První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Clopidogrel Actavis 75 mg


Potahované tablety
Clopidogrelum
Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg užívat
 3. Jak se přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg a k čemu se používá

Clopidogrel Actavis 75 mg, patří do skupiny léků zvaných protidestičkové léčivé přípravky. Krevní
destičky jsou velmi malá tělíska v krvi, které se při srážení krve shlukují. Protidestičkové léky brání tomuto shlukování a snižují tak možnost vzniku krevní sraženiny (procesu, který se nazývá trombóza).
Clopidogrel Actavis 75 mg se užívá u dospělých k prevenci vzniku krevních sraženin (trombů) tvořících se ve zkornatělých tepnách (artériích). Proces vzniku krevních sraženin v tepnách se nazývá aterotrombóza a může vést k aterotrombotickým příhodám (jako např. mozková mrtvice, srdeční infarkt nebo smrt).
Clopidogrel Actavis 75 mg Vám byl předepsán, aby napomohl zabránění vzniku krevních sraženin a snížil riziko těchto závažných příhod, protože:
trpíte kornatěním tepen (které se rovněž nazývá ateroskleróza), a prodělal/a jste srdeční infarkt, mozkovou mrtvici nebo máte ischemickou chorobu dolních končetin (onemocnění, při kterém jsou zúžené tepny v dolních končetinách).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg užívat

Neužívejte přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg

 • pokud jste alergický/á na klopidogrel, sojový olej, podzemnicový olej nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • pokud trpíte onemocněním, které je v současné době doprovázeno krvácením, např. žaludeční vřed nebo krvácení do mozku
 • pokud trpíte závažnou poruchou jater.

Pokud si myslíte, že se Vás některé z uvedených potíží týkají nebo máte-li jakékoli jiné pochybnosti, poraďte se, než začnete přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg užívat, se svým lékařem.

Upozornění a opatření
Pokud se Vás týká některá z níže uvedených situací, oznamte to svému lékaři předtím, než začnete užívat přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg :
- Máte zvýšené riziko krvácení jako např.:

 • onemocnění, při kterém je riziko vzniku vnitřního krvácení (např. žaludeční vřed)
 • krevní poruchu, při které je zvýšena pravděpodobnost vzniku vnitřního krvácení (krvácení do tkání, orgánů nebo kloubů)
 • nedávné závažné zranění
 • nedávný chirurgický zákrok (včetně zubního)
 • plánovanou operaci (včetně zubní) v příštích 7 dnech
 • Pokud u Vás v uplynulých 7 dnech byla zjištěna krevní sraženina v cévách v mozku (mozková mrtvice).
 • Pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater.
 • Pokud jste měl(a) alergii nebo reakci na jakýkoli lék používaný k léčbě Vašeho onemocnění.


Pokud užíváte přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg:

 • Informujte svého lékaře v případě plánované operace (včetně zubního zákroku).
 • Informujte neprodleně svého lékaře, pokud se u Vás objeví změny zdravotního stavu, jako jsou horečka nebo podkožní podlitiny (rovněž známé jako trombotická trombocytopenická purpura nebo TTP), které mohou vypadat jako červené drobné tečky současně s nebo bez nevysvětlitelné výrazné únavy, zmatenost, žloutnutí kůže nebo očí (žloutenka) (viz MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY).
 • Pokud se říznete nebo jinak zraníte, může zástava krvácení trvat déle. To souvisí s mechanizmem účinku tohoto léku, který zabraňuje tvorbě krevních sraženin. V případě
 • lehkého poranění, jako třeba říznutí, poranění při holení, se obvykle není třeba obávat. Přesto, pokud jste svým krvácením znepokojeni, měli byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY).
 • Váš lékař může nechat provést krevní testy.

Děti a dospívající
Nepodávejte tento lék dětem, protože u nich není účinný.
Další léčivé přípravky a přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé další léčivé přípravky mohou ovlivnit užívání přípravku Clopidogrel Actavis 75 mg a naopak.

Zvláště byste měl(a) svého lékaře upozornit, pokud užíváte:
- perorální antikoagulancia (léčivé přípravky používané ke snížení krevní srážlivosti)
- nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky, obvykle používané k léčbě bolestivých a/nebo zánětlivých stavů svalů nebo kloubů
- heparin, nebo jakýkoli další injekčně podávaný léčivý přípravek používaný ke snížení krevní srážlivosti
- omeprazol, esomeprazol nebo cimetidin, léčivé přípravky používané k léčbě žaludečních obtíží
- flukonazol, vorikonazol, ciprofloxacin nebo chloramfenikol, což jsou léčivé přípravky k léčbě bakteriálních a myotických infekcí
- karbamazepin nebo oxkarbazepin, léčivé přípravky k léčbě určitých forem epilepsie,
- tiklopidin, další protidestičkový lék,
- selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (včetně fluoxetinu či fluvoxaminu, ale i dalších těchto látek), což jsou léčivé přípravky obvykle užívané k léčbě deprese, moklobemid užívaný k léčbě deprese.
Příležitostné užití kyseliny acetylsalicylové by obecně nemělo způsobit potíže, pokud neužíváte více než 1000 mg během 24 hodin, ale dlouhodobé užívání za jiných podmínek byste měl/a konzultovat se svým lékařem.

Clopidogrel Actavis 75 mg s jídlem a pitím
Přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg může být užíván s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojení
Je vhodnější neužívat tento léčivý přípravek během těhotenství.
Jestliže jste těhotná nebo máte podezření, že jste těhotná, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi ještě než začnete přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg užívat. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Clopidogrel Actavis 75 mg, ihned o tom informujte svého lékaře, protože užívání klopidogrelu se během těhotenství nedoporučuje.
Pokud užíváte tento léčivý přípravek, neměla byste kojit.
Jestliže kojíte nebo kojení plánujete, poraďte se před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg ovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg obsahuje laktózu a sojový olej
Přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg obsahuje laktózu. Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry (např. laktózu), obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek Clopidogrel Actavis obsahuje sojový olej. Nepoužívejte tento přípravek, jestliže jste alergický/á na arašídy nebo sóju.

3. Jak se přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Clopidogrel Actavis 75 mg denně. Lék se užívá ústy, s jídlem nebo bez jídla, každý den ve stejnou dobu.
Přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg užívejte tak dlouho, dokud Vám jej bude lékař předepisovat.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Clopidogrel Actavis 75 mg, než jste měl/a
Vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovostní službu kvůli zvýšenému riziku krvácení.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg
V případě, že zapomenete užít jednu léčebnou dávku přípravku Clopidogrel Actavis 75 mg a uvědomíte si to během 12 hodin poté, co dávku běžně užíváte, vezměte se ihned opomenutou tabletu a další tabletu užijte v obvyklou dobu.
V případě, že si vzpomenete později než 12 hodin poté, co jste měl/a dávku užít, užijte následující dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.
U balení se 7, 14, 28 a 56 tabletami si můžete den, kdy jste si naposledy vzal/a tabletu přípravku Clopidogrel Actavis 75 mg, zkontrolovat podle kalendáře vytištěného na blistru.


Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg
Nepřerušujte léčbu, pokud Vám to lékař nedoporučí. Před ukončením se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

 • horečka, známky infekce nebo nadměrná únava. Tyto stavy mohou být následkem vzácně se vyskytujícího snížení počtu některých krvinek
 • známky jaterního onemocnění jako je zežloutnutí kůže a/nebo očí (žloutenka), které mohou nebo nemusí souviset s krvácením (které může vypadat jako červené drobné tečky pod kůží)
 • a/nebo zmateností (viz bod 2 „ Upozornění a opatření “)
 • otok v ústech, nebo kožní problémy, jako jsou vyrážka nebo svědění, puchýřky na kůži.

Mohou to být příznaky alergické reakce.
Nejčastějším nežádoucím účinkem hlášeným u klopidogrelu je krvácení. Krvácení se může projevit jako krvácení do žaludku nebo do střev, podlitiny, krevní výrony (neobvyklé krvácení nebo krevní podlitiny pod kůží), krvácení z nosu, krev v moči.
U malého množství případů bylo také hlášeno krvácení do očí, v hlavě, plicích nebo do kloubů.
Pokud se Vám prodlouží doba krvácení při užívání klopidogrelu
Pokud se sami říznete nebo zraníte, zastavení krvácení může trvat déle než obvykle. To je spojeno s působením léčiva, které zabraňuje tvorbě krevních sraženin. Při malých říznutích a úrazech, např. říznutí, poraněni při holení, se obvykle není třeba znepokojovat. Nicméně pokud jste krvácením znepokojeni, měli byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod 2 „ Upozornění a opatření “).

Ostatní nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním klopidogrelu jsou:
Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10): průjem, bolesti břicha, poruchy trávení nebo pálení žáhy.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100): bolest hlavy, žaludeční vřed, zvracení, nevolnost, zácpa, žaludeční nebo střevní plynatost, vyrážka, svědění, závratě, pocit brnění a necitlivosti.


Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 1000): závratě
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000): žloutenka, silná bolest břicha s bolestí v zádech nebo bez ní; horečka; dýchací potíže někdy spojené s kašlem; celkové alergické reakce (například pocit návalu celkové horkosti s celkovým pocitem nepohody až po
mdloby); otoky v ústech; puchýře na pokožce; kožní alergie; zánět dutiny ústní (stomatitida); snížení krevního tlaku; zmatenost; halucinace; bolest kloubů a svalů; změny chuti jídla.
Kromě toho Vám může lékař zjistit změny ve výsledcích vyšetření krve nebo moči.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do:/EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek v PVC/PE/PVdC/hliníkových blistrech: uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Přípravek v Al/Al blistrech a kontejnerech s tabletami: uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg obsahuje
Léčivou látkou je clopidogrelum ve formě clopidogreli sulfas. Jedna potahovaná tableta obsahuje 75
mg klopidogrelu.
Pomocnými látkami jsou:
-
Jádro tablety: laktosa, mikrokrystalická celulosa, krospovidon typ A, glycerol-dibehenát,
mastek.
-
Potah tablety: polyvinylalkohol, mastek, makrogol 3350, lecithin (sojový olej) (E322), oxid
titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172).
Jak přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Potahovaná tableta
Růžová, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta o průměru 9 mm, na jedné straně s vyraženým "I".
Velikosti balení
Blistry: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 potahovaných tablet.
Kontejner na tablety: 100 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
5/6220 Hafnarfordur
Island
Výrobce
Actavis Ltd.
BLB016 Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Malta
Arrow Pharm (Malta) Ltd. 62,
Hal Far Industrial Estate,
Birżebbuġia,
BBG 3000
Malta
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Bulharsko, Estonsko, Island, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko: Clopidogrel Actavis
Dánsko: Clopidogrel ESP Pharma
Litva: Clopidogrel Actavis 75 mg plėvele dengtos tabletės
Rumunsko: Clopidogrel Actavis 75 mg comprimate filmate
Slovenská republika: Clopidogrel Actavis 75 mg
Slovinsko: Klopidogrel Actavis 75 mg filmsko oblozene tablet


Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 5.11.2014

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.