První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MILGAMMA N - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

benfotiaminum/pyridoxini hydrochloridum/cyanocobalaminum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Milgamma N a k čemu se používá

Přípravek Milgamma N obsahuje kombinaci vitamínů skupiny B (B1 ve formě benfotiaminu, B6 a
B12).
Vitamíny skupiny B obsažené v přípravku jsou nezbytné pro metabolismus nervových buněk.
Vitamín B1 je v přípravku obsažen ve formě benfotiaminu, který je, proti klasické formě vitamínu B1,
rozpustný v tucích. Tím se podstatně lépe vstřebává, v organismu je lépe dostupný a je i lépe
využíván. Na rozdíl od thiaminu nevyvolává zácpu ani nepříjemný tělesný pach a je odolnější vůči
odbourávání.
Přípravek se používá jako podpůrná léčba při onemocněních postihujících především periferní
nervový systém (např. zánětlivá onemocnění periferních nervů a kořenů, onemocnění v rámci diabetes
mellitus, následky chronického alkoholismu, obrna lícního nervu, postižení trojklanného nervu,
kořenové syndromy, pásový opar apod.). Dále se používá u stavů se zvýšenou potřebou vitamínů
skupiny B.
Přípravek Milgamma N je určen k léčbě dospělých.
Tento léčivý přípravek užívejte pouze pokud je Vám známo, že trpíte některým z výše uvedených
onemocnění či stavů, a léčbu tímto přípravkem Vám výslovně doporučil lékař.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Milgamma N užívat

Neužívejte přípravek Milgamma N
- jestliže jste alergický(á) na benfotiamin, pyridoxin, kyanokobalamin, na arašídy, sóju nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Milgamma N se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud trpíte psoriázou (lupénkou), můžete začít užívat přípravek Milgamma N pouze po poradě s
lékařem, protože vitamín B12 může zhoršit kožní projevy.
Pokud trpíte nádorovým onemocněním, neužívejte tento léčivý přípravek.

Další léčivé přípravky a Milgamma N
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Jestliže Vám další lékař předepíše nebo doporučí jiný lék,
informujte jej, že již užíváte přípravek Milgamma N.
Při léčbě parkinsonismu samotnou levodopou může dojít k oslabení jejího účinku. Dále může docházet
k interakcím při léčbě isoniazidem, cykloserinem, D-penicilaminem, adrenalinem, noradrenalinem a
sulfonamidy.
Užíváte-li některý z výše uvedených léků, o užívání přípravku Milgamma N se vždy poraďte s lékařem

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Nedoporučuje se užívat přípravek Milgamma N v těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Milgamma N nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Milgamma N obsahuje sorbitol a sóju
Tento léčivý přípravek obsahuje až 22,55 mg sorbitolu v jedné tobolce.

Tento přípravek obsahuje sójový lecithin. Jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, neužívejte
tento léčivý přípravek.

3. Jak se přípravek Milgamma N užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, je obvyklá dávka pro dospělého 1 tobolka 3krát denně.
V lehčích případech nebo preventivně stačí 1-2 tobolky denně.
Tobolky nekousejte, užívejte po jídle, zapíjejte trochou tekutiny.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
V jednotlivých případech může dojít k výraznému pocení, ke zrychlení srdeční frekvence, k výskytu
akné nebo alergických reakcí (svědění kůže až vyrážka).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku

 

5. Jak přípravek Milgamma N uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25ºC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Léčivými látkami jsou: benfotiaminum 40 mg, pyridoxini hydrochloridum 90 mg, cyanocobalaminum
0,25 mg v jedné tobolce

Pomocnými látkami jsou: tvrdý tuk, čištěný řepkový olej, sójový lecithin, ethylvanilin,
hydrogenfosforečnan vápenatý, želatina, glycerol 85%, sorbitol, oxid titaničitý (E 171), červený oxid
železitý (E 172).

Jak přípravek Milgamma N vypadá a co obsahuje toto balení
Milgamma N jsou podlouhlé, měkké, želatinové tobolky, podélně barevně rozlišené, jedna strana
růžová, druhá krémově bílá, obsahující růžovou pastu vanilkové vůně.

Balení obsahuje 20, 50, 100, 500, 1000 nebo 5000 měkkých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Wörwag Pharma GmbH & Co.,KG
Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Německo

Výrobce
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Německo

Wörwag Pharma Operations spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. gen. Mariana Langiewicza 58,
95-050 Konstantynów Lódzki,
Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27. 6. 2022

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.