První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CEZERA 5 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

levocetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Cezera a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Cezera je levocetirizin.
Cezera je antialergikum.

Používá se k léčbě příznaků onemocnění (symptomů) spojených s:
- alergickou rýmou (včetně přetrvávající alergické rýmy);
- kopřivkou (urtikarie).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cezera užívat

Neužívejte přípravek Cezera
- jestliže jste alergický(á) na levocetirizin-dihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin nebo na kteroukoli
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže máte závažné onemocnění ledvin vyžadující dialýzu.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Cezera se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže máte potíže jako poranění míchy nebo zvětšená prostata, je pravděpodobné, že budete mít
problém s vyprázdněním močového měchýře. Poraďte se se svým lékařem.

Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás riziko výskytu křečí, poraďte se se svým lékařem, protože Cezera
může způsobit zhoršení záchvatu.

Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Cezera
několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.

Děti
Podávání přípravku Cezera dětem pod 6 let věku se nedoporučuje, protože léková forma potahovaných
tablet nedovoluje úpravu dávkování.

Další léčivé přípravky a přípravek Cezera
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.

Přípravek Cezera s jídlem, pitím a alkoholem
Opatrnosti je třeba při současném podávání přípravku Cezera a alkoholu nebo jiných látek působících
na mozek.
U citlivých pacientů může současné podávání přípravku Cezera a alkoholu nebo jiných látek působících
na mozek způsobit další snížení bdělosti a výkonnosti.
Přípravek Cezera se může užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Někteří pacienti užívající přípravek Cezera mohou pociťovat spavost/ospalost, únavu a vyčerpání.
Pokud řídíte nebo obsluhujete stroje, buďte opatrní, dokud nezjistíte, jak na Vás tento přípravek působí.
Speciální testy však prokázaly, že u zdravých osob po podání levocetirizinu v doporučené dávce
nedochází k žádné poruše duševní bdělosti, schopnosti rychle reagovat nebo řídit.

Přípravek Cezera obsahuje laktosu
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat
tento léčivý přípravek.

3. Jak se přípravek Cezera užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé a děti od 6 let věku je jedna tableta denně.

Dávkování u zvláštních skupin pacientů:
Porucha funkce ledvin a jater
U pacientů s poruchou funkce ledvin může být dávka snížena podle závažnosti onemocnění ledvin.
U dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte, dávku určí Váš lékař.

Pacienti se závažným onemocněním vyžadujícím dialýzu ledvin nesmí přípravek Cezera užívat.

Pacienti, kteří mají pouze poruchu funkce jater, mají užívat obvyklou předepsanou dávku.

U pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle závažnosti onemocnění
ledvin. U dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte; dávku určí Váš lékař.

Starší pacienti od 65 let věku
U starších pacientů není potřeba žádná úprava dávky za předpokladu, že mají normální funkci ledvin.

Použití u dětí
Přípravek Cezera se nedoporučuje podávat dětem do 6 let věku.

Jak a kdy máte přípravek Cezera užívat?
Pouze pro perorální užívání (užití ústy).
Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou, mohou se užívat s jídlem i bez jídla.

Jak dlouho máte užívat přípravek Cezera?
Délka užívání závisí na typu, trvání a průběhu Vašich obtíží a určuje ji Váš lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cezera, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cezera, než jste měl(a), může se u dospělých objevit spavost.
U dětí se zpočátku může projevit vzrušení a neklid, později pak spavost.

Pokud si myslíte, že jste se přípravkem Cezera předávkoval(a), informujte prosím svého lékaře, který
rozhodne o dalších opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cezera
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cezera nebo jste užil(a) nižší dávku, než byla předepsána Vaším
lékařem, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. S podáváním
pokračujte užitím následující dávky v předepsané době.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cezera
Ukončení léčby přípravkem Cezera by nemělo mít žádné nepříznivé účinky. Avšak vzácně, pokud
přestanete přípravek Cezera užívat, se může vyskytnout pruritus (intenzivní svědění), dokonce i
v případě, že se tyto příznaky nevyskytovaly před zahájením léčby. Příznaky mohou samovolně
vymizet. V některých případech mohou být příznaky intenzivní a mohou vyžadovat opět začít s léčbou.
Příznaky by po opětovném zahájení léčby měly vymizet.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):
Sucho v ústech, bolest hlavy, únava a ospalost/malátnost.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
Vyčerpání a bolesti břicha.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako palpitace (bušení srdce), zvýšená srdeční frekvence,
záchvaty, mravenčení, závratě, synkopa (mdloba), třes, dysgeuzie (zkreslení vnímání chuti), pocit
otáčení či pohybu, poruchy vidění, rozmazané vidění, okulogyrie (mimovolní krouživé pohyby očí),
bolestivé nebo obtížné močení, neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř, otoky, pruritus (svědění),
vyrážka, kopřivka (otok, zčervenání a svědění kůže), kožní výsev, dušnost, zvýšení tělesné hmotnosti,
bolest svalů, bolest kloubů, agresivní nebo nervózní chování, halucinace, deprese, nespavost, opakující
se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou, noční můry, hepatitida (zánět jater),
abnormální jaterní funkce, zvracení, zvýšená chuť k jídlu, nevolnost a průjem. Pruritus (intenzivní
svědění) po přerušení léčby.

Při prvních známkách reakce přecitlivělosti přestaňte přípravek Cezera užívat a obraťte se ihned na
svého lékaře. Příznaky reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok úst, jazyka, obličeje a/nebo
hrdla, dýchací nebo polykací obtíže (pocit tlaku na hrudi nebo sípání), kopřivka, náhlý pokles krevního
tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, který může být i smrtelný.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Cezera uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Cezera obsahuje
- Léčivou látkou je levocetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje
levocetirizini dihydrochloridum 5 mg.
- Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid
křemičitý a magnesium-stearát v jádru tablety; monohydrát laktosy, hypromelosa 6cP; oxid
titaničitý (E171); makrogol 3000 a triacetin v potahové vrstvě.
Viz bod 2 „Přípravek Cezera obsahuje laktózu“.

Jak přípravek Cezera vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou bílé, kulaté, bikonvexní (vypouklé) se zkosenými hranami.

Tablety se dodávají v baleních obsahujících 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 a 100 potahovaných
tablet v blistrech.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 3. 2024.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu
pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.