První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CLOPIDOGREL ACCORD 75 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Clopidogrel Accord 75 mg

potahované tablety
clopidogrelum


Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Viz bod 4.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

  1. Co je přípravek Clopidogrel Accord 75 mg a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clopidogrel Accord 75 mg užívat
  3. Jak se přípravek Clopidogrel Accord 75 mg užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Clopidogrel Accord 75 mg uchovávat
  6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Clopidogrel Accord 75 mg a k čemu se používá

Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg obsahuje klopidogrel a patří do skupiny léků zvaných protidestičková léčiva. Krevní destičky jsou velmi malá tělíska v krvi, menší než červené nebo bílé krvinky, které se při srážení krve shlukují. Protidestičkové léky brání tomuto shlukování a snižují tak možnost vzniku krevní sraženiny (procesu, který se nazývá trombóza).

Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg se používá k prevenci vzniku krevních sraženin (trombů) tvořících se ve zkornatělých tepnách (arteriích) u dospělých. Proces vzniku krevních sraženin v tepnách se nazývá aterotrombóza a může vést k aterotrombotickým příhodám (jako např. mozková mrtvice, srdeční infarkt nebo smrt).
Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg potahované tablety Vám byl předepsán, aby napomohl prevenci vzniku krevních sraženin a snížil riziko těchto závažných příhod, protože:
- trpíte kornatěním tepen (také známým jako ateroskleróza), a
- prodělal(a) jste srdeční infarkt, mrtvici nebo máte nemoc známou jako choroba periferních arterií, nebo
- jste prodělal(a) "nestabilní anginu pectoris" nebo "infarkt myokardu" (srdeční infarkt). V rámci léčby tohoto onemocnění Vám možná byl do uzavřené nebo zúžené tepny umístěn stent (výztuž), aby se obnovil plynulý tok krve. Váš lékař by Vám také měl předepsat kyselinu acetylsalicylovou (látku přítomnou v mnoha lécích proti bolesti nebo na snížení horečky, stejně jako k prevenci srážení krve).
Trpíte nepravidelným srdečním rytmem, nemocí zvanou „fibrilace síní“ a nemůžete užívat léčiva známé jako perorální antikoagulancia (antagonisty vitamínu K), které zabraňují novým vzniku nových krevních sraženin a růstu sraženin stávajícím. Mělo by Vám být sděleno, že perorální antikoagulancia jsou účinnější než užívání acetylsalicylové kyseliny nebo přípravku Clopidogrel Accord v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou. Přípravek Clopidogrel Accord spolu s kyselinou acetylsalicylovou by
Vám měl lékař předepsat v případě, že perorální antikoagulancia nemůžete užívat a není u Vás riziko velkého krvácení.

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clopidogrel Accord 75 mg užívat

Neužívejte přípravek Clopidogrel Accord 75 mg potahované tablety
- jestliže jste alergický(á) na klopidogrel nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
- jestliže trpíte onemocněním, které je v současné době doprovázeno krvácením, např. žaludeční vřed nebo krvácení do mozku;
- jestliže trpíte závažnou poruchou jater.
Pokud si myslíte, že se Vás některé z uvedených potíží týkají nebo máte-li jakékoli jiné pochybnosti, poraďte se svým lékařem, než začnete přípravek Clopidogrel Accord 75 mg užívat.


Upozornění a opatření
Pokud se Vás týká některá z níže uvedených situací, oznamte to svému lékaři předtím, než začnete užívat přípravek Clopidogrel Accord 75 mg.
- Pokud máte zvýšené riziko krvácení jako např.:
- onemocnění, při kterém je riziko vzniku vnitřního krvácení (např. žaludeční vřed);
- krevní poruchu, při které je zvýšena pravděpodobnost vzniku vnitřního krvácení (krvácení do jakýchkoli tkání, orgánů nebo kloubů);
- nedávné závažné zranění;
- nedávný chirurgický zákrok (včetně zubního);
- plánovanou operaci (včetně zubní) v příštích 7 dnech.
- pokud u Vás v uplynulých 7 dnech byla zjištěna krevní sraženina v cévách v mozku (mozková mrtvice)
- pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater;
- pokud se u Vás vyskytla alergie nebo reakce na kterýkoli přípravek k léčbě Vašeho onemocnění.


Pokud užíváte přípravek Clopidogrel Accord 75 mg
- Informujte svého lékaře v případě plánované operace (včetně zubního zákroku).
- Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás objeví změny zdravotního stavu (rovněž známé jako trombotická trombocytopenicá purpura nebo TTP) jako jsou horečka nebo
podkožní podlitiny, které mohou vypadat jako červené drobné tečky současně s nebo bez nevysvětlitelné výrazné únavy, zmatenost, žloutnutí kůže nebo očí (žloutenka) (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).
- Pokud se říznete nebo jinak zraníte, může zástava krvácení trvat déle. To souvisí s mechanismem účinku tohoto léku, který zabraňuje tvorbě krevních sraženin. V případě
lehkého poranění, jako je třeba říznutí, poranění při holení, se obvykle není třeba obávat.
Přesto, pokud jste svým krvácením znepokojeni, měl(a) byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).
- Váš lékař může provést krevní testy.

Děti a dospívající
Nedávejte tento přípravek dětem, protože u nich není účinný.
Další léčivé přípravky a přípravek Clopidogrel Accord 75 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé další léčivé přípravky mohou ovlivnit užívání přípravku Clopidogrel Accord 75 mg a naopak.


Zvláště byste měl(a) svého lékaře informovat, užíváte-li:
- perorální antikoagulancia (léčivé přípravky používané ke snížení krevní srážlivosti)
- nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky, obvykle používané k léčbě bolestivých a/nebo zánětlivých stavů svalů nebo kloubů heparin, nebo jakýkoliv další léčivý přípravek používaný ke snížení krevní srážlivosti omeprazol, esomebrazol nebo cimetidin, léčivé přípravky k léčbě žaludečních potíží, flukonazol, vorikonazol, ciprofloxacin, nebo cloranfenikol, léky užívané k léčbě bakteriální nebo myotické infence fluoxetin, fluvoxamin nebo moklobemid (používaný k léčbě deprese)
karbamazepin, nebo oxkarbazepin (léky na určitý druh epilepsie) tiklopidin, nebo jiné protidestičkové léky.
Pokud jste prodělal(a) silnou bolest na hrudi (nestabilní angina, srdeční infarkt), může Vám být přípravek Clopidogrel Accord 75 mg předepsán v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou, látkou přítomnou v mnoha přípravcích používaných k úlevě od bolesti a snížení horečky. Příležitostné užití acetylsalicylové kyseliny (ne více než 1000 mg kdykoli během 24 hodin) by většinou nemělo způsobit potíže, ale dlouhodobé užívání za jiných podmínek byste měl(a) konzultovat s Vaším lékařem.


Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg s jídlem a pitím
Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg může být užíván s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojení
Je vhodnější neužívat tento léčivý přípravek během těhotenství a kojení.
Pokud jste těhotná nebo můžete být těhotná, měla byste o tom, než začnete přípravek Clopidogrel
Accord 75 mg užívat, říci svému lékaři nebo lékárníkovi. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Clopidogrel Accord 75 mg, ihned o tom informujte svého lékaře, neboť se užívání klopidogrelu během těhotenství nedoporučuje.
Pokud užíváte přípravek Clopidogrel Accord 75 mg, poraďte se o kojení dítěte se svým lékařem.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že přípravek Clopidogrel Accord 75 mg ovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg obsahuje laktózu
Pokud Vám bylo Vaším lékařem sděleno, že máte nesnášenlivost některých cukrů (např. laktózy), kontaktujte před použitím tohoto přípravku svého lékaře.
Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg také obsahuje hydrogenovaný ricinový olej, což může způsobit žaludeční potíže nebo průjem.


3. Jak se přípravek Clopidogrel Accord 75 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud jste prodělali těžkou bolest na hrudi (nestabilní angina pectoris nebo infarkt myokardu), lékař Vám může předepsat přípravek Clopidogrel Accord 75 mg v dávce 300 mg (4 tablety po 75 mg) jednou na začátku léčby. Poté je doporučená dávka jedna 75 mg tableta přípravku Clopidogrel Accord 75 mg denně; k perorálnímu podání spolu s jídlem nebo samostatně a každý den ve stejnou dobu.
Měl(a) byste užívat přípravek Clopidogrel Accord 75 mg tak dlouho, dokud Vám jej bude lékař předepisovat.


Pokud užijete více přípravku Clopidogrel Accord 75 mg, než byste měl(a)
Vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovostní službu kvůli zvýšenému riziku krvácení.

Pokud zapomenete přípravek Clopidogrel Accord 75 mg užít
V případě, že zapomenete užít jednu léčebnou dávku a uvědomíte si to během 12 hodin poté, co dávku běžně užíváte, užijte opomenutou tabletu ihned a další tabletu užijte v obvyklou dobu.
V případě, že si vzpomenete později než 12 hodin poté, co jste měl/a dávku užít, užijte následující dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Clopidogrel Accord 75 mg
Nepřerušujte léčbu. Před ukončením kontaktujte Vašeho lékaře nebo lékárníka.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:
- horečka, známky infekce nebo extrémní únava. Tyto stavy mohou být následkem vzácně se vyskytujícího snížení počtu některých krvinek.
- známky poruchy jater jako je zežloutnutí kůže a/nebo očí (žloutenka), které mohou nebo nemusí být spojené s krvácením, které může vypadat jako červené drobné tečky pod kůží, a/nebo zmateností (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).
- otok v ústech, nebo kožní problémy, jako jsou vyrážka nebo svědění, puchýřky na kůži.
Mohou to být příznaky alergické reakce.
Nejčastějším nežádoucím účinkem hlášeným u přípravku Clopidogrel Accord 75 mg je krvácení.
Krvácení se může projevit jako krvácení do žaludku nebo do střev, podlitiny, krevní výrony (neobvyklé krvácení nebo krevní podlitiny pod kůží), krvácení z nosu, krev v moči. U malého množství případů bylo také hlášeno krvácení do očí, v hlavě, plicích nebo do kloubů.
Pokud se Vám prodlouží doba krvácení při užívání přípravku Clopidogrel Accord 75 mg:
Pokud se sami říznete nebo zraníte, zastavení krvácení může trvat déle než obvykle. Toto je spojeno s působením léčiva, které zabraňuje tvorbě krevních sraženin. Při malých říznutích a úrazech, např. říznutí, holení, se obvykle není třeba znepokojovat. Nicméně pokud jste svým krvácením
znepokojen(a), měl(a) byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod „Upozornění a opatření“).

Další nežádoucí účinky zahrnují:
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): průjem, bolesti břicha, poruchy trávení nebo pálení žáhy.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): bolest hlavy, žaludeční vřed, zvracení, nevolnost, zácpa, žaludeční nebo střevní plynatost, vyrážky, svědění, závratě, pocity brnění a necitlivosti.
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): vertigo (závratě).
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 osob): žloutenka, silná bolest břicha s nebo bez bolesti v zádech; horečka; dýchací potíže někdy spojené s kašlem; celkové alergické reakce (například celkový pocit tepla s náhlým celkovým pocitem nepohody až po mdloby); otoky v ústech; puchýře na pokožce; kožní alergie; bolest dutiny ústní (stomatitida); snížení krevního tlaku; zmatenost; halucinace; bolest kloubů a svalů; změny vnímání chuti jídla.
Kromě toho Vám může lékař zjistit změny ve výsledcích vyšetření krve nebo moči.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Clopidogrel Accord 75 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na na krabičce a blistru.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informac

Co přípravek Clopidogrel Accord 75 mg obsahuje
Léčivou látkou je klopidogrel. Jedna tableta obsahuje 75 mg clopidogrelum (jako sulfát)
Pomocnými látkami jsou (viz bod 2 „Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg obsahuje laktózu” a
„Přípravek Clopidogrel Accord obsahuje hydrogenovaný ricinový olej”):
Jádro: bezvodá laktóza, hyprolosa, mikrokrystalická celulosa, hydrogenovaný ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
Potah: triacetin (E1518), červený oxid železitý (E172), hypromelosa (E464) oxid titaničitý (E171), monohydrát laktózy.


Jak přípravek Clopidogrel Accord 75 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg jsou růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety, hladké po obou stranách.
Druh obalu: Alu/Al blistry, balené v krabičkách.
Krabička obsahuje 7, 14, 28, 30, 50, 84, 90 a 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci:
Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF, Velká Británie
Výrobce:
Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, Velká
Británie
Cemelog BRS Limited, Vasút út. 13, 2040 Budaors, Maďarsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Země
Bulharsko
Česká
republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Maďarsko
Polsko
Litva
Lotyšsko
Rumunsko
Slovenská
republika
Velká
Británie
Název přípravku
Clopidogrel Accord 75 mg Film-coated Tablets
Clopidogrel Accord 75 mg potahované tablety
Clopidogrel Accord 75 mg filmovertrukne tabletter,
Clopidogrel Accord
Clopidogrel Accord 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen / filmdragerade tabletter
Clopidogrel Accord 75 mg filmtabletta
Clopidogrel Accord
Clopidogrel Accord 75 mg apvalkotās tabletes
Clopidogrel Accord 75 mg plėvele dengtos tabletės
Clopidogrel Accord 75mg comprimate filmate
Clopidogrel Accord 75mg filmom obalené tablety
Clopidogrel 75 mg Film-coated Tablets


Tento příbalový leták byl naposledy revidován : 17.1.2014

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.