První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CLOTRIMAZOL HBF - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

CLOTRIMAZOL HBF


krém
clotrimazolum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má- li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je CLOTRIMAZOL HBF a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CLOTRIMAZOL HBF používat
  3. Jak se přípravek CLOTRIMAZOL HBF užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek CLOTRIMAZOL HBF uchovávat
  6. Další informace

1. CO JE CLOTRIMAZOL HBF A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je CLOTRIMAZOL HBF?
CLOTRIMAZOL HBF obsahuje léčivou látku clotrimazolum 10 mg (1%) v 1 g krému.
Přípravek CLOTRIMAZOL HBF je derivát imidazolu s širokým spektrem protiplísňového působení. Účinkuje na řadu mikroorganismů způsobujících kožní onemocnění, jako jsou kvasinky, plísně a bičíkovci. Je účinný rovněž proti grampozitivním bakteriím, zvláště stafylokokům a streptokokům.
Přípravek je určen k léčbě kožních a slizničních onemocnění způsobených kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi, diagnózu těchto onemocnění určí vždy lékař, se kterým se poraďte o vhodnosti používání přípravku CLOTRIMAZOL HBF krém.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT

CLOTRIMAZOL HBF

Přípravek CLOTRIMAZOL HBF se nesmí užívat

  • pokud jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo některou z pomocných látek; 
  • nepoužívat u dětí do 2 let
  • pro jeho použití v období těhotenství a kojení musí být zvlášť závažné důvody
  • u kojících žen se nesmí nanášet na bradavky

Zvláštní opatrnosti při užívání CLOTRIMAZOLU HBF je zapotřebí
Při náhodném požití krému může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit  a vyhledat lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinek CLOTRIMAZOL HBF krém a účinky jiných současně používaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte CLOTRIMAZOL HBF.
Při léčbě CLOTRIMAZOL HBF krémem se nedoporučuje současná léčba mastí typu polyenových antibiotik (nystatinu, natamycinu) z důvodů snižování jejich účinku.
O používání dalších volně prodejných léků se poraďte s Vaším ošetřujícím lékařem.


Užívání přípravku CLOTRIMAZOL HBF s jídlem a pitím
Použití léku CLOTRIMAZOL HBF není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku CLOTRIMAZOL HBF není jídlem ani nápoji ovlivněn.


Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Těhotné a kojící ženy mohou užívat přípravek CLOTRIMAZOL HBF krém, pouze po poradě s lékařem. Pro jeho použití v období těhotenství a kojení musí být zvlášť závažné důvody.

Krém se nesmí aplikovat na bradavky v době kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku CLOTRIMAZOL HBF
Vzhledem k tomu, že přípravek obsahuje obsahuje propylparaben, methylparaben a cetylalkohol, může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznice.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK CLOTRIMAZOL HBF UŽÍVÁ?

CLOTRIMAZOL HBF krém je určen dospělým, mladistvím a dětem od věku 2 let k léčení kožních infekcí způsobených plísněmi, kvasinkami a některými podmíněně patogeními houbami (trichofycie, epidermofycie, mikrosporie, kandidóza), k léčení meziprstových plísňových onemocnění, zánětu nehtového lůžka (paronychie), zánětu sliznice žaludu (balantitida), zánětu ženských pohlavních orgánů (vulvitida), onemocnění vyvolaného plísní Malassezia furfur (pytiriasis versicolor), po chirurgickém snesení nehtu k léčení plísňových chorob nehtové ploténky (onychomykóza) nebo jako doplňková léčba při podávání griseofulvinu.
O vhodnosti použití krému při jiných onemocněních se poraďte s lékařem.


Jestliže lékař neurčí jinak, je obvyklé použití CLOTRIMAZOL HBF krému:
Krém určený dětem od 2 let věku a dospělým se nanáší na postižená místa 2 – 3krát denně v tenké vrstvě (obvykle postačí asi 0,5 cm k ošetření plochy o velikosti dlaně).
Po odeznění zjevných příznaků pokračujte v léčbě alespoň 2 týdny.
Pokud do 14 dnů od začátku léčby CLOTRIMAZOLEM HBF nedojde ke zlepšení příznaků nebo naopak se příznaky zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.
K zabránění reinfekcí je třeba současně léčit sexuální partnery, i když jsou bez zjevných obtíží.
Vzhledem k nízkému vstřebávání přípravku kůží nedochází k projevům předávkování.
Přípravek je určen jen ke kožnímu podání.
O vhodnosti současného užívání přípravku CLOTRIMAZOL HBF s jinými léky se poraďte s lékařem.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i CLOTRIMAZOL HBF nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


Nežádoucí účinky:
Přípravek je obvykle dobře snášen, zřídka se mohou vyskytnout místní reakce jako zarudnutí, pálení nebo svědění kůže a sliznice.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím přerušte léčbu a sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK CLOTRIMAZOL HBF UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužité léčivo vraťte do lékárny.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje CLOTRIMAZOL HBF
Léčivá látka je clotrimazolum 10 mg (1%) v 1 g krému.
Pomocné látky: propylenglykol, stearomakrogol 100, stearomakrogol 1050, cetylalkohol, lehký tekutý parafín, propylparaben, methylparaben, čištěná voda.
Jak přípravek CLOTRIMAZOL HBF vypadá a co obsahuje toto balení
Bílý, homogenní krém hladké konzistence, v hliníkové tubě s PP šroubovacím uzávěrem a papírové krabičce.
CLOTRIMAZOL HBF je dostupný v balení 10 g, 20 g, 30 g, 50 g krému.

Výdej léčivého přípravku není vázán na lékařský předpis.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Herbacos Recordati s.r.o.
Štrossova 239, 530 03 Pardubice
Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 31.3. 2010

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.