První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FLOXAL - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

FLOXAL

Oční mast
(Ofloxacinum)


Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je přípravek Floxal a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Floxal používat
  3. Jak se přípravek Floxal používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Floxal uchovávat
  6. Další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK FLOXAL, OČNÍ MAST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Oční mast Floxal je určena k léčbě infekcí předních částí oka způsobených mikroorganismy citlivými na ofloxacin, např. bakteriální záněty spojivky, rohovky, okraje víčka a slzného váčku, ječné zrno, vředy rohovky. Floxal se může používat u dospělých a dětí bez omezení věku.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FLOXAL, OČNÍ MAST POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Floxal
- jestliže jste přecitlivělý(á) na ofloxacin nebo na kteroukoliv další složku přípravku.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přestože není známé ovlivnění účinku přípravku jinými současně používanými očními léky, prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Těhotenství a kojení
Přestože nejsou známy žádné údaje, které by dokazovaly, že přípravek poškozuje plod, doporučujeme, aby těhotné a kojící ženy přípravek používaly jen jsou-li pro to závažné důvody.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tato oční mast může po aplikaci do oka způsobit dočasné rozmazané vidění, a tím může snížit schopnost řídit auto nebo obsluhovat stroje. Vyčkejte 15 minut, než začnete tyto činnosti provozovat.


Důležité informace o některých složkách přípravku Floxal
Při používání tohoto přípravku dbejte pokynů svého lékaře. Neprotírejte si oči, protože tak si do nich vnášíte původce onemocnění. Ochraňujte oko před průvanem a prudkým světlem. Po dobu léčení nenavštěvujte koupaliště a bazény.
Vyvarujte se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením.
Přípravek může též způsobit dráždění očí.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLOXAL, OČNÍ MAST POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Floxal přesně podle pokynů svého lékaře. Obvyklé dávkování je 3x denně, při infekcích chlamydiemi 5krát denně 1 cm dlouhý proužek masti do spojivkového vaku nemocného oka. Přípravek se může používat nejdéle 14 dní.
Pokyn: Pokud k přípravku Floxal, oční mast, používáte ještě jiné oční přípravky, musíte mezi jejich aplikací do oka dodržet časový interval 15 minut. Oční mast se musí aplikovat jako poslední. Při používání tohoto přípravku dbejte pokynů Vašeho lékaře.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Floxal, než jste měla(a), předávkování přípravkem Floxal není spojeno s žádným známým rizikem. Terapeutické působení se tím nezhorší ani nezlepší.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Floxal, aplikujte dávku hned, jak si vzpomenete, ale nezdvojujte ji, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dále pokračujte dle stanoveného schématu léčby, které Vám určil lékař.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Floxal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při použití přípravku Floxal se může objevit přechodné zčervenání
spojivky a lehké pálení oka. Tyto příznaky trvají krátkou dobu. Zřídka dochází k reakci z přecitlivělosti.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK FLOXAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Po prvním otevření tuby nepoužívejte déle než 4 týdny. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na tubě a krabičce (zkratka EXP).
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Floxal obsahuje
Léčivou látkou je ofloxacinum 3,0 mg v 1 g masti. Jednotlivá látka (1 cm proužku masti) obsahuje 0,12 mg ofloxacinu.
Pomocnými látkami jsou: tekutý parafin, tuk z ovčí vlny, bílá vazelína.


Jak přípravek Floxal vypadá a co obsahuje toto balení
HDPE tuba se šroubovacím HDPE uzávěrem s 3 g masti.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlín,
Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Chauvin ankerpharm GmbH, organizační složka
V Domově 71, 130 00 Praha 3


Tento příbalový leták byl naposledy revidován:
22.9. 2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.