První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FUROSEMID KABI 20 MG/2 ML - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Furosemid Kabi 20 mg/2 ml

injekční roztok
furosemidum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml používat
 3. Jak se přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml a k čemu se používá

Furosemid Kabi patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných diuretika.
Furosemid zvyšuje množství moči vytvořené Vaším tělem.
Furosemid se používá k odstranění přebytečné tekutiny z těla (také nazývané edém). Příčinou příliš velkého množství tekutiny mohou být:

 • srdeční problémy
 • jaterní problémy
 • problémy s ledvinami

Furosemid se také používá:
při extrémně vysokém krevním tlaku, který může vést k život ohrožujícím stavům (hypertenzní krize).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml používat

Nepoužívejte přípravek Furosemid Kabi:
- jestliže jste alergický(á) na furosemid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- jestliže jste alergický(á) na sulfonamidová antibiotika
- jestliže jste silně dehydratován(á) (ztratil(a) jste velké množství tělesných tekutin, například těžkým průjmem nebo zvracením)
- jestliže máte selhání ledvin a navzdory léčbě furosemidem nevylučujete moč,
- jestliže máte selhání ledvin jakožto následek otravy látkami toxicky působícími na ledviny nebo játra
- jestliže máte velmi nízkou hladinu draslíku nebo sodíku v krvi
- jestliže je pacient v kómatu z důvodu selhání jater
- jestliže kojíte

Jestliže si nejste jistý(á), zda můžete tento přípravek použít či nikoli, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Furosemid Kabi se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou jestliže:
- máte běžně problémy s močením z důvodu překážky (jako je zvětšená prostata)
- máte cukrovku
- máte nízký krevní tlak nebo občas trpíte náhlým poklesem krevního tlaku (cévy v srdci nebo v mozku jsou příliš úzké)
- máte onemocnění jater (jako je cirhóza)
- máte problémy s ledvinami (jako je nefrotický syndrom)
- jste dehydratován(a) (ztratil(a) jste tělesné tekutiny z důvodu těžkého průjmu nebo zvracení), což může vést ke kolapsu nebo ke vzniku krevních sraženin
- máte dnu (bolestivé nebo zanícené klouby) z důvodu vysoké hladiny kyseliny močové (vedlejší produkt metabolismu) v krvi
- máte zánětlivé onemocnění nazývané „systémový lupus erythematodes“ (SLE)
- máte problémy se sluchem
- užíváte sorbitol (náhražku cukru pro pacienty s cukrovkou)
- užíváte léky, které způsobují život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus (prodloužení QT intervalu)
- užíváte lithium
- máte porfyrii (onemocnění, při kterém je narušena tvorba molekuly vázající kyslík v červených krvinkách kyslík a při kterém je moč zbarvena purpurově)
- máte zvýšenou citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivita)
- jste sportovec; tento lék může způsobit pozitivní výsledek dopingového testu

U nedonošených dětí může furosemid způsobit ledvinové kameny nebo zvápenatění (kalcifikaci).
Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, může Váš lékař změnit Vaši léčbu nebo Vám dát speciální doporučení.
Během léčby přípravkem Furosemid Kabi Vás Váš lékař může pravidelně posílat na krevní testy ke zjištění hladiny cukru a hladiny kyseliny močové v krvi. Lékař bude také sledovat hladiny důležitých solí v krvi, jako jsou soli draslíku a sodíku, které je obzvláště důležité sledovat, jestliže zvracíte nebo máte průjem.

Další léčivé přípravky a přípravek Furosemid Kabi
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat. Toto je velmi důležité, protože některé léčivé přípravky nesmí být užívány současně s přípravkem Furosemid Kabi.

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi zejména jestliže užíváte: 

 • lithium - užívané při poruchách nálady, jelikož jeho účinek a jeho vedlejší účinky mohou být furosemidem zesíleny. Váš lékař Vám předepíše tento léčivý přípravek pouze, bude-li to nezbytně nutné a poté bude kontrolovat hladinu lithia a případně upraví Vaši dávku.
 • léky na srdce, jako je např. digoxin; je možné, že Váš lékař bude potřebovat změnit Vaši dávku
 • léky na vysoký krevní tlak včetně thiazidových diuretik (jako je bendroflumethiazid nebo hydrochlorothiazid), ACE inhibitory (jako je lisinopril), antagonisté receptorů
 • angiotenzinu II (jako je losartan), jelikož furosemid může způsobit přílišný pokles Vašeho krevního tlaku. Je možné, že Vám Váš lékař bude potřebovat změnit dávku furosemidu.
 • léčivé přípravky ke snížení hladiny cholesterolu nebo lipidů jako jsou fibráty, mezi které patří např. klofibrát, fenofibrát nebo bezafibrát, jelikož účinek furosemidu může být zvýšen.
 • léky proti cukrovce (antidiabetika), jako je metformin a insulin, jelikož hladina cukru v krvi může být vlivem furosemidu zvýšena
 • protizánětlivé léky, včetně nesteroidních protizánětlivých léků (NSAIDS) (jako je aspirin nebo celekoxib), jelikož mohou snížit účinek furosemidu; vysoké dávky léků proti bolesti (salicyláty) mohou zesílit nežádoucí účinky furosemidu
 • protizánětlivé nebo protialergické léky, jako jsou kortikosteroidy, léky proti žaludečním
 • vředům jako je karbenoxolon, nebo laxativa, jelikož v kombinaci s furosemidem mají vliv na hladinu sodíku a draslíku v krvi. Lékořice má stejný účinek jako karbenoxolon. Váš lékař Vám bude kontrolovat hladinu draslíku.
 • injekce podávané během operací včetně tubokurarinu, derivátů kurarinu a sukcinylcholinu

Chloralhydrát – při problémech se spaním (v ojedinělých případech může nitrožilní podání furosemidu (podání do žíly) v období 24 hodin před podáním chloralhydrátu vést
ke zrudnutí , ke zvýšenému pocení, k úzkosti, k nevolnosti, ke zvýšení krevního tlaku a ke zrychlenému srdečnímu rytmu). Z toho důvodu se současné podání furosemidu a
chloralhydrátu nedoporučuje.
fenytoin nebo fenobarbital - používané proti epilepsii, jelikož účinek furosemidu může
být snížen theofylin - proti astmatu, jelikož jeho účinek může být furosemidem zvýšen antibiotika, jako jsou cefalosporiny, polymyxiny, aminoglykosidy nebo chinoliny nebo
jiné léky, které mohou působit na Vaše ledviny, jako jsou imunosupresiva (tj. léky potlačující imunitní reakce), jodované kontrastní látky, foscarnet nebo pentamidin, jelikož
furosemid může toto působení zhoršit.
probenecid - používaný spolu s některými dalšími léky k ochraně ledvin, jelikož může snížit účinek furosemidu
3organoplatiny - používané k léčbě některých typů rakovin, jelikož furosemid může zesílit nežádoucí účinky těchto léků
methotrexát - používaný k léčbě některých typů rakovin a při těžké artritidě, jelikož může snížit účinek furosemidu
léky ke zvýšení krevního tlaku (presorické aminy), jelikož při podání s furosemidem mohou být méně účinné
aminoglutethimid – používaný k potlačení tvorby kortikosteroidů (Cushingův syndrom), jelikož může zesílit nežádoucí účinky furosemidu
karbamazepin – používaný k léčbě epilepsie nebo schizofrenie, jelikož může zesílit nežádoucí účinky furosemidu
cyklosporin – používaný k prevenci odmítnutí transplantátů, jelikož hrozí riziko dnavé artritidy (bolestivé klouby) léky ovlivňující srdeční rytmus, jako je amiodaron, sotatol, dofetilid, ibutilid, jelikož furosemid může zvýšit jejich účinek


Přípravek Furosemid Kabi s jídlem, pitím a alkoholem
Při léčbě furosemidem můžete jíst a pít jako obvykle. Nemusíte měnit svoji stravu, pokud Vám to lékař nenařídí.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Furosemid může přecházet z matky na dítě.
Tento léčivý přípravek smí být proto podáván těhotným ženám, pouze je-li to nezbytně nutné.
Nepoužívejte přípravek Furosemid Kabi, jestliže kojíte.
Je to z toho důvodu, že tento léčivý přípravek přestupuje do mateřského mléka.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Furosemid Kabi může snížit Vaší pozornost. Pokud se Vás toto týká, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).
Přípravek Furosemid Kabi obsahuje sodík
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v ampulce, je tedy v podstatě „bez sodíku“.


3. Jak se přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.
Přípravek Furosemid Kabi je obvykle podáván lékařem nebo zdravotní sestrou. Je podáván: jako pomalá injekce do žíly (intravenózně) nebo výjimečně do svalu (intramuskulárně)
Váš lékař určí dávku. Dávka závisí na závažnosti Vašeho zdravotního stavu a na délce léčby.
Doporučená počáteční dávka pro dospělé (včetně dospívajících starších 15 let) je 20 až 40 mg.
Jestliže se Váš lékař domnívá, že je potřeba vyšší dávka, může Vám podat dalších 20 mg injekcí. Tato 20 mg následná dávka se obvykle podává každé 2 hodiny, až do okamžiku dosažení požadované ztráty tekutin.

V některých případech, může Váš lékař místo injekce doporučit podání kontinuální infuzí do žíly (kapačkou).
U dětí (děti mladší 15 let smí být léčeny furosemidem pouze výjimečně) dávka závisí na tělesné hmotnosti dítěte. Počáteční dávka je 0,5 až 1 mg/kg/den.
U starších pacientů je počáteční dávka obvykle 20 mg/den. Tato dávka může být postupně zvyšována až do okamžiku dosažení požadované ztráty tekutin.
Úbytek tělesné hmotnosti z důvodu ztráty tělesných tekutin nesmí být vyšší než 1 kg tělesné hmotnosti za den.
Jestliže bude potřeba i nadále pokračovat v používání furosemidu, Váš lékař Vám pravděpodobně doporučí přejít z injekční formy na perorální formu furosemidu (tablety), a to jakmile to bude možné.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Furosemid Kabi, než jste měl(a)
Jestliže se domníváte, že Vám bylo podáno příliš velké množství tohoto léčivého přípravku, sdělte to ihned svému lékaři.
Mezi příznaky, které se mohou vyskytnou po podání příliš velkého množství tohoto léčivého přípravku patří sucho v ústech, zvýšená žízeň, nepravidelný srdeční rytmus, změny nálad, svalové křeče nebo bolest, nevolnost či zvracení, neobvyklá únava nebo slabost, slabý puls nebo ztráta chuti k jídlu.
Jestliže se domníváte, že byla u Vás vynechána injekce, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Během léčby furosemidem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000)
Kožní vyrážky (včetně svědění, zarudnutí, odlupování kůže), náchylnost k modřinám, nebo citlivost kůže na sluneční záření.
Změny krevních buněk, které mohou vést k selhání srážlivosti krve (se zvýšeným rizikem krvácení).

Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 10 000)
Nevolnost nebo zvracení, průjem, zácpa, ztráta chuti k jídlu, nepříjemný pocit v ústech a žaludku.
Poruchy sluchu (častější u osob se selháním ledvin) a tinitus (zvonění v uších).
Anafylaxe, závažná alergická reakce, která může způsobit kožní vyrážky, otok, dýchací potíže a ztrátu vědomí. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození ledvin (intersticiální nefritida)
Velmi nízký počet bílých krvinek v krvi (to může vést k život ohrožujícím infekcím).
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Svalové problémy včetně křečí v nohou a svalové slabosti
Bolest nebo nepříjemný pocit v místě vpichu (zejména po injekci do svalu)
Může dojít k výskytu nebo ke zhoršení zánětlivého onemocnění lupus erythematodes
Změny výsledků krevních testů (tukovité látky v krvi)
Pocit ztuhlosti, brnění nebo pocit závratě

Vysoká teplota
Rozmazané vidění, zmatenost, ospalost
Sucho v ústech
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000)
Závažné svalové problémy včetně záškubů, spasmů, křečí (také nazývaných „tetanus“).
Změny krevních buněk mohou vést k anemii a ke ztrátě obrany před infekcí
Pankreatitida (silná bolest břicha) z důvodu zánětu pankreatu (slinivky břišní)
Dále se může také vyskytnout:
Nízký krevní tlak vedoucí k pocitu na omdlení nebo k závratím. Může také způsobit pocit tlaku v hlavě, bolest kloubů, tvorbu krevní sraženiny nebo kolaps oběhového systému (šok)
Nízká hladina draslíku v krvi. To může způsobit svalovou slabost, brnění a ztuhlost, lehké potíže pohybovat částmi těla, zvracení, zácpu, zvýšené množství plynu ve střevě
(plynatost), zvýšenou tvorbu moči, zvýšenou žízeň nebo pomalý či nepravidelný srdeční rytmus. Výskyt těchto problémů je pravděpodobnější, jestliže máte další onemocnění,
jako jsou problémy s játry nebo problémy se srdcem, nebo jestliže máte příliš malé množství draslíku ve stravě, nebo jestliže užíváte jiné léky (viz „Další léčivé přípravky a přípravek Furosemid Kabi“). Vysoké ztráty draslíku mohou způsobit přechodnou ztrátu pohyblivosti střev nebo snížené vědomí a v krajních případech až hluboké bezvědomí.
Může být nutné pravidelně kontrolovat krev a doplňovat draslík.
Nízké hladiny sodíku, vápníku a hořčíku v krvi. To může být způsobeno zvýšenou ztrátou sodíku, vápníku a hořčíku močí. Nízká hladina sodíku obvykle způsobuje ztrátu zájmu, křeče lýtek, snížení chuti k jídlu, slabost, ospalost, zvracení a zmatenost. Nízká hladina vápníku může způsobit silné svalové křeče. Tyto silné křeče nebo nepravidelný srdeční rytmus mohou být také způsobeny nízkou hladinou hořčíku v těle.
Může dojít k výskytu nebo ke zhoršení dny již existující problémy s močením se mohou zhoršit může dojít k výskytu nebo ke zhoršení cukrovky (diabetu)
Problémy s játry nebo změny v krevním obrazu mohou způsobit žloutenku (žlutá kůže, tmavá moč, únava)
Snížený objem tělesných tekutin, zejména u starších pacientů. Velká ztráta tekutin může vést ke zvýšené koncentraci (zahuštění) krve a k náchylnosti ke krevním sraženinám
U nedonošených dětí může dojít ke vzniku ledvinových kamenů nebo ke zvápenatění (kalcifikace)
U nedonošených dětí může zůstat otevřený spoj mezi plicní arterií a aortou, který se normálně po narození uzavírá.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
6100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za
Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Furosemid Kabi obsahuje
Jedna ampulka přípravku Furosemid Kabi obsahuje léčivou látku furosemidum 20 mg ve 2 ml
injekčního roztoku. Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekci.
Jak přípravek Furosemid Kabi vypadá a co obsahuje toto balení
Furosemid Kabi je čirý, bezbarvý až téměř bezbarvý roztok.
Balení obsahuje 5, 50 nebo 100 2 ml skleněných ampulek jantarové barvy obsahujících injekční
roztok přípravku Furosemid Kabi 20 mg/2 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Lebesfal-Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group)
Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros
Portugalsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie Furosemide Fresenius Kabi 20 mg/2 ml
oplossing voor injectie / solution injectable /
Injektionslösung
Česká republika
Finsko Furosemid Kabi 20 mg/ 2 ml, injekční roztok
Furosemide Fresenius Kabi 10 mg/ml
injektioneste, liuos
Furosémide Kabi 20 mg/2 ml, solution
injectable
Furosemide Fresenius Kabi 20mg/2ml, eνέsιμο
Francie
Řecko
7dιάλυμa
Furosemide 20mg/2ml solution for injection
Furosemide Kabi
Furosemida Fresenius Kabi 20mg/2ml solução
injectável
Furosemide Fresenius Kabi 20 mg/2 ml
oplossing voor injectie
Furosemid Kabi 20 mg/ 2 ml, injekčný roztok
Furosemida Fresenius Kabi 20 mg/2 ml
solución inyectable
Furosemide 20mg/2ml solution for injection
Irsko
Polsko
Portugalsko
Nizozemsko
Slovenská republika
Španělsko
Velká Británie

Tento příbalový leták byl naposledy revidován 5.3.2014.
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:
Podání:
Intravenózní podání furosemidu musí být pomalé. Nesmí být překročena rychlost 4 mg za minutu a přípravek nesmí být nikdy podán s jinými léčivými přípravky stejnou injekční stříkačkou.
Intramuskulární podání musí být omezeno pouze na výjimečné případy, kdy perorální ani intravenózní podání není možné. Upozorňujeme, že intramuskulární podání není vhodné k léčbě akutních stavů, jako je plicní edém.
Doporučená počáteční dávka pro dospělé a dospívající starší 15 let je 20 až 40 mg (1 nebo 2 ampulky) intravenózně (nebo ve výjimečných případech intramuskulárně); maximální dávka se liší v závislosti na individuální odpovědi pacienta na léčbu
Jestliže jsou potřeba vyšší dávky, musí být zvyšovány v přírůstcích po 20 mg a nesmí být podávány častěji než každé dvě hodiny.
Doporučená maximální denní dávka u dospělých je 1500 mg furosemidu.

Inkompatibility
Injekční roztok furosemidu smí být mísen s neutrálními a slabě alkalickými roztoky s pH
v rozmezí 7 až 10, jako je 0,9% roztok chloridu sodného a roztok Ringer-laktátu.
Furosemid nesmí být z důvodu rizika precipitace mísen se silně kyselými roztoky (s pH nižším
než 5,5), jako jsou roztoky obsahující kyselinu askorbovou, noradrenalin a adrenalin.
Obsahuje-li přípravek viditelné částice, nesmí být použit.
Pouze k jednorázovému použití. Po použití zlikvidujte veškerý zbylý roztok.
Doba použitelnosti
Doba použitelnosti přípravku před otevřením:
83 roky
Doba použitelnosti po prvním otevření: Po otevření musí být přípravek okamžitě použit.
Doba použitelnosti po naředění:
Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění před použitím byla prokázána po dobu 24
hodin při 25 °C, je-li zajištěna ochrana před světlem.
Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, jsou
doba a podmínky uchovávání po naředění před použitím na odpovědnosti uživatele a normálně
tato doba nesmí být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud naředění neproběhlo za
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.