První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FLEXOVE 625 MG TABLETY - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Flexove 625 mg

tablety

Glukosaminum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je přípravek Flexove a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flexove užívat
  3. Jak se přípravek Flexove užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Flexove uchovávat
  6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK FLEXOVE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Flexove patří do skupiny léčivých přípravků, která se nazývá jiné protizánětlivé látky a nesteroidní antirevmatika.
Přípravek Flexove se používá k úlevě od příznaků osteoartrózy kolene mírného až středního stupně.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FLEXOVE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Flexove jestliže:

  • jste alergický/á (přecitlivělý/á) na glukosamin nebo na kteroukoli další složku přípravku Flexove.
  • jste alergický/á (přecitlivělý/á) na korýše, protože glukosamin se z korýšů vyrábí .

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flexove je zapotřebí (a poraďte se se svým lékařem) jestliže:
- trpíte porušenou glukosovou tolerancí. Před zahájením léčby přípravkem Flexove mohou být nezbytné častější kontroly hladiny glukosy v krvi.
- pokud máte poruchy funkce jater nebo ledvin
- pokud je známo, že máte rizikové faktory pro kardiovaskulární onemocnění (onemocnění srdce), protože u pacientů léčených přípravkem Flexove byla pozorována abnormálně vysoká hladina cholesterolu v krvi.
- pokud máte astma. Pacienti s astmatem, kteří zahajují užívání přípravku Flexove, si musí být vědomi možnosti zhoršení příznaků.

Přípravek Flexove by neměl být podáván u dětí a dospívajících do 18 let.
Musíte přestat užívat přípravek Flexove a navštívit neprodleně svého lékaře, jakmile začnete pociťovat příznaky angioedému jako jsou:
- otok tváře, jazyka nebo hrdla
- polykací potíže
- kopřivka a dýchací potíže


Užívání jiných léků
Informujte svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka, pokud v současnosti užíváte nebo jste užíval(a) jiné léky, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Pokud má být přípravek Flexove kombinován s jinými léky, je nutná opatrnost zejména u:
- warfarinu
- tetracyklinu.

Byl hlášen zvýšený účinek kumarinových protisrážlivých přípravků (např. přípravku Warfarin) během současného podávání s glukosaminem. Pacienti léčeni takovouto kombinací musí být tudíž zvlášť pečlivě monitorováni při zahájení nebo při ukončení léčby glukosaminem.
Poraďte se se svým lékařem.

Užívání přípravku Flexove s jídlem a pitím
Tablety lze užívat nezávisle na jídle a zapíjejí se vodou nebo jiným vhodným nápojem.

Těhotenství a kojení
Přípravek Flexove neužívejtet během těhotenství.
Užívání přípravku Flexove se při kojení nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Nebyly provedeny žádné studie vlivu na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Pokud budete po užití tablet pociťovat ospalost nebo závratě, nesmíte řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLEXOVE UŽÍVÁ

Dávkování
Vždy užívejte přípravek Flexove přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá zahajovací dávka je 2 tablety (1250 mg glukosaminu) jednou denně, perorálně (pro vnitřní užití).
Glukosamin není určen k léčbě akutní bolesti. K úlevě (zejména k úlevě od bolesti) nemusí dojít dříve, než po několika týdnech léčby a někdy i po delší době. Pokud nedojde k úlevě od bolesti po 2-3 měsících, je třeba trvalou léčbu přípravkem Flexove přehodnotit.
Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou nebo jinou vhodnou tekutinou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Flexove, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) velké množství přípravku, musíte se poradit s lékařem nebo v nemocnici. Známky a příznaky předávkování mohou zahrnovat bolesti hlavy, závratě, zmatenost, bolesti kloubů, nevolnost až zvracení, průjem nebo zácpu. Při příznacích předávkování užívání glukosaminu přerušte.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flexove
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže se blíží doba dalšího užití, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání přípravku Flexove jako obvykle.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Flexove
Příznaky se mohou objevit znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Flexove nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):
bolest hlavy, únava, nevolnost, bolest břicha, trávicí potíže, průjem, zácpa.
Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 1000):
vyrážka, svědění, návaly.
Neznámo jak časté (frekvenci nelze z dostupných údajů odhadnout)
Otok tváře, jazyka nebo hrdla (angioedém viz Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flexove je zapotřebí), kopřivka, otoky/otoky kolem kotníků, dolních končetin a nohou, závratě, zvracení, u pacientů s cukrovkou zvýšení hladiny glukosy v krvi, zvýšení jaterních enzymů, žloutenka
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK FLEXOVE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Flexove nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru/krabičce nebo lahvičce.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Lahvička:
Lahvičku uchovávejte dobře uzavřenou. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Blistr:
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Flexove obsahuje
Léčivou látkou je glukosamin. Jedna tableta obsahuje 625 mg glukosaminum (ve formě glukosamini hydrochloridum).
Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, hyprolosa, částečně substituovaná hyprolosa a magnesium-stearát.

Jak přípravek Flexove vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Flexove jsou bílé až světle béžové oválné tablety s označením „G“ a půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.
Blistry PVC/PVDC-hliník zabalené v papírových krabičkách.
Velikost balení 20, 40, 60 nebo 180 tablet.
HDPE lahvička obsahující vysoušedlo (silikagel) v papírovém sáčku.
Velikost balení 60 nebo 180 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Laboratoires Expanscience, 10 avenue de l’Arche, 92400 Courbevoie, Francie

Výrobce:
Haupt Pharma Wülfing GmbH, Bethelner Landstr. 18, 31028 Gronau, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko
Flexove
Belgie
Flexove
Kypr
Glucomed
Česká republika Flexove
Dánsko
Glucomed
Estonsko
Glucomed
Finsko
Glucomed
Francie
Flexea
Německo
Mobilat Glucosaminhydrochlorid
Řecko
Zantris
Maďarsko
Flexove
Island
Glucomed
Irsko
Flexove
Itálie
Alateris
Lotyšsko
Glucomed
Litva
Glucomed
Lucembursko
Glucomed
Nizozemsko
Glucomed
Norsko
Flexove
Polsko
Flexove
Portugalsko
Glucomed
Slovensko
Glucomed
Španělsko
Glucomed
Švédsko
Glucomed
Velká Británie
Alateris


Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 19.6.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.