První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HELIDES 20 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Helides 20 mg

 

enterosolventní tablety

Esomeprazolum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nepodávejte ho další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Helides a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Helides užívat
 3. Jak se přípravek Helides užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Helides uchovávat
 6. Obsah balení a další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK HELIDES A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Helides obsahuje léčivou látku esomeprazol. Ta patří do skupiny léků nazývaných „inhibitory protonové pumpy“. Tyto léky snižují množství kyseliny tvořené v žaludku.

Přípravek Helides se užívá k léčbě následujících stavů:
Dospělí a dospívající starší 12 let
- refluxní choroby jícnu (gastroezofageální refluxní choroba). Dochází při ní k návratu kyseliny ze žaludku do jícnu (trubice spojující hrdlo se žaludkem), což způsobuje bolest, zánět a pálení žáhy.
- žaludeční vředy a vředy v horní části střeva (dvanáctníku), které jsou infikovány bakterií zvanou „Helicobacter pylori“. Trpíte-li tímto onemocněním, může Váš lékař předepsat také antibiotika k léčbě infekce a umožnění zhojení vředu.

Dospělí
- žaludeční vředy způsobené léky ze skupiny NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky). Přípravek Helides může být použit i k prevenci tvorby žaludečních vředů, pokud užíváte léky ze skupiny NSAID.
- nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobená nádorem ve slinivce (tzv. Zollinger-Ellisonův syndrom).
- dlouhodobější léčba při prevenci opětovného krvácení vředů jako pokračování nitrožilní léčby esomeprazolem.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK HELIDES UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Helides:

 • pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na esomeprazol nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • pokud jste alergický/á na jiné léky patřící mezi inhibitory protonové pumpy (léky obsahující např. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol),
 • pokud užíváte lék obsahující nelfinavir (používaný k léčbě HIV).

Neužívejte přípravek Helides, pokud se Vás týká kterýkoliv z výše uvedených stavů. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dřív, než začnete přípravek Helides užívat.

Upozornění a opatření
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek Helides, jestliže:

 • máte závažnou poruchu funkce jater,
 • máte závažnou poruchu funkce ledvin.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek Helides, po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).
Přípravek Helides může překrývat příznaky jiných onemocnění. Vyskytne-li se u Vás některý z níže uvedených stavů před tím, než začnete přípravek Helides užívat nebo během jeho užívání, neprodleně informujte svého lékaře:
- dojde k významnému úbytku tělesné hmotnosti bez zjevné příčiny a máte obtíže při polykání, máte bolesti břicha nebo zažívací potíže, začnete zvracet jídlo nebo krev, objeví se černá stolice (zbarvená krví).
Pokud Vám byl přípravek Helides předepsán k užívání “dle potřeby”, poraďte se se svým lékařem, jestliže budou Vaše příznaky přetrvávat nebo dojde ke změně jejich charakteru.

Další léčivé přípravky a přípravek Helides
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat. Toto se týká,i léků dostupných bez lékařského předpisu. Je to proto, že přípravek Helides může ovlivnit působení některých jiných léků a některé léky mohou ovlivnit působení přípravku Helides.
Neužívejte přípravek Helides, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (používaný k léčbě HIV).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků:
Atazanavir (používaný k léčbě HIV).
Ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (používané k léčbě plísňových infekcí).
Citalopram, imipramin nebo klomipramin (používané k léčbě deprese).
Diazepam (používaný k léčbě úzkostných stavů, k uvolnění svalů nebo při epilepsii).
Fenytoin (používaný při epilepsii). Pokud užíváte fenytoin, Váš lékař bude muset Váš stav na počátku a při ukončení užívání přípravku Helides blíže sledovat.
Léky ovlivňující srážlivost krve, jako např. warfarin. Na počátku a při ukončení užívání přípravku Helides může lékař Váš stav blíže sledovat.
Cisaprid (používaný při trávicích obtížích a pálení žáhy).
Digoxin (používaný při srdečních problémech).
Rifampicin (používaný při léčbě tuberkulόzy).
Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (používaná při léčbě deprese).
Cilostazol (používaný k léčbě vracející se kulhavosti – bolest v končetinách při chůzi, která je způsobena nedostatečným krevním zásobením).
Pokud Vám lékař k léčbě vředů způsobených infekcí bakterií Helicobacter pylori předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin současně s přípravkem Helides, je velmi důležité, abyste svého lékaře informoval/a o všech dalších lécích, které užíváte.


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek. Váš lékař rozhodne, zda můžete v tomto období užívat přípravek Helides.
Není známo, zda se přípravek Helides vylučuje do mateřského mléka. Neužívejte proto přípravek Helides, pokud kojíte.

Přípravek Helides s jídlem a pitím
Tablety se mohou užívat s jídlem nebo nalačno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Helides pravděpodobně neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat přístroje nebo stroje.

Přípravek Helides obsahuje sacharosu
Sacharosa je druh cukru. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK HELIDES UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Helides se nedoporučuje podávat dětem do 12 let.
Pokud tento lék užíváte po dlouhou dobu (obzvlášť pokud jej užíváte déle než jeden rok), bude lékař pečlivě sledovat Váš zdravotní stav.
Pokud Vám lékař řekl, že máte tento přípravek užívat dle potřeby, oznamte svému lékaři, změní-li se Vaše příznaky.


Užívání přípravku
Tablety můžete užívat v libovolnou denní dobu.
Tablety můžete užívat s jídlem nebo nalačno.
Tablety spolkněte celé a zapijte je sklenicí vody. Tablety nežvýkejte ani nedrťte. Je to proto, že tablety obsahují potahované pelety, které brání rozkladu léku kyselinou v žaludku. Je důležité, aby tyto pelety zůstaly nepoškozené.
Pokud máte potíže s polykáním tablet
Pokud máte potíže s polykáním tablet: vložte je do sklenice s neperlivou vodou. Nepoužívejte žádné jiné tekutiny.
Míchejte, dokud se tableta nerozpadne (směs nebude čirá). Poté směs vypijte buď ihned nebo do 30 minut. Těsně před vypitím směs vždy promíchejte.
Abyste se přesvědčil/a, že jste vypil/a všechen lék, sklenici do půlky naplňte vodou, velmi dobře promíchejte a obsah vypijte. Pevné částice obsahují lék – nežvýkejte je, ani nerozkousávejte.
Jestliže nemůžete vůbec polykat, může se tableta smíchat s trochou vody a natáhnout do stříkačky.
Potom se může podat trubicí přímo do žaludku („žaludeční sonda“).

Dávkování
Váš lékař Vám sdělí, kolik tablet máte užívat a po jak dlouhou dobu. To závisí na Vašem zdravotním stavu, věku a funkci Vašich jater.
Obvyklé dávky jsou uvedené níže.
Při léčbě pálení žáhy způsobené refluxní chorobou jícnu (gastroezofageální refluxní chorobou):
Dospělí a dospívající starší 12 let:
Pokud lékař zjistí, že je Váš jícen lehce poškozen, činí obvyklá dávka jednu tabletu přípravku
Helides 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Lékař může požadovat užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů, pokud nedošlo k úplnému zhojení jícnu.
Obvyklá dávka po zhojení jícnu je jedna tableta přípravku Helides 20 mg jednou denně.
Pokud nedošlo k poškození jícnu, činí obvyklá dávka jednu tabletu přípravku Helides 20 mg denně. Po zvládnutí obtíží Vám může lékař doporučit užívání dle potřeby, až do maximálně jedné tablety přípravku Helides 20 mg denně.
Pokud máte závažné jaterní obtíže, lékař Vám může předepsat nižší dávky.

Při léčbě vředů způsobených infekcí bakterií Helicobacter pylori a při prevenci jejich návratu:
Dospělí a dospívající starší 12 let: obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Helides 20 mg dvakrát denně po dobu jednoho týdne.
Lékař Vám může také předepsat antibiotika, např. amoxicilin a klarithromycin.
Při léčbě žaludečních vředů způsobených léky ze skupiny NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky):
Dospělí starší 18 let: obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Helides 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.
Při prevenci žaludečních vředů, pokud užíváte léky ze skupiny NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky):
Dospělí starší 18 let: obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Helides 20 mg jednou denně.
Při léčbě nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené nádorem ve slinivce břišní (Zollinger- Ellisonův syndrom):
Dospělí starší 18 let: obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Helides 40 mg dvakrát denně.
Lékař Vám upraví dávkování podle potřeby a rozhodne, jak dlouho je třeba přípravek užívat.
Maximální dávka je 80 mg dvakrát denně.
Při dlouhodobější léčbě při prevenci opětovného krvácení vředů jako pokračování nitrožilní léčby esomeprazolem:
Obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Helides 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.


Jestliže jste užil/a více přípravku Helides, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a větší množství přípravku Helides, než Vám předepsal lékař, oznamte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Helides
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže se však již blíží doba pro další pravidelnou dávku, vynechejte opomenutou dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás objeví některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Helides užívat a kontaktujte ihned svého lékaře:
Náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo celého těla, vyrážka, mdloby/slabost nebo obtížné polykání (projevy závažné alergické reakce).
Zčervenání kůže s tvorbou puchýřů a odlupováním kůže. Mohou se vyskytnout i bolestivé puchýře a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu nebo pohlavních orgánů. Může se jednat o „Stevens Johnsonův syndrom“ nebo „toxickou epidermální nekrolýzu“.
Zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únava, což mohou být projevy jaterního poškození.
Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné a postihují méně než 1 z 1 000 pacientů.
Další nežádoucí účinky zahrnují:


Časté (postihují méně než 1 pacienta z 10)

 • Bolest hlavy.
 • Žaludeční nebo střevní obtíže: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost (flatulence).
 • Nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení.

Méně časté (postihují méně než 1 pacienta ze 100)

 • Otok nohou a kotníků.
 • Poruchy spánku (nespavost).
 • Závratě, pocity brnění a mravenčení, ospalost.
 • Pocit točení hlavy (vertigo).
 • Sucho v ústech.
 • Změny v jaterních testech prováděných z krve.
 • Kožní vyrážka, kopřivka, svědění kůže.
 • Zlomenina krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (jestliže je přípravek Helides užíván ve vyšších dávkách a po dlouhou dobu, viz bod 2).

Vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 1 000)
Krevní problémy, jako např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. Mohou způsobit slabost, výskyt modřin, nebo zvýšit pravděpodobnost vzniku infekcí.
Nízké hladiny sodíku v krvi, které mohou způsobit slabost, zvracení a křeče.
Pocity rozrušení, zmatenosti nebo deprese.
Změny chuti.
Poruchy zraku, jako např. rozmazané vidění.
Náhlé pocity dušnosti nebo sípání (bronchospasmus).
Zánět sliznice dutiny ústní.
Infekce způsobená kvasinkou zvaná „moučnivka“, která může postihnout střevo.
Jaterní poruchy, včetně žloutenky, projevující se nažloutlou kůží, tmavou močí a únavou.
Vypadávání vlasů (alopecie).
Kožní vyrážka při slunění.
Bolesti kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie).
Celkové pocity nevolnosti a ztráty energie.
Zvýšené pocení.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)
Změny krevního obrazu včetně agranulocytózy (nedostatku bílých krvinek).
Agresivita.
Zrakové, hmatové nebo sluchové vjemy neexistujících věcí (halucinace).
Závažné jaterní poruchy vedoucí k jaternímu selhání a zánětu mozku.
Náhlý výskyt těžké vyrážky nebo puchýřů nebo odlupování kůže. Může být spojeno s vysokou horečkou a bolestí kloubů (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza).
Svalová slabost.
Závažné problémy s ledvinami.
Zvětšení prsů u mužů.
Velmi vzácně může přípravek Helides ovlivnit bílé krvinky, což vede k nedostatečné obranyschopnosti (imunodeficienci). Pokud máte infekci s příznaky jako je horečka se závažně zhoršeným celkovým stavem nebo horečka se známkami lokální infekce jako je např. bolest v krku, hrdle nebo ústech nebo obtíže při močení, kontaktujte co nejdříve svého lékaře, aby mohl pomocí krevního testu vyloučit nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu). Je důležité přitom lékaře informovat o všech současně užívaných lécích.

Frekvence neznámá
Pokud užíváte přípravek Helides déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi.
Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi.
Tímto výčtem možných nežádoucích účinků se nemusíte znepokojovat. Žádný z nich se u Vás nemusí projevit.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


5. JAK PŘÍPRAVEK HELIDES UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním obalu (blister) nebo v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Neužívejte přípravek Helides po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, lahvičce nebo blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Lahvička: Po prvním otevření spotřebujte přípravek během 1 měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Helides obsahuje
Léčivou látkou je esomeprazolum.
Enterosolventní tablety přípravku Helides jsou k dispozici ve dvou silách obsahujících 20 mg nebo
40 mg esomeprazolum (ve formě magnesicum dihydricum).
Pomocné látky jsou:
Jádro tablety:
Zrněný cukr (sacharosa a kukuřičný škrob), hypromelosa 2910/3, hyprolosa, polysorbát 80, mastek, magnesium–stearát, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30% (obsahuje kopolymer MA/EA, čištěnou vodu, natrium–lauryl-sulfát a polysorbát 80), triethyl-citrát, glycerol–monostearát 40–55, glyceromakrogol–stearát, mikrokrystalická celulosa, natrium–stearyl-fumarát.

Potah tablety:
Oxid titaničitý, hypromelosa, makrogol, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172)
(pouze v tabletách o síle 20 mg), černý oxid železitý (E172) (pouze v tabletách o síle 40 mg).


Jak přípravek Helides vypadá a co obsahuje toto balení
-Helides 20 mg enterosolventní tablety jsou světle růžové, elipsovité, bikonvexní potahované tablety o rozměrech 14,1x7,1 mm, s vyrytým „20“ na jedné straně.
-Helides 40 mg enterosolventní tablety jsou růžové, elipsovité, bikonvexní potahované tablety o rozměrech 16,1x8,1 mm, s vyrytým „40“ na jedné straně.

Vaše tablety jsou k dispozici v baleních:
Lahvička: 28, 30 tablet.
Blistry: 7 (1x7), 14 (2x7), 15 (3x5), 28 (4x7), 30 (3x10), 50 (5x10), 60 (6x10) nebo 90 (9x10) tablet.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Výrobce
Ethypharm, Chemin de la Poudrière – 76120 Grand-Quevilly, Francie
Ethypharm, Z.I de Saint-Arnoult, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais, Francie
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Helides (SE, CZ, LT, RO, HU, BG)
Helicid neo (CY)
Dereflin (SK)

 

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 19.7.2012

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.