První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FERMALAC VAGINAL - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

FERMALAC VAGINAL

vaginální tobolky

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek FERMALAC VAGINAL musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je přípravek FERMALAC VAGINAL a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FERMALAC VAGINAL používat 
  3. Jak se přípravek FERMALAC VAGINAL používá 
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek FERMALAC VAGINAL uchovávat 
  6. Další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK FERMALAC VAGINAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

FERMALAC VAGINAL je léčivý přípravek používaný v gynekologii při prevenci a léčbě vaginálních infekcí, obsahující mléčné mikroorganismy, které se vyskytují také ve střevě a v pochvě. Tyto mikroorganismy dovedou přetvářet přirozené cukry na mléčnou kyselinu, udržují tak správný stupeň kyselosti v pochvě a zabraňují množení škodlivých mikrobů, které by mohly vyvolávat záněty a hnilobné pochody.

FERMALAC VAGINAL se používá k obnovení normálních bakteriálních poměrů v pochvě, například po předchozím léčení poševních zánětů, vyvolaných bičíkovcem poševním (Trichomonas vaginalis), moučnivkou, choroboplodnými bakteriemi apod., dále při změnách normální bakteriální poševní flóry, například při nedostatečné hygieně nebo po používání antibiotik, chemoterapeutik i antikoncepčních prostředků podávaných ve formě tablet nebo zaváděných do pochvy. Používá se také jako ochrana před změnami bakteriálního složení v pochvě a možnými následnými záněty pochvy při užívání léčiv (např. antibiotik, poševních výplachů a vaginálních přípravků), které mohou měnit normální poševní flóru.
FERMALAC VAGINAL se používá také pro rychlejší obnovení optimálních bakteriálních poměrů před gynekologickými výkony a po nich.
Ve všech uvedených případech si žena může naordinovat používání přípravku sama. Pokud si však léčí již vzniklé zánětlivé potíže a tyto obtíže do týdne nevymizí, musí se poradit s lékařem, aby nedošlo k zanedbání specifického léčení možné vážnější infekce.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FERMALAC VAGINAL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek FERMALAC VAGINAL, jestliže jste alergická (přecitlivělá) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku FERMALAC VAGINAL.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku FERMALAC VAGINAL je zapotřebí, pokud máte závažným způsobem sníženou nebo potlačenou imunitu, nebo jste podstoupila chemoterapii nebo transplantaci. V těchto případech se vždy předtím, než začnete používat přípravek Fermalac vaginal poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku FERMALAC VAGINAL a jiných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. V průběhu léčby se nesmí používat poševní výplachy antiseptickými přípravky, protože by usmrtily zaváděné účinné bakterie.

Prosím, informujte svého lékaře o všech předepsaných nebo volně prodejných lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat. Pokud vám lékař předepíše nebo doporučí nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte přípravek FERMALAC VAGINAL. Než začnete současně s přípravkem FERMALAC VAGINAL užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék, včetně přípravku Fermalac vaginal.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek FERMALAC VAGINAL neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředek ani obsluhovat stroje.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK FERMALAC VAGINAL POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek FERMALAC VAGINAL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem.

Dávkování
Pokud lékař neurčí jinak, užívá se přípravek FERMALAC VAGINAL takto:
1. Preventivně, tj. k ochraně před možným vznikem infekce, se zavádí do pochvy jednou týdně 1–2 tobolky večer před spaním. Tento způsob je vhodný například při používání antikoncepčních prostředků.
2. K léčení poševních infekcí a svědění v pochvě se zavádí do pochvy každodenně po dobu 10 dní 1 tobolka večer před spaním.
3. Jako příprava před gynekologickými výkony a ochrana po jejich ukončení se zavádí do pochvy každodenně po dobu 10 dní 1 tobolka večer před spaním, podávání přípravku postačuje ukončit 1 den před plánovaným výkonem.

Způsob aplikace přípravku
Tobolka se zavádí hluboko do pochvy pomocí přiloženého aplikátoru.

Pokyny k použití aplikátoru
Vyjměte aplikátor z obalu a mírným tlakem do něj vložte tobolku.
1. Aplikátor s tobolkou a mírně vytaženým pístem zaveďte do pochvy. Zavádění je nejsnazší v poloze vleže s mírně pokrčenýma nohama.
2. Zatlačením na píst zaveďte tobolku co nejhlouběji do pochvy. Vyjměte aplikátor.
3. Píst aplikátoru po každém použití mírným tahem vyjměte z pouzdra a obě části aplikátoru důkladně umyjte vlažnou vodou. Po vysušení je aplikátor připraven k dalšímu použití.
4. Po ukončení léčby již aplikátor nepoužívejte. Opláchněte jej horkou vodou a zlikvidujte jako plastový odpad.

 

Jestliže jste si zavedla vyšší dávku přípravku FERMALAC VAGINAL, než jste měla, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Zatím nejsou žádné zprávy o tom, že by došlo k předávkování přípravku.

Jestliže jste zapomněla použít přípravek FERMALAC VAGINAL, následující dávku nezdvojujte.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít přípravek FERMALAC VAGINAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen. Vzácně se může vyskytnout přecitlivělost projevující se zesílením místního pálení v pochvě. V takovém případě přerušte používání přípravku Fermalac vaginal a poraďte se se svým lékařem.
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK FERMALAC VAGINAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě 2–8 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek FERMALAC VAGINAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek FERMALAC VAGINAL obsahuje

Léčivé látky: Lactobacillus rhamnosus 1,6 miliard CFU v jedné tobolce a jogurtová kultura (Streptococcus salivarius subsp. thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) 0,4 miliard CFU v jedné tobolce. Celkové minimální množství 2 miliardy CFU v jedné tobolce.

Pomocnými látkami jsou Laktosa, magnesium-stearát, kyselina askorbová, želatina a oxid titaničitý.

Jak přípravek FERMALAC VAGINAL vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek FERMALAC VAGINAL jsou tvrdé želatinové neprůhledné tobolky bílé barvy, obsahující bílý prášek. Toto balení obsahuje skleněnou lahvičku s 10 tobolkami a 1 aplikátor s pístem v plastovém obalu.

Držitel rozhodnutí o registraci
Lallemand/Rosell Institut
19, rue des Briquetiers, BP 59,
31702 Blagnac Cedex
Francie

Výrobce
Rougier, s.r.o., Praha, Česká republika


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci v České republice a výrobce odpovědného za propouštění šarží:
ROUGIER, s.r.o.
Na Florenci 7-9
111 71 Praha 1
Česká republika
a na internetové adrese www.rougier.cz nebo e-mailové adrese rougier@rougier.cz

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 
25.3. 2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.