První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN


infuzní roztok
Natrii chloridum


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Německo


VÝROBCE
B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Německo
B. Braun Medical S.A., Rubi, Španělsko


Složení

1 000 ml roztoku obsahuje:
natrii chloridum
9,00 g
Pomocné látky:
Voda na injekci
Teoretická osmolarita:
Titrační acidita:
pH: 308 mOsm/l
< 0,3 mmol/l
4,5 – 7,0

Koncentrace elektrolytů:
Sodík
Chlorid 154 mmol/l
154 mmol/l
Léková forma
Infuzní roztok
Farmakoterapeutická skupina
Náhradní roztok pro hrazení elektrolytů a tekutin, vehikulum


Indikace

- náhrada tekutin a elektrolytů při hypochloremické alkalóze
- ztráty chloridů
- krátkodobé doplnění intravaskulárního objemu
- hypotonická nebo isotonická dehydratace
- nosný roztok (vehikulum) pro kompatibilní koncentrované elektrolyty a léčivé přípravky
- zevně k oplachování ran a zvlhčování jejich obvazů


Kontraindikace

CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN nesmí být podán pacientům s hyperhydratací


Zvláštní upozornění
CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN v nitrožilní infuzi je třeba podávat zvlášť opatrně v případech
- hypokalémie
- hypernatrémie
- hyperchlorémie
- poruch kde je indikován omezený příjem sodíku, jako jsou srdeční nedostatečnost, generalizovaný edém, plicní edém, hypertense, eklampsie, závažná nedostatečnost ledvin
Klinické sledování musí zahrnovat kontroly ionogramu séra, bilance tekutin a acidobazické rovnováhy.
Vysoké rychlosti podání je třeba se vyhnout v případech hypertonické dehydratace vzhledem k možnému zvýšení plasmatické osmolarity a koncentrace sodíku v plasmě.
V případě tlakové infuze, která může být nezbytná z vitální indikace, musí být vypuzen všechen vzduch jak z infúzního kontejneru tak z infúzního setu ještě před zavedením infuze.


Interakce

Při míchání s dalšími léčivými přípravky je třeba zvažovat možné inkompatibility.


Dávkování

Dávka se přizpůsobuje podle aktuální potřeby vody a elektrolytů

Nejvyšší denní dávka
40 ml/kg váhy těla, to odpovídá 6 mmol sodíku na kg váhy těla
Rychlost infuze
Do 5 ml/kg váhy těla za hodinu, to odpovídá 1,7 kapky na kg váhy těla za minutu
Množství roztoku použité k oplachování ran a vlhčení jejich obvazů se řídí aktuální potřebou


Způsob podávání

Nitrožilní infuze
Upozornění týkající se tlakové infuze, viz „Zvláštní upozornění“

Předávkování
Příznaky
Předávkování může způsobit hypernatrémii, hyperchlorémii, hyperhydrataci, hyperosmolaritu séra a metabolickou acidózu.
Urgentní léčba, antidota
Okamžité ukončení podávání, podání diuretik s průběžným sledováním hladin elektrolytů séra, úpravaelektrolytové a acidobazické dysbalance.


Nežádoucí účinky

Podání většího množství může vést k hypernatrémii a hyperchlorémii
Upozornění: pacientům se doporučuje informovat svého lékaře nebo lékárníka o každém nežádoucím
účinku nezmiňovaném v této informaci


Doba použitelnosti
Přípravek nesmí být použit po ukončení doby použitelnosti vyznačené na etiketě


Opatření pro použití / uchovávání
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Použity mohou být pouze čiré roztoky v nepoškozeném obalu
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


Všeobecné zásady pro příjem tekutin a elektrolytů
Množství 30 ml roztoku na kg váhy těla a den kryje pouze základní fyziologické potřeby pro přívod tekutin. U pacientů po operaci a na jednotkách intenzivní péče jsou potřeby pro přívod tekutin zvýšeny v důsledku omezené koncentrační schopnosti ledvin a zvýšeného vylučování metabolitů, takže příjem tekutin je nezbytné zvýšit na cca 40 ml na kg váhy těla a den. Další ztráty (při horečce, průjmech, píštělích, zvracení, apod.) musí být kompenzovány ještě vyšším individuálně upraveným přívodem tekutin. Skutečné individuální potřeby pro přívod tekutin jsou určovány podle průběžného sledování (vylučování moče, osmolarity séra a moče, stanovování vylučovaných látek apod.).
Základní nahrazování nejdůležitějších kationů sodíku a draslíku činí přibližně 1,5 – 3 mmol/kg váhy těla a den pro sodík a 0,8 – 1,0 mmol/kg váhy těla a den pro draslík. Skutečná potřeba v průběhu infúzní léčby je závislá na vhodném stanovování bilance elektrolytů a laboratorním sledování plasmatických koncentrací.


Balení
PVC vak
500 ml, 1000 ml, 2000 ml
20 x 500 ml, 10 x 1000 ml, 5 x 2000 ml
Skleněná lahev s gumovou zátkou :
100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml
20 x 100 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 6 x 1000 ml
Polyethylenová lahev :
50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml
20 x 50 ml, 20 x 100 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 10 x 1000 ml
Datum poslední revize : 12.8.2014


Ecoflac Plus – návod k použití
1.Spádová (gravitační) infúze
- připněte infúzní soupravu, naplňte polovinu kapací komůrky, naplňte infúzní hadičku tak, aby
v ní nebyly bubliny
- zavřete odvzdušňovací otvor infúzní soupravy
- připojte infúzní hadičku ke kanyle /katétru
- otevřete svorku a zahajte infúzi při zavřeném odvzdušňovacím otvoru
2. Tlaková infúze
- připněte infúzní soupravu
- nádobu držte ve svislé poloze
- nechte svorku otevřenou, vypuďte z nádoby vzduch a naplňte polovinu kapací komůrky
- otočte nádobu a vypuďte vzduch z infúzního zařízení
- zavřete svorku
Vložte nádobu do tlakové manžety
Nastavte tlak
Otevřete svorku a zahajte infúzi
3. Přídavek přídavných látek
Přídavek přes kanylu
- kanylu zaveďte vertikálně


Přídavek pomocí přečerpávacího uzávěru (Ecoflac Mix)
1. Připojte přečerpávací uzávěr k nádobě.
2. K druhému konci připojte lahvičku (s klapnutím!).
3. Stisknutím Ecoflacu s nádobou převeďte roztok do lahvičky obsahující přídavnou látku.
Přídavnou látku úplně rozpusťte. Otočte Ecoflac s nádobou s připojenou lahvičkou dnem vzhůru. Lahvičku natlakujte vzduchem, až veškerý roztok přeteče do Ecoflacu s nádobou.
Dokumentace přídavku a opětovného uzavření injekčního vstupu pomocí Ecopinu
1. Zaveďte Ecopin do injekčního vstupu
2. Odlomte rukojeť

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.