První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TAFEN NASAL 50 MCG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Tafen nasal 5 µg


nosní sprej, suspenze
budesonidum


Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Tafen nasal a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tafen nasal používat
 3. Jak se přípravek Tafen nasal používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Tafen nasal uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TAFEN NASAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Tafen nasal obsahuje budesonid, což je syntetický kortikosteroid. Kortikosteroidy jsou skupinou léčiv, která pomáhají předcházet zánětu.
Přípravek Tafen nasal se používá k prevenci a léčbě:

 • příznaků alergií, jako je senná rýma (způsobená např. pyly trav)
 • celoroční nosní alergie způsobené například domácím prachem (chronická rýma)
 • nosních polypů (malé výrůstky na nosní sliznici).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TAFEN NASAL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Tafen nasal:

 • jestliže jste alergický(á) na budesonid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Tafen nasal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • Jestliže Vaše dítě používá tento přípravek delší dobu, lékař bude pravidelně sledovat jeho tělesnou výšku. Pokud dojde ke zpomalení růstu, léčba má být přehodnocena za účelem snížení dávky, případně může ošetřující lékař doporučit návštěvu specialisty na dětské nemoci dýchacích cest. Je to proto, že u dětí léčených nosními kortikoidy v doporučených dávkách byly hlášeny případy zpomalení růstu.
 • Jestliže užíváte vyšší než doporučené dávky tohoto přípravku: lékař Vám může v období stresu (např. při infekci) nebo před operací předepsat tablety se steroidy.
 • Jestliže máte plísňovou, bakteriální nebo virovou infekci dýchacích cest, která vyžaduje odpovídající léčbu.
 • Jestliže Vám lékař sdělil, že máte tuberkulózu (infekce, která obvykle postihuje plíce).
 • Jestliže máte v nose jakékoli vředy.
 • Jestliže jste podstoupil(a) operaci nosu nebo pokud jste utrpěl(a) jakékoli jiné poranění nosu, které se ještě úplně nezahojilo.
 • Jestliže máte závažné onemocnění jater.
 • Jestliže jste před léčbou přípravkem Tafen nasal užíval(a) systémové kortikosteroidy vzhledem ke zvýšenému riziku systémových (celkových) nežádoucích účinků, zvláště v případě jakéhokoli podezření na zhoršenou funkci nadledvin.
 • Jestliže máte astma, rychlé snížení dávky systémových kortikosteroidů může vyvolat těžkou exacerbaci (opětovné vzplanutí) astmatu.
 • Jestliže nezaznamenáte okamžitou úlevu, jelikož může trvat několik dnů, než přípravek začne působit. Měl(a) byste pokračovat v pravidelném používání přípravku.
 • Jestliže máte oční příznaky, které někdy vyžadují doplňkovou léčbu.
 • Jestliže tento lék používáte nepřetržitě delší dobu, lékař Vám jednou či dvakrát ročně vyšetří nosní sliznici.

Další léčivé přípravky a přípravek Tafen nasal
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Prosím, informujte svého lékaře, jestliže užíváte:
- ketokonazol nebo itrakonazol (léky používané k léčbě plísňových infekcí).


Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Tafen nasal nesmíte používat, jestliže jste těhotná, aniž byste se poradila se svým lékařem.
Kojící matky smějí přípravek Tafen nasal užívat. Jestliže kojíte, informujte o tom svého lékaře.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tafen nasal neovlivňuje schopnost řídit či obsluhovat stroje.
Přípravek Tafen nasal obsahuje methylparaben, propylparaben a propylenglykol
Tafen nasal obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou vyvolat alergické reakce (někdy pozdní). Dále obsahuje propylenglykol, který může vyvolat podráždění kůže.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK TAFEN NASAL POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Dávkování
Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 let.
Obvyklá úvodní dávka je 2 vstřiky 50 μg budesonidu do každé nosní dírky dvakrát denně. Jakmile dojde ke zlepšení, lékař Vám předepíše udržovací dávku, která je obvykle 1 vstřik budesonidu do každé nosní dírky dvakrát denně nebo 2 vstřiky do každé nosní dírky jednou denně ráno. Udržovací dávka by měla být nejnižší účinnou dávkou, která Vám uleví od příznaků.
Přípravek Tafen nasal má protizánětlivý účinek. Proto je velmi důležité, abyste jej používal(a) pravidelně bez přerušení, i když se už cítíte lépe.
Může trvat několik dnů až dva týdny, než tento přípravek začne působit. Používejte jej pravidelně, i když nepocítíte okamžitou úlevu.
Pokud je to možné, měla by být léčba sezónní alergické rýmy zahájena dříve, než dojde k expozici alegenu(ům).
Lékař Vám řekne, jak dlouho máte Tafen nasal používat. Léčba přípravkem Tafen nasal může pokračovat až tři měsíce.


Návod k použití přípravku Tafen nasal
Správné používání nosního spreje Tafen nasal snižuje nežádoucí účinky tohoto přípravku a zlepšuje jeho účinek.
1. Pečlivě si vyčistěte nosní dírky, v případě potřeby použijte roztok chloridu sodného
2. Sejměte uzávěr z nosního nástavce
3. Obsah lahvičky protřepejte
4. V případě, že používáte lahvičku poprvé, několikrát stlačte nosní nástavec, až se objeví jemně rozptýlená mlha. V případě, že jste Tafen nasal několik dní za sebou nepoužil/a, zopakujte postup.
V případě, že je nástavec zablokovaný, opatrně jej sejměte a vyčistěte (viz čištění)
5. Hlavu skloňte mírně dopředu tak, abyste viděli prsty u nohou. Vsuňte nástavec pravou rukou do levé nosní dírky a nasměrujte ji k vnější stěně dírky.
6. Stlačte nástavec pouze jedenkrát směrem shora dolů a vdechněte.
7. Vsuňte nástavec levou rukou do pravé nosní dírky, nasměrujte jej k vnější stěně, jednou stlačte a vdechněte.
8. Po použití otřete nástavec čistým kapesníkem a nasaďte na něj uzávěr. V době, kdy nosní sprej nepoužíváte, mějte nástavec opatřený uzávěrem. Lahvičku nechávejte postavenou vzpřímeně.


Čištění
Pravidelně čistěte nástavec i uzávěr. Opatrně je sejměte, omyjte teplou vodou, opláchněte studenou vodou a nechte na vzduchu usušit. Opatrně nasaďte nosní nástavec zpět a uzavřete jej uzávěrem.
Pokud se nosní nástavec ucpe, namočte ho do teplé vody, a poté vyčistěte jako obvykle. Nepoužívejte jehlu či jiné ostré předměty.


Jestliže jste použil(a) více přípravku Tafen nasal, než jste měl(a)
Jestliže jste použil(a) více přípravku Tafen nasal, než jste měl(a), pokračujte obvyklou dávkou. Při příležitostném předávkování není pravděpodobné, že by vás postihl nějaký zdravotní problém.
Pokud však používáte delší dobu vyšší dávky, ihned se poraďte s lékařem. Je důležité, abyste dodržoval(a) dávku uvedenou lékárníkem na obalu nebo doporučenou Vaším lékařem. Užívejte pouze takovou dávku, která byla doporučena Vaším lékařem/lékárníkem. Užíváním vyšší nebo nižší dávky se mohou zhoršit projevy Vašeho onemocnění.


Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Tafen nasal
Jestliže zapomenete použít přípravek včas, použijte jej co nejdříve, a poté se vraťte ke svému obvyklému dávkovacímu režimu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Tafen nasal
Nepřestávejte používat přípravek Tafen nasal bez porady s lékařem, i když se cítíte lépe. Dávka by měla být snižována postupně, aby se zabránilo možným příznakům z vysazení kortikosteroidů.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)

 • otok rtů, obličeje, hrdla. Pokud tento závažný nežádoucí účinek zaznamenáte, musíte ihned vyhledat lékaře. Může se jednat o alergickou reakci.


Další možné nežádoucí účinky

 • Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
 • příležitostné kýchání, suchost v nose nebo štípání v nose
 • lehce zakrvavený výtok z nosu
 • krvácení z nosu.

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)

 • kopřivka (svědivá vyrážka, která vypadá jako popálení kopřivou)
 • vyrážka
 • svědění
 • kožní zánět s vyrážkou.

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10000)

 • potlačení funkce nadledvin
 • zpomalení růstu (u dětí a dospívajících).

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10000):

 • anafylaktická reakce
 • bolavé vředy v nose
 • proděravění nosní přepážky
 • porucha hlasu (chrapot).

Není známo (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit)

 • glaukom (zvýšený nitrooční tlak)
 • zakalení oční čočky.

Jestliže dlouhodobě používáte vysoké dávky, mohou se vyskytnout systémové (celkové) nežádoucí účinky, včetně potlačení kůry nadledvin (což vyvolává příznaky jako snížení hmotnosti, slabost, dezorientace, nízký krevní tlak, nevolnost, průjem, zvracení), zpomalení růstu u dětí a dospívajících, křehkost kostí, hyperkortikalismus (což vyvolává příznaky jako zvýšení hmotnosti, měsícovitý tvar obličeje, slabost, břišní obezita). Jestliže tyto příznaky zaznamenáte, ihned vyhledejte lékaře.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. JAK PŘÍPRAVEK TAFEN NASAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za „Použitelné do:/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tafen nasal obsahuje
Léčivou látkou je budesonidum.
Pomocnými látkami jsou: dihydrát edetanu disodného, methylparaben, propylparaben, disperzní celulosa, polysorbát 80, simetikonová emulze, propylenglykol, sacharosa, kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), čištěná voda.


Jak přípravek Tafen nasal vypadá a co obsahuje toto balení
Krabičky s lahvičkami obsahujícími 200 dávek, jedna dávka obsahuje 50 mikrogramů (μg) budesonidu.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

 

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 6.6.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.