První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CELASKON TABLETY 250 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

kyselina askorbová
vitamín C

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře, nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou vedeny
v této příbalové informaci viz bod 4.
- Pokud se do 7–14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit se svým
lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Celaskon 250 mg tablety a k čemu se používá

Přípravek Celaskon 250 mg tablety obsahuje 250 mg kyseliny askorbové (vitamín C). Lidský
organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je nezbytné jej do organismu dodávat.

Přípravek Celaskon 250 mg tablety užívají dospělí a děti k prevenci nebo k léčbě stavů nedostatku
vitamínu C v organismu, zejména v období zvýšených nároků (v dětství při růstu, v těhotenství,
v období kojení, při namáhavé práci, sportu, infekčních onemocněních, v rekonvalescenci po
infekčních nemocech, těžkých úrazech, popáleninách a rozsáhlých operacích, při jednostranné stravě,
ve stáří, u kuřáků apod.).

V kombinaci s jinými antioxidanty (látky působící proti oxidaci) je podáván k omezení škodlivého
vlivu volných radikálů (antioxidační působení).

Úloha vitamínu C v organismu je mnohostranná. Umožňuje činnost různých enzymů v organismu, je
součástí antioxidačního systému. Je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a
krevních cév, pro tvorbu některých látek účastnících se přenosu nervových vzruchů mezi nervovými
buňkami, pro tvorbu hormonů nadledvin, pro vstřebávání železa z potravy, je rovněž nutný pro
normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.

Mírnější nedostatek se projevuje slabostí, celkovou únavou a bolestí, otoky dásní a krvácením z nosu.
Závažnější nedostatek způsobuje avitaminózu a anemii.

Pestrá strava, hlavně čerstvé ovoce a zelenina, obvykle obsahuje dostatečné množství vitamínu C.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon 250 mg tablety užívat

Neužívejte přípravek Celaskon 250 mg tablety:
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou (vitamín C) nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Celaskon 250 mg tablety se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:
- trpíte poruchou metabolismu železa (hemosideróza, hemochromatóza);
- máte oxalátové ledvinové kameny;
- trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

O užívání vitamínu C v dávkách vyšších než 1 000 mg informujte lékaře, pokud Vám bude
předepisovat jiné léky.
Vitamín C ve vyšších dávkách může ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů,
zejména stanovení glukózy v moči, test na okultní krvácení ve stolici aj. Poraďte se proto s lékařem,
jak dlouho před laboratorními testy je nutno dávkování vitamínu C snížit nebo jej zcela vysadit.

Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon 250 mg tablety
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Současné užívání dávek kyseliny askorbové vyšších než 500 mg s deferoxaminem může způsobit
poruchu srdečních funkcí.
Při doporučeném dávkování u stavů nedostatku vitamínu C nebo jeho zvýšené potřeby nedochází k
ovlivnění účinku jiných léků. O vhodnosti užívání přípravku Celaskon 250 mg tablety současně
s jinými volně prodejnými přípravky, které obsahují rovněž vitamín C, se poraďte s lékařem nebo
lékárníkem.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitamínu C, proto mohou těhotné a kojící ženy
přípravek Celaskon 250 mg tablety přechodně užívat, obvykle jednu tabletu denně. Vitamín C
přechází do krve plodu a do mateřského mléka. Vysoké dávky vitamínu C užívané v těhotenství
mohou vést u novorozenců k jeho zvýšené potřebě až k projevům jeho nedostatku. Nepřekračujte
proto doporučené dávkování.

Přípravek Celaskon 250 mg tablety s jídlem a pitím
Přípravek se užívá nezávisle na jídle a pití.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Celaskon 250 mg tablety obsahuje sacharózu a sodík
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
přípravek užívat.
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v
podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Celaskon 250 mg tablety užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety přípravku Celaskon jsou dostupné v síle 100 mg nebo 250 mg vitamínu C (přípravek Celaskon
100 mg tablety, přípravek Celaskon 250 mg tablety). Pro dosažení doporučené dávky použijte
vhodnou kombinaci přípravků Celaskon 100 mg tablety a Celaskon 250 mg tablety.

Dospělí a děti starší než 6 let užívají při nedostatku vitamínu C v organismu obvykle 500–1 000 mg
(2–4 tablety) denně, ke krytí zvýšené potřeby po přechodnou dobu 200–500 mg denně.

Dětem ve věku 3–6 let se může krátkodobě podat 100–200 mg vitamínu C denně.
Přípravek Celaskon 250 mg tablety není určen dětem ve věku 3–6 let, pro tuto věkovou skupinu je
k dispozici přípravek Celaskon 100 mg tablety.

Pro dobré využití v organismu je vhodnější užívat celkovou denní dávku rozdělenou do několika
dílčích dávek za den než celou dávku najednou.

Bez doporučení lékaře je možné přípravek Celaskon 250 mg tablety při doporučeném dávkování
užívat po dobu 7 dní, v případě, že se však Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, poraďte se o dalším
postupu s lékařem.

Přípravek Celaskon 250 mg tablety se má užívat pouze v období nedostatku vitamínu C v organismu
nebo při jeho zvýšené potřebě - viz bod 1. Co je přípravek Celaskon 250 mg tablety a k čemu se
používá.

Tablety se polykají nerozkousané, pokud možno po jídle, zapijí se douškem tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon 250 mg tablety, než jste měl(a)
Při dávkování vyšším než 4 tablety denně, a to zejména dlouhodobějším, může dojít ke zvýšenému
výskytu nežádoucích účinků.
Při jednorázovém předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem může dojít k pocitu na
zvracení až zvracení, přebytečné množství vitamínu C se vyloučí močí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívání kyseliny askorbové (léčivá látka přípravku Celaskon 250 mg tablety) se mohou vyskytnout
následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Méně časté (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100):
- pocit na zvracení*;
- zvracení*;
- průjem*;
- ekzém, kopřivka.

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):
- pocit slabosti*;
- oxalátové ledvinové kameny.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):
- hemolytická anemie (chudokrevnost způsobená předčasným a nadměrným zánikem červených
krvinek)**;
- selhání ledvin;
- astmatický záchvat***.
* při vyšších dávkách (několik gramů denně).
** při velmi vysokých dávkách (desítky gramů denně).
*** u alergických pacientů.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na níže uvedenou adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Celaskon 250 mg tablety uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Celaskon 250 mg tablety obsahuje
- Léčivou látkou je kyselina askorbová. Jedna tableta obsahuje 250 mg kyseliny askorbové.
- Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, dihydrát dinatrium-edetátu,
mastek, natrium-stearyl fumarát, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu,
betakaroten prášek 20% (maltodextrin, sodná sůl oktenylsukcinylškrobu, betakaroten,
sacharóza, střední nasycené triacylglyceroly, kyselina askorbová, natrium-askorbát, koloidní
bezvodý oxid křemičitý).

Jak přípravek Celaskon 250 mg tablety vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: mramorované světle oranžové až béžové kulaté ploché tablety s půlící rýhou o průměru 9 mm.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.
5
Transparentní lahvička z hnědého skla s bílým HDPE šroubovacím uzávěrem opatřeným desikantem a
pojistným proužkem, krabička.
Velikost balení: 30 nebo100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
do 28. 2. 2023:
Opella Healthcare Czech s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika
od 1. 3. 2023:
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika
Výrobce
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 1. 2023

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.