První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CEFUROXIM KABI 1500 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Cefuroxim Kabi 1500 mg

prášek pro injekční/infuzní roztok
cefuroximum


Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci

  1. Co je přípravek Cefuroxim Kabi a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Cefuroxim Kabi podán
  3. Jak se přípravek Cefuroxim Kabi používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Cefuroxim Kabi uchovávat
  6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Cefuroxim Kabi a k čemu se používá


Přípravek Cefuroxim Kabi je antibiotikum, které se používá u dospělých a dětí. Účinkuje tak, že zabíjí bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny.
Přípravek Cefuroxim Kabi se používá k léčbě následujících infekcí: plic a hrudníku močových cest kůže a měkkých tkání břicha
Přípravek Cefuroxim Kabi se používá rovněž:
k prevenci infekcí během chirurgických výkonů.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než vám bude přípravek Cefuroxim Kabi podán

Přípravek Cefuroxim Kabi Vám nesmí být podán

  • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na jakékoli cefalosporinové antibiotikum nebo na kteroukoli další složku přípravku Cefuroxim Kabi.
  • jestliže se u Vás vyskytla alergická reakce (reakce přecitlivělosti) na jakékoli jiné betalaktamové antibiotikum (peniciliny, monobaktamy a karbapenemy).

Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři dříve, než zahájíte léčbu přípravkem Cefuroxim Kabi. Přípravek Cefuroxim Kabi Vám nesmí být podán.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Cefuroxim Kabi se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Je nutné, abyste v době, kdy Vám je podáván přípravek Cefuroxim Kabi, věnoval(a) pozornost určitým příznakům, jako jsou alergické reakce a poruchy trávicího traktu, jako je průjem. To sníží riziko možných problémů. Viz („Stavy, kterým je nutné věnovat pozornost“) v bodě 4. Pokud jste někdy měl(a) alergickou reakci na jiná antibiotika, jako je např. penicilin, můžete být rovněž alergický(á) na přípravek Cefuroxim Kabi.

Jestliže je nutné provést vyšetření krve nebo moči
Přípravek Cefuroxim Kabi může mít vliv na výsledek stanovení cukru při vyšetření moči nebo krve a testu zvaného jako Coombsův test. Pokud podstupujete tyto testy:
→ Sdělte osobě, která Vám odebírá vzorky, že dostáváte přípravek Cefuroxim Kabi.

Další léčivé přípravky a přípravek Cefuroxim Kabi
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Týká se to i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé léky mohou ovlivňovat způsob, jakým přípravek Cefuroxim Kabi účinkuje, nebo mohou zvyšovat pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků. To se týká následujících:
antibitotika aminoglykosidového typu močopudné tablety (diuretika), jako je např. furosemid probenicid perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve užívané ústy)
→ Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři. Je možné, že Vám bude muset při používání přípravku Cefuroxim Kabi provést zvláštní vyšetření ke kontrole funkce ledvin.

Antikoncepční pilulky
Přípravek Cefuroxim Kabi může snižovat účinnost antikoncepčních pilulek. Pokud užíváte antikoncepční pilulky při léčbě přípravkem Cefuroxim Kabi, je nutné, abyste zároveň používala bariérovou metodu antikoncepce (jako např. kondom). Poraďte se se svým lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost
Než začnete dostávat přípravek Cefuroxim Kabi, informujte svého lékaře:

  • jestliže jste těhotná, myslíte si, že můžete být těhotná nebo těhotenství plánujete
  • jestliže kojíte

Váš lékař zváží prospěch z léčby přípravkem Cefuroxim Kabi pro Vás oproti možným rizikům pro Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, jestliže se necítíte dobře.
Důležité informace o některých složkách přípravku Cefuroxim Kabi
Přípravek Cefuroxim Kabi obsahuje sodík. Pokud dodržujete dietu s kontrolovaným příjmem sodíků, je nutné vzít toto v úvahu.

Cefuroxime Kabi 1500 mg Množství v jedné
injekční
lahvičce
1,5 g 81,26 mg


3. Jak se přípravek Cefuroxim Kabi používá

Přípravek obvykle podává lékař nebo zdravotní sestra. Lze ho podávat pomocí kapačky (nitrožilní infuze) nebo jako injekci přímo do žíly nebo do svalu.

Obvyklá dávka
O správné dávce přípravku Cefuroxim Kabi rozhodne Váš lékař v závislosti na: závažnosti a typu infekce, tom zda používáte jiná antibiotika a na základě Vaší tělesné hmotnosti, věku a funkce ledvin.

Novorozenci (0 - 3 týdny)
Na každý 1 kg tělesné hmotnosti novorozence se podává 30 až 100 mg přípravku Cefuroxim Kabi denně rozděleně ve dvou nebo třech dávkách.
Kojenci (starší 3 týdnů) a děti
Na každý 1 kg tělesné hmotnosti kojence nebo dítěte se podává 30 až 100 mg přípravku Cefuroxim
Kabi denně rozděleně ve třech nebo čtyřech dávkách.


Dospělí a dospívající
750 mg až 1,5 g přípravku Cefuroxim Kabi denně rozděleně ve dvou, třech nebo čtyřech dávkách.
Maximální dávka: 6 g denně.
Pacienti s poruchou funkce ledvin
Pokud máte problémy s ledvinami, Váš lékař Vám může dávku upravit.
→ Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost
U malého počtu osob, které používají přípravek Cefuroxim Kabi, se může objevit alergická reakce nebo potenciálně závažné kožní reakce.


Příznaky těchto reakcí zahrnují:
závažnou alergickou reakci. Příznaky zahrnují vystouplou a svědivou vyrážku, otok, někdy obličeje nebo úst, způsobující obtíže s dýcháním.
kožní vyrážka, která může tvořit puchýře a může vypadat jako malé terčíky (centrální tmavá tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji).
široce rozšířená vyrážka s puchýři a olupující se kůží. (To mohou být příznaky Stevens- Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy). plísňové infekce ve vzácných případech; léky jako je přípravek Cefuroxim Kabi mohou způsobovat přerůstání kvasinek (Candida) v těle, což může vést k plísňovým infekcím (jako je moučnivka). Tyto nežádoucí účinky jsou pravděpodobnější, pokud používáte přípravek Cefuroxim Kabi delší dobu.
→ Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně kontaktujte lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.

Časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 osoby z 10:
bolest v místě injekce, otok a zarudnutí podél žíly.
→ Pokud se u Vás cokoli z toho objeví, sdělte to svému lékaři.

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
zvýšení určitých látek (enzymů) tvořených játry změny počtu bílých krvinek (neutropenie nebo eozinofilie)
nízký počet červených krvinek (anémie)

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 osoby ze 100:
kožní vyrážka, svědění, vystouplá vyrážka (kopřivka) průjem, nevolnost, bolest břicha
→ pokud se u Vás kterýkoli z těchto příznaků objeví, sdělte to svému lékaři.


Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech: nízká hladina bílých krvinek (leukopenie) zvýšení bilirubinu (látky, která je tvořena játry)
pozitivní Coombsův test

Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu osob a jejich přesná četnost není známa: plísňové infekce
vysoká teplota (horečka) alergické reakce zánět tlustého střeva, způsobující průjem, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha
zánět ledvin a krevních cév příliš rychlý rozpad červených krvinek (hemolytická anémie) kožní vyrážka, která může vést k tvorbě puchýřů a může vypadat jako malé terčíky (centrální tmavá tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji) erythema multiforme.
→ Pokud se u Vás kterýkoli z těchto příznaků objeví, sdělte to svému lékaři.
Nežádoucí účiny, které se mohou projevit v krevních testech:
snížení počtu krevních destiček (krevních buněk, které pomáhají při srážení krve – trombocytopenie) zvýšení hladiny dusíku močoviny a sérového kreatininu v krvi.
Pokud se u Vás vyskytnou jakékoli nežádoucí účinky
→ Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékarníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Cefuroxim Kabi uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Jakmile se z přípravku Cefuroxim Kabi, z prášku, vytvoří injekční suspenze nebo injekční/infuzní roztok, musí být okamžitě použit. Pokud není použit okamžitě, musí být tento roztok/suspenze připravený(á) k použití uchováván(a) v chladničce (při teplotách 2 °C-8 °C) a musí být použit(a) během 5 hodin.
Nepoužívejte přípravek Cefuroxim Kabi, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti, jako je přítomnost částic a nesprávné zabarvení.Jakékoli nespotřebované množství roztoku/suspenze musí být odborně zlikvidováno.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Cefuroxim Kabi obsahuje
Léčivou látkou je cefuroximum (1500 mg) jako cefuroximum natricum.
Jak přípravek Cefuroxim Kabi vypadá a co obsahuje toto balení
Cefuroxim Kabi, prášek, je obvykle mísen s vodou na injekci za vzniku čirého injekčního/infuzního roztoku pro podání do žíly (intravenózní podání) nebo za vzniku injekční suspenze pro podání do svalu (intramuskulární podání). Jakmile je roztok cefuroximu připraven, může ho lékař smísit s vhodnými tekutinami pro infuzi.
Používají se roztoky a suspenze, jejichž zabarvení je čiré až žluté, toto zabarvení závisí na koncentraci, na ředícím roztoku a na podmínkách uchovávání.
Přípravek Cefuroxim Kabi 1500 mg, prášek pro injekční suspenzi nebo pro injekční/infuzní roztok je dostupný v baleních, která obsahují 1 nebo 10 skleněných injekčních lahviček s práškem, uzavřených pryžovou zátkou, hliníkovým víčkem a červeným flip-off uzávěrem.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 2.6.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Návod k rekonstituci
Doplňující objemy a koncentrace roztoků/suspenze, které mohou být užitečné, pokud jsou vyžadovány
frakcionované dávky
Doplňující objemy a koncentrace roztoků/suspenze, které mohou být užitečné, pokud jsou vyžadovány frakcionované dávky
Velikost injekční lahvičky
Množství
vody, které je potřeba přidat
(ml)
Přibližná
koncentrace
cefuroximu
(mg/ml)**
Výsledná forma
1,5 g prášek pro injekční/infuzní roztok
1,5 g
intramukulárně 6 ml 216 Suspenze
intravenózní bolus alespoň 15 ml 94 Roztok
intravenózní infuze 15 ml* 94 Roztok
* Rekonstituovaný roztok, který je třeba přidat k 50 nebo 100 ml kompatibilního infuzního roztoku (viz informace týkající se kompatibility níže)
** Výsledný objem roztoku/suspenze cefuroximu v rekonstitučním médiu je zvýšen vlivem objemového faktoru léčivé látky, což vede k uvedeným koncentracím v mg/ml.
Stejně jako u jiných parenterálních léčivých přípravků zkontrolujte před podáním rekonstituovaný roztok nebo suspenzi vizuálně, zda neobsahuje částice, a zda není nesprávně zabarven(a).
Intramuskulární injekce: Po přidání daného množství ředícího roztoku pro intramuskulární injekce vzniká suspenze.
Intravenózní bolusová injekce nebo intravenózní infuze: Roztok může být použit pouze tehdy, je-li
čirý a bez přítomnosti částic.
Používají se roztoky a suspenze, jejichž zabarvení je čiré až žluté, toto zabarvení závisí na koncentraci,
na ředícím roztoku a na podmínkách uchovávání.
Příprava roztoku pro intravenózní infuzi:
Přípravek Cefuroxim Kabi 1500 mg má být rekonstituován podle návodu k rekonstituci s vodou jako
ředícím roztokem pro vznik intravenózní injekce (viz tabulka výše).
Před podáním intravenózní infuze má být provedeno další ředění za použití 50-100 ml některého
z níže uvedených kompatibilních infuzních roztoků:
Sodná sůl cefuroximu je kompatibilní s následujícími infuzními tekutinami. Udrží si svoji účinnost po
dobu až 5 hodin při teplotě 2 °C až 8 °C v následujících roztocích:
voda na injekci
0,9% roztok chloridu sodného
5% roztok glukózy
Intravenózní injekce cefuroximu má být podána po dobu 3-5 minut.
Intravenózní infuze cefuroximu má být podána po dobu 30 až 60 minut.
Pouze k jednorázovému použití.
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
Po rekonstituci: Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci před použitím byla prokázána po dobu 5 hodin při 2 °C- 8 °C.
Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit okamžitě.
Pokud není použit okamžitě, jsou doba a podmínky uchovávání před použitím v odpovědnosti uživatele.

Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Vysvětlivky k potisku na injekční lahvičce:
Cefuroxim Kabi 1500 mg powder for solution for injection/infusion- Cefuroxim Kabi 1500 mg, prášek
pro injekční/infuzní roztok
Cefuroxime- cefuroximum
IM/IV-intramuskulární/intravenózní podání
Read the package leaflet before use.- Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
EXP-Použitelné do
Batch/Lot- Číslo šarže

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.