První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KLABAX 500 MG - příbalový leták

KLABAX 500 MG Humánní léčivý přípravek

Klabax 500 mg

 

potahované tablety

(clarithromycinum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

V této informaci bude lék označován jako Klabax


Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Klabax a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Klabax užívat
 3. Jak se přípravek Klabax užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Klabax uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

 

1. Co je přípravek Klabax a k čemu se používá

Klabax je makrolidové antibiotikum, které je vysoce účinné v léčbě různých infekcí, mezi něž patří:
Infekce horních cest dýchacích.
Infekce dolních cest dýchacích.
Infekce kůže a měkkých tkání.
Infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori, spojené s vředy dvanáctníku.
Klabax je určen pro dospělé a děti starší 12 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Klabax užívat

Neužívejte přípravek Klabax:
Jestliže jste alergický(á) na klarithromycin, jiné makrolidy (podobná antibiotika) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Alergická reakce může zahrnovat vyrážku, svědění, obtížné dýchání nebo otok obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka.
Jestliže máte hypokalemii (nízkou hladinu draslíku v krvi).
Jestliže máte závažnou poruchu jater v kombinaci s poruchou ledvin.
Jestliže trpíte zvláštní srdeční arytmií (označovanou jako prodloužení QT intervalu nebo torsade des pointes).


Jestliže užíváte:

 • ergotaminu podobné léky (obvykle používané pro léčbu migrény),
 • cisaprid (používaný pro pálení žáhy),
 • pimozid (pro léčbu duševních onemocnění),
 • astemizol nebo terfenadin (pro sennou rýmu),
 • lovastatin nebo simvastatin (léčba na snížení cholesterolu),
 • tikagrelol (na léčbu mrtvice nebo infarktu)
 • ranolazin (na léčbu anginy pectoris projevující se bolestí na hrudi)
 • kolchidin (na léčbu dny)

Upozornění a opatření
Před užitím použitím přípravku Klabax se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
Jestliže jste těhotná, informujte prosím svého lékaře.
Jestliže trpíte závažným průjmem během nebo po léčbě přípravkem Klabax – přestaňte užívat tablety a informujte svého lékaře. Neužívejte žádné léky proti průjmu, které blokují střevní peristaltiku (vlnovitý pohyb stěn střeva, který posunuje jeho obsah).
Jestliže u vás dojde ke vzniku jiné infekce – přestaňte užívat tablety a informujte svého lékaře.
Jestliže trpíte onemocnění jater nebo ledvin.
Jestliže jste alergický(á) na jiná antibiotika.
Jestliže trpíte onemocněním srdce.
Jestliže trpíte hypomagnesemií (nízká hladina hořčíku v krvi).
Jestliže užíváte erythromycin A (antibiotika) – užívání těchto antibiotik může způsobit rezistenci bakterií, a to i když užíváte klarithromycin.
Jestliže užíváte antikoagulancia, například warfarin (léky na ředění krve). Má být pravidelně sledován Váš protrombinový čas.
Jestliže užíváte léky, které by mohly narušovat sluch. Váš lékař by měl provést kontrolu
Vašeho sluchu, pokud je to třeba.
Jestliže užíváte léky na snížení cukru v krvi. Jejich účinek by mohl být zvyšován působením klarithromycinu.
Jestliže trpíte pneumonií, protože by bakterie (Streptococcus pneumoniae), která ji způsobuje, mohla být rezistentni na klarithromycin.
Jestliže trpíte faryngitidou (zánětem hltanu), a není přecitlivělost nebo jiná kontraindikace užívání penicilinů.
Jestliže užíváte kolchicin, máte být sledován s ohledem na příznaky toxicity kolchicinu, protože by klarithromycin mohl zvyšovat jeho hladinu v krvi.


Další léčivé přípravky a Klabax
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Neměl/a byste užívat přípravek Klabax, pokud užíváte jakýkoliv z následujících léků (viz bod "Neužívejte přípravek Klabax“) astemizol nebo terfenadin (pro sennou rýmu nebo alergii),

 • cisaprid (pro žaludeční obtíže),
 • pimozid (na léčbu duševních onemocnění)
 • protože kombinace s těmito léky může někdy způsobovat závažné poruchy srdečního rytmu
 • námelové alkaloidy (na migrénu)
 • lovastatin nebo simvastatin (na snižování hladiny cholesterolu)
 • tikagrelol (na mrtvici nebo infarkt)
 • ranolazin (na léčbu anginy pectoris)
 • kolchidin (na léčbu dny)

Váš lékař bude možná muset provést kontrolu hladin v krvi nebo účinků nebo bude muset upravit dávku nebo přerušit (na určitou dobu) léčbu, pokud se Klabax užívají ve stejnou dobu s léky, které obsahují jednu z látek uvedených níže:

 • digoxin (pro srdeční selhání),
 • chinidin nebo disopyramid (pro poruchy srdečního rytmu),
 • midazolam (sedativa/tablety na spaní),
 • triazolam (tablety na spaní),
 • alprazolam (lék na úzkost),
 • cilostazol (na oběhové problémy)
 • verapamil, amlodipin a dilthiazem (lék na vysoký krevní tlak),
 • tolterodin (lék na léčbu močové inkontinence),
 • třezalka tečkovaná (bylinný přípravek používaný pro léčbu deprese),
 • cyklosporin, tacrolimus nebo sirolimus (pomáhají bránit odmítnutí stěpu po transplantaci),
 • theofylin (pro pacienty s dýchacími potížemi např. astmatem),
 • efavirenz, nevirapin, ritonavir, etravirin, zidovudin, atazanavir nebo sachinavir (léčba HIV infekce),
 • rifampicin, rifabutin nebo rifapentin (antibiotika),
 • flukonazol, itrakonazol (léčba houbových a plísňových infekcí),
 • warfarin (ředění krve),
 • omeprazol (na léčbu pálení žáhy nebo žaludečních vředů), pokud je lékař nepředepsal na léčbu infekce Helicobacter pylori spojenou s žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy
 • methylprednisolon (kortikosteroid)
 • vinblastin (k léčbě rakoviny)
 • fenytoin, karbamazepin, valproát nebo fenobarbital (na léčbu epilepsie),
 • inzulin nebo jiné léky diabetu, například repaglinid a nateglinid,
 • sildenafil, tadalafil a vardenafil (léčba erektilní dysfunkce).

I tak může být podávání přípravku Klabax ve Vašem případě možné a Váš lékař bude schopen
rozhodnout, co je pro Vás vhodné.

Klabax s jídlem a pitím
Přípravek Klabax je možné užívat s jídlem nebo bez jídla.


Těhotenství a kojení
Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo kojíte a Váš lékař rozhodne, zda můžete přípravek Klabax užívat.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Klabax může způsobovat motání hlavy, závratě (pocit točení), zmatenost nebo dezorientaci (pocit, kdy nevíte, kde jste). Pokud se tyto potíže u vás vyskytnou, neřiďte ani neobsluhujte stroje.


3. Jak se přípravek Klabax užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Klabax je možné užívat s jídlem nebo bez jídla.


Dospělí, starší lidé a děti ve věku více než 12 let:
Obvyklá dávka je 250 mg dvakrát denně. Je možné ji zvýšit na 500 mg dvakrát denně v případě závažných infekcí.
Doporučená dávka pro léčbu infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori jako součást léčby duodenálních vředů je 500 mg dvakrát denně.
Pacienti se závažnou poruchou ledvin mohou potřebovat sníženou dávku a jejich léčba by neměla trvat déle než 14 dnů.
Přípravek Klabax není vhodný pro děti mladší než 12 let nebo s tělesnou hmotností menší než 30 kg.


Trvání léčby
Obvyklá délka léčby je 7 až 14 dnů. Léčba pokračuje po minimálně 2 dny po odeznění příznaků infekce.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Klabax, než jste měl(a)
Pokud omylem užijete více přípravku Klabax , než Vám doporučil lékař v jednom dni, nebo pokud dítě náhodně požije nějaké tablety, obraťte se okamžitě na svého lékaře, lékárníka nebo na pohotovost nejbližší nemocnice. Předávkování přípravkem Klabax pravděpodobně způsobí zvracení a bolest břicha.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Klabax
Pokud vynecháte dávku, užijte ji co nejdříve. Nicméně pokud je téměř doba pro Vaši další dávku, přeskočte vynechanou dávku a pokračujte tak, jako dříve. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Všechny léky mohou způsobit alergické reakce, i když závažné alergické reakce jsou velmi vzácné.
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud u Vás dojde k náhlé dušnosti, potížím s dýcháním, otoku víček, obličeje nebo rtů, vyrážce nebo svědění (zejména postihující celé vaše tělo).


Byly pozorovány následující nežádoucí účinky:
Závažné nežádoucí účinky

 • Stevens-Johnsonův syndrom (vzácné postižení kůže a sliznic s tvorbou puchýřův oblasti rtů, očí, úst, nosu a genitálií) Toxická epidermální nekrolýza (závažný stav charakterizovaný rozsáhlým olupováním kůže) Léčba klarithromycinem musí být okamžitě ukončena a musí být ihned zahájena odpovídající léčba.
 • Alergické reakce, jako je svědění kůže, vyrážka nebo šok (pokles krevního tlaku, neklid, rychlý tep, vlhká kůže, snížené vědomí) – pokud toto nastane, okamžitě informujte lékaře.
 • Srdeční infarkt, nebezpečně rychlý srdeční tep.
 • Těžký nebo dlouhotrvající průjem, ve kterém se může vyskytnout krev nebo hlen. Průjem se může objevit v průběhu dvou měsíců po léčbě klarithromycinem, v takovém případě kontaktujte ještě stále svého lékaře (viz bod Upozornění a opatření).
 • Otok obličeje, rtů, obličeje, jazyka nebo hrdla, který může způsobit obtíže při polykání nebo dýchání.

Další nežádoucí účinky
Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů):

 • průjem,
 • nespavost (insomnie),
 • bolesti hlavy,
 • zvracení,
 • bolesti břicha,
 • poruchy trávení,
 • změna vnímání chuti, změna chuti (například kovová nebo hořká chuť),
 • abnormální výsledky jaterních testů,
 • vyrážka,
 • zvýšené pocení (hyperhidróza),
 • rozšíření krevních cév.

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů):

 • Alergické reakce jako je svědění kůže, kožní vyrážka nebo šok (pokles krevního tlaku, neklid, slabý rychlý puls, vlhká kůže, snížení vědomí) – pokud k tomu dojde, informujte okamžitě svého lékaře,
 • horká, citlivá a zarudlá kůže, někdy s horečkou a zimnicí (celulitida),
 • poševní infekce, kandidóza (kvasinkové infekce),
 • mírná až těžká nevolnost, zvracení, křeče, průjem. Tyto příznaky mohou být způsobeny
 • zánětem žaludku a střeva,
 • říhání,
 • pálení žáhy,
 • zánět jícnu (ezofagitida),
 • zánět sliznice dutiny ústní nebo jazyka,
 • zácpa,
 • suchost v ústech,
 • zvýšený odchod střevních plynů,
 • nadýmání,
 • hepatitida (zánět jater), cholestáza (městnání žluči),
 • horečka,
 • pocit slabosti,
 • bolesti na hrudi,
 • změny na EKG, bušení srdce,
 • zimnice,
 • únava, malátnost,
 • bolest svalů, ztuhnutí svalů, svalové křeče,
 • zvýšení dusíku močoviny v krvi nebo kreatinu (odpadní produkt),
 • zvýšení jaterních enzymů,
 • snížená chuť k jídlu, ztráta chuti k jídlu (anorexie),
 • úzkost, křik, nervozita,
 • ztráta vědomí, nekontrolované záškuby, trhavé pohyby nebo svíjení (dyskineze), závratě,
 • ospalost, třes,
 • porucha sluchu,
 • závratě, tinitus (ušní šelest),
 • snížený počet bílých krvinek, krevních destiček,
 • dušnost, sípání, kašel někdy způsobený cvičením a pocit tlaku na hrudi (astma),
 • krevní sraženina v plicích, která způsobuje bolest na hrudi a dušnost,
 • krvácení z nosu,
 • bolest v konečníku,
 • tvorba puchýřů, svědění, kopřivka, výskyt malých červených vystouplých skvrn na kůži (makulopapulární vyrážka).

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

 • Zánět střeva (pseudomembranózní kolitida), erysipel (růže),
 • anafylaktická reakce, angioedém,
 • selhání jater (zejména u pacientů s poruchou jater nebo pacientů, kteří užívají jiné léky, které by mohly být škodlivé pro játra), žloutenka (zežloutnutí kůže a očí), abnormální barva moči,
 • změny v srdečním rytmu (torsades de pointes), zrychlení srdeční akce (tachykardie),
 • zánět slinivky břišní (kombinace se silnou bolestí v horní části břicha vyzařující dozadu spolu s nevolností a zvracením),
 • změny barvy jazyka, změna barvy zubů,
 • zánět ledvin (v kombinaci s krví v moči, teplotou a bolestí boků),
 • výrazně snížená funkce ledvin (renální selhání),
 • hluchota,
 • deprese, halucinace, psychotické poruchy, dezorientace (pocit, že nevíte, kde jste),
 • depersonalizace (pocit mimo tělo), neobvyklé sny,
 • zmatenost,
 • parestézie (tupost a brnění rukou a nohou),
 • konvulze (křeče), ztráta chuti (ageuzie),
 • změna vnímání čichu (parosmie)porucha čichu (anosmie),
 • těžký pokles počtu bílých krvinek, který zvyšuje pravděpodobnost infekcí (agranulocytóza),
 • abnormálně snížený počet krevních destiček (který může způsobovat vznik modřin na kůži nebo zvýšenou tendenci ke krvácení),
 • Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza (výrazné olupování a vznik puchýřů na kůži),
 • krvácení, prodloužení krvácivosti a krevního srážení,
 • bolesti nebo slabost svalů (myopatie),
 • abnormální svalový rozpad, který může způsobovat ledvinové potíže (rhabdomyolýza).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Klabax uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Klabax obsahuje
Jedna potahovaná tableta obsahuje clarithromycinum 250 mg nebo 500 mg.
Dalšími složkami jsou: Mikrokrystalická celulóza, povidon, magnesium-stearát, kyselina stearová, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelózy, potahová vrstva Opadry 2H52875 žlutá (hypromelóza, hyprolóza, propylenglykol, oxid titaničitý, vanilin, mastek a hlinitý lak chinolinové žluti), čištěná voda.


Jak přípravek Klabax vypadá a co obsahuje toto balení
Klabax 250 mg jsou světležluté, oválné, bikonvexní potahované tablety na jedné straně s reliéfem C1.
Klabax 500 mg jsou světležluté, oválné, bikonvexní potahované tablety na jedné straně s reliéfem C a
2 na jedné straně půlící rýhy a vroubkované v průběhu půlící rýhy na druhé straně.
Přípravek Klabax se vyrábí v blistrech s 14 potahovanými tabletami.
Držitel rozhodnutí o registraci přípravku
Ranbaxy (UK) Ltd.
Building 4, Chiswick Park
Londýn, W4 5YE
Velká Británie
Výrobce

Ranbaxy Ireland Ltd., Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary, Irsko


Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 25.2.2014

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.