První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 MG/325 MG ŠUMIVÉ TABLETY - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 mg/325 mg

 

šumivé tablety

Tramadoli hydrochloridum/paracetamolum


Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS užívat
 3. Jak se přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS uchovávat
 6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK ZALDIAR EFFERVESCENS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS je složený ze dvou léčivých látek proti bolesti, tramadolu a paracetamolu, které působí společně a odstraňují bolest.
Přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS je určen k léčbě středně silné až silné bolesti, jestliže lékař doporučí kombinaci tramadolu a paracetamolu jako vhodnou.
ZALDIAR EFFERVESCENS je určen k léčbě bolesti pouze u dospělých a dospívajících starších 12 let.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZALDIAR EFFERVESCENS UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tramadol,
 • paracetamol, oranžovou žluť nebo na kteroukoli další složku přípravku ZALDIAR EFFERVESCENS;
 • při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky (léky ovlivňující náladu a emoce);- jestliže užíváte inhibitory MAO (určité léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) nebo jestliže jste je užíval(a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem ZALDIAR EFFERVESCENS;
 • trpíte-li závažnou poruchou jater;
 • trpíte-li epilepsií, která není dostatečně zvládána léčbou.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ZALDIAR EFFERVESCENS je zapotřebí v případě, že:

 • užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol;
 • máte jaterní problémy nebo onemocnění jater nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou. To
 • může být příznakem žloutenky nebo problémů se žlučovými cestami;
 • máte potíže s ledvinami;
 • máte závažné dýchací potíže, např. astma nebo závažné plicní problémy;
 • máte epilepsii nebo jste již měl(a) záchvaty nebo křeče;
 • jste v nedávné době utrpěl(a) úraz hlavy, šok nebo úporné bolesti hlavy spojené se zvracením;
 • jste závislý(á) na nějakých lécích včetně léků proti bolesti, např. morfinu;
 • užíváte jiné léky proti bolesti, které obsahují buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin;
 • máte dostat anestetika. Řekněte svému lékaři nebo stomatologovi, že užíváte přípravek

ZALDIAR EFFERVESCENS.
Jestliže se Vás týká nebo v minulosti týkal kterýkoli z výše uvedených bodů, ujistěte se, že Váš lékař o tom ví. Lékař posoudí, zda je pro vás léčba přípravkem ZALDIAR EFFERVESCENS vhodná.


Interakce s jinými léčivými přípravky:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Důležité: Tento léčivý přípravek obsahuje paracetamol a tramadol. Informujte svého lékaře v případě, že užíváte jakýkoli jiný lék obsahující paracetamol nebo tramadol, abyste
nepřekročil(a) maximální denní dávku.
Přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS nesmíte užívat spolu s inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (viz oddíl „Neužívejte přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS“).


Nedoporučuje se užívání přípravku ZALDIAR EFFERVESCENS s následujícími látkami:

 • karbamazepinem (běžně užívaný k léčbě epilepsie nebo některých typů bolesti, jako jsou těžké záchvaty bolesti lícního nervu);
 • buprenorfinem, nalbufinem nebo pentazocinem (léky proti bolesti opioidního typu), jejichž účinek proti bolesti může být snížen.

Riziko nežádoucích účinků je zvýšené

 • jestliže užíváte triptany (léky na migrénu) nebo selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (určité léky na depresi). Jestliže se u Vás objeví zmatenost, únava, horečka, pocení, nekoordinované pohyby končetin nebo očí, mimovolné svalové záškuby nebo průjem, navštivte svého lékaře;
 • jestliže užíváte anxiolytika (léků proti úzkosti), prášky na spaní, jiná analgetiky, jako je morfin a kodein (také se užívá proti kašli), baklofen (na uvolnění svalů), léky na snížení krevního tlaku, nebo léky na alergie. Můžete se cítit ospale nebo Vám může být na omdlení. Jestliže se tyto pocity objeví, sdělte to svému lékaři;
 • jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i ZALDIAR EFFERVESCENS.Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání ZALDIAR EFFERVESCENS pro Vás vhodné .
 • jestliže užíváte určitá antidepresiva.

ZALDIAR EFFERVESCENS a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °C.

 • jestliže užíváte warfarin nebo fenprokumon (přípravky k ředění krve). Účinnost těchto léků může být změněna a může se objevit krvácení. Jakékoli prodloužené nebo neočekávané krvácení by
 • mělo být okamžitě nahlášeno lékaři.

Účinnost přípravku ZALDIAR EFFERVESCENS může být také změněna při současném užívání:

 • metoklopramidu, domperidonu nebo ondansetronu (léky používané proti nucení na zvracení a zvracení),
 • kolestyraminu (lék snižující cholesterol v krvi),
 • ketokonazolu nebo erytromycinu (léky proti infekci).

Lékař Vám řekne, který lék můžete užívat bezpečně spolu s přípravkem ZALDIAR EFFERVESCENS.


Užívání přípravku ZALDIAR EFFERVESCENS s jídlem a pitím
Po přípravku ZALDIAR EFFERVESCENS se můžete cítit otupělý(á). Po požití alkoholu můžete cítit výraznější ospalost, proto je vhodné vyvarovat se pití alkoholu po dobu užívání přípravku ZALDIAR EFFERVESCENS.

Těhotenství a kojení
Přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS obsahuje tramadol, neměl by se proto během těhotenství užívat.
Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem ZALDIAR EFFERVESCENS, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem před tím, než začnete užívat další dávky.
Malé množství tramadolu může přejít do mateřského mléka. Proto by se tento lék neměl užívat během kojení.
Zkušenosti s podáváním tramadolu neodhalily žádný vliv na fertilitu u mužů či u žen. Údaje o vlivu kombinace tramadolu a paracetamolu na fertilitu nejsou k dispozici.
Před použitím jakéhokoli léčivého přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS může způsobit ospalost. To může mít vliv na schopnost bezpečně řídit a obsluhovat stroje.


Důležité informace o některých pomocných látkách obsažených v přípravku
ZALDIAR EFFERVESCENS
Tento léčivý přípravek obsahuje oranžovou žluť E110, která může vyvolat alergické reakce.
Jedna šumivá tableta obsahuje 7,8 mmol (179,4 mg) sodíku. Obsah sodíku je nutné vzít v úvahu u pacientů se sodíkovou dietou.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK ZALDIAR EFFERVESCENS UŽÍVÁ


Vždy užívejte přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS byste měl(a) užívat co nejkratší dobu.
Užívání dětmi mladšími 12 let se nedoporučuje.
Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.
Neurčí-li lékař jinak, obvyklá počáteční dávka pro dospělé a dospívající starší 12 let jsou 2 šumivé tablety.
V případě potřeby, je-li to doporučeno lékařem, je možné užít další dávky. Nejkratší interval
mezi jednotlivými dávkami musí být 6 hodin.
Za den užijte maximálně 8 tablet přípravku ZALDIAR EFFERVESCENS.
Neužívejte přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS častěji, než Vám řekne lékař.


Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to týká,
Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.


Závažné onemocnění jater (nedostatečnost)
Pacienti se závažnou nedostatečností jater nesmí léčivý přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS užívat.
Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení dávkovacího intervalu

Závažné onemocnění ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti
Váš lékař Vám může doporučit prodloužení dávkovacího intervalu.

Způsob podání
Šumivé tablety jsou určeny pro perorální podání (podání ústy). Šumivé tablety rozpusťte ve sklenici pitné vody.
Pokud se Vám účinek přípravku ZALDIAR EFFERVESCENS zdá být příliš silný (pokud se cítíte velmi ospale nebo máte potíže s dýcháním) nebo příliš slabý (nedostatečně tlumí bolest), poraďte se s lékařem.


Jestliže jste užil(a) více přípravku ZALDIAR EFFERVESCENS, než jste měl(a):
Obraťte se okamžitě na lékaře nebo lékárníka, i když se cítíte dobře. Existuje riziko poškození jater, které se může projevit později.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS:
Pokud jste si zapomněl(a) vzít šumivou tabletu, pravděpodobně se bolest vrátí. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání šumivých tablet jako předtím.


Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS:
Obecně se po ukončení léčby přípravkem ZALDIAR EFFERVESCENS neobjeví žádné příznaky z vysazení. Pouze vzácně může dojít k tomu, že se lidé, kteří nějakou dobu užívali tramadol, budou po jeho náhlém vysazení cítit nesví (viz oddíl 4. „Možné nežádoucí účinky“). Jestliže jste přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS nějakou dobu užíval(a), měli byste seznámit lékaře s úmyslem přerušit léčbu, protože se mohl u Vás vyvinout návyk.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi časté: vyskytují se u více než u 1 z 10 léčených osob;

 • nauzea (pocity na zvracení)
 • ospalost, závratě.

Časté: vyskytují se u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 léčených osob;

 • zvracení, zažívací problémy (zácpa, plynatost, průjem), bolesti žaludku, sucho v ústech
 • svědění, pocení
 • bolesti hlavy, třesavka
 • stavy zmatenosti, poruchy spánku, změny nálady (úzkost, nervozita, pocit povznesené nálady).

Méně časté: vyskytují se u méně než 1 ze 100, ale u více než 1 z 1 000 léčených osob;

 • zvýšení tepu nebo krevního tlaku, poruchy srdečního tepu nebo rytmu
 • potíže nebo bolesti při močení
 • kožní reakce (např. vyrážka, kopřivka)
 • brnění, necitlivost, mravenčení v končetinách, zvonění v uších, mimovolní svalové záškuby
 • deprese, noční můry, halucinace (sluchové, zrakové vjemy nebo pocity něčeho, co ve skutečnosti neexistuje),
 • výpadky paměti
 • polykací potíže, krev ve stolici
 • třesavka, návaly, bolesti na hrudi
 • potíže s dýcháním.

Vzácné: vyskytují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000 léčených osob;

 • záchvaty, potíže s koordinací pohybů
 • závislost, delirium
 • rozmazané vidění, zúžení očních zorniček (mióza).
 • přechodná ztráta vědomí (synkopa)

Není známo: četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit

 • poruchy řeči
 • výrazné rozšíření očních zorniček (mydriáza)

Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány v průběhu léčby přípravky, které obsahovaly pouze samotný tramadol, nebo samotný paracetamol. Přesto byste měl(a) informovat lékaře, pokud by se u Vás projevily v průběhu léčby přípravkem ZALDIAR EFFERVESCENS následující obtíže:

 • pocity na omdlení při vstávání z polohy vleže nebo vsedě, pomalá srdeční akce, mdloby, změny chuti
 • k jídlu, svalová slabost, pomalejší nebo mělčí dýchání, změny nálady, změny aktivity, změny vnímání, zhoršení astmatu
 • v některých vzácných případech může dojít ke vzniku kožní vyrážky, svědčící o alergické reakci, a náhlému otoku obličeje a krku, dýchacím potížím nebo poklesu krevního tlaku a mdlobám. V takovém případě okamžitě přerušte léčbu a navštivte neodkladně lékaře. Přípravek už nesmíte znovu užít.

Ve vzácných případech se při užívání přípravků typu tramadolu můžete stát závislý(á) na přípravku a budete mít potíže s jeho vysazením.
Ve vzácných případech lidé, kteří po nějakou dobu užívali tramadol, se mohou po náhlém přerušení léčby necítit dobře. Mohou se cítit rozrušení, úzkostní, nervózní a roztřesení. Mohou být hyperaktivní, mít potíže se spaním a žaludeční a střevní potíže. U velmi malého počtu lidí se mohou dostavit záchvaty paniky, halucinace, neobvyklé citové vjemy, např. brnění, mravenčení a necitlivost, a zvonění v uších (tinitus). Jestliže se po přerušení léčby u Vás některý z příznaků objeví, poraďte se s lékařem.
Ve výjimečných případech mohou krevní testy odhalit jisté abnormality, např. nízký počet krevních destiček, což může vést ke krvácení z nosu nebo dásní.


Užívání přípravku
ZALDIAR EFFERVESCENS spolu s přípravky na ředění krve (např. fenprokumon, warfarin) může zvýšit riziko krvácení. Jakékoli dlouhodobější nebo neočekávané
krvácení by mělo být okamžitě nahlášeno lékaři.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK ZALDIAR EFFERVESCENS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a na blistru, případně na krabičce a zdola na polypropylénové tubě. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Balení ve stripech:
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Balení v tubách:
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Po otevření tuby:
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Doba použitelnosti po prvním otevření tuby: 1 rok, maximálně do vyznačené doby
použitelnosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS obsahuje
Léčivými látkami jsou tramadoli hydrochloridum a paracetamolum.
Jedna šumivá tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 37,5 mg a paracetamolum 325 mg.

Pomocnými látkami jsou:
dihydrogen-citronan sodný, kyselina citronová, povidon K30, hydrogenuhličitan sodný, makrogol
6000, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, pomerančové aroma v prášku
(maltodextrin (kukuřičný), modifikovaný kukuřičný škrob (E1450), přírodní a umělé aroma),
draselná sůl acesulfamu, sodná sůl sacharinu, oranžová žluť (E110).


Jak přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS jsou téměř bílé až světle růžové kulaté ploché tablety s
Stránka 6 z 7barevnými skvrnami a se zkosenými hranami.
Tablety jsou baleny v laminovaných stripech nebo polypropylénových tubách.
Přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS se dodává ve velikostech balení 10, 20, 30 nebo 50 šumivých tablet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Grünenthal GmbH
Aachen
Německo
Výrobce
Grünenthal GmbH
Aachen
Německo


Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 24.4.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.