První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CILEST - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

CILEST, tablety

norgestimatum/et­hinylestradio­lum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je CILEST a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CILEST užívat
 3. Jak se CILEST užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak CILEST uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE CILEST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CILEST je přípravek určený k zábraně početí. Obsahuje estrogen ethinylestradiol a gestagen norgestimát, hormony podobné těm, které se tvoří přirozeně v ženském těle. Mechanismem účinku této hormonální, přesněji estrogen-gestagenní antikoncepce, je zábrana dozrávání a uvolnění ženských zárodečných buněk (vajíček) z vaječníku. Zároveň dochází k zahuštění hlenu v děložním hrdle, čímž je znesnadněn průnik spermií (mužských pohlavních buněk) a ke změnám děložní sliznice, které znemožňují uhnízdění vajíčka. Je-li CILEST užíván správně, je jeho selhání nižší než 1 %. Pravděpodobnost selhání se zvyšuje s každou vynechanou tabletou.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CILEST UŽÍVAT

Neužívejte CILEST

 • jestliže jste alergická (přecitlivělá) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku CILEST;
 • při zánětu žil nebo tromboembolickém onemocnění (tvorba krevních sraženin v žilách např. dolních končetin nebo pánve, ucpání plicní tepny těmito sraženinami);
 • při prodělaném zánětu hlubokých žil nebo předchozím tromboembolickém onemocnění;
 • při cévních mozkových nebo srdečních příhodách;
 • při migréně;
 • při nádorovém onemocnění prsu nebo při podezření na toto onemocnění;
 • při onemocnění srdečních chlopní provázeném komplikacemi;
 • při trvale vysokém krevním tlaku (přetrvávající hodnoty 160/100 mm Hg a vyšší než 160/100 mm Hg);
 • při cukrovce provázené cévním postižením;
 • při nádorovém onemocnění dělohy nebo jiných orgánů, na jejichž funkci mají vliv pohlavní hormony, a při podezření na tato onemocnění;
 • při neobjasněném neobvyklém krvácení z rodidel;
 • při prodělané žloutence v těhotenství nebo během předchozího užívání hormonální antikoncepce;
 • při náhlých nebo dlouhodobých jaterních chorobách;
 • při jaterních nádorech;
 • v těhotenství nebo při podezření na těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CILEST je zapotřebí
Tromboembolické onemocnění
Užívání jakékoli kombinované perorální antikoncepce přináší zvýšené riziko tromboembolického onemocnění ve srovnání se situací, kdy k užívání nedochází. Riziko je nejvyšší během prvního roku užívání. Riziko je nižší než riziko tromboembolického onemocnění spojeného s těhotenstvím, které se odhaduje na 60 případů na 100 000 těhoten­ství. Žilní tromboembolické onemocnění končí v 1 – 2 % případů úmrtím. Epidemiologické studie naznačují, že výskyt tromboembolického onemocnění u uživatelek perorální antikoncepce s nízkou dávkou estrogenů (< 0,050 mg ethinylestradiolu), k nimž patří CILEST, se pohybuje mezi 20 až 40 případy na 100 000 žen/rok, ale toto odhadnuté riziko kolísá dle typu gestagenu. Výskyt tromboembolického onemocnění u žen, které neužívají perorální antikoncepci, je 5 až 10 případů na 100 000 žen/rok. Riziko tromboembolických chorob v souvislosti s perorální antikoncepcí nezávisí na délce užívání a vymizí po ukončení užívání.

Zvláštní opatrnosti a zvýšeného lékařského dohledu je zapotřebí:

 • u rizikových faktorů cévních onemocnění jako jsou např. kouření, zvýšená hladina krevních tuků, zvýšený krevní tlak nebo obezita, vyšší věk, výskyt cévních onemocnění v rodině, dlouhodobý pobyt na lůžku nebo rozsáhlý chirurgický výkon;
 • vysoký krevní tlak (přetrvávající hodnoty 140/90 mm Hg);
 • při cukrovce;
 • při těžké depresi i v předchozím období;
 • u nezhoubných nádorů prsu nebo při abnormálním nálezu na mamografu;
 • při silném kuřáctví.

Uvědomte vždy svého lékaře, pokud trpíte některým z těchto onemocnění nebo jste je dříve prodělala, pokud kouříte nebo užíváte jiné léky.

Důvody k neodkladné poradě s lékařem jsou:

 • vzniklé těhotenství;
 • první výskyt migrenózních obtíží nebo častější výskyt nezvykle silných bolestí hlavy;
 • náhlé poruchy zraku, sluchu nebo řeči;
 • nezvyklé křeče nebo brnění v končetinách, závratě;
 • příznaky hlubokého zánětu žil (např. nezvyklé bolesti lýtek nebo otoky nohou);
 • příznaky plicní embolie (prudká bolest na hrudi, vykašlávání krve, náhlá dušnost);
 • příznaky možného srdečního záchvatu (silné bolesti na hrudi, pocit tíhy na hrudníku);
 • tvorba uzlů v prsech, samovolný odtok mléka z prsních bradavek;
 • závažná změna nálady ve smyslu deprese;
 • žloutenka (žluté zabarvení kůže nebo očního bělma);
 • náhlá prudká bolest v oblasti žaludku;
 • významný vzestup krevního tlaku (při hodnotách 140 /90 mmHg);
 • chloazma (zhnědnutí kůže, nejčastěji v obličeji).

Plánované chirurgické výkony nebo omezení pohyblivosti:
Užívání hormonální antikoncepce by mělo být přerušeno čtyři týdny před plánovanou operací a opět zahájeno dva týdny po obnovení úplné pohyblivosti. Nezapomeňte v tomto období používat jinou antikoncepční metodu, např. kondom. V případě náhlého omezení pohyblivosti (po úraze apod.) ukončete užívání přípravku CILEST a informujte o tom lékaře. Vyšetření a sledování žen užívajících hormonální antikoncepci: Všechny ženy by se měly podrobovat pravidelnému preventivnímu gynekologickému vyšetření a jednou za tři až šest měsíců kontrole krevního tlaku.

Snížení účinnosti:
Antikoncepční účinek může být snížen

 • pokud neužíváte tablety dle návodu, např. při vynechání jedné nebo více tablet;
 • pokud trpíte úporným průjmem déle než 24 hodin nebo zvracíte do 3 hodin po užití tablet;
 • užíváte-li CILEST současně s některými jinými léky nebo rostlinnými doplňky (viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).

  V těchto případech je nezbytné používat jinou antikoncepční metodu (např. kondom) po celé období možného snížení účinnosti a ještě dalších sedm dní.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo rostlinných přípravcích.
Léčiva, která mohou snižovat účinnost přípravku CILEST

 • Barbituráty (léky užívané zejména při nespavosti).
 • Bosentan (určený k léčbě vysokého krevního tlaku v krevních cévách plic).
 • Karbamazepin, topiramát, felbamát, oxkarbazepin (určené k léčbě epilepsie – padoucnice).
 • Griseofulvin (antimykotikum).
 • Modafinil (určený k povzbuzení duševní činnosti).
 • Fenytoin (proti křečím).
 • Rifampicin (určený k léčbě tuberkulózy).
 • Přípravky obsahující léčivou rostlinu třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).
 • Ritonavir (určený k léčbě HIV).
 • Fenylbutazon (obsažen v některých nepříliš četných přípravcích proti nespavosti a přípravcích tlumících bolest).
 • Ampicilin, tetracyklin (antibiotika). Většina antibiotik může snižovat účinnost hormonální antikoncepce vzhledem k narušení střevních bakterií, čímž je sníženo vstřebávání účinných hormonů z antikoncepčního přípravku. Prvním příznakem snížení účinnosti může být nepravidelné krvácení.Při možném snížení účinnosti je zapotřebí použít navíc další antikoncepční metodu (viz Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CILEST je zapotřebí). U žen trpících diabetem může být ovlivněna potřeba inzulinu.

Léčivo, které může zvyšovat hladiny účinných hormonů v krvi

 • Indinavir (určený k léčbě HIV).
 • Pití grapefruitového džusu může způsobit zvýšení hladiny ethinyestradiolu, který je obsažen v přípravku CILEST.

CILEST může ovlivnit účinky jiných léků
Informujte svého lékaře, pokud užíváte lamotrigin, přípravek užívaný při léčbě epilepsie. Může být zapotřebí změnit jeho dávkování, protože při kombinaci může být snížen jeho léčebný účinek.

Ovlivnění laboratorních vyšetření
Některá laboratorní vyšetření (stanovení hladin hormonů, ukazatelů krevní srážlivosti apod.) mohou být účinky přípravku CILEST ovlivněna. Informujte proto vždy lékaře, že užíváte CILEST.

Užívání přípravku CILEST s jídlem a pitím
Jídlo neovlivňuje působení přípravku CILEST, proto jej lze užívat jak s jídlem tak i nalačno.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Třebaže nebyl prokázán vyšší výskyt poškození plodu při užívání hormonální antikoncepce v časném těhotenství, užívání hormonální antikoncepce se během těhotenství nedoporučuje. Vzhledem k tomu, že byla nalezena malá množství hormonů v mléce kojících matek užívajících hormonální antikoncepci, a může rovněž dojít k ovlivnění kvality a množství mléka, nelze užívání přípravku CILEST kojícím matkám doporučit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
CILEST nemá vliv na řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku CILEST
Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE CILEST UŽÍVÁ

Vždy užívejte CILEST přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. CILEST není obvykle určen dívkám v období před první menstruací.
CILEST musíte užívat pravidelně, v odstupech nepřesahujících 24 hodin. Rozhodněte se pro denní dobu, ve kterou budete CILEST užívat, a tu dodržujte. Pokud s užíváním začínáte, lékař Vám doporučí, kdy použijete první blistr. Všechny další blistry se poté užívají stejným způsobem popsaným níže.

Možné doporučené způsoby zahájení užívání, pokud lékař nerozhodne jinak:

Zahájení 1. dne menstruace:
Užívání zahájte první den menstruačního cyklu (první den krvácení). První den cyklu užijte první tabletu a pokračujte jednou tabletou denně, celkem 21 dní. V tomto případě jste chráněna před otěhotněním od samého začátku užívání. Po užití poslední tablety následuje sedmidenní přestávka, během které se obvykle dostaví menstruační krvácení (většinou slabší a kratší, než jste byla zvyklá před užíváním hormonální antikoncepce). Po této sedmidenní přestávce pokračujte v užívání první tabletou z dalšího blistru (i v případě, že krvácení dosud neskončilo). Tento rytmus užívání, tj. 21 dní jedna tableta denně a 7 dní vynechání udržujte, dokud je ochrana před otěhotněním žádoucí.

Zahájení 5. dne menstruace:
Některé ženy mohou hormonální antikoncepci lépe snášet, pokud začnou první blistr užívat pátý den menstruačního cyklu (pátý den od prvního dne krvácení, i v případě, že krvácení již skončilo). Pátého dne cyklu užijte první tabletu a pokračujte jednou tabletou denně 21 dní. Prvních sedm dní užívání tablet však musíte využít navíc jiné antikoncepční metody, např. kondomu. Další užívání je stejné jako v předchozím odstavci.

Zahájení následující neděli po 1. dnu menstruace:
Některé ženy dávají přednost začátku užívání v neděli, převážně vzhledem ke snadno zapamatovatelnému rytmu, protože každý nový blistr se začíná užívat v neděli a dále vzhledem k menstruačnímu krvácení (které vesměs připadá na období od pondělí do pátku a nikoli na víkendy). První blistr začněte užívat první neděli po začátku menstruačního krvácení. Pokud jste začala krvácet v neděli, začněte užívat tablety v tuto neděli. V neděli po začátku krvácení užijte tedy první tabletu a pokračujte jednou tabletou denně 21 dní. Od počátku menstruačního cyklu do využívání prvních sedmi tablet však musíte použít ještě jiné antikoncepční metody, např. kondomu. Další užívání je stejné jako v předchozím odstavci s tím, že první tableta každého dalšího blistru připadá vždy na neděli.

Oddálení menstruace:
Po využívání 21 tablet prvního blistru pokračujte následující den bez přerušení v užívání nového blistru po požadovaný počet dní pro oddálení menstruace. Zbytek tablet zlikvidujte a učiňte obvyklou sedmidenní přestávku, po které začněte užívat další blistr obvyklým způsobem.

Užívání po porodu:
V případě, že nekojíte, můžete začít užívat CILEST tři týdny po porodu. Dřívější termín nelze doporučit, protože po porodu může být obecně zvýšeno riziko tvorby krevních sraženin. Vzhledem k tomu, že byla nalezena malá množství hormonů v mléce kojících matek užívajících hormonální antikoncepci, a může rovněž dojít k ovlivnění kvality a množství mléka, nelze užívání přípravku CILEST kojícím matkám doporučit.

Užívání po umělém přerušení těhotenství nebo po samovolném potratu:
Po nekomplikovaném umělém přerušení těhotenství nebo samovolném potratu do 20. týdne těhotenství můžete po dohodě s lékařem zahájit užívání ihned (v den zákroku nebo další den po provedení zákroku). Po vyvolaném nebo samovolném potratu ve 20. týdnu nebo po 20. týdnu je možno zahájit užívání hormonální antikoncepce buď 21. dne po zákroku nebo prvního dne první menstruace, pokud nastane před 21. dnem. Žádná další antikoncepční opatření nejsou nutná, je však vždy zapotřebí dodržovat doporučení lékaře týkající se pohlavní zdrženlivosti vyplývající z vlastního provedeného zákroku.

Vynechání menstruačního krvácení:
Pokud jste užívala tablety přesně dle návodu a v sedmidenní přestávce se nedostaví krvácení, začněte užívat další blistr obvyklým způsobem. Pravděpodobnost, že jste otěhotněla, je malá. Pokud jste však neužívala tablety dle návodu nebo se u Vás nedostavilo již druhé krvácení, může těhotenství připadat v úvahu. Nezačínejte proto užívat další balení, dokud lékař případné těhotenství nevyloučí. Třebaže nebyl prokázán vyšší výskyt poškození plodu při užívání hormonální antikoncepce v časném těhotenství, užívání hormonální antikoncepce se během těhotenství nedoporučuje.

Přechod z jiného hormonálního antikoncepčního přípravku:
Při přechodu užívání z jiného, odlišného antikoncepčního přípravku začněte užívat CILEST první den, který následuje po užití poslední tablety předchozího antikoncepčního přípravku. Odstup před zahájením užívání přípravku CILEST nesmí v žádném případě přesáhnout sedm dní. Při převádění z přípravku obsahujícího pouze gestagen by mělo být užívání přípravku CILEST zahájeno první den po užití poslední tablety. Po úvodních sedm dní by však měla být použita ještě doplňující antikoncepční metoda.

Jestliže jste užila více přípravku CILEST, než jste měla
Po požití vyšších dávek perorální antikoncepce malými dětmi nebyly pozorovány závažné příznaky otravy, přesto se však při náhodném požití tablet dítětem poraďte s lékařem. Předávkování může způsobit nevolnost a krvácení z rodidel.

Jestliže jste zapomněla užít CILEST
Pokud od obvyklé doby užívání uplynulo méně než 12 hodin, užijte zapomenutou tabletu ihned a další v obvyklou dobu, i když to znamená užít dvě tablety v jednom dni. Jste nadále chráněna proti otěhotnění a žádná další opatření nejsou nutná. Pokud od obvyklé doby užívání uplynulo více než 12 hodin, užijte poslední zapomenutou tabletu ihned a další v obvyklou dobu, i když to znamená užít dvě tablety v jednom dni nebo zároveň. Pokud jste zapomněla užít více než jednu tabletu, zlikvidujte všechny zapomenuté tablety kromě poslední, kterou užijete, jak je již výše uvedeno. Poté pokračujte v užívání obvyklým způsobem. Po následujících sedm dní musíte používat navíc jinou antikoncepční metodu, např. kondom, nikoli kalendářní metodu nebo sledování bazální teploty nebo hlenu. Pokud jste zapomněla užít jednu nebo více z posledních sedmi tablet v blistru, postupujete stejným způsobem s tím, že další blistr začnete užívat ihned po využívání tohoto. Neučiníte tedy obvyklou sedmidenní přestávku a následující den po poslední tabletě aktuálního blistru užijete první tabletu z dalšího blistru. V tomto případě se krvácení může dostavit až po využívání druhého blistru v pořadí, kdy již učiníte obvyklou sedmidenní přestávku. Krvácení se však může objevit i během užívání druhého blistru, obzvláště v jeho začátku. Pokračujte nadále v užívání tablet, toto krvácení zpravidla samovolně odezní. Pokud se Vám však zdá doba krvácení neobvykle dlouhá nebo krvácení nezvykle silné, informujte svého lékaře.

Jestliže jste přestala užívat CILEST
Návrat plodnosti po skončení užívání přípravku CILEST může být v některých případech opožděn (zvláště při nepravidelném menstruačním cyklu před užíváním přípravku). Vyšší výskyt poškození plodu při otěhotnění bezprostředně po skončení užívání nebyl prokázán.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i CILEST nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny během užívání přípravku CILEST:
Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10)
Bolest hlavy, nevolnost, zvracení, průjem, krvácení během cyklu, bolestivá perioda, neobvyklé krvácení z vysazení (jako například dřívější menstruační krvácení) .
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob)
Infekce močových cest, vaginální infekce, alergické reakce, otoky z důvodu zadržování vody v těle (zadržování tekutin), depresivní nálady, změna nálady, potíže se spaním, nervozita, migréna, mírná bolest hlavy, bolest žaludku, zvedání žaludku, zácpa, nadýmání, akné, vyrážka, svalové křeče, bolesti končetin, bolest zad, vynechání jedné nebo více period, vaginální výtok, bolest na hrudi, otoky, pocit unavenosti nebo slabosti, zvýšení tělesné hmotnosti.
Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob)
Neobvyklý vaginální výtok, snížení nebo zvýšení hmotnosti, snížení nebo zvýšení chuti k jídlu, úzkost, změny libida (zájmu o sex), mdloby, palčivý pocit, snížená citlivost nebo brnění kůže; problémy s viděním, suché oči; bušení srdce, krevní sraženina v plicích, nohách nebo v žilách jiné části těla; vysoký krevní tlak nebo zvýšení hodnot krevního tlaku; návaly horka se zčervenáním, zkrácení dechu, vypadávání vlasů, nadměrné ochlupení těla, vyrážka se svěděním nebo bez, zčervenání kůže, odbarvení kůže, bolesti svalů, sekrece z prsů, zvětšení prsů, cysty vaječníků, suchost pochvy a jejího okolí, snížení tělesné hmotnosti.
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob)
Bulky v prsech vyplněné tekutinou, ztráta libida, závrať, rychlý tlukot srdce, zánět jater, nadměrné pocení, zvýšená citlivost na sluneční světlo, vaginální výtok, Není známo
Nádory prsů, benigní (nezhoubný) nádor jater, benigní (nezhoubné) bulky v prsech, neobvyklé změny pojivové tkáně prsů, neobvyklé hodnoty tuku v krvi (jako je cholesterol), mrtvice, silné mimovolní svalové stahy v pažích, nohách, hlavě a těle, krevní sraženina v oční cévě, nesnášenlivost kontaktních čoček, srdeční infarkt, krevní sraženina v žilách dolních končetin, krevní sraženina v plicích, otoky obličeje, jazyka nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže s polykáním a dýcháním a mohou být doprovázeny vyrážkou, bolestivými červenými puchýři na pažích nebo nohách, noční pocení, snížení tvorby mléka (laktace).

U žen užívajících hormonální antikoncepci se mohou vyskytnout tyto další nežádoucí účinky:
Z hlediska srdečně-cévních onemocnění patří k nežádoucím účinkům tvorba krevních sraženin v žilách dolních končetin (hluboká žilní trombóza), neprůchodnost plicních cév způsobená těmito sraženinami (plicní embolie) a otoky. Riziko těchto onemocnění je vyšší u obézních žen a u žen, které tato onemocnění již dříve prodělaly nebo k nim mají vrozenou náchylnost. Riziko je rovněž zvýšeno v obdobích delšího omezení pohyblivosti, např. v pooperačním období nebo po úrazech (viz Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CILEST je zapotřebí). U žen, které dosud kombinovanou perorální antikoncepci neužívaly, je riziko zvýšeno během prvního roku užívání. Další riziko představuje neprůchodnost cév vyživujících srdce (srdeční infarkt, angina pectoris), neprůchodnost nebo prasknutí cév mozkových. Tyto závažné nežádoucí účinky se vyskytují velmi vzácně, obzvlášť pokud jste celkově zdravá. Zvýšené riziko těchto onemocnění navíc nebylo prokázáno u žen užívajících přípravky s méně než 0,050 mg ethinylestradiolu, k nimž CILEST patří, pokud ženy nekouří a je jim pravidelně kontrolován krevní tlak. Kouření, obzvláště v množství nad 15 cigaret denně, zvyšuje riziko cévních onemocnění u žen užívajících hormonální antikoncepci. Riziko je dále zvýšeno u kuřaček starších 35 let. Všem ženám, které užívají hormonální antikoncepci, se důrazně doporučuje nekouřit. Z hlediska pohlavních orgánů může nastat během užívání přípravku CILEST nepravidelné krvácení nebo špinění, zejména v průběhu několika prvních měsíců. Toto krvácení nebo špinění zpravidla samovolně odezní a není příznakem závažnějšího onemocnění. Užívejte nadále tablety přesně dle rozpisu. Pokud se krvácení nebo špinění opakuje ve více cyklech, je nezvykle silné nebo trvá dlouhou dobu, musí být zjištěna příčina. V tomto případě se obraťte na svého lékaře. Dále může nastat amenorea (vynechání menstruace), může dojít ke změnám sliznice děložního čípku, výtoku nebo k prodlevě chtěného otěhotnění po vysazení přípravku. K obtížím, které se mohou týkat prsů, patří napětí v prsou, jejich zvětšení a samovolný odtok mléka z bradavek. Napětí v prsou v počátku užívání je zpravidla dočasné a ustupuje do třetího měsíce užívání. Při užívání bezprostředně po porodu může dojít ke snížení tvorby mléka. Otázkou výskytu zhoubných nádorů prsu u žen užívajících hormonální antikoncepci se zabývalo mnoho studií s nejednotnými závěry. Poslední výsledky ukazují, že u žen právě užívajících tuto antikoncepci existuje velice mírně zvýšené riziko zhoubného nádoru prsu. Nejsou žádné důkazy pro zvýšení tohoto rizika deset a více let po skončení užívání. Zhoubné nádory prsu zjištěné u žen užívajících hormonální antikoncepci byly shledány v méně pokročilých stadiích než u žen, které tuto antikoncepci nikdy neužívaly. Na základě dosud známých skutečností nelze rozhodnout, zda je zvýšení pravděpodobnosti výskytu zhoubných nádorů způsobeno časnějším záchytem nádoru u žen užívajících hormonální antikoncepci, biologickým účinkem této antikoncepce, nebo kombinací obojího.
Z hlediska zažívacího ústrojí se může objevit nevolnost, která většinou v průběhu prvních měsíců užívání vymizí. Hormonální antikoncepce může urychlit tvorbu žlučových kamenů, projevy chronického zánětu žlučníku a zánětu tračníku. Mohou se dostavit poruchy funkce žlučníku a projevy žloutenky. Existuje možná, avšak ne zcela prokázaná, souvislost mezi dlouhodobým užíváním hormonální antikoncepce a nádory jater. V každém případě jsou zhoubné nádory jater velice vzácné a případné ovlivnění hormonální antikoncepcí je ještě vzácnější. Z hlediska kožních poruch se může u žen mimořádně citlivých k hormonálním přípravkům příležitostně objevit chloazma nebo melazma, což jsou hnědavé nebo tmavě hnědé skvrny v obličeji, které mohou být zvýrazněny při delším slunění, nadměrné ochlupení, projevy drobného vlásečnicového krvácení v podkoží nebo projev přecitlivělosti k některé složce přípravku. Pokud jste zaznamenala poruchu zvanou chloazma v těhotenství nebo při předchozím užívání hormonální antikoncepce, informujte svého lékaře, který posoudí vhodnost užívání přípravku CILEST. Pokud budete CILEST užívat, měla byste se vyvarovat slunění nebo používat vysoce ochranné krémy. Pokud zpozorujete zrakové obtíže (dvojité vidění, zúžení zrakového pole, oční zákal), vyhledejte neprodleně lékaře. Může rovněž dojít k nesnášenlivosti kontaktních čoček. Z hlediska centrálního nervového systému se mohou dostavit bolesti hlavy, migréna nebo deprese. Mírné bolesti hlavy v počátku užívání jsou zpravidla dočasné a ustupují do třetího měsíce užívání.
K ostatním nežádoucím účinkům patří vzácně se vyskytující změny tělesné hmotnosti nebo příznaky zadržování tekutin v těle, narušení ledvinových funkcí, změny chuti k jídlu a změny libida (pohlavní žádostivosti). Riziko závažných onemocnění je u zdravých žen, u nichž se neprojevují jmenované rizikové faktory, velmi nízké. Toto riziko se však významně zvyšuje v přítomnosti dalších rizikových faktorů jako je vysoký krevní tlak, zvýšené hladiny krevních tuků, obezita a cukrovka. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Příznivé účinky
Epidemiologickými studiemi byly prokázány tyto příznivé účinky perorální hormonální antikoncepce především u přípravků obsahujících dávky estrogenů vyšší než 0,035 mg.

Účinky na menstruační cyklus:

 • zvýšení pravidelnosti menstruačních cyklů;
 • snížení krevní ztráty a snížení výskytu chudokrevnosti z nedostatku železa;
 • snížení výskytu bolestivých menstruací.

Účinky spojené se zábranou ovulace (uvolnění vajíčka):

 • snížení výskytu funkčních cyst vaječníku
 • snížení výskytu mimoděložního těhotenství (těhotenství, která jsou umístěna mimo dutinu děložní a mohou při prasknutí vážně ohrozit život ženy silným krvácením do dutiny břišní).

Ostatní účinky:

 • snížení výskytu nezhoubných onemocnění prsu;
 • snížení výskytu náhlých zánětlivých onemocnění malé pánve;
 • snížení výskytu nádoru děložní sliznice;
 • snížení výskytu nádoru vaječníku.

5. JAK CILEST UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
CILEST nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte CILEST, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co CILEST obsahuje

 • Léčivými látkami jsou norgestimatum a ethinylestradiolum. Jedna tableta obsahuje 0,250 mg norgestimátu a 0,035 mg ethinylestradiolu.
 • Pomocnými látkami jsou laktóza, předbobtnalý škrob, magnesium-stearát, barvivo hlinitý lak indigokarmínu.

Jak CILEST vypadá a co obsahuje toto balení
CILEST jsou kulaté ploché tablety modré barvy, na obou stranách vyraženo „C250“. 1 balení obsahuje buď 21 nebo 3× 21 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
18.11.2010

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.