má přechodně přerušit anebo se má alespoň snížit dávkování tři dny před zahájením terapie inhibitorem ACE anebo před zvýšením dávky inhibitoru.
Účinek látek snižujících hladinu krevního cukru (antidiabetik) nebo presorických aminů (např. adrenalinu, noradrenalinu) se při současném podávání přípravku FURORESE 40 může snížit.
Přípravek FURORESE 40 může zesílit účinky theofylinu nebo kurareformních myorelaxancií.
Současná léčba přípravkem FURORESE 40 a lithiem zvyšuje toxické působení lithia na srdce a nervový systém (kardiotoxicitu a neurotoxicitu lithia), protože se snižuje vylučování lithia. U pacientů, léčených touto kombinací, se proto doporučuje pečlivě monitorovat koncentraci lithia v plazmě.
Ojediněle se při léčbě furosemidem mohou objevit do 24 hodin po požití chloralhydrátu pocity horka, návaly pocení, neklid, nevolnost, zvýšení krevního tlaku a zrychlení tepu.

Současnému podávání furosemidu a chlora-lhydrátu je proto třeba se vyhnout.
Současnému podání sukralfátu zároveň s přípravkem FURORESE 40 je třeba se vyhnout, protože sukralfát snižuje vstřebávání furosemidu a oslabuje proto i jeho účinek.
Kombinace furosemidu s risperidonem u starších pacientů s demencí se nedoporučuje.
Podávání karbamazepinu nebo aminoglutetimidu současně s furosemidem může zvýšit nebezpečí vzniku hypochlorémie.
U pacientů s vysokým rizikem nefropatie (poruchy ledvin) po podání rtg-kontrastních látek může současné podání kontrastních látek a furosemidu nebezpečí poškození ledvin výrazně zvýšit.
Současné podávání cyklosporinu a furosemidu zvyšuje nebezpečí rozvoje dny.

Užívání FURORESE 40 s jídlem a pitím
Tablety užívejte nalačno; polykejte je nerozkousané, celé, a zapijte je dostatečným množstvím tekutiny (např. 1/2 - 1 sklenicí vody).

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek FURORESE 40 se v těhotenství smí užít jen v mimořádně nutných případech, protože léčivá látka přestupuje placentou do plodu.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Furosemid se vylučuje do mateřského mléka a snižuje tvorbu mléka. Ženy užívající přípravek FURORESE 40 proto nesmějí kojit. Pokud je užívání přípravku nutné, je třeba kojení ukončit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Léčba vysokého krevního tlaku tímto přípravkem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly.
Protože je schopnost reakce individuálně rozdílná, může být snížena schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje anebo pracovat ve výškách. To platí ve zvýšené míře pro začátek léčby, zvyšování dávek, při přechodu na jiný přípravek a současném požití alkoholu.

Důležité informace o některých složkách FURORESE 40
Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním před užíváním tohoto přípravku.

3. JAK SE FURORESE 40 UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jaké množství FURORESE 40 máte užívat a jak dlouho?
Dávkování je třeba určit individuálně se zvláštním zřetelem k dosaženému léčebnému účinku; bez pokynu lékaře neměňte, prosím, dávkování.
Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod, jinak Vám přípravek FURORESE 40 nepřinese plný prospěch!

Pro dospělé obvykle platí toto dávkování:
Otoky (edémy) vyvolané poruchami srdce nebo jater
Dospělí obvykle užívají jako zahajovací dávku 1 tabletu přípravku FURORESE 40 (tj. 40 mg furosemidu).
Nedostaví-li se uspokojivé zvýšení vylučování moči (diuréza), může se po šesti hodinách jednotlivá dávka zdvojnásobit na 2 tablety přípravku FURORESE 40 (tj. na 80 mg furosemidu). Jestliže se přiměřená diuréza ani nyní nedostaví, může se po dalších šesti hodinách podat další 4 tablety přípravku FURORESE 40 (tj. 160 mg furosemidu). Je-li to nutné, může se ve výjimečných případech pod pečlivým lékařským dohledem podat úvodní dávky přesahující 200 mg furosemidu.
Udržovací denní dávka bývá 1 – 2 tablety přípravku FURORESE 40 (tj. 40 – 80 mg furosemidu).
Snížení tělesné hmotnosti, způsobené zvýšenou diurézou, nesmí překročit 1 kg tělesné hmotnosti denně.
Dětem se obvykle podává 1 (-2) mg furosemidu na 1 kg tělesné hmotnosti denně, maximálně však 40 mg denně.


Otoky (edémy) vyvolané poruchami ledvin
Dospělí obvykle užívají jako zahajovací dávku 1 tabletu přípravku FURORESE 40 (tj. 40 mg furosemidu).
Nedostaví-li se uspokojivé zvýšení vylučování moči (diuréza), může se po šesti hodinách jednotlivá dávka zdvojnásobit na 2 tablety přípravku FURORESE 40 (tj. na 80 mg furosemidu). Jestliže se přiměřená diuréza ani nyní nedostaví, může se po dalších šesti hodinách podat další 4 tablety přípravku FURORESE 40 (tj. 160 mg furosemidu). Je-li to nutné, může se ve výjimečných případech pod pečlivým lékařským dohledem podat úvodní dávky přesahující 200 mg furosemidu.
Udržovací denní dávka bývá 1 – 2 tablety přípravku FURORESE 40 (tj. 40 – 80 mg furosemidu).
Snížení tělesné hmotnosti, způsobené zvýšenou diurézou, nesmí překročit 1 kg tělesné hmotnosti denně.
Dětem se obvykle podává 1 (-2) mg furosemidu na 1 kg tělesné hmotnosti denně, maximálně však 40 mg denně.
Při nefrotickém syndromu je pro riziko zvýšeného výskytu nežádoucích účinků třeba volit dávku opatrně.

Otoky vyvolané popáleninami
Denní a/nebo jednotlivá dávka může ležet v rozmezí 1 až 2,5 tablet přípravku FURORESE 40 (tj. 40 – 100 mg furosemidu), až do 6 tablet přípravku FURORESE 40 (tj. 240 mg furosemidu) ve výjimečných případech poruchy renálních funkcí.
Deficit objemu obíhající tekutiny se musí kompenzovat před podáním přípravku FURORESE 40.

Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze)
Zpravidla se užívá 1 tableta přípravku FURORESE 40 (tj. 40 mg furosemidu) jednou denně, a to buď samostatně, anebo v kombinaci s jinými látkami.
Trvání léčby určí lékař; záleží na povaze a závažnosti onemocnění.
Jestliže máte pocit, že účinek FURORESE 40 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více FURORESE 40 než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) vyšší dávku přípravku FURORESE 40 než Vám lékař předepsal anebo jestliže přípravek omylem požilo dítě, ihned o tom, prosím, informujte lékaře, který podle závažnosti předávkování rozhodne o dalším postupu.

Příznaky předávkování
Klinický obraz akutního nebo chronického předávkování je závislý na rozsahu ztrát vody a elektrolytů.
Předávkování může vyvolat pokles krevního tlaku (hypotenzi), poruchy oběhu při změně polohy těla z leže do stoje (ortostatické dysregulace), elektrolytové nerovnováhy (hypokalemii, hyponatremii, hypochloremii) anebo alkalózu.
Větší ztráty tekutin mohou způsobit výrazný pokles objemu obíhající krve (hypovolemii), oběhové selhání a zahuštění krve (hemokoncentraci) se sklonem ke srážení krve (trombózám). V souvislosti s náhlými ztrátami vody a elektrolytů se mohou objevit delirantní stavy. Anafylaktický šok je vzácný (příznaky: návaly horka, nevolnost, zamodralé zabarvení kůže, hluboký pokles krevního tlaku, poruchy vědomí až bezvědomí atd.).

Léčba předávkování
Předávkování anebo známky hypovolemie tj. snížení objemu obíhající krve (pokles krevního tlaku, ortostatické dysregulace) nutí k okamžitému přerušení léčby přípravkem FURORESE 40 a lékařským zákrokům dle potřeby.
Jestliže poslední dávku furosemidu pacient užil perorálně před krátkou dobou, doporučuje se zahájit opatření používaná pro primární odstranění toxických látek (vyvolat zvracení, provést výplach žaludku) a opatření snižující vstřebávání (aktivní uhlí).
V těžkých případech je nutné monitorovat životně důležité funkce, rovnováhu tekutin, elektrolytovou i acidobazickou rovnováhu, hladinu krevního cukru a sérové koncentrace látek běžně vylučovaných močí je třeba opakovaně kontrolovat a podle potřeby upravovat. U pacientů s poruchami močení (např. při zbytnění prostaty) je nutno zajistit nerušený odtok moči, protože náhlé zvýšení tvorby moči může u těchto pacientů způsobit nahromadění moči v měchýři a nadměrné rozpínání močového měchýře.
Terapie při hypovolemii (sníženém objemu obíhající krve):
Substituce objemu tekutiny (doplnění ztrát krve a tekutin).
Terapie při hypokalemii:
Substituce draslíku (doplnění ztrát draslíku).
Terapie cirkulačního kolapsu:
Uložit pacienta do polohy používané při terapii šoku; podle potřeby další protišoková terapie.


Jestliže jste zapomněl(a) užít FURORESE 40
V takovém případě nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechanou dávku; užijte příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Furorese 40
Po předčasném ukončení léčby přípravkem FURORESE 40 se mohou příznaky Vašeho onemocnění podstatně zhoršit; proto, prosím, nikdy nepřerušujte ani neukončujte léčbu z vlastní vůle bez předchozí porady s lékařem.

Co ještě musíte vědět o přípravku FURORESE 40?
Při dlouhodobé léčbě přípravkem FURORESE 40 je třeba v pravidelných intervalech monitorovat sérové koncentrace elektrolytů (zejména draslíku, sodíku a vápníku), hydrogenuhličitanu, kreatininu, močoviny a močové kyseliny a také hladinu krevního cukru.
V obzvlášť krátkých intervalech je nutné monitorování u pacientů s vysokým rizikem vývoje elektrolytové nerovnováhy anebo po značné ztrátě tekutin (např. zvracením, průjmem nebo intenzivním pocením). Je třeba upravit případné snížení objemu obíhající krve (hypovolemii) nebo nedostatek tělních tekutin (dehydrataci) i výrazné elektrolytové nerovnováhy nebo poruchy acidobazické rovnováhy. To si může vyžádat dočasné přerušení léčby furosemidem.
Úbytek tělesné hmotnosti vyvolaný zvýšenou diurézou nemá přesáhnout 1 kg denně, a to bez ohledu na množství vyloučené moči.
U pacientů s poruchami vyprazdňování močového měchýře (s poruchami močení např. při zbytnění prostaty) je třeba zajistit nerušený odtok moči, protože náhlé zvýšení tvorby moči může vyvolat ischurii (zadržení moči v močovém měchýři) a nadměrné rozepětí měchýře.
Dávkování je třeba volit opatrně při nefrotickém syndromu, protože je riziko zesílení nežádoucích účinků.

Upozornění pro diabetiky:
Jedna tableta obsahuje méně než 0,1 sacharidové jednotky.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i FURORESE 40 nežádoucí účinky.
Hodnocení nežádoucích účinků vychází z této definice četnosti:
Velmi časté ( ≥1/10)
Časté (≥1/100 až <1/10)
Méně časté (≥1/1 000 až <1/100)
Vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000)
Velmi vzácné (<10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Poruchy krve a lymfatického systému
Méně časté: Trombocytopenie
Vzácné: Eosinofilie, leukopenie
Velmi vzácné: Hemolytická anémie, aplastická anémie, agranulocytóza
Poruchy imunitního systému
Méně časté: Svědění, kožní a slizniční reakce (viz poruchy kůže a podkožní tkáně)
Vzácné: Horečka, záněty cév, zánět ledvin, těžké anafylaktické a anafylaktoidní reakce, např. šokz přecitlivělosti.

Endokrinní poruchy
Při léčbě přípravkem FURORESE 40 se často objevuje zvýšená hladina krevního cukru (hyperglykemie). To může způsobit zhoršení metabolického stavu u pacientů s cukrovkou (s manifestním diabetem) a vyprovokovat rozvoj zjevných projevů cukrovky u pacientů, u nichž byla tato choroba dosud maskována (u latentního diabetu).
Poruchy metabolismu a výživy V průběhu léčby FURORESE 40 se často objeví poruchy elektrolytové a vodní rovnováhy jako následek zvýšeného vylučování elektrolytů. Proto je nutné pravidelné sledování elektrolytů v séru (zejména draslíku, sodíku a vápníku).
Možný rozvoj poruch elektrolytové rovnováhy je ovlivněn základním onemocněním (např. cirhózou jater, srdečním selháním), další současně podávanými léčivy a výživou.
Jako následek ztrát sodíku ledvinami se může objevit nedostatek sodíku (hyponatremie) s příslušnými příznaky, zejména při omezeném přívodu chloridu sodného. Běžné pozorované příznaky nedostatku sodíku jsou apatie, nechutenství, slabost, spavost, zvracení a zmatenost.
Zejména při současném snížení přívodu draslíku a/nebo při zvýšených ztrátách draslíku jiným způsobem než vyloučením močí (např. zvracením nebo chronickým průjmem) mohou zvýšené ztráty draslíku ledvinami vyvolat nedostatek draslíku (hypokalémii). To se projeví svalovou
slabostí, mravenčením (parestéziemi), obrnami (parézami), plynatostí (meteorismem), nadměrným vylučováním moči (polyurií) a nadměrnou žízní (polydypsií) a nepravidelným tepem (poruchou tvorby a vedení vzruchu v srdci). Těžké ztráty draslíku mohou vyvolat obrnu střev (paralytický ileus) nebo poruchu vědomí až bezvědomí.
Zvýšené ztráty vápníku močí mohou vyvolat nedostatek vápníku (hypokalcemii), která ve vzácných případech může vyústit do stavů zvýšené nervosvalové dráždivosti (tetanie).
U nedonošených dětí léčených FURORESE 40 se mohou vyvinout ledvinové kaménky (nefrolitiáza) a/nebo ukládání vápníku v ledvinách (nefrokalcinóza).
Při zvýšených ztrátách hořčíku močí se vzácně jako důsledek nedostatku hořčíku (hypomagnesemie) objevila tetanie nebo srdeční arytmie (nepravidelnost srdečního rytmu).
Jako následek ztrát elektrolytů a vody se při léčbě přípravkem FURORESE 40 může objevit metabolická alkalóza anebo se podstatně zhoršit stávající metabolická alkalóza.
V průběhu léčby přípravkem FURORESE 40 se často objevuje zvýšení koncentrace kyseliny močové v krvi (hyperurikemie). To může u predisponovaných pacientů vyvolat záchvat dny.
Při léčbě přípravkem FURORESE 40 se může v krvi objevit zvýšení koncentrace lipidů (cholesterolu, triacylglycerolů) i zvýšení koncentrací látek, obvykle vylučovaných močí
(kreatininu a močoviny).


Poruchy nervového systému
Vzácné: Mravenčení (parestézie)
Poruchy ucha a labyrintu
Vzácně se následkem toxického působení (ototoxicity) přípravku FURORESE 40 objeví – většinou přechodné - poruchy sluchu a/nebo zvonění v uších. Jejich vznik se dá očekávat především po příliš rychlé nitrožilní injekci furosemidu, a to zejména při současné poruše činnosti ledvin anebo při snížení obsahu bílkovin v krvi (při hypoproteinemii, např. při nefrotickém syndromu).

Poruchy srdce a cév
Při nadměrném vylučování moči (nadměrné diuréze) se mohou objevit oběhové potíže, zejména u starších pacientů a u dětí; přednostní projevy jsou bolesti hlavy, závratě, poruchy vidění, sucho v ústech a žízeň, snížení krevního tlaku (hypotenze) a oběhové poruchy při změně polohy vleže do stoje (ortostatické dysregulace). Dále se může objevit dehydratace, snížením objemu obíhající krve (hypovolemií) vyvolané oběhové selhání a zahuštění krve (hemokoncentrace).
Hemokoncentrace může hlavně u starších pacientů zvýšit sklon k trombózám.


Gastrointestinální poruchy
Vzácné: nevolnost, zvracení, průjem
Poruchy a jater a žlučových cest
Velmi vzácné: akutní zánět břišní slinivky (pankreatitida), hromadění žluči ve žlučových cestách v játrech (intrahepatální cholestáza) a zvýšení hodnot jaterních transamináz.
U pacientů s jaterní nedostatečností se může objevit jaterní encefalopatie (soubor neurologických a psychiatrických příznaků)

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Méně časté: svědění, kožní a slizniční reakce (např. bulózní exantém, kopřivka, purpura, erythema multiforme, bulózní pemfigoid, Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, exfoliativní dermatitida, fotosenzitivita).
Vzácné: zánět cév (vaskulitida)
Poruchy ledvin a močových cest
Příznaky z překážky v močových cestách (např. při zbytnění prostaty, hydronefróze, zúžení ureteru) se při léčbě přípravkem FURORESE 40 mohou objevit anebo zhoršit.

Co dělat, objeví-li se nežádoucí účinky?
Zjistíte-li jakékoli nežádoucí nebo neobvyklé účinky – i takové, které nejsou v této informaci uvedeny – informujte o tom, prosím, svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Objeví-li se náhle nežádoucí účinky anebo intenzivně rozvinou, informujte o tom, ihned lékaře, protože některé z takových nežádoucích účinků (např. hemolytická anemie, anafylaktický šok) by se mohly rozvinout do forem ohrožujících život. Lékař rozhodne, jaká opatření podniknout a zda se může pokračovat v léčbě.
Jakmile by se objevily první příznaky přecitlivělosti, nesmí se přípravek FURORESE 40 dále používat.


5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU FURORESE 40

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Prudké světlo může vyvolat žluté zabarvení tablet, které však neovlivňuje účinnost přípravku.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za „Použitelné do:„ .
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Furorese 40 obsahuje
- Léčivou látkou je Furosemidum 40 mg v jedné tabletě.
- Pomocné látky jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu.

Jak přípravek Furorese 40 vypadá a co obsahuje toto balení
Furorese 40 jsou bílé, kulaté, mírně bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Velikost balení: 20, 50 nebo 100 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Hexal AG, Industriestrasse 25, D-87607 Holzkirchen, Německo

Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Datum poslední revize textu
23.1.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.