První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OESTROGEL - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

OESTROGEL

Estradiolum
gel


Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek OESTROGEL a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OESTROGEL užívat
 3. Jak se přípravek OESTROGEL užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek OESTROGEL uchovávat
 6. Další informace

1. Co je přípravek OESTROGEL a k čemu se používá

Přípravek Oestrogel se používá při nedostatku estrogenů a s tím spojených projevů jako jsou návaly horka, noční pocení, zmenšení pochvy a zevních rodidel, nepříjem-
né až bolestivé pocity při souloži, samovolný odtok moči, poruchy spánku, tělesná slabost, zejména po přirozené nebo uměle vyvolané menopauze.
Dále se přípravek používá při prevenci osteoporózy (úbytek kostní hmoty) u postme- nopauzálních žen s vysokým rizikem budoucích zlomenin, které netolerují nebo mají kontraindikovánu jinou preventivní léčbu osteoporózy


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OESTROGEL užívat

Neužívejte přípravek OESTROGEL:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku OESTROGEL
 • při podezření nebo zjištění nádoru prsu
 • při zhoubném na estrogenu závislém onemocnění (karcinom endometria - slizniční vrstvy dělohy)
 • při neobjasněném krvácení z rodidel
 • při neléčené hyperplazii (zbytnění) endometria
 • při současné nebo v minulosti prodělané cévní tromboembolické nemoci (onemocnění charakterizované vznikem krevní sraženiny, např. v plicních ži- lách nebo v žilách dolních končetin)
 • při aktivní nebo nedávno prodělané tepenné trombotické příhodě (zejména koronární nebo mozkové cévní příhodě, angině pectoris)
 • při mozkovém krvácení, uzavření očních cév
 • při akutním jaterním onemocnění nebo je-li v anamnéze, pokud jaterní testy neklesají k normálním hodnotám
 • při porfyrii (onemocnění charakterizované porušeným metabolizmem porfyri- nů)

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku OESTROGEL je zapotřebí:
Hormonální substituční léčba by měla být indikována až po zhodnocení kardiovasku- lárních anebo metabolických funkcí pacientky. Stav pacientky by měl být důsledně
sledován při obezitě (pro zvýšené riziko žilní trombózy), je-li pacientka upoutána na lůžko (doporučuje se ukončit léčbu jeden měsíc před plánovaným chirurgickým výko-
nem), při komplikované cukrovce a vysokém krevním tlaku.
Pozornost je třeba věnovat zejména vyšetření prsů, dělohy, krevního tlaku a tělesné hmotnosti. Je-li v rodinné anamnéze tromboembolická nemoc, je třeba vyšetřit krevní srážlivost.
Přínos a rizika léčby je třeba zvážit a pečlivě sledovat u pacientek se zbytněním en- dometria, nezhoubným nádorem dělohy, nezhoubnými nádory kůže, diseminovaném
lupus erythematodes, nádorem podvěsku mozkového.
Pečlivě je třeba sledovat pacientky i s opakovaným městnáním žluče (cholestázou) nebo opakovaným svěděním během těhotenství, ledvinným selháním, padoucnicí,
astmatem, při rodinné anamnéze nádoru prsu, onemocnění jater.


Léčba má být okamžitě přerušena v následujících případech:
Žloutenka nebo výrazné zhoršení jaterních funkcí
Významné zvýšení krevního tlaku
Nově vzniklá bolest hlavy typu migrény


Těhotenství
Z některých údajů vyplývá, že dlouhodobá hormonální léčba může u žen po přechodu zvyšovat riziko zhoubných nádorů prsu a riziko stoupá s délkou užívání.
Měla byste se poradit se svým lékařem, jak dlouho můžete hormonální léčbu podstupovat. Dle odhadu jsou nádory prsu u žen ve věku 50 až 64 let , které hormonální substituční léčbu nepodstupují, shledány přibližně u 32 z 1000 žen.
U žen stejného věku, které hormonální substituční léčbu podstupují, činí navýšení počtu případů nádorů prsu u léčby kombinované s gestageny o 6 případů po pěti letech a o 19 případů po 10 letech léčby na 1000 žen, a u léčby samotnými estrogeny o 1,5 případu po pěti letech a 5 případů po 10 letech léčby. Toto riziko se však vrací k původním hodnotám během několika (nejdéle pěti) let po ukončení léčby a není závislé na věku, kdy byla léčba zahájena (v rozmezí 45-65 let). Máte-li obavy z rizika vzniku nádorů prsu, poraďte se o riziku a přínosu hormonální substituční léčby se svým lékařem.
Rovněž riziko endometriální hyperplazie nebo nádoru endometria se zvyšuje s délkou podávání estrogenů. U žen se zachovanou dělohou lze toto riziko výrazně snížit přidáním progestagenu na nejméně 12 dní z cyklu.
Riziko onemocnění srdečních cév může být v prvním roce hormonální substituční léčby mírně zvýšeno. Poslední vědecká zjištění dokazují, že hormonální substituční léčba riziko postižení cévní mozkovou příhodou mírně zvyšuje. Pravděpodobnost postižení cévní mozkovou příhodou se zvyšuje s věkem a v případě vysokého krev- ního tlaku, kouření, nadměrného požívání alkoholu nebo nepravidelného srdečního rytmu.
U všech žen se může vzácně vyskytnout stav neprůchodnosti žil dolních končetin, plic nebo jiné části těla (tromboembolie). Bylo zjištěno, že riziko žilní tromboembolie
je u žen podstupujících perorální hormonální substituční léčbu 2-3 x vyšší než u žen, které tuto léčbu nepodstupují. Není prokázáno, že jiné cesty podání hormonální sub- stituční léčby vykazují jiné riziko než perorální formy.
Pravděpodobnost tvorby krevních sraženin je v souvislosti s perorální hormonální substituční léčbou mírně zvýšena, zejména jestliže: trpíte nadměrnou hmotností, jste prodělala žilní trombózu nebo plicní embolii, těmito poruchami trpěli Vaši příbuzní, nejste schopna delší dobu pohybu, trpíte těžkým poraněním nebo jste prodělala závažnou operaci.
Pokud se Vás některý z těchto údajů týká, poraďte se s lékařem, zda můžete Oestrogel dále používat.
Pokud čekáte na plánovanou operaci spojenou s následným snížením pohyblivosti, poraďte se s lékařem. Přibližně čtyři až šest týdnů před operací budete muset použí-
vání Oestrogelu ukončit.
Pokud se u Vás objeví během léčby přípravkem Oestrogel varovné příznaky svědčící o vzniku krevní sraženiny, např.
­ vykašlávání krve, neobvyklé bolesti nebo otoky horních i dolních končetin, bolesti nebo pocit tíže v hrudníku, náhlá dýchavičnost, mdloba, neprodleně vyhledejte lékaře.
Dlouhodobé užívání (nejméně 5-10 let) pouze estrogenových HRT přípravků u žen po hysterektomii bylo v některých epidemiologických studiích spojováno se zvýše- ným rizikem ovariálního karcinomu.
Pro léčbu postmenopauzálních příznaků má být hormonální substituční léčba nasa- zována pouze tehdy, mají – li tyto příznaky negativní dopad na kvalitu života pacient- ky. Ve všech případech je třeba pečlivě zhodnotit přínosy a rizika léčby nejméně jedenkrát za rok. Hormonální léčba pak může pokračovat jen tehdy, je-li přínos vyšší než riziko.
Před zahájením léčby estrogeny je třeba odebrat úplnou osobní a rodinnou anamné- zu, podle níž se pak provádí fyzikální vyšetření (včetně pánve a prsů). Pravidelně v průběhu léčby je třeba provádět periodická lékařská vyšetření (včetně mamografie), jejichž povaha a frekvence individuálně přizpůsobena pacientce. Ženy musí být pou- čeny, že jakékoli změny prsů mají sdělit svému lékaři.
U některých pacientek může být vstřebání estradiolu transkutánní (přes kůži) cestou nedostatečné. Pokud přetrvávají příznaky nedostatku estrogenů, doporučuje se v takových případech zvýšit dávkování přípravku, nebo zvolit jiný způsob léčby.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku OESTROGEL a jiných současně užívaných léků se mohou navzá- jem ovlivňovat. Váš lékař musí být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i volně dostupných.
Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání s přípravky, které indukují (zvyšují aktivitu) enzymy, zvláště enzymy cytochromu P450: antikonvulziva – léky proti křečím (kar- bamazepin, fenobarbital, fenytoin, primidon), barbituráty, griseofulvin, rifabutin, rifampicin. Při jejich současném podávání je snížen účinek estrogenů. Ritonavir a nelfi-
navir, ačkoliv jsou známí jako přísní inhibitoři (potlačující aktivitu), mohou jevit indukující vlastnosti, jsou-li podávány současně se steroidními hormony.
Současné užívání těchto přípravků vyžaduje pečlivé sledování klinického stavu pacientky a možnou úpravu dávkování estrogenů.
Při transdermálním podání však nedochází k first-pass efektu v játrech a proto, transdermálně podané estrogeny mohou být méně ovlivněny induktory enzymů než hormony podávané ústy.
Možné snížení vylučování cyklosporinu játry může způsobit zvýšení plazmatických koncentrací cyklosporinu, sérového kreatininu a transamináz.
Rostlinné přípravky obsahující třezalku mohou snížit účinek estrogenů.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu


Těhotenství a kojení
Přípravek se nesmí užívat v těhotenství a v období kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem k povaze přípravku není pravděpodobné, že by nepříznivě ovlivňoval způ- sobilost pacientky k řízení vozidel nebo k obsluze strojů.


3. Jak se přípravek OESTROGEL užívá

Vždy užívejte přípravek OESTROGEL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Každá náplň dávkovače představuje 2,5 g gelu, což odpovídá 1,5 mg estradiolu.
Průměrná dávka je jedna náplň dávkovače denně, aplikuje se po dobu 24 až 28 dnů v měsíci. V případě potřeby může být dávka upravena po dvou až třech cyklech v
závislosti na klinických projevech. Úprava dávkování může znamenat:

 • snížení dávky v případě příznaků při nadbytku estrogenu, jakými jsou napětí v prsou, otok v oblasti břicha a pánve, úzkost, nervozita nebo agresivita;
 • zvýšení dávky při přítomnosti projevů nedostatku estrogenu, jakými jsou přetrvávající návaly horka, suchost sliznice pochvy, bolesti hlavy, poruchy spánku, únava, sklon k depresi.

Po ukončení každého cyklu léčby se může objevit krvácení z vysazení.
K zahajovací a udržovací léčbě postmenopauzálních příznaků má být použita nejnižší účinná dávka po nejkratší možnou dobu.
U žen s intaktní dělohou je doporučena doplňující léčba gestageny a to nejméně po dobu 12 dnů léčby každého cyklu.
U pacientek, kterým byla operativně děloha odstraněna, se přidání gestagenu nedo- poručuje, s výjimkou dříve diagnostikované endometriózy (výskyt ložisek sliznice dě- lohy i v jiných částech pohlavního ústrojí, případně i v jiných orgánech).


Způsob použití
Přípravek OESTROGEL se aplikuje transdermálně.
Gel se aplikuje na čistou kůži, přednostně po umytí, ráno nebo večer, v oblasti břicha, stehen, ramen, paží nebo bederní oblasti, mimo prsy. Gel se neaplikuje přímo
na sliznice. Gel není třeba vmasírovat do kůže, ale doporučuje se nechat jej před oblečením 2 minuty zaschnout. Gel nezpůsobuje skvrny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku OESTROGEL, než jste měl(a)
Příznaky předávkování jsou obvykle následující: pocit napětí v prsou, otok v oblasti břicha a pánve, úzkost, podrážděnost. Příznaky vymizí po ukončení léčby nebo při
snížení dávky.
Informujte Vašeho lékaře, pokud se tyto příznaky objeví během léčby.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek OESTROGEL :
Pokud zapomenete aplikovat jednu dávku, vraťte se k léčbě v původním doporuče- ném dávkování.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek OESTROGEL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Většina hlášených závažných nežádoucích účinků byla zaznamenána zejména při podávání estrogenů a při perorálním podávání. Takové případy byly velmi vzácné.
Dojde-li k rozvoji některého z následujících stavů, doporučuje se z bezpečnostních důvodů léčbu ukončit: kardiovaskulární nebo tromboembolická nemoc, žloutenka způsobená městnáním žluče, nezhoubné nezánětlivé onemocnění prsů, nádor dělohy, jater, může se objevit nitrobřišní krvácení, tvorba a vylučování mléka mimo dobu kojení.
Mohou se objevit mnohem častější, avšak méně závažné nežádoucí účinky, které obvykle nevedou k ukončení léčby, ale je možné upravit dávku v závislosti na tom, zda se jedná o nadbytek nebo nedostatek estrogenů.
Projevy při nedostatku estrogenů: přetrvávající návaly horka, bolesti hlavy, migréna, suchost sliznice pochvy, dráždění očí při použití kontaktních čoček.
Projevy při nadbytku estrogenů: nevolnost, zvracení, křeče v břiše, plynatost, napětí v prsou, podrážděnost, otok, pocit "tíže v nohou" zvýšená sekrece cervikálního hlenu.
Další nežádoucí účinky: krvácení mimo menstruační cyklus, objevení se záchvatů u nemocných padoucnicí, žlutohnědé skvrny na kůži, zejména v obličeji, které mohou
být trvalé. Tyto nežádoucí účinky přípravku jsou v převážné míře mírné a obvykle nevyžadují přerušení léčby.
Lékař posoudí případné přerušení léčby při výskytu suchého dráždivého kašle, při zjištění nízkého tlaku nebo při zhoršení funkce ledvin.
Z dalších nežádoucích účinků se může vyskytnout únava, bolesti hlavy, závratě, nevolnost, průjem, kožní vyrážky, ztráta chuti k jídlu.
Zcela ojediněle se může vyskytnout náhlý vznik otoku v oblasti obličeje a horních dýchacích cest (angioneurotický edém), který se může projevit dýchacími potížemi.
Při prvních známkách takového stavu je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Karcinom prsu, karcinom endometria
Podle údajů z rozsáhlých epidemiologických studií, všeobecné riziko vzniku nádoru prsu a nádoru endometria vzrůstá s dobou trvání hormonální terapie.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři..
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státní ústav pro kontrolu léčiv,Šrobárova 48, 100 41 Praha 10..
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek OESTROGEL uchovávat

Uchovávejte při teplotě 15-25 C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek OESTROGEL obsahuje
Léčivou látkou je estradiolum (jako estradiolum hemihydricum) 60 mg ve 100 g gelu.
Pomocnými látkami jsou: carbopol 980, trolamin, ethanol 96%, čištěná voda.


Jak přípravek OESTROGEL vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je bezbarvý, průsvitný gel s charakteristickou lihovou vůní.
Hliníková tuba, plastový šroubovací uzávěr, dávkovací měřítko na 2,5 g gelu , (s ryskou na 1,25 g gelu), skládačka.
Balení: 80 g gelu.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Laboratories Besins-International, Paříž, Francie.
Výrobci:
Laboratories Besins-International, Paříž, Francie
Besins Manufacturing Belgium S.A., Drogenbos, Belgie


Datum poslední revize textu
17.9.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.