První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FINPROS 5 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Finpros 5 mg


potahované tablety
finasteridum


Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Finpros a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Finpros užívat
 3. Jak se přípravek Finpros užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Finpros uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Finpros a k čemu se používá

Finpros patří do skupiny léků zvaných inhibitory 5 alfa-reduktázy. Tyto léky působí na snížení velikosti prostaty.
Finpros se užívá při léčbě a kontrole benigní hyperplazie (nezhoubné zvětšení) prostaty.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Finpros užívat

Neužívejte přípravek Finpros:

 • jestliže jste alergický na finasterid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste žena (viz také bod Těhotenství a kojení) nebo dítě.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Finpros se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud máte sníženou funkci jater.
Pokud máte potíže s úplným vyprázdněním močového měchýře nebo významně oslabený proud moči; lékař Vás pečlivě vyšetří před zahájením léčby přípravkem Finpros, aby vyloučil jiné překážky v močovém ústrojí.
Pokud máte podstoupit laboratorní vyšetření krve zvané „PSA“. Informujte lékaře nebo zdravotní sestru o tom, že užíváte finasterid, protože by mohl ovlivnit výsledek vyšetření.Pokud je Vaše sexuální partnerka těhotná nebo by případně mohla být těhotná, neměl byste jí vystavovat Vašemu spermatu, které by mohlo obsahovat malé množství přípravku (viz také bod Těhotenství a kojení).

Děti
Přípravek Finpros nemá být užíván dětmi.

Další léčivé přípravky a přípravek Finpros
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.
Přípravek Finpros lze obvykle užívat spolu s dalšími léčivými přípravky.

Přípravek Finpros s jídlem a pitím
Finpros může být užíván s jídlem nebo bez něj.

Těhotenství a kojení
Přípravek Finpros je určen pouze mužům.
Pokud je Vaše sexuální partnerka těhotná nebo by případně mohla být těhotná, neměl byste jí vystavovat Vašemu spermatu, které by mohlo obsahovat malé množství přípravku.
Ženy, které jsou těhotné nebo mohou otěhotnět, nesmí manipulovat s rozdrcenými nebo rozlomenými tabletami přípravku Finpros. Při vstřebání finasteridu kůží nebo při požití ústy může u těhotné ženy dojít k poškození plodu mužského pohlaví; dítě se může narodit s vadou pohlavních orgánů. Tablety jsou potažené filmem, který zabraňuje kontaktu s léčivou látkou finasterid za předpokladu, že tablety nejsou rozlomeny ani rozdrceny.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neexistuje důkaz, který by potvrzoval, že Finpros ovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.
Přípravek Finpros obsahuje laktosu
Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí na některý typ cukru, poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek.

3. Jak se přípravek Finpros užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku je 1 tableta denně.
Tablety se polykají celé, nesmí se lámat ani drtit. Užívají se s jídlem nebo bez jídla.
Ačkoli po krátké době je často pozorováno zlepšení, může být potřeba pokračovat v léčbě nejméně 6 měsíců. Bez vědomí lékaře neměňte dávku ani nepřerušujte léčbu.
Jestliže máte další otázky o užívání přípravku Finpros, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil více přípravku Finpros, než jste měl
Neprodleně volejte o radu lékaře, nejbližší pohotovost nebo toxikologické centrum.
Jestliže jste zapomněl užít přípravek Finpros
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. Pokračujte v běžném užívání přípravku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přerušte užívání přípravku Finpros a kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků:

 • otok obličeje, jazyka nebo hrdla,
 • obtíže při polykání,
 • kopřivka a obtížné dýchání.

Další nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • neschopnost dosáhnout erekce,
 • snížená pohlavní aktivita,
 • snížený objem ejakulátu.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • vyrážka,
 • citlivost a/nebo zvětšení prsou,
 • obtíže s ejakulací.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • alergické reakce jako jsou otok obličeje a rtů,
 • deprese,
 • snížená pohlavní aktivita, která může přetrvávat po přerušení léčby,
 • palpitace (vnímání bušení srdce),
 • změny ve způsobu, jakým pracují Vaše játra, a které mohou být prokázány krevními testy svědění, kopřivka,
 • bolest varlat,
 • neschopnost dosažení erekce, která může přetrvávat po přerušení léčby,
 • neplodnost u mužů a/nebo špatná kvalita spermatu.

Neprodleně oznamte svému lékaři jakékoliv změny prsní tkáně, jako jsou uzlíky, bolest, zvětšení prsních žláz nebo výtok z prsní bradavky, protože mohou být známkou závažného stavu, jako je rakovina prsu.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Finpros uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Finpros obsahuje
Léčivou látkou je finasteridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje finasteridum 5 mg.
Pomocné látky jádra tablety jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý škrob, glyceromakrogol-laurát, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát.
Pomocné látky potahové vrstvy tablety jsou hypromelosa 2910/6, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Jak přípravek Finpros vypadá a co obsahuje toto balení
Finpros je modrá, kulatá, bikonvexní tableta označená “F5”, o průměru 7 mm.
Krabičky obsahují 7, 14, 28, 30, 49, 50, 60, 90, 98, 100 nebo 300 potahovaných tablet v blistrech.
Plastové lahvičky obsahují 10, 30, 50, 100 nebo 300 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce
Actavis hf., Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjördur, Island
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Název členského státu
Česká republika
Estonsko
Maďarsko
Lotyšsko
Litva
Polsko
Slovenská republika
Název léčivého přípravku
Finpros 5 mg
Finpros
Finpros
Finster
Finster
Finpros
Finpros
4Švédsko
Finpros


Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 17.11.2014

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv na adrese http://www.sukl.cz/.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.