První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GABAPENTIN-TEVA 100 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Gabapentin – Teva 100 mg

tvrdé tobolky
Gabapentinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Viz bod 4.


V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Gabapentin - Teva a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gabapentin - Teva užívat
 3. Jak se přípravek Gabapentin - Teva používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Gabapentin - Teva uchovávat
 6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK GABAPENTIN - TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Gabapentin - Teva patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).
Léčivou látkou přípravku Gabapentin - Teva je gabapentin.
Přípravek Gabapentin - Teva se používá k léčbě:
- různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše přípravek Gabapentin - Teva k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte přípravek Gabapentin - Teva k Vaší současné léčbě. Přípravek Gabapentin – Teva může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.
- periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů).
Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK GABAPENTIN - TEVA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Gabapentin – Teva

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku přípravku Gabapentin – Teva.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gabapentin – Teva je zapotřebí
- trpíte-li onemocněním ledvin
- podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost
- trpíte-li přetrvávající bolestí žaludku, nebo se cítíte být nemocný/nemocná, ihned kontaktujte svého lékaře.

U malého množství pacientů léčených antiepileptiky, jako je například gabapentin, se vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře.

Důležitá informace o možných závažných reakcích
Malý počet pacientů užívajících gabapentin zaznamenal alergickou reakci nebo možnou závažnou kožní reakci, která se může rozvinout v ještě závažnější potíže, není-li léčena. Zapamatujte si tyto příznaky a během léčby přípravkem Gabapentin-Teva na ně dávejte pozor.
Přečtěte si popis těchto příznaků v kapitole 4 pod nadpisem „Kontaktujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků“.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užíváte-li léky obsahující morfin, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože morfin může zvýšit účinek přípravku Gabapentin - Teva.
Přípravek Gabapentin – Teva
- se pravděpodobně vzájemně neovlivňuje s jinými léky proti epilepsii ani perorálními antikoncepčními přípravky.
- může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte svému lékaři nebo v nemocnici, že užíváte přípravek Gabapentin – Teva.

Je-li přípravek Gabapentin - Teva užíván současně s antacidy (léky proti kyselosti žaludku), které obsahují hliník nebo hořčík, může být sníženo vstřebávání přípravku Gabapentin – Teva ze žaludku.

Doporučuje se proto užívat přípravek Gabapentin – Teva nejdříve 2 hodiny po podání antacida.


Užívání přípravku Gabapentin – Teva s jídlem a pitím
Přípravek Gabapentin – Teva se podává s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Přípravek Gabapentin – Teva neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.
Nebyly provedeny žádné studie sledující užití gabapentinu těhotnými ženami. U jiných léků, užívaných k léčbě záchvatů, bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li užíváno více léku pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno pouze jeden lék pro léčbu záchvatů a to pouze pod dohledem lékaře.
Nepřerušujte náhle léčbu, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky.
Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Gabapentin – Teva zjistíte, že jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo plánujete-li těhotenství.
Gabapentin, léčivá látka přípravku Gabapentin - Teva se vylučuje do mateřského mléka.

Vzhledem k tomu, že nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení se během léčby přípravkem Gabapentin - Teva se nedoporučuje.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Gabapentin - Teva může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Neměl/a byste řídit, obsluhovat složité stroje nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý/á, že tento lék nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gabapentin – Teva
300 mg tobolky obsahují oranžovou žluť, která vzácně může způsobit alergickou reakci.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK GABAPENTIN - TEVA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Gabapentin - Teva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Gabapentin - Teva je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jste-li starší pacient (starší 65 let), užívejte obvyklou dávku přípravku Gabapentin - Teva, pokud nemáte problémy s ledvinami.
Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo dávky.
Přípravek Gabapentin – Teva nepřestávejte užívat, dokud Vám to neřekne Váš lékař.

Obvyklá dávka pro léčbu epilepsie:
Přípravek Gabapentin – Teva není určen pro použití u dětí do 6 let.

Dospělí a dospívající:
Užijte počet tobolek tak, jak Vám řekl Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku.
Zahajovací dávka bude obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Děti ve věku od 6 let a starší:
Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá zahájena nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů.
Obvyklá dávka kontrolující epilepsii je 25-35 mg na kg na den. Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých dávkách; tobolky se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Obvyklá dávka pro léčbu periferní neuropatické bolesti:
Užijte počet tobolek tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Způsob a cesta podání
Přípravek Gabapentin - Teva je určen pro perorální podání. Vždy užívejte tobolky s dostatečným množstvím vody.

Jestliže jste užil/a více tobolek přípravku Gabapentin – Teva, než jste měl/a
Vyšší než doporučené dávky mohou vést ke zvýšení nežádoucích účinků zahrnujících ztrátu vědomí, závrať, dvojité vidění, zastřenou řeč, slabost a průjem. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, nebo jděte na nejbližší lékařskou pohotovost, užijete-li více přípravku Gabapentin – Teva, než Vám bylo předepsáno.
Vezměte s sebou zbylé tobolky a také obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné lehce určit, jaký lék jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Gabapentin – Teva
Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Gabapentin - Teva
Nepřestávejte užívat přípravek Gabapentin – Teva, dokud Vám neřekne Váš lékař. Je-li Vaše léčba ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek Gabapentin – Teva náhle nebo dříve, než Vám řekne Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku vzniku záchvatů.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Gabapentin – Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Kontaktujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás po užití tohoto léčivého přípravku objeví některý z následujících příznaků, protože mohou být závažné.
Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte závažné kožní reakce, jako jsou: otok rtů a obličeje, kožní vyrážka a zčervenání a/nebo ztráta vlasů.
Přípravek Gabapentin-Teva může způsobit závažné, nebo život ohrožující alergické reakce, které mohou postihnout kůži nebo jinou část Vašeho těla, jako např. játra nebo krevní buňky. Během této reakce můžete i nemusíte mít vyrážku. Můžete být hospitalizován/a nebo bude Vaše léčba přípravkem
Gabapentin-Teva ukončena.


Kontaktujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků:

 • kožní vyrážka
 • kopřivka
 • horečka
 • otok uzlin, který neopadá
 • otok rtů a jazyka
 • zežloutnutí kůže nebo očního bělma
 • neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení
 • závažná únava nebo slabost
 • neočekávaná bolest svalů
 • časté infekce

Tyto příznaky mohou být prvními příznaky závažné reakce. Váš lékař Vás vyšetří a rozhodne, zda budete v léčbě přípravkem Gabapentin-Teva pokračovat.
Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.


Jiné nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

 • virové infekce
 • pocit ospalosti, točení hlavy, ztráta koordinace
 • únava, horečka

Časté nežádoucí účinky (které mohou postihnout více než 1 osobu ze 100):

 • pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, infekce, zánět v uchu
 • nízký počet bílých krvinek
 • nechutenství, zvýšená chuť k jídlu
 • agresivita, zmatenost, kolísání nálady, depresivní nálady, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením
 • křeče, porucha souměrnosti pohybů, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy, citlivost kůže, snížení smyslového vnímání, poruchy koordinace, mimovolné pohyby očí, zvýšené, snížené nebo
 • chybějící reflexy
 • rozmazané vidění, dvojité vidění
 • závratě
 • vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév
 • ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose
 • zvracení, pocit na zvracení, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání
 • otok obličeje, podlitiny, vyrážka, svědění, akné
 • bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby
 • potíže s erekcí
 • otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce
 • snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti
 • náhodné zranění, zlomenina, odřenina

V klinických studiích u dětí bylo navíc často pozorováno agresivní chování a mimovolné pohyby.
Méně časté nežádoucí účinky (které mohou postihnout více než 1 osobu z 1000):

 • alergické reakce jako je kopřivka
 • omezená pohyblivost
 • zrychlená srdeční činnost
 • svědění, které může zahrnovat obličej, trup a končetiny
 • abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky

 • snížení počtu krevních destiček
 • halucinace
 • potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, mimovolné pohyby a ztuhlost
 • zvonění v uších
 • zánět slinivky břišní
 • zánět jater, zežloutnutí kůže a očí
 • závažné kožní reakce vyžadují okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní vyrážka a zčervenání, vypadávání vlasů
 • akutní selhání ledvin, únik moči (inkontinence)
 • zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně
 • nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, pocit nemoci, bolest, pocení), bolest na hrudi
 • kolísání krevní glukózy u pacientů s diabetem (cukrovkou)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK GABAPENTIN - TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Gabapentin – Teva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte blistry v krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Gabapentin - Teva obsahuje
- Léčivou látkou je gabapentinum (gabapentin). Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 100, 300 nebo 400 mg.
Pomocnými látkami v tobolkách přípravku Gabapentin - Teva jsou:
100 mg tobolky:
Obsah tobolky - mastek, předbobtnalý kukuřičný škrob
Tobolka - želatina, černý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171)
Inkoust - šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol
300 mg tobolky:
Obsah tobolky - mastek, předbobtnalý kukuřičný škrob
Tobolka - želatina, sodná sůl erythrosinu (E127), oranžová žluť (E110), oxid titaničitý (E171)
Inkoust - šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol
400 mg tobolky:
Obsah tobolky - mastek, předbobtnalý kukuřičný škrob
Tobolka - želatina, černý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171)
Inkoust - šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol

Jak přípravek Gabapentin - Teva vypadá a co obsahuje toto balení
100 mg tvrdé tobolky: tvrdé želatinové tobolky, obě části šedé, naplněné bílým až téměř bílým práškem
s malými hrudkami, na obou částech tobolky jsou natištěny číslice „93“ a „38“.
Velikosti balení: 10, 20, 28, 50, 90, 100, 200 (4 x 50), 500 (10 x 50) nebo 1000 (20 x 50) tvrdých tobolek.
300 mg tvrdé tobolky: tvrdé želatinové tobolky, obě části oranžové, naplněné bílým až téměř bílým práškem s malými hrudkami, na obou částech tobolky jsou natištěny číslice „93“ a „39“.
Velikosti balení: 10, 20, 28, 50, 90, 100, 200 (2 x 100), 500 (10 x 50) nebo 1000 (20 x 50) tvrdých tobolek.
400 mg tvrdé tobolky: tvrdé želatinové tobolky, obě části hnědé, naplněné bílým až téměř bílým práškem s malými hrudkami, na obou částech tobolky jsou natištěny číslice „93“ a „40“.
Velikosti balení: 10, 20, 28, 30, 50, 90, 100, 200 (2 x 100), 500 (10 x 50) nebo 1000 (20 x 50) tvrdých tobolek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Praha, Česká republika

Výrobce:
TEVA UK Limited, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velká
Británie
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Nizozemsko
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Maďarsko
Teva Operations Poland Sp. z o. o ., ul.Mogilska 80, 31-456, Krakow, Polsko (pouze pro Polsko)
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3 89143, Blaubeuren, Německo (pouze pro Německo)

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Norsko:
GATONIN 100, 300, 400 mg kapsel, hard 100 mg
Německo:
GABAPENTIN-TEVA® 100, 300, 400 mg Hartkapseln
Polsko:
Gabapentin Teva kapsułki twarde 100, 300, 400 mg
Portugalsko: Gabapentina Teva 100, 300, 400 mg Cápsula
Švédsko:
Gabapentin Teva 100, 300, 400 mg kapslar, hårda
Slovenská republika: Gabapentin-Teva 100, 300, 400 mg

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 3.5.2014

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.